Operasjon Corona – etter skolestart

Jeg og veldig mange med meg betrakter «Coronapandemien» som en global operasjon satt i verk av destruktive, hyperrike ‘Stakeholders’. Noen sentrale navn i dette spillet er George Soros, The Rockefellers, The Bill & Melinda Gates Foundation, Verdens Helseorganisasjon, GAVI, World Economic Forum, Klaus Schwab, … Hensikten med operasjon Corona ser ut til å være todelt, delvis vil de fortsette å overføre  rikdom fra middelklassene rundt om i verden til sine egne konti i et Great Reset, dels vil de redusere antall innbyggere i verden drastisk – et ‘storslagent’ folkemord.
Jeg har postet flere lenker tidligere som beskriver nettopp dette.

Operasjon Corona – en global propagandaoperasjon

Dr Piers Robinson er en ekspert på kommunikasjon, media og verdenspolitikk med et spesielt fokus på konflikter og krig og særlig den rollen som propaganda spiller under konflikter. I videoen «Covid er en global propagandaoperasjon» peker dr. Robinson på hvordan ‘operasjonen’ bruker psykologiske teknikker for å endre adferden vår, som for eksempel for å få oss til å godta Lock Down av samfunnet.

En av de sentrale teknikkene er «Overtalelse gjennom frykt» og han sier:

«Det er nødvendige at det en må øke opplevde nivået av personlig trussel bland de som er tilfredse, ved å bruke hardtslående emosjonelle budskap».

Han slår fast 

«att det är tydligt att propagandan inte handlar om att hantera en hälsokris. Det pågår en omfattande omstrukturering av hela världssamhället ekonomiskt, politiskt och socialt. Robinson vill inte gå in på för mycket detaljer, men väljer ändå att nämna World Economic Forum tidigt in i krisen hade en klar bild av vad som måste genomföras och vart vi ska i framtiden.
Hela propagandaoffensiven genomförs utan demokratisk granskning inför en allmänhet som tror att det bara handlar om en hälsokris.»

 1. Propagandaexpert Piers Robinson: Covid är en global propagandaoperation
 2. Her er den engelske omtalen: Covid is a global propaganda operation

 Operasjon Corona – det store medisinske sviket

Dødstallene for selve «Covid19-sykdommen» i USA er kunstig høye; noen sier de er hele 1600 % for høye. Men selv om en trekker fra alle feil-diagnostiserte, de som egentlig døde av kreft, hjerte-sykdom, ulykker osv., sitter USA likevel igjen med høyere «Corona-dødstall» enn i verden forøvrig.

Selvfølgelig spiller RT-PCR-testen en sentral rolle her. RT-PCR er en test med en kjent feilprosent på 95-99 % når den kjøres med sykler over 40; i starten ble den kjørt med sykler på 43-46. – Ikke rart at det var mange som fikk positive utslag på testen! – Som kjent sier «Coronatesten» ikke noe om virus-belastning eller sykdom; RT-PCR-testen er bare en «Tilstede: Ja- eller Nei-test».
Selv i USA trekkes New York fram som en by som hadde uvanlig høye dødstall i starten av Plandemien. En ting var selve epidemien – trolig en influensaepidemi, men når da det horrible påbudet fra borgermester Andrew Cuomo i New York kom i tillegg, det som sa at eldre mennesker med positiv «Coronatest» skal skrives ut til sykehjem med kjent, pågående «Covid19-epidemi» om nødvendig med tvang, førte dette til svært mange dødsfall.

På toppen av dette la lederen av CDC, dr. Antony Fauci, ned forbud mot å bruke medisiner som har vist seg effektive mot «Covid19», nemlig Hydroxychloroqine og Ivermectin. I stedet sørget han for å få på plass en behandlingsprotokoll som påla legene å bruke medikamentet REMDESIVIR.
– Remdesivir er et ikke-godkjent og beryktet antiviralt legemiddel, som dr. Fauci har økonomiske interesser i. Det er kjent fra Ebola-epidemien at Remdesivir gir multiorgan-svikt, akutt nyresvikt og septisk sjokk hos ca 30 % av pasientene i løpet av 3-4 døgn.
Mange av pasientene på Remdesivir utviklet da også lungeødem på grunn av akutt nyresvikt og døde.
Det døde mennesker i hopetall.
Jeg siterer fra kilde 3 nedenfor.

«Vennligst ikke overse det faktumet at det ble rapportert 71 % bivirkninger i en fem-dagers-studie og 74 % bivirkninger i en ti-dagers-studie for pasienter som tok Veklury ® (Remdesivir).
20 % led av alvorlige bivirkninger i femdagers-studien og 35 % av pasientene led av alvorlige bivirkninger i ti-dagers-studien.»

Se også samtalen mellom dr med. Bryan Ardis og et panel ledet av dr. juris Reiner Fuellmich. Det er temmelig graverende ting som kommer fram i link nr 1!

 1. Video med dr. juris Reiner Fuellmich: Dr. Bryan Ardis Presents to The German Coronavirus Investigative Committee
 2. Objective:Health – In The News: Patents Show Covid Was Manmade | The Digital Technocracy is Here
 3. Doctor Reveals that Remdesivir Was the Real Cause For Many Alleged COVID-19 Maladies

Operasjon Corona – «Hva mener du er Helseskandalen?»

Det er et knakende godt innlegg av bloggeren Tina Cecilie Holm, publisert på Helsetine.no og tatt inn av Steigan.no.

««Hva mener du er helseskandalen?» spør Erna Solberg meg på Facebook. Statsministeren forstår ikke de enorme skadevirkningene av lockdown i Norge og globalt. Hun kjenner ikke til unge som sliter psykisk grunnet nedstengingen. Hun bryr seg ikke om alle som mistet jobben, de som ble utstøtt av familie og venner og sparket fordi de sa sin mening. Sårbare barn som mistet skolen og barnehagen. Studentene som slet. Kun 0,15 % har dødd av viruset globalt – og vi har brukt milliarder på å bekjempe det – på bekostning av annen folkehelse. Erna er ikke bekymret, verken for deg og meg, økonomien eller vaksineskadene.»

Jeg er dessverre redd for at vår statsminister, Erna Solberg VET VELDIG GODT hvilken helseskandale hun har stelt i stand. – Og høringsforslaget om å knytte sammen personnummer og melding om influensa i de såkalte MSIS-meldingene, vitner at hun heller ikke kommer til å nøye seg med status quo. Nei, hun vil ha på plass enda en brikke i det helsediktaturet hun og kammeratene hennes i Davaosmøtet (World Economic Forum) har arbeidet for i minst 30 år!
Det finnes ingen medisinsk grunn til å la person-identifiserende data bli registrert sentralt, knyttet til data om ordinære infeksjonssykdommer!

Lockdown gir store økonomiske, psykiske og medisinske skader

New Zealand har nylig påvist ett eneste kasus av COVID19.likevel har myndighetene der reagert med å innføre full Lockdown for hele landet. En tiltak som er så lite proporsjonalt som mulig. – Det rinner meg i hu noe om spurver og kanoner når jeg leser om dette. Igjen er det RT-PCR-testen og antall «kasus» som misbrukes som begrunnelse for tiltakene!

Operasjon Corona – Lockdown og økonomi

I Norge har debatten omkring Lockdown mye handlet om økonomiske konjunkturer. «Norge er et av de landene som har taklet «Coronakrisen» best, skrytes det. De begrunner det med at de økonomiske konjunkturene nå er nesten oppe på samme nivå som i januar 2020 og at det har vært nedgang i antall konkurser.
Hadde det vært snakk om billedkunst, ville jeg har påstått at de som sier dette er fargeblinde, se innlegget til Tina Cecilie Holm ovenfor her!

Operasjon Corona – Lockdown og medisinske skader

Lockdown har mange fasetter og de økonomiske konsekvensene er så langt fra det eneste mulige perspektivet på dette krisetiltaket, en kraftig begrensning i folks frihet, og som attpåtil ikke bidrar til å stanse spredning av virus! Ved å bare fokusere på økonomiske siden ved Plandemien viser politikere og journalistene at de er uhyggelig trangsynte eller manipulerende.
Mange benyttet fritiden under Lockdown til å pusse opp; forresten en type aktivitet som gjorde at antall kutt-, fall- og forløftningsskader i hjemmet økte med 5 % i USA fra mars til august 2020.
Artikkel 1 under her lister opp hele 10 kategorier hjemmeulykker som viste økning under Lockdown.
Langtidseffekten av disse hjemme-skadene under oppussing er ukjent, for mange av pasientene unnlot å oppsøke lege. De søkte ikke lege enten av frykt for å pådra seg virus eller for å skjerme helsetjenesten, dermed har de økt faren for å få kroniske skader.

Men Lockdown-tiltaket har andre, store helsemessige omkostninger. Ta alle hjertesyke som ikke fikk nødvendig hjelp eller oppfølging. Ta manglende kreftbehandling: Det var for eksempel en rapport i Journal of the American Medical Association (USA) i august 2020, der forskerne viste at diagnostiseringen av kreft i bryst, tykktarm/rektum, lunger, bukspyttkjertel, mange-tarm og spiserør hadde falt med hele 46 % under Lockdown i forhold til samme periode i 2018. Den samme rapporten viste at antall pasienter som ble akseptert for cellegift, falt med mellom 45 og 66 %. I Storbritannia falt antall pasienter som ble henvist for mistanke om kreft med hele 75 % fra tidspunktet Coronarestriksjonene ble satt i verk og fram til august 2020.
Var folk plutselig mye mindre syke? Neppe! Men likevel fant hele 69 akademiske studier et markert fall i antall ny-diagnostiseringer, økning i ventetider for behandling og en flom av oppdagelser av kreft i sene stadier. I løpet av få år kan vi forvente at både presset på helsetjenestene og antall dødsfall øke merkbart på grunn av udiagnostiserte alvorlige lidelser.

 1. Lockdown DIY Injuries: A Lagging Indicator?
 2. Changes in the Number of US Patients With Newly Identified Cancer Before and During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic
 3. New Zealand Enters Nationwide Lockdown Over ONE Covid Case

Operasjon Corona – Presset på helsetjenesten vil ØKE

Operasjon Corona vil føre til at presset på helsetjenester vil øke i løpet av noen få år på grunn av:

 1. Mangel på kvalifisert helsepersonell – enten fordi disse har dødd som følge av tvungen «Corona-vaksinene» eller har blitt sagt opp fordi de nektet å føye seg etter pålegget
 2. «Coronavaksinene vil gi svært stort antall Corona-syke
 3. Et forventent stort antall ikke-diagnostiserte og/eller ubehandlede lidelser

Operasjon Corona – mangel på kvalifisert personell

Hele USA og EU-landene står i fare for å få akutt sykepleiemangel av to grunner: Mange av de som har tatt den pålagte «Corona-vaksinen» har blitt syke, flere av dem har dødd. Det er også en stor gruppe sykepleiere og andre som har nektet å la seg stikke, som har blitt oppsagt, som for eksempel i Houston, Texas, der sykehusledelsene midt i en ny «pandemi-bølge» valgte å si opp 151 sykepleiere fordi alle nektet å la seg stikke. – Oppsigelsene kommer i en situasjon der en altså MÅ forvente at presset på helsetjenester bare blir å øke og øke, også på grunn av alle skadene etter «Corona-vaksinene».
Den Big Pharma-finaniserte Big Media prøver å framstille det som at antallet sykepleiere som avviser tanken på å ta den eksperimentelle «vaksinen» er et lite mindretall. Mon tro det. Hvem er bedre til å vurdere både effektiviteten av «vaksinen» og de skadene denne påfører andre enn de som pleier de som er rammet av bivirkningene? Det selvsagt usikkert hvor mange som i praksis blir å gå til det skrittet at de sier opp stillingen sin på grunn av pålegg om «Corna-vaksinering», men hver eneste en av dem kommer til å øke presset på helsetjenesten ytterligere.

Operasjon Corona – FDA visste at «Corona-vaksinene» ville gi mange COVID-kasus!

Fra John Rappoport kommer følgende betraktning

«Det er nettopp det jeg gjør i denne artikkelen, som handler om FDA og deres nød-godkjenning av «Covid-vaksinen», til tross for at de visste at vaksinen ikke holdt mål, var ikke engang i nærheten av å nå den vage rangen som effektiv i de kliniske utprøvingene.
Fordi en hel haug med mennesker i de kliniske utprøvingene ble COVID etter at de ble vaksinert.
Med andre ord så visste FDA helt fra klarsignalet ble gitt, at det ville utvikle seg såkalte ‘breakthrough kasus’. De visste at mange vaksinerte mennesker ville bli COVID-kasus!

Fra utprøvingene av «vaksiner»

Heller ikke det amerikanske FDA – Food and Drug Administration hadde godkjent «Corona-vaksinene» til normal bruk da dette ble skrevet. De var KUN GODKJENTE TIL BRUK I Ø-HJELP-SITUASJONER. Dette er en av grunnene til at det er forbudt med tvangsvaksinering. Og slik jeg ser det hadde FDA all grunn til å holde den ordinære godkjenningen tilbake på grunn av millioner av bivirkninger og hundretusener av dødsfall i kjølvannet av «vaksinering».

«Dokumentet postet på websiden til FDA har tittelen «Vaksiner og relaterte biologiske produkter; Rådgivende komitémøte; FDA briefing-dokument Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine»:
«Blant 3410 totale kasus av mistenkte men ubekreftet Covid-19 i den gjennomsnittlige befolkningen har 1.594 kasus funnet sted i gruppen av vaksinerte versus 1.816 i placebo-gruppen [som altså bare fikk ei sprøyte med saltvann].»

De sammenlignbare tallene avslører at ‘vaksinen’ ikke var effektiv i å hindre COVID-19. Den var så avgjort ikke 50 % mer effektivt enn ei placebo-sprøyte – standarden for FDA sin godkjenning for Ø-hjelpsbruk.
Hva betyr ‘mistenkte kasus’? Det kan bare bety at alle disse personene viste symptomer som tilsvarer definisjonen av COVID-19, men disse er ubekreftede tilfeller, fordi PCR-testene deres var negative, ikke positive.

Jeg synes det er interessant å se hvordan selv ansatte i CDC argumenterer. Selvfølgelig er argumenta-sjonen preget av kulturen i den organisasjonen de arbeider i, derfor tar jeg slett ikke alt de skriver for god fisk. Men også de CDC-ansatte forfatterne Nouara Yahi, Henri Chahinian og Jacques Fantini sier i et brev til Journal of Infection at de er reservert mot ytterligere vaksinering i dagens situasjon hvor det er påvist stor grad av utskilling av stoffer fra vaksinerte.

«Dagens Covid-19-vaksiner (som enten bruker mRNA eller virale vektorer) bygger på den originale Spike-sekvensen. Så sant at nøytraliserende antistoffer klarer å overmanne de antistoffene som dannes, trenger en ikke bekymre seg for ADE.»
«Men tilsynekomsten av SARS-CoV-2 varianter kan tippe vektskåla over i retning av å forsterke infeksjon. Våre strukturelle og modelleringsdata antyder at dette faktisk er tilfelle for Delta-variantene. For å konkludere kan ADE forekomme blant de folkene som har tatt «vaksinen» basert på den originale DNA sekvensen fra spike-proteinet fra «Wuhan-viruset» (enten mRNA eller en viral vektor) og så blir eksponert for en Delta-variant..

(Det med «Coronavarianter» er feil (se senere), men utsagnene får stå for forfatternes egen regning.)

Selv om de har antatt denne potensielle risikoen på en flink måte før den massive bruken av «Covid19-vaksine», har de aldri demonstrert i det virkelige liv at antistoffer mot SARS-CoV-2 har evnen til å takle infeksjon. Men, selv om resultatene så langt har gitt ganske god grunn til tillit, har vi ingen kjennskap til at en har tatt hensyn til (en vaksinert sitt) møte med Delta-variant. Ettersom våre data indikerer at Deltavarianter særlig kan identifiseres gjennom infeksjons-forsterkede antistoffer som retter seg mot NTD, burde muligheten for Antistoff-forsterket reaksjon (ADE) bli undersøkt videre fordi det kan innebære en risk ved massevaksinering under den pågående epidemien av Deltavarianter. Av hensyn til dette burde en vurdere andre-generasjons vaksiner med Spike-protein-formler som mangler de strukturelle bevarte ADE-relaterte epitoper. [definisjon av epitop].

(Angående ADE, Antibody Dependant Enhancement: se  hva oppfinneren av ‘mRNA-vaksinen’ dr. Robert Malone.)

‘Vaksinen er verre enn sykdommen’

Påstanden er hentet fra en studie fra mai 2021 med tittelen Worse than the Disease? Reviewing Some Possible Unintended Consequences of the mRNA Vaccines Against COVID-19, publisert i tidsskriftet International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research.

«mRNA-vaksinene leverer det kraftig antigene Spike-proteinet til antigen-presenterende celler. Som sådan er monoklonale antistoffer mot Spike-proteinet det forventede utkommet av de «mRNA-vaksinene» en ruller ut i for tiden»

skriver Seneff og Nigh i et brev til Journal of Infection.

«En fant at monoklonale antistoffer begynte å produsere høye nivåer av kryss-reaktive antistoffer mot kroppens egne humane proteiner. Gitt de bevisene, som bare er delvis gjennomgått her, er det tilstrekkelige grunn til å mistenke at antistoffer mot Spikeproteinet vil bidra til ADE, provosert fram av tidligere SARS-CoV-2-infeksjoner eller vaksinering, som kan enten manifestere seg som akutte eller kroniske tilstander av inflammasjon. Studien legger også fram bevis for shedding av «vaksinen», prionsykdommer og degenerative nervesykdom-mer samt varianter av «Coronavirus» som skyldes vaksinering av et mindretall av publikum.»

Flere av dem som stolte tilstrekkelig på ‘Fortellingene om Den Gode Vaksinen’ til at de tok ‘Corona-stikket’, (eller bare tok det fordi de ville ha muligheten til å reise) angrer seg i dag. Men historiene til disse personene ødelegger Den Store Fortellingen til makthaverne, så de angrende slipper rett og slett ikke til i media eller på sosiale plattformer med historiene sine.

 1. Study: MRNA Vaccines May Cause Very Serious Side Effects
 2. CENSORED: COVID Vaccine Injured Who Regret Their Decisions to Get the Shot and Their Message to You
 3. Covid Vaccine Victims in Australia Speaks Out

En av de mange bivirkningene av «Corona-vaksinene» er svikt i høyre hjertehalvdel.

Først en veldig rask gjennomgang av anatomi:
Hjertet er en dobbel pumpe, som delt i en venstre og en høyre halvdel. Men siden begge halvdelene igjen er delt i et forkammer og et hovedkammer (også kalt hjertekammer), sier en at hjertet har fire kamre. Forkamrene mottar blod, hjerteklaffene slipper blodet ut i hovedkamrene i rett tid og hovedkamrene pumper det samme blodet videre.
Høyre forkammer mottar oksygenfattig blod fra kroppens organer og sender det videre til høyre hovedkammer. Fra høyre hovedkammer blir blodet til pumpet til lungene. I lungene kvitter det oksygenfattige (venøse) blodet seg med karbondioksid samtidig som det får tilført oksygen.
Oksygenrikt blod går fra lungene til venstre forkammer og videre til venstre hovedkammer. Derfra pumpes blodet ut i hovedpulsåren (aorta) og fordeler seg til arteriene som går til kroppens øvrige organer, inklusiv kransarteriene, som er de arteriene som forsyner hjertemuskulaturen med blod.

Illustrasjon av hjertet, hentet fra Humanbiologi

Spikeproteinet fører til blodpropper i de ørsmå kapillærårene i hjertet; de mikroskopiske årene der det utveksles næringsstoffer samt O2 og CO2. Blodproppene igjen fører til at muskulaturen i hjertet får skader slik at det pumper mindre effektivt – altså hjertesvikt.

Nevrologiske skader

En annen klasse av bivirkninger av «Corona-vaksinene» er nevrologiske skader av ulike slag, som ansiktslammelsen ‘Bells Palsy’, nervesykdommene Guillain-Barré syndrom, Alzheimer, Parkinsons syndrom og andre.. Det er det beryktede Spike-proteinet som spiller inn igjen. Fellestrekket for disse er at de som rammes, får behov for intensiv behandling, pleie og omsorg på et visst stadium, dermed øker dette presset på sykehus og pleieinstitusjoner, som alt nå viser tegn på sviktende bemanning, slik jeg var inne på tidligere.

Det som er virkelig skremmende, er at Moderna og Pfizer med hensikt har kvittet seg med kontroll-gruppene fra utprøvingen av vaksinene! Det de faktisk gjorde, var for det første å gi disse personene ordinær «Corona-vaksine» i stedet for placebopreparat, for det andre å fortelle resten i kontroll-gruppen i etterkant at de faktisk ikke var vaksinert og tilbød dem reelt et «Koronaskudd». På denne måten sørget Moderna og Pfizer selv for å sabotere muligheten til å kontrollere om «Korona-skuddene» faktisk virker eller ikke. Dette er helt uhørt framferd innenfor medisinsk praksis!
Den endelige godkjenningen av «Koronaskuddene» til ordinær bruk er faktisk avhengig av intakte, kontrollerte studier, men det finnes ikke noen tilbake av kontrollgruppen som de kan sjekke effekten mot.

«det faktum at leger og forskere, tilsynelatende på lønningslista til de farmasøytiske selskapene som har en tydelig økonomisk interesse i resultatet av vaksinene, rett og slett mistet kontrollgruppen med hensikt er alarmerende. Selvfølgelig vil Big Pharma promotere at vaksinene gjør godt, og den kontrollerte media vil fortsette å fremme dette budskapet helt uten kobling til de kliniske utprøvingene, og FDA vil innrømme godkjenning basert på resultater som med hensikt var laget slik at de bare kunne gi et resultat.»

Operasjon Corona – FDA har godkjent Pfizer-BioNTec sin ‘mRNA-vaksine’

Men FDA presterte altså å godkjenne Pfizer-BioNTec sin «vaksine» Corminaty for allmenn bruk den 23. august i år!
FDA har blodet til hundretusener på hendene sine!

Operasjon Corona – Deltavarianten og andre varianter?

En hører og leser mye om den såkalte Deltavarianten om dagen; en variant som verken er bevist eksisterer eller som har noen spesifikk test.
F. William Engdahl er en strategisk risiko-konsulent og foredragsholder, som har en grad i politikk fra Princeton University og er en bestselgende forfatter på tema som olje og geopolitikk for online-magasinet «New Eastern Outlook«.
Han forklarer dette på en utmerket måte (uthevingene er mine):

«På dette tidspunktet er det nyttig å ta en kikk på flere demonstrerte fakta rundt Coronavirus og de tilsynelatende ubegrensede antall «varianter». Det løpende skremselet i STORBRITANNIA EU og USA for tiden er en såkalt Deltavariant av Coronaviruset. Det eneste problemet er at vi ikke blir gitt noen som helst nyttig informasjon om denne varianten av relevante myndigheter.
Fordi en påstått Deltavariant av et påstått nytt Wuhanvirus, hvis eksistens ikke er vitenskapelig bevist noe sted, blir brukt for å rettferdiggjøre nye drakoniske Lockdowns og press for å bli vaksinert, er det vel verdt å se på selve testen for å bestemme om en Delta-variant er tilstede i en testet person, som er testet med en standard PCR-test anbefalt av WHO.

Tilbake i mai 2021 ble Deltavarianten opprinnelig kalt India-varianten. Denne fikk snart skylda for opptil 90 % av de nye testene på Covid19 i Storbritannia, som også har en betydelig Indisk befolkning.
Men hva de ikke sier noe om, er at den påståtte Deltavarianten i India falt dramatisk fra 400.000 pr dag i mai til 40.000 i juli. Det ble sagt at symptomene lignet mistenkelig på vanlig høysnue, derfor endre WHO raskt navnet til Delta-variant, i henhold til det greske alfabetet, bare for å gjøre vannet enda mer grumsete.

Det kom lignede fall i forekomsten av Delta-varianten i Storbritannia og ‘eksperter’ hevdet nedgangen skyldtes at vettskremte indere holdt seg hjemme fordi bare 1-3 % av denne befolkningen hadde blitt ‘vaksinert’. Ekspertene i Storbritannia påstod også at nedgangen i antall kasus av Deltavarianten kom fordi så mange av den totale befolkningen hadde blitt ‘vaksinert’. Så hvis du også sitter igjen med det inntrykket at ‘ekspertene’ bare finner på forklaringer for å mate vaksine-narrativet, er du slett ikke alene.

Men det skulle bli enda verre. Så godt som talt ingen av de som ble testet positivt for Delta-varianten i Storbritannia, India, EU eller USA, ble testet med noen spesifikk test for Delta-varianter. Det påstår at det eksisterer svært kostbare ‘Delta-tester’, men ingen kan bevise at disse testene har blitt brukt for å underbygge påstander som at «90 % av kasusene i Storbritannia er Delta». … Laboratorier over hele verden bruker rett og slett de standard og svært unøyaktige PCR-testene og det er helsemyndighetene som erklærer at de har påvist «Delta-varianten». Det finnes rett og slett ingen enkel test som kan påvise Delta eller noen annen variant. Hvis dette ikke var tilfelle, ville CDC eller WHO eller andre helseinstitutter kunne forklare disse testene detalj. De har ikke gjort det. Bare spør alle relevante ‘helseeksperter’ om hvordan de beviser tilstedeværelsen av Delta-varianten av viruset. De kan ikke. Test-laboratorier i USA innrømmer at de rett og slett ikke tester for varianter.

Operasjon Corona sin Kognitive dissonans

Jeg har sakset noen sitater fra en lengre artikkel. Den fortjener å bli lest i sin helhet! (uthevingene er mine)

«Uttrykket «Kognitiv dissonans» er hentet fra psykologien. Begrepet beskriver hva som skjer når en person erfarer to motstridende eller inkonsistente erfaringer, der inkonsistensen forårsaker stort stress hos personen. Dette stresset løses i hjernen til personen, som gjør sine triks for å løse motsigelsene. Det får en til å tenke på «Stockholmssyndromet».
I «Corona-tilfellet» er det den tradisjonelle tilliten til myndigheter – regjeringer, WHO, CDC, RKI, Bill Gates og andre selvoppnevnte eksperter på epidemiologi, i mange tilfeller uten noen som helst grad i medisin. Disse myndighetene påfører drakoniske Lockdowns, påbud om munnbind, begrensninger i reising, og det som etter hvert raskt har blitt til tvungen vaksinasjon med ikke-testede ingredienser, som har et antall bivirkninger som teller millioner i EU-land og USA.

 Den ordinære hjernen sier «Hvorfor skulle myndighetene ønske å skade oss? Ønsker ikke de det beste for oss, for landet og for verden?» De faktiske erfaringene fra de siste 18 månedene som har gått etter at Verdens Helseorganisasjon (WHO) erklærte en pandemi over et påstått virus, som først ble proklamert i Wuhan i Kina antyder at enten har politikerne og helse-myndighetene mistet vettet eller de er bevisst onde, eller villet destruktive eller rett og slett korrupte. 

For å løse denne skremmende selvmotsigelsen har millioner tatt et eksperimentelt’ brygg’ kjent som mRNA, en genetisk editert substans, i det de antar at de da vil være beskyttet mot infeksjon av det påstått alvorlige og dødelige patogenet kalt «Covid-19».
Enkelte angriper til og med alle rundt seg som har et annet syn på den samme dissonansen og som nekter å la seg vaksinere enten ut fra mistro eller forsiktighet. Likevel så påstår den alltid nærværende dr. Fauci i Washington DC at de nye «Corona-vaksinene» verken hindrer deg i å bli smittet av den påståtte sykdommen eller at du selv blir smittsom, bare at den kanskje hjelper deg ved å lindre symptomene. Dette er slett ikke en vaksine, men snarere noe annet.

Noe er fryktelig galt når respekterte og erfarne medisinske eksperter blir bannlyst for å antyde alternative hypoteser for hele COVID-dramaet. Når andre vitenskapsmenn eller kvinner som holder fast ved den offisielle linjen, etterlyser kritikk av enten av Tony Fauci eller andre Main-Stream leger, får de straks merket ytringene sine som «hat-kriminalitet». Det samme skjer når legene blir hindret i å bruke billige og utprøvde remedier til fordel for den kostbare og dødelige mRNA-vaksinen, som Fauci og NIAID har finansielle interesser i.
 Allerede nå snakker forsvarere av ‘vaksinen’ om behovet for «påfyllings-vaksiner» og advarer om en truende Lambda-variant. Hvordan vil de teste for å påvise den? Eller mener de virkelig at vi skal ta det for god fisk bare han eller hun blir omtalt av BBC som «respektert autoritet»? – Hvor langt vil tilregnelige borgere tillate at denne kognitive dissonansen skal ødelegge livene våre?»

Flere har dødd av vaksinen enn av COVID19

Flere gjentar nå en påstand jeg kom med tidligere i vår – at det dør flere mennesker av vaksinen enn de som reelt sett har dødd av «Corona-sykdommen».

 1. Board Certified Occupational Therapist Whistleblower: More Patients are Dying from the Vaccine than from COVID
 2. CERTIFIED OCCUPATIONAL THERAPIST WHISTLEBLOWER: MORE PATIENTS ARE DYING FROM THE VACCINE THAN COVID

Det er de vaksinerte som nå dør

Alle de vaksinerte som nå dør av den samme «vaksinen», er egentlig tema for et eget innlegg. Det får jeg heller skrive en annen gang, men her er en kort omtale:

«CDC-direktøren Rochelle Walensky innrømmet under en pressekonferanse [tidlig i august] at påstanden hennes om at over 99 % av Covid-pasientene som døde i sykehus var uvaksinerte, var bare tøv.
Denne påstanden, som også ble gjentatt av Anthony Fauci, kirurgi-direktøren Vivek Murthy og andre offisielle topper, ble motbevist gjennom data fra CDC; data som ble frigitt av Washington Post den 29. juli -21. Disse viste at 15 % blant de som døde i mai 2021 var vaksinerte og ikke 0,5 % slik det ble påstått – noe som altså er 30 ganger høyere enn hva de påstod.
De offisielle talsmennene fra Det Hvite Hus og CDC fortalte ikke publikum dette, fordi de gikk på høygir for å skremme alle og enhver til å ta Big Pharma sin eksperimentelle mRNA «vaksine» til tross for den raskt fallende beskyttelsen disse gir.

Den prosentvise økningen i antall vaksinerte personer blant de som er hospitalisert

For å få tallet 99 % finplukket de ikke bare data fra hvilken som helst stad de måtte ønske, men de inkluderte også data fra januar 2021, da «Covid-dødsfallene» var på topp og da mindre enn 10 % av amerikanerne hadde tatt ‘vaksinen.
I tillegg ekskluderte de de nyeste dataene som viste at effekten av ‘vaksinen’ var fallende.
For en forbløffende forbrytersk handling!

Antall personer i USA som har mottatt minst 1 dose «Corona-vaksine»

Tilstanden i Israel beviser at vaksinen forårsaker «Covid19»

Israel er et av de landene i verden som har flest innbyggere «vaksinert» mot Covid19. For tiden er det et såkalt rødt land – et land ingen får reise til eller fra uten karantene på grunn av alle kasusene de nå har fått. Dette er rett og slett en følge av at immunsystemet hos vaksinerte enten reagerer på «vaksinen» med å gå inn i en tilstand som ligner en infeksjon, eller skiller ut stoffer fra «vaksinen» slik at personer i omgivelsene blir syke.
Mye av det samme skjer i Storbritannia: Til tross for at de fleste i landet har blitt stukket,  har nå økningen influensa/covid fylt sykehusene 7-foldig siden juni-21. Men både influensa og Covid er godt mulig å behandle etter ikke-stikkende protokoller.
– Likevel blir leger som følger disse protokollene med behandling med Ivermectin, truet av Federation of State Medical Board i USA!

 1. Board Certified Occupational Therapist Whistleblower: More Patients are Dying from the Vaccine than from COVID
 2. Some Israelis Getting 3rd COVID “Booster” Shot Now Have COVID and Are Hospitalized
 3. Israel Proves Vaccinations Cause Covid

«95 % av de med alvorlig Covid19-sydom er vaksinerte. 85-90 % av de som er hospitaliserte er full-vaksinerte personer. Vi åpner stadig flere behandlingsenheter for ‘Covid’. Effekten av ‘vaksinene’ svinner hen.

 1. Ran Israel on Twitter – On hospitalization of vaccinated people
 2. Critically Thinking with Dr. T and Dr. P Episode 59 5 Doc Special Aug 19 2021

 Måtte Gud hjelpe og bevare oss alle

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese