Er gass, olje og kull ‘fossilt’ eller ‘abiotisk’?

Det å stille spørsmålet «hvor kommer olje, gass og kull egentlig fra?» burde være selvsagt i dagens samfunn. Som kjent er CO2 avfallsproduktet fra innretninger som bruker hydrokarboner som brensel. I våre dager med en innbitt demonisering av CO2, vil den som våger å antyde at kull, naturgass og olje IKKE er fossilt, oftest bli avfeid som kjetter, falskner eller idealist. Hvis vedkommende har status, vil personen bli forsøkt kansellert / brakt til taushet. Nettopp denne forfølgelsen gjør at det er av største viktighet å tørre å ta diskusjonen om opphavet til hydrokarboner. Dagens kamp mot CO2 fra forbrenning av gass-, olje- og kull er i ferd med å ødelegge industri og samferdsel i Vesten. Slik ødelegges levekårene for millioner av mennesker, enten presset mot CO2-utslipp kommer fra byråkrater og politikere i form Net Zero, fra World Economic Forum og deres lakeier, NGOer eller fra venstrevridde aksjonistgrupper á la «Just Stop Oil»!

For en del av dere virker det kanskje underlig at noen kan påstå at gass, olje og kull sannsynlig ikke stammer fra fossiler. Det er jo nettopp den teorien vi blir fôret med i alle media og politiske diskusjoner. Men slik jeg ser det er uttrykket «fossilt drivstoff» ene og alene et politisk begrep, brukt for å oppnå økonomisk vinning! Mange har investert karrieren sin i det narrativet; tenk bare på FN-systemet med deres klimapanel, «klimaforskere», regjeringsoppnevnte forskningssentre á la Cicero, journalister osv.

Jeg er fristet til å sitere Cap Allon på Electroverse [1]) her: «Etablissementet, gjennom de nedarvede media-skjødehundene deres, har pakket inn den vestlige verden i narrativer og søppelvitenskap». Jeg har den holdningen til uttrykket «fossilt drivstoff»; som et narrativ og søppelvitenskap.

De to teoriene

Det finnes to teorier om hvordan kull, råolje og naturgass har oppstått.

 1. Den biotiske teorien av Michailo V. Lomonosov (1797) sier at olje gass og kull har et organisk opphav. Den hevder at kullet, oljen og gassen vi henter ut av jorda kommer fra levningene etter planter og dyr, som eksisterte da dinosaurene levde, eller før det også. Disse levningene ble fanget under sedimenter der de etter eoner ble til olje og gass i obskure prosesser. – Siden det har tatt Jorda så lang tid å lage disse avsetningene, er de en begrenset ressurs, så det påstås at mennesket bruker dem opp raskere enn ressursene kan bli fornyet.
 2. Den abiotiske teorien er flere hundre år gammel(!) Teorien sier at avsetningene av kull, råolje og naturgass ble dannet uten noen form for opphav i levende liv (definisjonen på ordet «abiotisk»). Da Jorda ble skapt, inneholdt materien alle byggesteinene som trengs for å danne kull, olje og naturgass. Prosessen med å danne hydrokarboner startet opp bare kort tid etter at Jorda ble til og disse prosessene pågår fortsatt i grensesjiktet mellom jordskorpen og mantelen.

Men å hevde en abiotisk teori for olje og gass er kontroversielt fordi:

 1. Hvis de hydrokarbonene vi bryter ut av fjellene eller tapper ut av olje- og gassbrønnene på land eller på havbunn faktisk stammer fra planter, dyr og plankton, er olje- og gass faktisk en begrenset ressurs. Da er det klart at oljeselskapene har interesse av å støtte den biotiske teorien, for da kan de også styre prisene i mye større grad. Ulempen med dette er at det begrenser letingen til sedimentære bergarter og maksimum 5 km dyp, noe som særlig hemmer Vestlige oljeselskaper.
 2. Men hvis hydrokarboner derimot oppstod mens Jorda var ung og det naturlig dannes hydrokarboner i kjemiske prosesser inne i Jorda fortsatt, er olje- og gass en fornybar ressurs. Fordelen med denne forståelsen er at f.eks. Russland og Ukraina, som støtter teorien, faktisk finner olje og gass også i krystallinske bergarter (som ikke inneholder sedimenter) og på dyp langt under 5 km; kanskje ned til 10-15 km.

Hydrokarboner ellers i universet

Når folk flest hører ordene ‘organiske forbindelser’, tenker de automatisk på den delen av jordoverflaten og atmosfæren som kalles biosfæren; det er der livet eksisterer. Men i de siste 60-70 årene har det blitt klart at Jorda slett ikke er alene om å ha organiske forbindelser.

Organiske forbindelser

Som vi skal se er organiske forbindelser faktisk svært vanlige i hele universet og jeg blir å bruke en del plass på en komprimert gjennomgang!

Meteoritter

Historien om organiske forbindelser utenfor Jorda startet i 1961, da det falt ned en meteoritt (stein fra verdensrommet) i den sørvestre delen av Frankrike – den såkalte Orgueil meteoritten. I den ble det for første gang oppdaget hydrokarboner av typen parafiner i selve meteoritten. (Meteoritten var ikke forurenset i handteringen av den!)

I løpet av 1960- og -70-tallet ble det så påvist både aromatiske og alifatiske hydrokarboner, aminosyrer, karboksylsyrer, aminer, alkoholer, karbonyl og andre organiske forbindelser i meteoritter og kometer. [2])

Siden den gangen har astronomer og geologer funnet de aller fleste molekylære byggesteinene for liv i primitive karbonholdige kondritter; en type meteoritter der karbonet i hovedsak er knyttet til organiske forbindelser.

Når og hvordan kunne slike organiske forbindelser i verdensrommet ha blitt dannet?

Ganske tidlig ble det klart at de ‘organiske forbindelsene’ faktisk ikke kunne ha utgangspunkt i livsformer, men at de ble dannet abiotisk.
Likevel har vitenskapen beholdt betegnelsen ‘organiske forbindelsene’, fordi livsformer på Jorda er bygd opp av dem. At organiske forbindelser er vanlige i universet, ble bekreftet da astronomer gjennom spektroskopiske undersøkelser fra 1970-tallet og framover påviste aminosyrer og andre organiske forbindelser i såkalte planetariske tåker og molekylskyer.

Organiske forbindelser i planetariske tåker og molekylskyer

Ifølge standard astronomisk teori er planetariske tåker skyer av materie som har blitt kastet ut av stjerner i sluttfasen deres.
Ifølge teorien om Det elektriske univers [3]) og [4]) oppstår tåkene som resultat av elektromagnetiske fenomener – kraftige utladninger i det nettverket av Birkelands-strømmer [5]) som forbinder galakser, stjerner og planeter.

Fra 1961 og framover ble klart at ekstraterrestriske karbohydrater kunne dateres tilbake til perioden der Solsystemet ble dannet og trolig før det også. Ti-femten år senere ble det klart at en også fant karbohydrater i planetariske tåker og i store strukturer av kald materie, såkalte molekylskyer i verdensrommet.

Dette var revolusjonerende nytt, fordi standardteorien for astronomi påstod at den lave tettheten i disse tåkene kombinert med kraftig ultrafiolett- og røntgen-stråling ville rive i stykker molekylene. Ingen karbohydrater ville kunne overleve i dette miljøet, ble det sagt, men det ble tidlig klart at astronomene hadde tatt feil – igjen.

Pr dags dato inneholder listen av interstellare molekyler nesten alle familiene av organiske molekyler, som for eksempel forløperne til såkalte biomolekyler som enkle acetamider og opp til glycoaldehyder (forløperen til sukker). [6])

Figur 1 Kwok, S. & Zhang, Y. Astrophys. J. 771, 5 (2013).

Organiske forbindelser i Solsystemet

En finner også hydrokarboner på nesten alle planetene i Solsystemet (unntatt Venus (?) og Merkur) og på mange av månene. – For eksempel har Saturn sin måne Titan et hav av hydrokarboner på overflaten! – Ifølge artikkelen «The Great Oil Conspiracy: It has been known since the end of WWII that oil is not a fossil fuel; it is abiotic” 9) skal det være minst like mye olje og gass på månen Titan som på hele Jorda. Og Titan er ikke alene om å ha hydrokarboner: En finner disse også på Mars og i atmosfæren til gassplanetene.

På Jorda er det bare ca 20 aminosyrer som inngår i organisk liv mens det er påvist over 100 ulike organiske forbindelser i meteoritter, interstellare skyer og planetariske tåker. [7]) (Artikkelen jeg nettopp viste til ble først publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Nature.)

Når hydrokarboner er så utbredt i universet og alle må være av abiotisk opprinnelse, virker det direkte underlig å påstå at de samme kjemiske forbindelsene på Jorda skal ha biotisk opphav.

Kampen mot utvinning av energi fra hydrokarboner

Bruken av hydrokarboner og dermed tilgjengelig billig energi for store deler av befolkningen har vært svært gunstig for alle fattige i verden. – Ron Clutz har en svært leseverdig transkripsjon av talen som president Javier Milei fra Argentina holdt for WEF-forsamlingen i Davos januar 2024. [8])

Ifølge president Milei er tilgangen på «fossilt drivstoff» selve grunnen for at global fattigdom nå er redusert med 90 % i forhold til hva den var rundt år 1900. Men ikke tilgangen til kull, olje og gass alene: President Milei poengterer at massenes tilgang på den billige energien fra hydrokarboner må kobles til den politiske friheten som ligger i en markedsstyrt økonomi / kapitalisme. Disse to faktorene er det som drastisk har redusert verdens fattigdom, sier president Milei.

– Det er nettopp denne friheten som FN, World Economic Forum og deres medløpere ønsker å ta fra oss; alle vi «unyttige spisere» og de bruker narrativet om «fossilt drivstoff» aktivt i denne kampanjen.

Demoniseringen av karbondioksid

Det er umulig i dag å skrive om abiotiske hydrokarboner uten å gå inn på kampen mot utvinningen av dem. For meg ligger det en umettelig grådighet bak viljen til å rane middelklassen og de fattige på den måten vi ser i klimasaken og i det å klassifisere hydrokarboner som «Fossilt drivstoff»:

Figur 2 fra Robert Malones ‘Friday Funnies’

Som sagt er det så absolutt i oljeprodusentenes interesse at produktet deres kan framstilles som en knapp ressurs, for da kan de skru opp prisen. Og det er absolutt i interessen til de dypt ideologiske klimaforkjemperne at de kan argumentere for deres «Peak Oil»; at oljeproduksjonen snart vil nå en topp for deretter å avta brått og at vi derfor er i ferd med å rane Jorda for ressurser på bekostning av kommende generasjoner.

Det er i denne sammenhengen at en må se på demoniseringen av CO2, som FN-organisasjoner utnytter i iveren etter å redusere befolkningen på Jorda!

Den eminente forskeren Freman Dyson (1923 -2020) er inne på demoniseringen av CO2 i sin artikkel «Antidot for Climate Hysteria», se [9]) og [10]). Der gjennomgår han artikkelen «Impacts of Climate Change, Perception and Reality» av Indur M. Goklany. [11])

«For enhver fordomsfri person som leser denne artikkelen, skulle faktaene være selvsagte; at den ikke-klimatiske effekten av karbondioksid som en opprettholder av dyreliv og planteavlinger er enormt gunstige, at den mulige skadelige effekten av karbondioksid har blitt voldsomt overdrevet, og at fordelene klart oppveier de mulige skadene.

De menneske som en antar å være eksperter og som hevder de forstår vitenskapen, er nettopp de samme som er blinde for bevisene. De vitenskaps-kollegene som tror på det fremherskende dogmet om karbondioksid, vil ikke finne bevisene til Goklany overbevisende … Dette er for meg det sentrale mysteriet av klimavitenskapen. Det er ikke et vitenskapelig mysterium, men et menneskelig. Hvordan kan det skje at en hel generasjon av vitenskapelige eksperter er blinde for opplagte fakta?» (Uthevinger av Freman Dyson.)

Viktige spørsmål:

 • Hvorfor er hydrokarboner det nest vanligste fluidumet på Jorda? – Bare vann er vanligere enn olje og gass!
 • Hvorfor finner astronomer hydrokarboner i meteoritter fra Mars og i «søle-geysirer» på overflaten (‘saltfontener’ i Marslandskapet Hebes Mensa), som tolkes som oppvelling av hydrokarboner? [12]) og [13]) og i havene på f. eks, månen Titan?
 • Hvorfor finner astronomer komplekse hydrokarboner i interstellare tåker hvis de samme på Jorda skal være resultatet av sedimentering av dyrekadavre og foraminiferer (små skalldyr)? [14])
 • Hvorfor har ingen lyktes med å lage råolje/naturgass av dyrekadavre og foraminiferer til tross for mange forsøk?
 • Hvorfor har derimot forskere i Russland og USA laget naturgass/råolje ved å simulere de kjemiske forbindelsene, det trykket og de temperaturforholdene en finner på grensen mellom jordskorpe og mantel?
 • Hvorfor finner en olje og gass i krystallinske bergarter på 5 til 10 kilometers dyp? – Ingen sedimenter går så dypt; altså det har aldri kunnet samle seg «biologisk (organisk)» materiale der? Likevel finner oljeselskapene olje og gass på så store dyp (olje og gass flyter opp mot overflaten, går aldri motsatt vei)!
 • Hvorfor er den isotopiske sammensetningen mellom olje fra «fossile lag» og olje fra andre type bergarter identiske?
 • Hvorfor blir oljebrønner, som tilsynelatende er tomme, fylt på nytt etter 0-30 år av olje som siver inn i brønnen nedenfra? [15])
 • Det foregår syntese av komplekse organiske forbindelser på måner, planeter, i de interstellare skyene – i vakuum, under intens stråling fra stjerner. Ut fra dagens kunnskap er det utenkelig at hydrokarbonene der skulle være biotiske. Hvorfor skulle da Jorda være i en særstilling; hvorfor skulle gass, kull og olje her være av biologisk opprinnelse når det ikke er det andre steder i universet, inklusivt i eget solsystem?

Det finnes mange flere artikler og bøker som støtter det synet jeg har presentert her på abiotiske hydrokarboner; det er bare å søke på «Abiotic Oil» og filtrere vekk alle faktasjekkerne.

– En av artiklene jeg har valgt som referanse («The Great Oil Conspiracy: It has been known since the end of WWII that oil is not a fossil fuel; it is abiotic«), er gjengitt på flere nettsteder (selvsagt slaktes den av klimafanatikerne).

Hvis du tross gjennomgangen min mener at kull, olje og gass er «fossile spor», anbefaler jeg deg å lese boka «The Deep Hot Biosphere» av Thomas Gold. [16]) Det er blant annet med bakgrunn i den boka at jeg skrev avsnittet «Viktige spørsmål» ovenfor.

 

«Etablissementet, gjennom de nedarvede media-skjødehundene deres, har pakket inn den vestlige verden i narrativer og søppelvitenskap»
Cap Allon

 

Referanser

[1] Electroverse   –   https://electroverse.substack.com 
[2] Abiotic synthesis of complex organics in the Universe (short text) –   https://www.scifac.hku.hk/kwok/publication_reprint/Kwok_Comment.pdf
[3] Det elektriske univers   –   https://detelektriskeunivers.dk
[4] The Electric Universe Theory   –   https://www.electricuniverse.info
[5] Magnetosfæren   –   https://snl.no/magnetosf%C3%A6ren
[6] Abiotic synthesis of complex organics in the Universe (short text) –   https://www.scifac.hku.hk/kwok/publication_reprint/Kwok_Comment.pdf
[7] Abiotic synthesis of complex organics in the Universe (full text)  –   http://sait.oats.inaf.it/MSAIt900419/PDF/2019MmSAI..90..458K.pdf
[8] Milei Speaks Truth to WEF Elite Power   –   https://rclutz.com/2024/01/18/milei-speaks-truth-to-wef-elite-power/
[9] CARBON DIOXIDE The good news, Indur M. Goklany, With a foreword by Freeman Dyson  –   https://www.thegwpf.org/content/uploads/2015/10/benefits1.pdf
[10] Antidote for CO2 Hysteria   –   https://climate-science.press/2023/08/16/antidote-for-co2-hysteria/
[11] Impacts of Climate Change, Perception and Reality   –   https://www.thegwpf.org/content/uploads/2021/02/Goklany-EmpiricalTrends.pdf
       More evidence for «Abiotic» oil  https://origeminorganicadopetroleo.blogspot.com
[13] There is crude oil on Mars!   –   https://oilonmars.blogspot.com
[14] HKU Astronomers Discover Complex Organic Matter in the Universe   –  https://hku.hk/press/news_detail_6633.html
[15] The Great Oil Conspiracy: It has been known since the end of WWII that oil is not a fossil fuel; it is abiotic  –  https://expose-news.com/2023/10/01/great-oil-conspiracy-oil-is-not-a-fossil-fuel/
[16] «The Deep Hot Biosphere», Thomas Gold. ISBN: 978-0-387-85253-6 

1 hendelser på “Er gass, olje og kull ‘fossilt’ eller ‘abiotisk’?”

 1. Tilbakeping: Er Mikroplastikk bare det nye skremselet, eller? – del 1 – Egils blogg

Stengt for kommentarer.

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese