Lockdown – i ferd med å gå av moten?

Ideen om å ty til Lockdown i møte med pandemier er ganske ny; den har sakte vunnet fram i internasjonalt som et tiltak i å bekjempe pandemier først de siste 10-15 årene etter at en liten gruppe fanatikere i opposisjon til det rådende synet på bekjempelse av pandemi begynte å fremme Lockdown. Første gang den ble formulert i offentlige dokumenter var under den voldsomt opphausede Fugleinfluensaen; en epidemi mange hevder var like iscenesatt som dagens pandemi. Coronasaken har demonstrert med all tydelighet at teorien om Lockdown ikke fungerer.

Internasjonalt kommer det tegn på at paradigmet om at «Lockdown skal være effektivt tiltak for å bekjempe pandemier» er i ferd med å kollapse. Mer om det senere.

Lockdown er en enorm innskrenking av sivile rettigheter

Uansett om Lockdowns kan rettferdiggjøres av hensyn til den offentlige helsen eller ikke, så innebærer de den største innskrenkingen av sivile rettigheter i hele den moderne historien. I flere land, slik som f. eks. i Storbritannia har Lockdowns påført landet den største økonomiske tilbakegangen på over 300 år, md påfølgende konkurser og dramatisk økning i offentlige låneopptak. 
Også i Norge har det vært en dramatisk forverring i levekår det siste året.
De norske tvangstiltakene har nå blitt gjennomført for andre gang på nasjonalt plan på bakgrunn av et antatt eksisterende virus med 99,95 % overlevelsesrate for personer under 70 år og 95 % overlevelsesrate for personer over 70 år.
Det hjalp ikke at flere internasjonale tidsskrifter publiserte artikler der de påpekte at Lockdown ikke hadde noen som helst effekt på spredning av «Coronasmitte», som altså egentlig er rene ‘RT-PCR-kasus’ og ikke sykdomskasus.
Men Lockdown ble innført, og til tross for at det hadde store negative effekter på økonomi og på folkehelsen, innførte Den norske Koronabanden Lockdown fra påsken 2021 likevel.

Den statlige krisehandteringen – Docs4 open debate

Så tidlig som 5. september 2020 skrev den belgiske grupperingen Docs4 open debate et åpent brev. De innleder dokumentet slik:

Vi, leger og helse-profesjonelle, ønsker å uttrykke alvorlig bekymring over hvordan situasjonen har utviklet seg i de siste månedene omkring utbruddet av SARS-CoV-2 viruset. Vi utfordrer politikere til å være kritiske, uavhengig og informert i deres beslutningsprosesser og i den tvungne implementeringen av Coronatiltakene. Vi ber om en åpen debatt, der alle eksperter er representert uten noen form for sensur. Etter den innledende panikken som omgav Covid-19 vise de objektive fakta et fullstendig annet bilde – det er ingen medisinsk grunn for noen krisepolitikk lengre.
Handteringen av den nåværende krisen har blitt fullstendig uproporsjonal og forårsaker mer skade enn den gjøre noe som helst godt.
Vi ber om en slutt på alle tiltak og ber om en øyeblikkelig gjenoppretting av vår normale demokratiske og juridiske strukturer og alle våre sivile friheter.

Brevet er signert av 699 medisinske leger, 2.313 trente helse-profesjonelle og 17.811 innbyggere.
En finner lignende krav og holdninger i f. eks. the Great Barrington Declaration

Lockdown har store negative konsekvenser

Fra i Mars 2021 har det versert en artikkel på Internett med tittelen «Swedish Health Experts: COVID Lockdowns Have Killed MILLIONS Of People». Den er publisert på en rekke blogger blant annet på «Humans Are Free».

Professorene Anna-Mia Ekström og Stefan Swartling Peterson ved Det Karolinske Instituttet i Stockholm har sett på data frå UNICEF og UNAIDS for den perioden nesten hele verden har vært i Corona-Lockdown og nedstengning av skoler. 
Professorene konkluderer med at det er minst like mange som har dødd som et direkte resultat av Lockdown som av Covid-19. – De understreker at det er umulig å si om de siste tallene også viser de som har dødd med Covid19. – Det viser seg nemlig at statistikkene over antall Coronadødsfall sannsynlig rapporterer 75-90 % for høye tall. Dette går fram av en analyse leger har gjort over dødsmeldinger i USA, der de har sett på primær og sekundær dødsårsak og hvilke andre faktorer som kunne ha bidratt til død.
Storbritannia har en lignende registreringspraksis som USA. Den går ut på at alle dødsfall som inntraff inntil henholdsvis 24 og 30 døgn etter en positiv ‘Coronatest’, ble oppført som et ‘Coronadødsfall’. Dette ble gjort uansett om vedkommende døde av kreft, hjertesykdom, selvmord, drap eller i et trafikkuhell. Også Canada, Australia og flere andre land har fulgt en lignende praksis, der alle dødsfall av uklare årsaker ble oppført som ‘Coronadødsfall».
Funnene til professorene Anna-Mia Ekström og Stefan Swartling Peterson sier altså at selv om en regner med alle disse «spinnville registreringene av Coronadødsfall» har det dødd like mange som en direkte konsekvens av Lockdown. Dette gjør at konsekvensene av Lockdown faktisk er enda alvorligere enn en skulle tro, sånn rent umiddelbart!

Hvorfor folk dør på grunn av Lockdown

Det er flere mekanismer bak det store antallet dødsfall knyttet til Lockdown:
Ta for eksempel alle de pasientene som med ett stod uten behandling eller oppfølging av diagnostiserte lidelser som kreft, hjerte- og karsykdommer, diabetes, alvorlig astma etc. som fikk avlyst avtalene de hadde til oppfølging eller behandling. Slett ikke alle av dem fikk tilbud om ny time i tide!
Det er også en stor gruppe mennesker med enten begrunnet mistanke om eller symptomer på alvorlig sykdom, som unnlot å oppsøke lege i de førte ukene etter at Lockdown rammet. Dette gjaldt også i Norge!
– Et økt antall selvmord vitner også om økte mentale belastninger, flere av dem knyttet til plutselig arbeidsløshet.

Og det var mange psykiatriske pasienter som brått stod uten oppfølging i tillegg til alle de som fikk nyoppståtte psykiske plager på grunn av de økonomiske problemene Lockdown førte med seg eller på grunn av den sosiale isolasjonen de ble påtvunget og / eller den ensidige propagandaen som ble ‘servert’ nesten døgnet rundt i alle ukedager om hvor farlig dette viruset visstnok skulle være.
På toppen av dette kom den kraftige sensuren fra Big Tec, som i perioder gjorde det svært vanskelig å finne nøytral, pålitelig informasjon!

Ta så med alle de eldre på sykehus og sykehjem som plutselig mistet kontakten med sine nærmeste. Det var altfor mange som døde ensomme, uten de nærmeste rundt seg. Det er så en kan gråte av det inhumane medisinske diktaturet som ble innført på et uhyggelig spinkelt grunnlag!

Lockdown og fattigdom

På verdensbasis har Lockdown ført til økt fattigdom.

I utviklingsland

I følge en artikkel i NBC-News regner en med at ‘Coronakrisen’ har ført 130 millioner mennesker til helt ned på sultegrensen. I følge UNICEF risikerer 80 millioner barn å bli rammet av sykdommer som difteri (pga dårlig sanitærsystem), meslinger og polio, mens 1,8 millioner risikerer å dø av tuberkulose. 
Fattigdom er en av de viktigste årsakene til dårlig helse!

Industriland

I industriland har Lockdown ødelagt livene til de som var fattige fra før. World Economic Forum har anslått at hele 150 millioner kommer til å falle ned i ekstrem fattigdom. 
150 millioner er nesten 23 ganger Norges befolkning og 125 ganger flere enn de som har dødd av eller med «Covid19′!

Corona på syke- og aldershjem

En artikkel datert 13. Mai 1920, i British Medical Journal satte ord på dette: «Nye data viser at bare 1/3 av de økte antall dødsfallene I England og Wales kan forklares med Covid19.»
Artikkelen satte søkelyset på det store antallet som døde på aldershjem og sykehjem. Det dreide seg om hele 30.000 flere døde enn normalt. Artikkelen sier ikke noe om endringer i behandlingspolitikk og nytt regime for hvor syke gamle skulle ‘plassere’ knyttet til disse sentrene, slik det etter hvert kom for dagen når det gjelder New York i USA. Der ble eldre stuet sammen på seksjoner hvor det allerede var utbredt «Coronasykdom»; et regime satt i verk av Andrew Como.

Sensuren i MSM og sosiale media

I desember 2020 skrev Dr. Jayanta Bhattacharya, MD PhD en artikkel med tittelen «Facts – Not Fear – Will Stop the Pandemic». Han innleder artikkelen med å si:

«Media fråtser I negative nyheter. Slagordet «Hvis det blør, selger det» er fortsatt en rettesnor, og kanskje har det aldri vært sannere enn i ‘Covd19-æraen’. Hver bidige dag hjelper overskriftene deres til å spre budskapet om spredningen av viruset og forteller de triste historiene om noen av dets ofre.»
Dr. Bhattacharya peker på en rekke fakta om konsekvensene av tiltakene under Lockdown, som også omfatter det faktum at: «Et tema for pandemien er problemet med de falske positive. En hel rekke respektable kilder, inkludert mange offentlige helsebyråkrater har tatt opp denne bekymringen, særlig ved testing av asymptomatiske mennesker. Mange av disse menneskene – og når ser på min egen forskning, vil dette faktisk gjelde majoriteten av dem – vil faktisk være ‘falske positive. Det betyr at de ikke har viruset i seg og/eller er ute av stand til å smitte andre.

Selvfølgelig argumenterer Facebook sine ‘Faktasjekkere’ mot dette, og i dette ligger en annen utfordring. Med denne faktasjekken kommer sensuren av motstridende meninger (min utheving), derfor er det mange som ikke hører om disse andre perspektivene, fordi disse har blitt luket ut. Skulle vi altså ikke ha lov til å undersøke andre troverdige perspektiver?

I følge en nylig artikkel publisert i British Medical Journal: «Den svenske regjeringen har sagt at de vil styrke lovene for akademisk frihet etter at en ledende svensk akademiker annonserte at han avsluttet arbeidet med Covid19 på grunn av en flom av angrep og truende kommentarer fra mennesker som enten var uenige i eller mislikte funnene i forskningen hans».

PÅ TOPPEN AV DET HELE VISER DET SEG ALTSÅ AT VERKEN LOCDOWN, SOSIAL AVSTAND, NEDSTENGING AV FORRETNINGER / KONTORER ELLER HJEMMEKONTOR HAR NOEN SOM HELST BREMSENDE EFFEKT PÅ SPREDNING AV VIRUSSYKDOMMER.
DISSE TILTAKENE HAR BARE  KATASTROFALE KONSEKVENSER FOR FOLKEHELSEN!

Over store deler av Europa blir det gjennomført demonstrasjoner i protest mot de generelle ‘Coronatiltakene’ hver helg. Her er en video fra en demonstrasjon som nylig ble gjennomført i London.

Eksempler på hva jussen sier:

Den Belgiske dommen – «Opphev alle restriksjoner»

En domstol i Belgia beordret i april 2021 den Belgiske regjeringen om å oppheve alle «Coronatiltak» innen 30 dager fordi de fant at tiltakene ikke hadde tilstrekkelig juridisk hjemmel. Saken var brakt for retten av League for Human Rights, som bestrider det dekretet den Belgiske regjeringen har brukt for å tvinge tiltakene på befolkningen uten noe som helst innspill fra parlamentet, se her. The Brussel Times skriver:

«Dommeren gav den Belgiske staten 30 dager på å legge fram et solid juridisk fundament eller å bli ilagt en bot på 5.000 € pr dag Staten overskrider denne fristen, med et maksimum på 200.000 € ifølge Le Soir. De gjeldende Coronatiltakene bygger på Lov om Sivil Sikkerhet av 2007, som setter regjeringen i stand til å handle raskt under «eksepsjonelle omstendigheter». Men det er nå avgitt dom for at Lov om Sivil Sikkerhet ikke kan brukes som hjemmel for dekretene fra regjeringen.

Konstitusjonskomiteen i Finland har sagt nei til Lock Down

I mellomtiden har et forsøk på å trappe opp den negative Lockdown-policyen i Finland blitt nedstemt. Statsminister Sanna Marin foreslo «en delvis nedstenging i områder med høy grad av smitte fra Coronaviruset«. Dette gikk ikke gjennom i den finske Parlamentariske Konstitusjonelle Lovkomiteen; de avsa en dom om at det å begrense bevegelsesmuligheten var «fullstendig uproprosjonalt». Komiteen blir ledet av tidligere statsminister Antti Rinne: Ifølge statskringkastingen, Yle, sa han at «forslaget brøt med selve meningen av en konstitusjon».

«Forbud og restriksjoner må rettes direkte mot kildene til infeksjonen: Private samlinger og eventer, det å oppholde seg og bevege seg rundt i grupper og besøke butikker og tjenester- restriksjonen må heller rette seg mot disse enn å være innrettet som et forbud», sa Rinne

Legg merke til bruken av ordet ‘smitte’ fra statsminister Sana Marin. Han bruker ikke ‘sykdom’ som begrunnelse for Lockdown der heller! Jeg gjetter på at Finland også bruker varianter av R-tallet, slik som Den norske regjeringen og FHI gjør. Det er et tall som for en stor del bygger på rent gjettverk av hvor mange andre en person kan ha rukket å infisere i latensperioden sin, altså tida fra vedkommende har blitt smittet til vedkommende blir syk. Uansett hvor nøye de kartlegger kontaktmønsteret til personen under latensperioden, kan de umulig vite hvor mange av ‘kontaktene’ til denne personen som ikke blir smittet selv om de får et virus i seg, fordi de hadde en naturlig immunitet mot Coronavirus og dermed er immune mot sykdommen! Dermed gjetter statistikerne på en av de mest grunnleggende faktorene i R-tallet!

Ankerett i Portugal krever at Lockdown opphører

I midten av desember 2020 falt en dom i en portugisisk ankerett. Dommen fokuserte på at «Coronatesten», RT-PCR-testen, som blir brukt av myndigheter verden over for å påvise smitte også hos friske, er fullstendig uegnet til å påvise virus/sykdomsårsak. Dette skyldes at verktøyet gir et stort antall falske positive prøvesvar. Dommen krevde øyeblikkelig opphør av Lockdown i Portugal.

Lockdown er i ferd med å gå av moten

Internasjonalt er Lock Down i ferd med å gå av moten ifølge en artikkel i AIER, American Institute for Economic Research, som viser til den ulike praksisen mellom statene i USA, der stadig flere stater avslutter alle lockdown-tiltak. 
AIER ber oss også se til Taiwan, som ikke har innført noe Lockdown. Landet har 23,5 millioner innbyggere, men har bare har 11 dødsfall av Covid19 til nå!
Sverige trekkes også fram som et godt eksempel, et land som valgte å holde åpent, men har bedre sykdomstall og færre dødsfall enn store deler av øvrige Europa, til tross for at Sverige ikke har gjennomført den samme Lockdown. Faktisk kommer både Taiwan og Sverige bedre ut fordi de ikke har de store følgeskadene av nedstenginger.
‘Lockdown’ eller ‘Åpent samfunn’ har altså ingen ting å si for forløpet av ‘pandemien’ og har bare negativ effekt på økonomi og helse.

«Problemet er at om et land har hatt Lockdown eller ikke i møte med viruset, ser ut til å være fullstendig uten korrelasjon med noe som helst spor etter sykdomsforløpene. AIER har laget en sammenstilling av 33 Case-studier fra hele verden for å demonstrere nettopp den manglende korrelasjonen.»

Hvorfor er manglende korrelasjon mellom spredning og Lockdown viktig?
Jo, fordi de vitenskapsmennene som anbefalte Lockdown så sterkt kom med svært presise og poengterte påstander om at de hadde funnet en måte å kontrollere viruset på og samtidig minimalisert de negative konsekvensene av SARS-CoV-2-viruset.

Vi vet nå med sikkerhet at Lockdown påførte befolkningen forbløffende store følgeskader, men det vi ikke ser, er noen som helst sammenheng mellom Lockdown og utfallet av sykdommen.

Artikkelen «The Lockdown Paradigm Is Collapsing» sier det slik:

«Dette er direkte ødeleggende fordi de samme vitenskapsfolkene som talte svært ivrig for Lockdown kom med spesifiserte og falsifiserbare forutsigelser. Dette var sannsynlig den største feiltakelsen deres. Ved å komme med forutsigelsene, laget de samtidig en test av teorien deres. Det er øyeblikk som dette som tidligere har fått vitenskapelige paradigmer til å falle, slik Tomas Kuhn forklarte det i boka «The Structure of Scientific Revolutions (1962)»
Økonomien i Sovjetunionen under Nikita Khrusjtsjov er et godt eksempel på en lignende situasjon. Han kom til makten ved å love at han skulle gjøre økonomien i det kommunistiske Sovjetunionen bedre enn hva den var i USA; dette var kjernen i slagordet hans «We will bury you» – «Vi vil begrave dere», var løftet hans om at Sovjetsamveldet ville ut-produsere USA. «

Vi vet alle hvordan det gikk i Khrusjtsjovs Sovjet – han klarte aldri å oppfylle dette løftet sitt. Det førte til at Sovjetunionen sakte falt fra hverandre i løpet av en 20 års tid.

Politikere beskytter sine egne. New Yorks borgermester Andrew Cuomo har blitt veldig upopulær i løpet av kort tid; så upopulær at de fleste velgerne vil han ham til å trekke seg ifølge artikkelen i The Wall Street journal.
Avisen forklarer dette med anklagene mot Cuomo om seksuell trakassering, men de som leser spillet, hevder at det har mer sammenheng med måten han presset gjennom at de skrøpelige blant store deler av den eldre befolkningen måtte plasseres på sykeavdelinger med kjent smittsom sykdom under ‘Coronapandemien’ i 2020.

Lockdown i Norge første halvår 2021

Men altså i Norge tviholder fortsatt Den norske Coronabanden på konseptet og varsler en langsom 4-trinns nedtrapping fra nedstengningen i påsken og helt fram mot sommeren: Også i Norge slik som i verden for øvrig er det en voksende motstand mot det norske helsediktaturet. F. eks. Bullo Tidende skriver:

Media har pushet propaganda om at det finnes et ekstremt smittsomt virus, at det må brukes maske og at absolutt ALLE skal ha disse helt nødvendige vaksinene til WHO.
Mediene varslet nedstengning over det ganske land på grunn sykdom og smitte uten et eneste kritisk ord til det hele. De samme mediehusene er faktisk også eierne av «Faktisk.no».  De samme mediene, inklusiv NTB har holdt denne propagandaen gående i over et år nå, uansett hva folk kommer med av misnøye og annen forståelse.

Den statlige krisehandteringen – Docs4 open debate, Belgia

Så tidlig som 5. september 2020 skrev den belgiske grupperingen Docs4 open debate et åpent brev. De innleder dokumentet slik:

Vi, leger og helse-profesjonelle, ønsker å uttrykke alvorlig bekymring over hvordan situasjonen har utviklet seg i de siste månedene omkring utbruddet av SARS-CoV-2 viruset. Vi utfordrer politikere til å være kritiske, uavhengig og informert i deres beslutningsprosesser og i den tvungne implementeringen av Coronatiltakene. Vi ber om en åpen debatt, der alle eksperter er representert uten noen form for sensur. Etter den innledende panikken som omgav Covid-19 vise de objektive fakta et fullstendig annet bilde – det er ingen medisinsk grunn for noen krisepolitikk lengre.
Handteringen av den nåværende krisen har blitt fullstendig uproporsjonal og forårsaker mer skade enn den gjøre noe som helst godt.
Vi ber om en slutt på alle tiltak og ber om en øyeblikkelig gjenoppretting av vår normale demokratiske og juridiske strukturer og alle våre sivile friheter.

Brevet er signert av 699 medisinske leger, 2.313 trente helse-profesjonelle og 17.811 innbyggere.

Corona-komitéen i Tyskland – et globalt initiativ

Kanskje den største fellesinnsatsen mot Coronatiltakene blir ledet av den tys-amerikanske advokaten Reiner Fuellmich. Hans Corona Komité har hørt vitnemål fra «nesten 100 respekterte vitenskapsmenn med et godt internasjonalt rykte, medisinske doktorer, økonomer, psykologer, psykiatere og andre» som ledd i forberedelsen til en stort anlagt Klasseaksjon mot det politiske og medisinske etablissement. Den siste talen til dr. Reiner Fuellmich ble holdt ved en demonstrasjon i Kassel i Tyskland 20. mars 2021 og finnes oversatt til engelsk, her. Den er absolutt leseverdig fordi den gir et godt bilde av rekkevidden av den kommende aksjonen og det økende nivået av raseri i Tyskland. Det landet har sett noen av de største demonstrasjonene mot regjeringens politikk, slik det også er omtalt her.

Noen av stemmene mot Lockdown

Sykepleier Andrea er en varsler fra Ontario i Canada som har protestert mot en falsk pandemi. Hun sendte nylig et leseverdig brev til første-diktatoren i Ontario der hun opponerte mot den forræderske ordren om å «hold-deg-hjemme» med mindre du velger å gå utendørs. Sykepleier Andrea innleder bevet slik:

Kjære offentlige tjenere. Ignorer den skingrende frykt-praten til mine kolleger i helsetjenesten! La deg ikke bli brukt til å forsvare videreføring av Lockdown ut fra skyldfølelse. Åpne heller opp umiddelbart.

En annen røst er The Herland Report, som gjengir et intervju med William (Bill) Binney, tidligere NSA-direktør: «Western Totalitarian Democracy means end of Freedom». Binney sier blant annet:

«Vi bryter Konstitusjonen ved å spionere på hver eneste US borger. Det er en totalitær prosess, for eksempel er media helt infiltrert av CIA, sier den tidligere NSA-direktøren o sin rolle som den ledende varsleren i USA før Edward Snowden».
Når det kommer til nasjonal sikkerhet snakker bare media om hva den tror administrasjonen ønsker å høre, og i all hovedsak undertrykker de andre utsagn om hva som skjer, utsagn som administrasjonen ikke ønsker skal komme offentligheten for øre eller øyne. Media er i all hovedsak skjødehundene til regjeringen.
De har med andre ord infiltrert media i årevis og disse har pushet sin tenkemåte og agenda over på media, slik at media igjen vil kunngjøre dette for publikum. Publikum har faktisk ingen anelse om hva som faktisk foregår.
Hensikten deres er å holde alle og enhver uinformert slik at de ikke er i stand til å fatte smarte beslutninger om noe som helst. Alt blir gjort bak denne hemmelige døren som det ikke er meningen at du skal vite om. Dette er i virkeligheten ødeleggende for den fundamentale kjernen i demokratiet.
Det var dette Konstitusjonen vår egentlig handlet om; at folket skulle vite hva regjeringen gjorde. Ikke at regjeringen skulle vite hva folket gjorde til enhver tid, slik dette er blitt snudd om i dag.

Jeg er stygt redd for at det meste av det han sier gjelder også Norge generelt og Coronasaken spesielt!

Koronatiltakene og korrupsjon

Jeg sier det bent fram: Jeg tror det er korrupsjon i den norske Coronaledelsen. Ta bare det faktum at de ønsket 100 års klausul på informasjonen om hvorfor Norge gikk i Lockdown 12. mars 2020. Stortinget fikk presset dette ned til 60 år, men det er et tidsrom som jeg finner veldig lite betryggende!

Ta også med at noen av de sentrale aktørene i dette spillet slettet viktige SMS’er , angivelig ved et uhell. Det er faktisk bare med på å forsterke opplevelsen av urent spill!

Transparency International UK sine anbefalinger

Transparency International UK arbeider mot korrupsjon i Storbritannia, og er tilsluttet anti-korrupsjonsarbeidet til Transparency International. I en artikkel datert 08.07.2020 kom Transparency International UK med noen veldig viktige retningslinjer for å begrense korrupsjon i ‘Coronsaken’

Anbefalingene nedenfor står i artikkelen «Corruption & COVID-19 – The full Story so far» – anbefalinger som burde ha vært en rettesnor også for Den norske regjeringen i møte med Coronaplandemien. Men dessverre. …
Her er noen tiltak som kan iverksettes av regjeringer, forretninger og det sivile samfunnet, basert på hva vi har lært så langt under «Covid-19-krisen»

  1. Gjennomføre anti-korrupsjonstiltak og transparens i all ny lovgiving som skal svare på enhver krise
  2. Skrive kontrakter som styrer finansielle strømmer og anskaffelser i sammenheng med kriser og la kontraktene være offentlig tilgjengelige
  3. I alle de tilfellene der en har innført nødstiltak som reduserer kontrollen for anti-korrupsjon må transparens være det sentrale elementet for alle anskaffelse. Tiltakene bør inneholde klare «solnedgangs-klausuler» som med faste intervaller setter lovgiverne i stand til å revurdere dem og fatte nye beslutninger om tiltakene skal videreføres eller ikke
  4. Det bør være klare og obligatoriske regler som krever at lobbyaktivitet som sikrer at tilgang på politikere, blir publisert og at slik tilgang ikke blir kjøpt eller solgt
  5. For å sikre at avgjørelser blir tatt utelukkende i offentlighetens interesse, er det behov for avstand mellom motstridende parter og de som tar offentlige avgjørelser. De som innehar offentlige embeter må gå lengre enn å enn bare å erklære interessekonflikter.
  6. All klinisk forskning må publiseres i sin helhet: (Den Brittiske) Regjeringen bør handle ovenfor alle henvendelser fra det sivile samfunnet, inkludert fra ‘Transparency International’ og iverksette sanksjoner ovenfor de institusjonene som feiler i å rette seg etter kravet til offentlig rapportering
  7. Sikre at militære styrker som hjelper til å handtere kriser, har klare tidsrammer, uavhengig ettersyn og er underlagt gjentatte vurderinger og revisjoner

Både lederen av Folkehelseinstituttet Espen Nakstad og hele Den norske regjeringen burde legge seg disse retningslinjene på minnet.
Jeg anbefaler å lese artikkelen fra Transparency International UK, også i lys av avisoppslagene lørdag 24. april 2021! – Nå har det kommet signaler om at statsminister Erna Solberg bør stilles for riksrett på grunn av måten hun håndterte saken om Lockdown i mars 2020.

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese