Likhetstrekk mellom «klimasaken» og «Corona-saken»

Allerede fra de de første dagene under «Corona-plandemien» har jeg sett store likhetstrekk mellom ‘Den påståtte pandemien’ og ‘Den påståtte menneskeskapte klimakrisen’. I begge idéene brukes det forskere av en svært usikker vitenskapelig og moralsk kvalitet, begge idéene er kapret av det politiske miljøet, begge idéene stammer fra det politiske miljøet rundt FN og begge idéene argumenterer for at «krisen» bare kan løses av en ikke-valgt global regjering av såkalte Stakeholders.

 Miljøer i og omkring FN er villige til å gå svært langt i det å begrense hverdagslivet til den enkelte innbygger. I tillegg argumenteres det i begge tilfellene ut fra en forestilling om at vi er altfor mange mennesker på Jorda. – I bakgrunnen for begge idéene finner vi Neo-Eugenister. I de lukkede rommene deres viser det seg gang på gang at Neo-Eugenistene i kretsene rundt FN/GAVI og deres NGO’er, samt de mange globale forretningsselskapene har tatt til orde for å redusere verdens befolkning til 500-1.000 millioner gjennom massedrap.

Den notoriske eugenisten Bill Gates var inne på disse tankene i en TED-Talk i 2010, der han snakket om behovet for å gjøre en «storartet jobb» omkring vaksinering i land i Den tredje verden for å få ned folketallet – «via vaksiner, helsetjenester og reproduktiv helseomsorg som kan redusere en ikke-bærekraftig befolknings-vekst». Bill Gates snakker om CO2 og vaksiner i samme TED-talk, se videoen i lenken nedenfor, noe som bekrefter sammenhengen mellom de to mytene.

Figur 1: Ei PowerPoint-side fra Bill Gate sin TED-Talk i 2010 om vaksinering etc. i land i Den tredje verden for å få ned folketallet

En kjenner flere eksempler på at nettopp vaksiner er brukt for å sterilisere tusenvis av unge kvinner i Afrika og Asia uten deres viten eller vilje. – Legg inn en kommentar hvis du vil vite mer.

Selvfølgelig har denne holdningen med synet på menneskeverd å gjøre. Derfor undrer jeg meg på om det er mulig å se avskygninger av det samme menneskesynet i graden av ‘strenghet’ i Corona-tiltak, i «klimatiltak » og i synet på Eutanasi (medisinsk assistert selvmord).

CO2 og befolkningstetthet – to sentrale politiske myter

I temaet CO2, befolkningstetthet og vaksiner ligger to sentrale politiske myter. Disse to mytene er:

 • at klimaet på Jorda har en ideal-tilstand og at klimaet alltid har vært slik det var ca år 1850.
 • at det er altfor mange mennesker på Jorda, så mange at Jorda ikke vil klare å fø alle.

Om Politiske Myter

Roger Pielke jr. og Bjørn Ola Linnér skrev noe á la dette i 2019 i en artikkel som handlet om Myten om den grønne revolusjonen. Oppsummert sier det at det faktisk ikke er nødvendig at ‘politiske myter’ er støttet av bevis. Men at, i den grad slike myter er med på å forme forståelsen av årsak og virkning i utformingen av en policy, vil politiske myter uten rot i fakta, risikere å villede både de som lager policyen og resten av befolkningen. Jeg ser dette skje både når det gjelder den påståtte effekten av CO2 og av det påståtte viruset SARS-CoV-2!

«En av funksjonene til en ‘politisk myte’ er å avspeile strukturen i et narrativ på en måte som karakteriserer forståelsen av årsaksforhold mellom politisk aksjon og utkommet av aksjonen» sier de (puh!). Strukturen og forholdet mellom årsak og virkning i disse politiske ‘Fortellingene’ er såpass vage og lite presise at mange kan slutte seg til dem.»

En annen side ved politiske myter er at de framhever bestemte politiske alternativer (eller en hel familie av alternativer) på bekostning av andre alternativer. Eksempler på dette er utsagn som at «Vi må slutte med fossilt drivstoff for at Jorda ikke skal koke», enda det slett ikke er noen entydig sammenheng mellom CO2 og den beregnede globale temperaturen. ELLER at «vi må vaksinere barna også for å beskytte de eldre i samfunnet», til tross for at barn i veldig liten grad blir syke av Covid-19 eller kan overføre sykdommen til de eldre!

«Politiske myter – uten rot i fakta» er altså veldig tydelig i de påståtte «klima- og Corona-krisene».

Den første som målbar ‘Myten om menneskeskapt global oppvarming’ var James Hansen, da han talte på et møte i det amerikanske Senatet 23. juni 1988. Talen fant sted på en dag der District of Colombia (Maryland) var rammet av en hetebølge og der senatorene svettet i heten, var det enklere å selge inn idéen om en pågående oppvarming til politikerne enn hva det kanskje ville ha vært på en kjøligere dag, og store deler av venstresiden i USA kjøpte påstandene til James Hansen. – Bare 10-12 år tidligere hadde det samme miljøet ropt høyt opp om en truende ny istid.
Det faktumet at denne start-talen ble holdt i det amerikanske Senatet er med på å understreke at klimasaken først som sist handler om politikk. I det neste innlegget skal jeg vise hvorfor jeg hevder at ‘klimasaken’ er en politisk myte som bygger på en svært tvilsom vitenskap.

Argumenter om at «vi støtter oss på vitenskap»

I så vel klimasaken som i Coronasaken brukes det argumenter om at «vi bygger på vitenskap». Det har gått inflasjon i å argumentere med at de har støtte i vitenskapen i løpet av det siste tiåret. Utviklingen  går både på hvordan den enkelte oppfatter rollen som vitenskapen har fått og hvordan offentligheten har akseptert den nye rolle til vitenskapen i offentlig debatt. For tiden er det faktisk ikke uvanlig å møte slagord-lignende argumenter som «Vitenskapen er avgjort» og «Stol på vitenskapen».

Problemet med dette er todelt: For det første blir det påstått at vitenskapen deres er endelig og udiskuterbar, for det andre blir påstanden fulgt opp av et verdiutsagn eller en moralsk dom. Begge typer av argumenter er flittig brukt i klimasaken og i Coronasaken.

«Ironisk nok er det anti-vitenskap å noensinne erklære at vitenskapen er avgjort. Det finnes noen karakteristikker av den vitenskapelige metoden som underbygger en slik påstand» (uthevet av meg).

Slik kommenterer Michael Roberts dette i en artikkel på Climate Change Dispatch. 

Ettersom Den vitenskapelige metode bygger på empiriske data i forhold til en hypotese, er den avhengig av sansene og opplevde erfaringer. Dette betyr at metoden er helt og holdent avhengig av fortiden. Vitenskapen kan ikke forutsi framtiden med noen grad av pålitelighet; den kan bare modellere det som har skjedd og prøve å lage en fornuftig projeksjon av det som kan skje.
Alle vitenskapelige lover er desperat avhengig av statistisk sannsynlighet.

Jeg anbefaler artikkelen om det farlige misbruket av begrepet ‘vitenskap’! Den burde tale i særlig grad til de som vil sette seg inn i den vitenskapelige metoden og også hvorfor dagens praksis med projeksjoner med «x prosenter sannsynlighet» er så farlig, både når det gjelder klima og påståtte pandemier.

Mat for tankene – paralleller mellom ‘Klima’ og ‘Corona’

Her er noen punkter om de to politiske mytene, Klimasaken og Corona-saken. Idene til avsnittet er hentet fra en artikkel på hjemmesiden til America’s Frontline Doctors:

 • Alarmister forsøker å holde offentligheten i en tilstand av stor frykt. I klimasaken blir det hevdet at ‘klima er en eksistensiell trussel som vil gjøre at verden går under om 10 år’. I Corona-saken blir det påstått at vi har en global pandemi uten sidestykke.
  Begge påstandene er usannheter!
 • Kina har rollen som krumtapp i begge sakene. Kina har de største CO2-utslippene og er samtidig det regimet som er den påståtte kilden til SARS-CoV-2-viruset.
 • Flerepolitisk-vitenskapelige organisasjoner er medskyldige i bedrageriet. I Klimasaken er IPCC, NASA og NOAA framtredende, i Coronasaken finner vi WHO, GAVI, amerikanske FDA og CDC. I bakgrunnen lurer multimilliardærer som Bill & Melinda Gates Foundation. I begge sakene er også kretsen omkring FN og World Economic Forum aktive aktører.
 • Alarmister legger fram forslag til løsninger som fører til store skader. I Klimasaken fokuseres det på solcellepaneler og vindkraft – også kalt ‘fuglekverner’, i Corona-saken er fokuset på eksperimentelle mRNA-injeksjoner med enorme bivirkninger og antall døde.
 • De foreslåtte løsningene er nesten uten unntak eksperimentelle. Dette betyr at det er svært dårlig bevis for at løsningene er gunstige. I tillegg har løsningene mange beviselig negative side-effekter; de gjør faktisk det påståtte problemet mye verre, les vindmøller, solcellepaneler og «CO2-fangst på den ene siden og eksperimentelle, gen-endrende injeksjoner på den andre.
 • På en andre siden blir løsninger der en gunstig effekt det faktisk er dokumentert vitenskapelig rakket ned på av alarmistene. I klimasaken gjelder dette energi fra kjernekraftverk. I Corona-saken har medikamenter som Klorhexyklorokine og Ivermectin fått stempel som ubrukelige på bakgrunn av sterkt manipulert «forskning».
 • Konsekvensen av begge mytene er at borgerrettigheter blir svekket og makt overført til regjeringer, helsebyråkrater og overnasjonale organer. I klimasaken er resultatet høyt avgiftsnivå, truende sammenbrudd av energitilførsel, økt sosialisme og forsøk på å innføre ‘The Green New Deal’. I Corona-saken har verden sett perioder av en voldsom innkrenking i sivile rettigheter, som f. eks. kutt i utdannelse for barn og unge, redusert bevegelsesfrihet, brutte sosiale omgangsformer, tapt rett til å utøve religion, påbud om å ikle seg skadelige munnbind og gjentatt eksponering for PCR-prøvepinner. Begge mytene støttes opp av en uopphørlig propaganda og sensur av alle motforestillinger.
 • Why You Should Refuse Your Employer’s Regular PCR Nasal Swabs
 • Et typisk trekk er at i klimasaken så vel som Corona-saken er de foreslåtte løsningene svært lønnsomme for visse politiske partier og for bakmennene; The Stakeholders.
 • Begge de politiske mytene undergraver verdensøkonomien ved å skattlegge produksjon, varer og tjenester tungt. Slik overfører de penger fra innbyggere og fra enkeltstater til noen få Stakeholders. Klimasaken er et angrep på det kapitalistiske systemet fordi den påfører industri og reiseliv store ekstra skatter og avgifter slik som «klimakvoter» og «CO2-kvoter». Corona-saken er et angrep på det kapitalistiske systemet gjennom Lockdowns, karantene og gjennom tilnærmet tvungen injisering av eksperimentelle, gen-endrende stoffer med en enorm frekvens av bivirkninger.
 • Begge de politiske mytene fremmer globalisme og heies fram av Main Stream media. – MSM fremmer frykt-narrativene i begge sakene i uten å tillate at noen motforestilling kommer til orde. Samtidig ser en at handlingene til alarmistene er svært hyklerske. – Til klimamøtene kommer aktørene i private jetfly og at de samme eier store villaer med gigantiske energiforbruk og utslipp av CO2, som for eksempel Barak Obama sin luksusvilla på Marthas Vineyard. – I Coronasaken ser en at de mest sentrale aktørene ikke tar hensyn til de reglene de har tvunget på oss vanlige innbyggerne.

Noen viktige artikler:

 

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese