Om Eugenikk, Eutanasi og Operasjon Corona? Del 1 INNLEDNING

Neo-Eugenister forfekter en idé om at det er altfor mange mennesker på Jorda. De mener det så sterkt at flere av dem, blant andre Bill Gates, tar til orde for å redusere verdens befolkning til et sted mellom 500 millioner og 1,5 milliarder.

Bakgrunn for problemstillingen

Det Vestlige Samfunnet har i århundrer bygget på et KRISTENT-HUMANISTISK syn på mennesket. Sentralt her er at ethvert menneske har en egenverdi, avhengig av individets fysiske og psykisk helse, evner eller sosial-økonomisk status.

De Coronatiltakene verden har vært utsatt for i løpet 2020 og 2021 har vært usedvanlig godt koordinerte. Likevel er det et visst spenn i hvor strenge tiltakene har vært, fra det relativt avslappede i land som Sverige til de reneste diktaturene i for eksempel Australia og i Canada. – Jeg mistenker en sammenheng mellom graden av Coronadiktatur og holdningen til medisinsk assistert selvmord (eutanasi).

‘Corona-pandemien’ var en nøye planlagt, ondsinnet handling.
Dette begrunner jeg med at:

 1. «Corona-pandemien» har vært planlagt gjennom tre tiår, blant annet gjennom å sørge for å endre sentrale definisjoner av ‘pandemi’ (2009) og ‘immunitet’ (2020) – en Plandemi!
 2. Testutstyr merket «Covid-19» ble distribuert så tidlig som i 2017
 3. WHO påstod at «Covid-19» skyldtes et nytt virus enda patenter viser at Coronavirusene har vært kjent gjennom minst 20 år
 4. RT-PCR-testen ble valgt for å påvise “Covid-19” enda dette biologiske verktøyet ikke er egnet til å identifisere virus og til tross for at verktøyet har en feilprosent på 85-98 % ved cykler over 26. – Flere land kjørte «Corona-tester» med cykler på 40 – 46 i mange måneder
 5. Pandemi-tiltak med direkte uvitenskapelige innhold, slik som sosial avstand, påbud om å bruke håndsprit og munnbind og med Lock Down av samfunnet inklusiv barneskoler, var usedvanlig nøye koordinerte i tid og innhold mellom alle landene. Dette var tiltak som aldri var blitt brukt noen gang tidligere ved noen epidemi. – Disse tiltakene erstattet vektleggingen av å beskytte / isolere de som var sårbare i utgangspunktet
 6. Behandling som viste seg effektiv et par uker ute i plandemien, ble stanset og erstattet med medikamenter med svært høy frekvens av bivirkninger og dødelighet (se neste punkt)
 7. Direkte drepende behandlingsprotokoller med b.la Remdesivir og Midazolam ble innført i flere land, godkjent av WHO
 8. Den omfattende juksingen med statistikkene, der ethvert dødsfall ble regnet som «Corona-dødsfall» hvis avdøde hadde hatt en positiv «Corona-test» mindre enn 24-30 døgn tidligere. Dette gjorde at de som f. eks. døde av kreft eller omkom i trafikkulykker ble regnet som «Corona-dødsfall»
 9. Den store ensidigheten i Main Stream Media, som ensidig forkynner pandemiforståelsen til WHO / GAVI og andre eugenister og som sensurerer alle innvendinger og faglig funderte motforestillinger
 10. Den rigide sensuren til Big Tec, som Google, Youtube, Facebook etc., som sletter de aller fleste innvendingene som reises og sperrer kontoene til de som ikke følger «spillereglene» deres
 11. Den ensidige vektleggingen av vaksinering som eneste måten å stanse pandemien på til tross for manglende uttesting og usedvanlig kort framstillingstid av «vaksinene» og til tross for at det finnes effektive behandlinger og til tross for hundretusener av døde og millioner skadde av «vaksinene»
 12. Den totale ignoreringen av forebygging og behandling, som for eksempel sunt kosthold, godt med mosjon, tilskudd av D-vitamin, zink og C-vitamin
 13. Iveren etter å vaksinere barna, enda barn har mikroskopisk sjanse til å pådra seg sykdommen, smitte de eldre og til tross for at det meldes om enorme tall på døde og skadde barn
 14. Prioritert utbygging av 5G-nettet, ofte med antenner plassert nær syke- og behandlingshjem

The Great reset

Vær klar over at ‘The Great Reset’ på ingen måte er noen tilbakestilling til det samfunnet vi hadde før Plandemien startet i år 2020. I boka ‘The Great Reset’ skisserer Klaus Schwab et samfunn hvor en ikke-valgt Verdensregjering eier alt, overvåker alt og styrer alt. Det er denne «Storebror-skikkelsen», Verdensregjeringen, som skal gi deg tilgang til samfunnsgoder og livsnødvendigheter så sant du har gjort deg fortjent til det. Storebror kan like gjerne ta fra deg de samme godene om du trår forkjært. Det skal ikke mye til forresten; det er nok at du søker på feil ord på internett. Med Orwellsk nytale omtaler de livet til vanlige borgere under det kommende The Great Reset på dette viset:

«Du eier ingenting, du trenger ingenting og du er lykkelig»

I øynene til The Stakeholders er vi andre, uverdige’  egnet til å bli ‘serf’ – ‘livegne’ på norsk – der herreklassen bestemmer hvor vi skal bo, hvem vi skal omgås med og hvordan vi skal omgås. Alle tilgjengelige midler som The Stakeholders ikke beholder selv, vil bli satt inn på en felles konto forvaltet av Herrefolket. En effektiv overvåkning vil sørge for at de som motsetter seg disse reglene blir straffet eller belønnet i et system av sosial kreditt á la det Kina allerede har innført.

Figur 1 Klaus Schwab – grunnleggeren av World Economic Forum

Agenda 2030:

Utgangspunktet til Eugenistene er at Jorda er farlig overbefolket. Etter deres syn burde planeten vår ikke ha mer enn et sted mellom 500 millioner og 1,5 milliarder mennesker.

Eugenister er personer som søker å forbedre den menneskelige rasen dels ved å ‘luke ut’ alle som ikke er verdige, dels ved å implantere kunstig intelligens i mennesker med eller mot deres vilje.
– I begrepet “luke ut” ligger en uttalt vilje til aktivt å drepe millioner eller la dem omkomme av sult eller epidemier.Hvem er de uverdige?
For nazistene var dette jøder, polakker, sigøynere og de mentalt tilbakestående. De gikk også etter frimurere og vanlige forbrytere samt enhver som opponerte mot det regimet deres.
For Neo- eugenistene er dette alle som ikke tilhører “The Stakeholders” – alle som ikke er blant den hyperrike ene prosenten av verdens befolkning. – Klaus Schwab har beskrevet dette i boka “Covid-19 – The Great Reset”; der ser du  tydelig den menneskefiendtlige ideologien deres.

Eugenistenes Operasjon Corona

Under Operasjon Corona ser vi det samme menneskefiendtlige og svært destruktive menneskesynet; et EUGENISTISK menneskesyn, der bare utvalgte deler av menneskeheten har verdi. Eugenistene mener vi er altfor mange mennesker på Jorda, så de ønsker å finne – og bruke – metoder for å få ned folketallet.

Konsekvensen av det dette menneskesynet er at de synes det er helt OK å utsette brorparten av verdens befolkning for medisinsk-genetiske eksperimenter. De snakker ivrig om Transhumanisme, om Human 2.0  samt kunstig intelligens. De er altså fullt i stand til å eksperimentere på oss på en måte som gjør at vi laboratorierottene og forsøkskaninene enten dør, pådrar oss alvorlige sykdommer, store funksjonshemminger eller steriliseres. Og de nøler ikke med å endre oss «uverdige» genetisk til varianter av transhumanister gjennom de ikke-godkjente, eksperimentelle og gen-endrede ‘vaksinene’ sine.

Min planlagte serie med innlegg

Dette har opplagt med menneskesyn å gjøre og en kan forvente å finne avskygninger av det samme menneskesynet i andre samfunnsforhold, som klimasaken, som synet på eldre, på hjelpe-trengende funksjonshemmede. Jeg har spurt meg selv: Er det mulig å se noen parallell mellom hvilke stater som har lover der eutanasi (medisinsk assistert selvmord), er tillatt og hvilke stater som har innført ekstremt inngripende tiltak for befolkningen sin under Operasjon Corona?

Etter det jeg oppfatter er det det Eugenistiske menneskesynet, samt en enorm porsjon grådighet som ligger bak både klimahysteriet og den Plandemien som har ridd verden som en mare siden høsten 2019. Jeg har også en anelse om at de statene som har innført de hardeste «Corona-tiltakene» også har innført lovverk som åpner for Eutanasi og som argumenterer sterkest for «Klimatiltak». Derfor har jeg planer om en serie med innlegg for å sjekke ut om antakelsen min stemmer.

Referanser

Dagens sitat:
«Scepticism is the highest of duties; blind faith the unpardonable sin».

Thomas Huxley

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese