Har USA en generell avfolkningsagenda?

I de siste 3-4 årene har nyhetsbildet flommet over av meldinger om pandemier, branner og brannstiftinger, krig og vold, nedbryting av familien (den viktige strukturen i ethvert samfunn), regissert folkevandring, påståtte menneskeskapte klimaendringer og lignende dystre tema. I mitt hode ser det ut til at mange av hendelsene kommer fra en idé om at Jorda er overbefolket – og om menneskefiendtlige tiltak for å redusere størrelsen på befolkningen i verden.

Idéen om overbefolkning er ganske utbredt i dag til tross for at Jorda med dagens kunnskap og teknologi fint kan brødfø 12 milliarder mennesker. Poenget er at vi da må kunne endre fordelingen av ressurser slik at alle får det de trenger for livsopphold. Og det er faktisk ganske god plass til alle også; mennesket bor tross alt på bare 10 % av alt beboelig areal på Jorda.

Et lite tankeeksperiment

Alaska sitt areal er ca 1.717.856 kvadratkilometer. Hvis vi kunne ha gjort hele Alaska beboelig; fjernet alle sjøer, elver og myrdrag og jevnet ut alle fjell, ville vi fint ha fått plass til alle dagens 8 milliarder mennesker i den delstaten. Det ville ha vært 4.657 mennesker pr kvadratkilometer eller 1 menneske pr 215 kvadratmeter. (- Du må gjerne regne på dette selv!)

Thomas Malthus og idéen om overbefolkning

Idéen om at vi er så mange mennesker på Jorda at vi står i fare for å utarme ressursene og ikke kan brødfø alle, kan faktisk føres tilbake til sumerisk tid for mer enn 3.600 år siden, en idé som ble videreført i den greske antikken. [1] og holdt levende blant intellektuelle senere. – Ifølge Store Norske Leksikon ble idéen om «Jordas overbefolkning» tatt opp igjen i 1798 og videreutviklet av den britiske samfunnsøkonomen Thomas Robert Malthus i hans essay «Principle of Population». [2]

Det engelske nettleksikonet Britannica beskriver essayet slik:

«etter Malthus sitt syn er et menneskelig samfunn fri for påtvungne begrensninger et umulig ideal, fordi trusselen om vekst alltid vil være tilstede. Hvis ikke økning i befolkningen holdes i sjakk, vil det finne sted en geometrisk progresjon, mens de midlene som kreves for å understøtte livet bare vil kunne øke i en aritmetisk progresjon. Befolkningen i et samfunn vil derfor alltid øke ut over grensene for understøttelse.» [3] og [4]

Ifølge artikkelen «Malthusian and Neo-Malthusian Theories» handler Thomas Malthus sitt essay om:

«… befolkningsdynamikk og dets forhold til de tilgjengelige ressursene. (Det var) resultatet av hans skepsis til de positivistiske teoretikerne, som priste menneskets perfekthet og hilste framgangen og utbredelsen av menneskets kunnskap som en kilde til velferd og frihet for framtidige generasjoner. Malthus var uenig i slike perspektiver og hevdet at utviklingen av menneskeheten var alvorlig begrenset av trykket som befolkningsvekst la på tilgjengeligheten av mat.»  [5]

Problemet er at Malthus utelot to viktige variabler fra regnestykkene sine. Den første av disse er teknologiske framskritt, det andre er veksten i kunnskap. Begge har vært formidable siden slutten av 1700-tallet og er bakgrunnen for påstanden om at Jorda fint kan brødfø 12 milliarder mennesker.

Malthusianismen i USA fra 1950-tallet

Pessimismen til Malthus levde videre gjennom hele 1800-tallet i sentrale deler av Europa og ble moderne igjen i siste halvdelen av 1900-tallet. Da hadde innvandrere tatt Malthusianismen med seg til USA. Etter andre verdenskrig var familieplanlegging og fødselskontroll et sentralt tema i det politiske landskapet der.

«The Wolf Report» omtaler idéene om overbefolkning slik:

«For få tiår siden ble det reist et monument i USA som ble kjent som Georgia Ledesteinene («The Georgia Guidestones«). Dette enorme monumentet ble finansiert av en anonym gruppe og har inskripsjon på åtte ulike språk og med en Dekalog (Moses steintavle med de 10 bud) som en «guide» for å tre inn i «fornuftens tidsalder».

Deres første bud lyder: «Hold menneskeheten under 500.000.000 i en evig balanse med naturen» (min utheving).

Sitat: «På Sumerernes tid var det ca 30 millioner mennesker i verden og allerede da fantes bekymring over overbefolkning. Mer enn 3.600 år senere og med en verden som inneholdt 4 milliarder mennesker kom USA i 1974 til å definere en strategi som inkluderte befolkningskontroll både i innenriks og utenrikspolitikken gjennom et ultra-hemmelig dokument som senere skulle bli kjent som «Kissingerrapporten», en referanse til Henry Kissinger, forfatteren av boka «Verdensorden» («World Order») og hoved promotor av verdens befolkningskontroll.» (Sitat slutt)

I forhold til Malthusianismen i USA er det to sentrale milepæler:

 • I 1968 gav professor Paul Ralph Ehrlich ut boka «Befolkningsbomben» («The Population Bomb») sammen med kona Anne Ehrlich». Boka fikk stor innflytelse på samtiden (Men jeg må si at jeg personlig har lest mang en Science Fiction-bok som er langt mer velskrevet.)
 • Den hemmeligstemplede Kissinger-rapporten av 1974.

Major William Henry Draper Jr. og UNFPA

Idéene i Ehrlichs «Befolkningsbomben» og Kissingers «Verdensorden» var opphavet til en prosess som førte til at militære krefter, slik som major William Henry Draper Jr., presset på FN for at de skulle opprette «United Nations Fund for Population Activities» (“UNFPA”)», noe som skjedde i 1969.
– For en gangs skyld viser jeg til en artikkel på Wikipedia om denne organisasjonen. [6]

Major Draper påvirket også president Richard Nixon til å sette ned en strategisk komité i 1973 [7] – The Population Crisis Committee – delfinansiert av FN for å utrede eventuelt behovet for befolkningskontroll. President Nixon gav oppdraget med å lede arbeidet til den tyskfødte republikaneren og samfunns-forskeren Henry Kissinger, som var USAs utenriksminister under president Richard Nixon (1973 – 1977).
Kissinger leverte rapporten sin året etter. [8]

Kissinger-rapporten og UNFPA

Oppfatningen om at USA skal yte aktive å bidrag for å redusere befolkningen i verden, har dermed eksistert som et samrøre mellom USAs militære, CIA, amerikanske regjeringer og FN fra 1960-tallet av. «The Wolf Report» beskriver dette slik:

«Kissinger-rapporten slo fast at det er ønskelig sett ut fra USAs interesser å samarbeide med UNFPA, som allerede hadde prosjekter i mer enn 70 land.
Det var et økende press for å utvikle en global strategi for befolkningsreduksjon under Nixon-administrasjonen av generalmajor William Draper, som også var avgjørende for etableringen av UNFPA og også med-finansierte Komiteen for Befolkningskrise.

UNFPA gjennomførte program beskrevet av kritikerne som tvungen abort og tvangs-sterilisering.
samarbeidet gav penger fra USA for å støtte Folkerepublikken Kina sin kampanje for fødsels-kontroll, som fikk omfattende beskyldninger mot seg for brudd på menneskerettigheter, i hovedsak mot kvinner og jenter.

Likeledes gav UNFPA finansiell støtte for programmet for tvangssterilisering i regi av den indiske regjeringen, noe som ble avslørt i 2014 da dusinvis av kvinner døde i «steriliserings-leire» som de ble lurt inn i i bytte mot sosiale fordeler.
Programmet mottok også fond fra andre regjeringer og ulike organisasjoner i USA, inklusiv fra Bill and Melinda Gates Foundation

I Kissingerrapporten, som ble avklassifisert i 1990 (kalt NSSM-200 etter » National Security Study Memorandum 200)», beskriver i detalj hvordan «implikasjonene av verdensvid befolkningsvekst for USA sin sikkerhet og oversjøiske interesser» har for USA og ble forberedt i felleskap mellom CIA (Central Intelligence Agency), USAs selskap for Internasjonal utvikling (USAID) og departementene for Stat, Forsvar og Landbruk. 

Det er en sterk korrelasjon av fakta som leder fram til de viktigste forutsetningene her står ved kraft som grunnlag for USA sine anstrengelser for befolkningskontroll helt fram til dagens dato. Faktisk så har USAID sin hjemmeside beholdt originalteksten tilgjengelig for verifisering

Videre lesning: «Kissinger-rapporten og Verdens Befolkningskontroll», «The Wolf Report» av 27 august 2017.  [9] og [10]

Kissingerrapporten og samarbeidet mellom USA og FNs samarbeidet gjør at en også kan konkludere med at deler av FN-systemet (i alle fall UNFPA) deler oppfatningen Kissinger hadde om behovet for befolkningsreduksjon. – Som et á pro pos så argumenterer også «De Klimatroende» ofte ut fra idéen om «overbefolkning» og de har FN-organisasjonen IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change  – FNs Klimapanel) som det viktigste talerøret sitt.

På bakgrunn av det som skjedde under den såkalte Coronapandemien slutter jeg at også WHO (Verdens Helseorganisasjon) deler UNFPA sitt syn på behovet for befolkningskontroll. Under Plandemien samarbeidet flere nasjonale og internasjonale regjeringsorganer med WHO, forbød behandling for COVID-19 i form av Ivermectin og Hydroxychlorokin og promoterte et medikament befengt med alvorlige bivirkninger; Remdesivir, mest beryktet fordi det gir alvorlig nyresvikt. Videre innførte de bruk av skadelige munnbind, håndsprit, en RT-PCR-test som var fullstendig upålitelig og de livsfarlige «Covid-19-vaksinene». – Anslag forteller at anslagsvis 20 millioner har dødd til nå av disse injeksjonene – mRNA-«vaksinene». [11]

Topp 10 metoder for å redusere menneskelig befolkning

Her er Kissingerrapportens 10 viktigste metoder, som kreftene bak UNFPA anbefalte for å redusere verdens befolkning. Målet deres er å komme ned til det de selv vurderer som en «overkommelig» størrelse på verdens befolkning på 500 millioner. Når de når det horrible målet, vil alle gjenlevende leve i et «utopisk samfunn», inklusiv arvingene av formuene til dem som driver denne strategien i dag.

 1. Målrettet sterilisering
 2. Kriger
 3. Ingen kur for sykdommer
 4. Seksuelt overførbare sykdommer
 5. Manipulering av miljøet
 6. Aborter
 7. Genetisk modifiserte organismer
 8. Like-kjønnede forhold
 9. Matvareforsyningen
 10. Transhumanisme

Til sammen er dette er en oppskrift på democide; definert som «en regjerings dødelig angrep på egen befolkning», slik vi blant annet har sett med den dødelige Covid-vaksineringen og ulike tiltak for å stanse «klimaendringer»! [12] og [13]

Dessverre er det ikke rom for å kommentere de enkelte punktene på denne listen, men jeg kjenner igjen hvert enkelt punkt i den politikken som føres i USA og over store deler av Vesten i dag. Jeg vil bare kort understreke at hele håndteringen av det såkalte COVID-19-sykdommen faller inn under punkt 3 «Ingen kur for sykdommer», det samme gjør mye av aktiviteten som medisinal-industrien bedriver i dag, der det ser ut til at hensikten ikke er å kurere folks sykdommer, men å behandle symptomene deres i livslange medisineringsløp.

Klimasaken, de mange brannene inklusiv den på Lahaina, Maui, det å forgifte verdens land via chemtrails, som nylig over 40 land innrømmet at de bedriver –  og en rekke andre saker dekkes av punkt 5 – Manipulering av miljøet. [14] og [15]

Befolkningskontroll

Kissingerrapporten anbefaler at befolkningskontroll i hovedsak bedrives i de Minst Utviklede Landene (Least Developed Countries  – “LDC”). Det har de også gjennomført ved f. eks. program for massevaksinering der sprøytene inneholdt stoffer som gjør kvinner ufruktbare. Vi har sett eksempler på denne politikken både i India og i Kenya og ikke minst i de mRNA-holdige vaksinene. [16] og [17]

I Kissingerrapporten advares det om:

«vi må passe nøye på at aktivitetene våre ikke gir inntrykk i LDC-landene av en industrialisert politikk rettet mot disse landene»

Likevel var det nøyaktig den innretningen denne politikken hadde – og fortsatt har!

Koblingen mellom vaksinering og befolkningskontroll er ikke tilfeldig. Det var en bevisst policy i Kissingerrapporten å flette «familieplanlegging» inn i helseprogrammer. De gjorde dette for å oppnå aksept og godvilje og å bistå USA med å begrense de ideologiske anklagene om at USA er mer opptatt av å redusere befolkningene i LDC enn hva de er i landenes framtid og velbefinnende.

«Vi bør erkjenne at de som argumenterer langs ideologiske linjer har gjort ganske mye ut av det faktum at USAs bidrag til utviklingsprogram og helseprogram har stadig krympet, mens landets bidrag til å finansiere befolkningsprogram har en jevn økning».

… slik skriver dr. Robert Malone i en artikkel omtalt av Rhoda Wilson. [18]

Figure 1 Henry Kissinger – Avfolkning burde være høyeste prioritet ovenfor den tredje verden

Kort om Bilderbergerne

Den franske økonomen og sosial-teoretikeren Jacques José Mardoché  Attali, en av Bilderbergerne og en rådgiver for den franske presidenten François Mitterrand, skrev en bok i 1981 med tittelen «Depopulation agenda».
«Avfolkningsagenda» er horribel lesning:

«Framtiden vil dreie seg om å finne en måte å redusere befolkningen på. Vi starter med de gamle fordi så snart de lever mer enn 60-65 år, lever folk lengre enn der de kan produsere og det koster oss dyrt. Da vil de svake, da vil de unyttige som ikke hjelper samfunnet fordi det alltid kommer til å bli flere av dem, og framfor alt, og til sist de dumme. Eutanasi retter seg mot disse gruppene; eutanasi vil måtte bli et essensielt verktøy i framtidige samfunn i alle fall.

Vi vil selvfølgelig ikke bli i stand til å henrette folk eller bygge konsentrasjonsleire, men vi vil bli kvitt dem ved å få dem til å tro at det er for deres eget beste.

Overbefolkning, og fordi de mest unyttige er noe som er altfor kostbart økonomisk. Sosialt også, det er mye bedre når den menneskelige maskinen kommer til en brå stillstand enn når den forvitrer gradvis.

Vi vil heller ikke bli i stand til å teste millioner etter millioner for deres intelligens, det kan du vedde på! Vi vil finne eller forårsake en eller annen pandemi med befolkningen som mål, enten en reell økonomisk krise eller ikke, et virus som rammer de eldre eller de med fedme, det har ingenting å si, de svake vil underkaste seg, de fryktsomme og dumme vil tro på det og søke behandling. Vi kommer til å være sikre på at vi har behandling på plass, behandling som er løsningen. De utvalgte idiotene vil da ta hånd om det selv: De går selv til nedslakting.  (uthevet av meg)

Figure 2 Utdrag fra Bilderbergeren Jacques Attalis Depopulation Agenda

Det ligger mange videoer om Bilderbergerne på Rumble og for de av dere som vil vite mer om den skjulte grupperingen, anbefaler jeg sterkt å søke på ordet «Bilderberger» der!
Lagt til 10. + 12.10.2023:  Det ligger ganske utførlige omtaler av Bilderbergerne her og her.

Deagel’s varsler og nåtidige hendelser

Det er i sammenhengen ‘global avfolkning’ en må se COVID-skandalen også. Verden over er det nå en økning i dødelig kreft på 143,233 % siden injeksjonene begynte. [19] … En må også se COVID-skandalen i sammenheng med de dystre forutsigelsene om kraftig reduksjon i befolkningen innen 2025 over store deler av verden, slik de kommer fram i prognosene fra organisasjonen DEAGEL. Noen eksempler på Deagel sine prognoser:

Innen utgangen av 2025 vil:

 • Storbritannia vil se en reduksjon i folketall på 77,1 %
 • USA se en reduksjon i folketall på 68,5 %
 • Tyskland se en reduksjon i folketall på 65,1 %
 • Australia se en reduksjon i folketall på 34,6 %
 • Danmark se en reduksjon i folketall på 32,6 %
 • Sverige se en reduksjon i folketall på 25,5 %
 • Norge se en reduksjon i folketall på 24,5 %

(Du finner disse tallene og mange flere på et nettsted, se referanse [20] )

En artikkel med tittelen «Apokalyptisk katastrofe i vente. Lekkede data fra Pfizer & dødsrater slår fast Deagels skremmende prognose for 2025-avfolkningen» publisert på The Exposé den 17. sep 2023 sier det slik:

«Sammenhengen mellom de alarmerende tallene for «overskudds dødsfallene» som er rapportert av regjeringer og Deagel sine apokalyptiske forutsigelser for 2025 er et tema som krever nærmere granskning.

Samsvaret mellom de alarmerende tallene for ekstra dødsfallene (‘excess deaths’) som er rapportert av regjeringer og Deagels apokalyptiske avfolknings-prognose for 2025 er et tema som krever en nærmere granskning.»

Kan en faktisk stole på disse prognosene? Den leseverdige artikkelen svarer slik:

«I starten ble disse tallene betraktet som spekulative, men Deagels prognose vinner kredibilitet etter hvert som hendelser i den virkelige verden utspiller seg og avslører et trøblete samsvar mellom de projeksjonene som blir lagt fram av organisasjonen. Den dystre økningen i ekstra dødsfall, spesielt i lys av det forutsagte scenarioet for avfolkning tvinger fram en kritisk evaluering av gyldigheten til forutsigelsen og de underliggende faktorene som bidrar til disse bekymringsfulle trendene.

Regjeringsrapporter fra mange land har satt søkelyset på den betydelige økningen i ekstra dødsfall, en økning som langt overgår det som kan forventes under normale omstendigheter. Ekstra dødsfall skulle ha falt etter utrullingen av Covid-19-injeksjonen hvis det faktisk var slik at vi virkelig befant oss midt i en pandemi som drepte hundretusener mennesker.

Men disse tallene gir konkrete bevis for at det var det motsatte som skjedde og dette kan bare ikke bli avfeid på en enkel måte. Når en framskriver disse tallene med forutsigelsene fra Deagel, som varsler en betydelig nedgang i befolkningene, reiser overlappingen berettigede spørsmål om den potensielle nøyaktigheten i forutsigelsene og de kreftene som driver dette bekymringsfulle utkommet.

Samsvaret mellom regjeringenes rapporter og Degels apokalyptiske forutsigelse av avfolkning for 2025 kan simpelthen ikke ignoreres. Særlig når vi ser på hva som har skjedd i form av ekstra dødsfall blant barn.»

«Følg pengene» er viktig for alle politikk, så hvem er det som tjener på slike uhyrligheter? Den samme artikkelen svarer:

Imidlertid kan den drastiske reduksjonen i folketall kanskje virke i elitenes favør med den raske framveksten av Kunstig Intelligens (Artificial Intelligence (AI). Implikasjonen reiser også et bredere spørsmål om den gjennomgående strategien og tilnærmingen som ble tatt ovenfor en global helse-krise. Hvis de ekstra dødsfallene blant de vaksinerte vedvarer, noe de faktisk har gjort nå i to år, blir det tvingende nødvendig å evaluere på nytt dagens vaksinasjonsstrategi, overvåkningssystemer og policy for offentlig helse.

Det er viktig at en lærer en lekse fra disse verdensbegivenhetene for å informere beslutningstakere og avverge potensiell risiko for den offentlige helsen. Problemet som den vanlige, hardtarbeidende mann og kvinne har, er at vaksinasjon som et hele aldri har dreid seg om helse, den har alltid dreid seg om å skape betydelige rikdommer.

Videre understreker samsvaret mellom Deagels varsler og tallene for ekstra dødsfall behovet for transparens, etterrettelighet og videre uavhengig forskning. Grundige undersøkelser, omfattende analyse av data og fagfellevurderte studier kan kaste lys over hvilke faktorer som driver disse sterkt bekymringsfulle trendene og hjelpe fra evidens-basert policy og intervensjoner (uthevinger er gjort av meg). [21]

Figur 3 – En visuell oppsummering av prosentvis endring i befolkning 2017-2025

USA sin administrasjon og Det militære

Som vi har sett, var det en kobling mellom Forsvarsdepartementet i USA (= DOD – Department Of Defence) og kampanjen for befolkningskontroll allerede før etableringen av FN-organet UNFPA.
Også i dag er det mange spor peker i retning av et utstrakt samrøre mellom DOD og USAs regjering. Rekkefølgen på ordene her er helt bevisst: Det er faktisk veldig sannsynlig at hele COVID-skandalen kom på plass på initiativ fra DOD noe forskningen til blant andre Sasha Latypova og Karen Kingston (publisert på Substac), viser der over 4.000 internasjonale patenter er knyttet til «Covid-19-vaksinen». [22]
Faktisk var det DOD som tok initiativ til forskningen omkring lipide nanopartikler, deriblant pegylerte nanopartikler og de andre livsfarlige strukturene, som er en så sentral del av Spikeproteinet og de øvrige ingrediensene i «Covid-vaksinen». På den andre siden var det Moderna som skapte den syntetiske parasitten kalt «SARS-CoV-2-viruset»! [23] og [24]

USAs regjering og juridisk immunitet

Har USAs regjering juridisk immunitet? Svaret på det er «ja, i alle fall i deres egne øyne». I løpet av en periode på 50-60 år har Bilderbergerne og andre gradvis endret lovverket slik at regjeringen og CDC (Centers for Disease Control and Prevention) nå har juridisk immunitet: – Dermed kan de ikke dømmes for brannene i Lahaina på Hawai, for Covid-19, eller andre angrep på egen befolkning!  Sasha Latypova skriver i blogposten «Update on CHD (Coronary heart Defects) Lawsuit Challenging Government’s License to Kill (PREP Act).  «(Oppdatering om hjertefeil-rettssaken som utfordrer regjeringens lisens til å drepe)». [25]

«Eller hvorfor bør du slett ikke forvente at Donald Trump forteller sannheten om sykehusdrapene eller vaksinedød eller -skader snart …

Her er utfordringen: Finn en hvilken som helst handling der Donald Trump motsa HHS  -«Department of Health & Human Services» (Departementet for Helse- og humane tjenester). (Å bare nevne hydroksyklorokin som en av behandlingene teller ikke), og du vil få et års gratis abonnement på denne Stack’en.

Her er den grunnleggende perverse juridiske strukturen som blir utnyttet for å begå befolkningsdrap på «lovlig» vis av USAs regjering ledet av HHS og DOD (i samarbeid med andre føderale eller kvasi-regjeringer PHEMCE Enterprise … «

Figure 4 fra Due Diligence and Art: » Update on CHD Lawsuit Challenging Government’s License to Kill (PREP Act)»

Lesere i andre land kan slå opp lignende relevant lovverk, søke etter nøkkelord som «mottiltak», «offentlig helse-nødsfall» og «beredskap mot pandemier». Dette er særlig relevant for NATO-allierte områder. Her påberoper de seg Rex non potest peccare defense. (Kongen kan ikke gjøre feil).

Hvorfor uteblir rettssakene?

Hvorfor blir ikke de som har gjennomført Covid-19- angrepet og andre horrible overgrep på befolkningen i egne land over hele verden stilt for retten? For å svare på det, siterer jeg fra en artikkel fra nettstedet «Children’s Health Defense», der de beskriver et rettslig forløp slik:

» DOD argumenterte i sin forslag for å avvise at en regjering kan bli tiltalt i det aktuelle tilfellet fordi det har «sovereign immunity» («regjeringsimmunitet»), som er en juridisk doktrine som forsikrer at Staten ikke kan begå lovbrudd og kan derfor heller ikke bli tiltalt uten samtykke fra Staten.

«Forsvarsdepartementet i USA (DOD) argumenterte også med at selv om staten ikke skulle ha «regjeringsimmunitet», ville ikke anklagerens søksmål være nok til å erklære at DOD var engasjert i «lovbrudd med vilje» (“willful misconduct”) når den kom med offentlige uttalelser om sikkerheten og effektiviteten til «COVID-19-vaksinene».

I sitt svar til DOD sin påstand om at de ikke var delaktige i «lovbrudd med vilje» skrev anklageren:

«Den anklagedes tilsvar prøver å skifte fokus bort fra DODs udiskutable skyld på en utilbørlig måte ved å trikse amerikanerne til å delta i sitt dødelige masse-menneskelige eksperiment – et som langt overskyter rekkevidden av de dødelige medisinske eksperimentene, som førte til USAs militære tribunal av nazi-leger i Nürnberg ca 75 år tidligere.»

«DODs eksperiment presset flere hundre millioner gratis vaksiner på en tillitsfull amerikansk befolkning med et villet, bedragersk løfte om at vaksinene var trygge og effektive, mens Operation Warp Speed (‘OWS’) førte en detaljert fortegnelse og en pågående oversikt over de alvorlig skadde og døde.»

PREP Act er regjeringens lissens til å drepe, og den må avvises. Likevel, til nå har ikke en eneste kongressperson snakket om det. Jeg vet ikke når/om noe sentralt mål i denne retningen kommer til å bli gjennomført. I mellomtiden må vi utdanne hver og en av de rundt oss i forhold til disse uhyrlighetene.
Problemet er at de fleste mennesker, selv de som nå har «våknet» i forhold til ‘vaksinen’ og sykehusmordene, fortsatt tror et «hvis bedraget kan bevises» i stedet for å hevde at forbryterne kan bli rettsforfulgt. Ikke bare har bedraget blitt ettertrykkelig bevist, det har i virkeligheten ikke vært holdt skjult fra starten av! En stor del av bedraget var nemlig synlig fra starten av; jeg og hundrevis av andre har publisert klare bevis på bedrag med grunnlag i offentlig tilgjengelige dokumenter.

Gjerningspersonene utfører bedraget i full offentlighet fordi de vet de har «the PREP Act shield» (PREP = perp = forbrytelse, som jeg fortalte deg, så liker de å spotte ofrene sine!), en annen graf som avgjort viser økt mortalitet eller en annen analyse fra VAERS, eller et annet hetteglass testet og sekvensert og funnet fullt av bokstavelig talt dritt. Disse er uten tvil kjekke å ha selvfølgelig. Men de vil ikke endre særlig mye før vi ødelegger forbryternes perverterte skjold av “sovereign immunity“. [26]

Konklusjon

Tittelen på bloggposten min er; «Har USA en avfolkningsagenda». På det må jeg svare et entydig «JA; det har de hatt siden før Henry Kissinger var utenriksminister i USA»! Men enda verre er at det internasjonale samfunnet, inkludert flere FN-organisasjoner som WHO, UNFPA og IPCC, ser ut til å dele denne agendaen, slik Kamerunsk-Amerikanske dr. Stella Immanuel sier i en bloggpost på https://depopulation.news:

«Dr Stella Immanuel har varslet om at en ubegrenset krigshandling nå blir ført mot menneskeheten. «Dette er alvorlig. Dette er lik en ubegrenset krig mot menneskeheten. (Bare) se på alt som foregår nå for tiden, nivået på krigføring vi står ovenfor», kommenterte hun på en seanse 8. september på “The Alex Jones Show.”
«(De prøver) til og med å putte nanoteknologi – akkurat nå, mRNAet – inn i grønnsakene våre. De ønsker å injisere dette i kuene våre. De ønsker å sprøyte det, fordi når det kommer til stykket ønsker å korrumpere oss alle genetisk med denne nanoteknologien.»»
[27]

I de siste 3-4 årene har store deler av verdens befolkning fått i seg mRNA-teknologi og grafeneoksid, enten via injeksjoner (‘vaksiner’), nesespray, nesepinner for RT-PCR-testing (les: «Coronatesting»), matvarer, Chemtrails eller transmisjon fra menneske til menneske. [28],  [29], og [30]
Kombinasjonen kvanteteknologi og mRNA-teknologien i samspill med stråle-våpenet 5G kan være dødelig. Det viser seg nemlig at 5G faktisk kan brukes til å frigi medikamenter eller giftstoffer skjult i grafeneoksid. [31], [32] og [33]
Det er sannsynlig på denne bakgrunnen at organisasjonen Deagel kommer med måltallene sine om befolkningsreduksjon i verden!?


REFERANSER

[1] Keeping the balance: Ancient greek philosophical conserns with population and environment   –   https://www.researchgate.net/publication/320502916_Elements_of_environmental_ethics_in_Ancient_Greek_Philosophy/link/5a1f7ee8a6fdccc6b7fb3e42/download

[2] Thomas Malthus  – https://snl.no/Thomas_Malthus

[3] Malthusianism  –  https://www.britannica.com/money/Malthusianism

[4] Subsistence theory   –   https://www.britannica.com/money/topic/subsistence-theory

[5] Malthusian and Neo-Malthusian Theories/ Ran Abramitzky and Fabio Braggion Malthus’ Legacy  –  https://ranabr.people.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj26066/files/media/file/malthusian_and_neo_malthusian1_for_webpage_040731.pdf

[6] United Nations Population Fund   –   https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Population_Fund

[7] «World Population Crisis, The United States Respons» by Phyllis Tilson Piotrow   –   https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnaan187.pdf

[8] Henry Kissinger  –  https://snl.no/Henry_Kissinger

[9] The Kissinger Report and the World Population Control   –   https://thewolf.report/2017/08/27/the-kissinger-report-and-the-world-population-control/

[10] The Kissinger Report & U.S. Government Policy to Depopulate the Planet   –   https://expose-news.com/2023/08/25/kissinger-report-depopulation-us-gov-covid/?cmid=432fd083-b909-479a-828f-bd99b3ef4d0e

[11] Experts estimate over 20 million are alreadyDead due to COVID-19 vaccination & over 2billion are Severely Injured   –   https://expose-news.com/2023/09/15/20m-dead-2b-injured-covid-vaccination/

[12] Democide; The Intentional Killing Of People By Their Own Government   –   https://principia-scientific.com/democide-the-intentional-killing-of-people-by-their-own-government/

[13] Climate Change Is Globalist Codeword For Genocide   –  https://principia-scientific.com/climate-change-is-globalist-codeword-for-genocide/

[14] Appalling rise in Covid vaccine fatalities but the jab drive continues  –   https://www.conservativewoman.co.uk/appalling-rise-in-covid-vaccine-fatalities-but-the-jab-drive-continues/

[15] Aerial Cloud Seeding   –   http://weathermodification.com/cloud-seeding-aerial.php

[16] Studies Show Fertility Rates Plummet Worldwide Following COVID-19 Vaccines   –   https://healthimpactnews.com/2022/studies-show-fertility-rates-plummet-worldwide-following-covid-19-vaccines/

[17] EMA finally admits COVID Vaccination can have anAdverse Effect on Female Fertility   –  https://expose-news.com/2022/11/04/ema-admits-covid-vaccine-affects-fertility/

[18] The Kissinger Report: US government’s policy to depopulate the world – https://expose-news.com/2023/07/26/us-gov-policy-to-depopulate-the-world/?cmid=8df20c71-c161-4160-ac08-11c5e8ca7483

[19] U.S. Gov. data confirms a 143,233% increase in Deadly Cancer cases due to COVID Vaccination   –   https://expose-news.com/2023/09/22/us-gov-confirms-143233x-increase-cancer-cases-due-to-covid-vaccination/?cmid=5d859bc4-a406-4bab-9dfb-b1e608917b1b

[20] Deagle 2025 Forecast Resurrected   –   https://nobulart.com/deagel-2025-forecast-resurrected/

[21] Apocalyptic Catastrophe Awaits: Leaked Pfizer Data & Death Rates Solidify Deagel’s Terrifying 2025 Depopulation Prediction   – https://expose-news.com/2023/09/17/leaked-pfizer-data-death-rates-solidify-deagels-2025-prediction/?cmid=12b739cf-80b3-424d-a16f-f3ea53d1d034

[22] KAREN KINGSTON UNCOVERS PATENTS REVEALING «COGNITIVE ACTION» SPIKE PROTEIN STRUCTURES IN VACCINES   –   file:///C:/Users/Egoen/Dropbox/3__HELSEFASCISME/Bilder/Karen%20Kingston%20uncovers%20patents%20revealing%20_cognitive%20action_%20spike%20protein%20structures%20in%20vaccines.html

[23] Exhaustive proof Moderna made Covid-19   –   https://expose-news.com/2022/03/17/exhaustive-proof-moderna-made-covid-19/

[24] Is it Possible to Patent Genetically-Modified Humans?   –   https://expose-news.com/2022/10/24/possible-to-patent-genetically-modified-humans/

[25] PREP Act Q&As   –   https://www.phe.gov/Preparedness/legal/prepact/Pages/prepqa.aspx

[26] Update on CHD Lawsuit Challenging Government’s License to Kill (PREP Act)   –   https://sashalatypova.substack.com/p/update-on-chd-lawsuit-challenging?publication_id=870364&post_id=137105662&isFreemail=false&r=dsfwd

[27] Dr. Stella Immanuel warns of UNLIMITED WARFARE against humanity through mRNA technology   –   https://depopulation.news/2023-09-27-dr-stella-warns-unlimited-warfare-against-humanity.html

[28] How can you remove Graphene Nanobots being transmitted from the COVID Vaccinated from your body?   –   https://expose-news.com/2023/07/08/how-can-you-remove-graphene/?cmid=d956086e-c290-4f46-91bc-64f799ed5eab

[29] The Great Chemtrails Hoax   –   https://principia-scientific.com/the-great-chemtrails-hoax/

[30] Part 6: Dismantling COVID-19 Deceptions: Gain-of-Function mRNA Research is Not What Experts Lead Us to Believe   –   https://karenkingston.substack.com/p/part-6-gain-of-function-mrna-research

[31] Mobile phone signals can be used to release drugs from graphene oxide that has been injected into our bodies   –   https://expose-news.com/2023/09/15/mobile-phone-signals-can-be-used-to-release-drugs/?cmid=3e47cd69-e5ac-40b3-8bb3-932ce3798a0d

[32] BBC admits COVID Vaccine is to blame for 2022 being Worst Year for Excess Deaths in Half a Century   –   https://expose-news.com/2023/06/04/bbc-covid-vaccine-blame-2022-worst-year-excess-deaths-half-century/?cmid=1af2d5bc-a11a-4751-a3fb-f53299cf3563

[33] Expert Doctor swears 100 million+ Americans may have seriously damaged their Heart due to COVID-19 Vaccination   –   https://expose-news.com/2023/10/05/100m-americans-serious-heart-disease-covid-vaccination/?cmid=2ec6a1d2-ea47-4109-9012-8c0e062a207a

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese