Koronakomiteens intervju med dr. Astrid Stuckelberger: GAVI’s & Bill Gates juridiske immunitet

INNLEDNING

Bare det at noen kan tillate seg å tenke tanken om at dagens globale pandemi kan være et gedigent bedrag; at den kan være satt i scene av pengesterke krefter, virker både fremmed og svært skremmende for mange. De som har en sterk autoritetstro rygger som regel tilbake fra slike «uhyrlige idéer». Ikke så sjelden utbryter de «Er du en konspirasjonsteoretiker»?
Til alle dere vil jeg si:
DET FINNES FAKTISK EKTE KONSPIRASJONER OGSÅ

RENT LOGISK VILLE DET IKKE HA VÆRT NOE SOM KALLES ‘KONSPIRASJONS-TEORI’ ELLERS

Jeg vet ikke hvor mange som er klar over det, men for tiden arbeider flere tusen jurister internasjonalt for å få reist et felles sivilt gruppesøksmål på bakgrunn av Covid-19-saken.
Arbeidet heter «Korona-komiteen» (Stiftung Corona Anschuss, her). Dette er en gruppe oppnevnt av regjeringen i Tyskland og ledes av den tysk-amerikanske juristen dr. Reiner Fuellmich og de samarbeider på tvers av landegrensene med lignende grupperinger. – I denne forbindelsen snakkes det om en «Nürnberg-prosess 2» – som et signal om at uvitenhet om fakta i Coronasaken ikke fritar for ansvar, se her!
– Dr. Reiner Fuellmich er samme juristen som stod sentralt i gruppesøksmålene mot Deutsche Bank for korrupsjon og Volkswagen/Audi for juksing med utslippsdata fra bilene de lager. Gruppesøksmålene han ledet vant fram i begge sakene.

Det kortsiktige målet til Coronakommisjonen er å få kjent verktøyet som brukes i Coronatester, RT-PCR, ugyldig i diagnostisk arbeid og gjennom det få stoppet alle Lock Downs (se artikkelen min om RT-PCR-verktøyet, her). Drostens PCR-test er mye av årsaken til den utstrakte sammenblandingen av «antall smittede» med antall syke av Covid-19!
På lengre sikt ønsker Coronakommisjonen å få dømt de enkeltpersonene og grupperingene som står bak «Coronaplandemien» for forbrytelser mot menneskeheten. – Se den utmerkede presentasjonen fra dr. Fuellmich her.

 

For de uavhengige sjelene blant oss som har fulgt nøye med de siste 15 månedene, ser «Covid19» egentlig ut som en ganske vanlig influensaepidemi. – Influensa tar mellom 200 og opp mot 5.000 menneskeliv pr sesong bare i Norge. I et 10-års gjennomsnitt dør ca 900 personer årlig i Norge og ca 600.000 internasjonalt av influensa. Men ifølge Folkehelseinstituttet – FHI er det store variasjoner fra sesong til sesong (se artikkelen min her).

Som en stor kontrast til dette har tiltakene mot Corona fratatt millioner av mennesker levebrødet, ødelagt økonomien i mange land, påført mennesker over hele verden store psykiske skader, som blant annet har ført til flere selvmord. Tiltakene har også påført fysisk inaktivitet for alle aldersgrupper, forringet livet til mange kronikere og har ført til et stort antall døde, for eksempel blant hjerte- og lungesyke og kreftpasienter. Tiltakene har også ført til økt vold i hjemmet, økt vold mot barn, økt perinatal dødelighet for kvinner samt alvorlige bivirkninger for begge kjønn og i alle aldersgrupper etter bruk av ansiktsmasker/munnbind. Se for eksempel den svenske videoen «Coronakampens pris» her, eller artiklene her og her eller Americas Frontline Doctors vurdering av LockDowns, her.

Se også The Great Barrington Declaration, som pr 09.03.2021 er signert av 13.725 leger og offentlige helse-vitenskapsmenn, 41.598 klinikere og 758.245 bekymrede borgere, her.

I denne konteksten er klippene fra Den Internasjonale Kommisjonen for Koronaundersøkelser vel verdt å lytte til. Du finner dem ved å søke på navnet «dr. Reiner Fuellmich», gjerne via den nøytrale søkemotoren DuckDuckGo (uten sporing eller politisert prioritering av resultater), eller på videokanalen BitChute, der det ligger over 700 videoer fra Coronakommisjonen.

OBS: Alle URL-referanser i denne artikkelen er valgt ut av meg.

* * *

«WHO INSIDERS BLOW THE WHISTLE ON WHAT IS GOING ON ON THE INSIDE – GAVI – GLOBAL VACCINE ALLIANCE»

Jeg har tatt for meg dette ene intervjuet i regi av Coronakommisjonen datert 27. februar 2021. I videointervjuet forteller Dr. Astrid Stuckelberger om en rekke tvilsomme forhold knyttet til selskapet GAVI«The Global Alliance for Vaccines and Immunizations», blant annet om det faktum at både GAVI og Bill Gates på et eller annet vis har skaffet seg total juridisk immunitet, uansett handlinger.
Intervjuet der jurist Dr. Reiner Fuellmich og jurist Dr. Justus P. Hoffmann intervjuer Dr. Astrid Stuckelberger og Dr. Silvia Behrendt, finner du her.

* * *

Kort biografi

Dr. Astrid Stuckelberger er norskfødt doktor tilknyttet Verdens Helseorganisasjon (WHO). Hun er også forsker og pedagog (PhD) med bakgrunn i biologi og helse, og har erfaring fra blant annet geriatri, medisin, og psykologi (se hjemmesiden hennes her).
Som pedagog og NGO-aktivist er hun ansatt i WHO med oppgave å undervise i implementeringen av De Internasjonale Helsereguleringene.

Fra hennes eget arbeid

Opplæringsprogrammet til WHO om pandemiberedskap var hjemlet i «The International Health Regulation». Det ble vedtatt i 2005 og trådte i kraft i 2008. Tilbake i 2008 erfarte dr. Stuckelberger at det var et uttalt ønske om å gjennomføre trening i implementering av programmet, men allerede fem år senere kom det en endring: Holdningen var da blitt slik at flere i WHO ville slutte med å bistå land verden over i å øve på pandemiberedskap og forebygging av  pandemier.

Dr. Stuckelberger var engasjert i implementeringen av programmet, men måtte fratre fordi finansieringen av programmet stoppet uventet i 2013, angivelig fordi Japan hadde sluttet å betale sin andel. Sommeren 2013 begynte hun derfor å undervise i pandemiberedskap i Genève i regi av FN sine sommerskoler i «Global Health and Human Right» (se her). En dag fikk hun plutselig beskjed av jurist Bruce Plotkin i WHO om at hun ikke hadde lov til å undervise om dette temaet, og selv om hun protesterte og poengterte hvor viktig undervisningen var, måtte hun gi seg..

«Sveits er et senter for utstrakt korrupsjon, mye fordi hovedkvarteret til en svært viktig NGO: GAVI – the «Global Alliance for Vaccines and Immunization» ligger i det landet», sier dr. Stuckelberger.

WHO og GAVI

De Internasjonale Helsereguleringene er revidert 3 ganger:

  1. revisjon i 1969
  2. revisjon i 2005
  3. revisjonen i 2014, utgitt i 2016. (Boka med regelverket kan bestilles her.)

Denne siste revisjonen skulle vise seg å være veldig viktig fordi i 2014-revisjonen ligger formuleringer som er utformet på en slik måte at «vedtak» i regi av WHO automatisk er juridisk bindende for medlemsstatene.
I denne sammenhengen er WHO dermed å betrakte som et internasjonalt selskap («a Corporate Agency») med medlemslandene som datterselskap.

Til nå har 194 land ratifisert «grunnloven» til WHO. Hvert av disse landene betraktes dermed som delstater under WHO og må føye seg etter lovverket deres. Dette ligger skjult i den 3. revisjonen av helsereguleringene av 2005; en regulering som bare Iran og USA reserverte seg mot.

I løpet av denne prosessen sikret GAVI seg også fullstendig immunitet. Konsekvensen er at ansatte i GAVI kan gjøre hva de vil uten at politiet kan kreve innsyn på datamaskinene deres eller i papirene deres.
I løpet av «pandemiåret» har det være en rekke brudd fra GAVI sin side på Internasjonale reguleringer og på Planen for Pandemiberedskap, men organisasjonen kan altså ikke røres.

De Internasjonale Helsereguleringene

Tidligere har det vært slik at medlemsstatene under WHO fritt kunne bruke andre tester og følge de dokumenterte retningslinjer som sier at en test krever dokumentasjon på klinisk sykdom før den tas, men i revisjonen av 2014 har WHO gjort Helsesikkerhet til et diktatur hvor generaldirektøren egenmektig kan bestemme type tester (PCR-tester) som skal brukes og å selge vaksiner for hver sykdom.

Bill Gates – en egen medlemsstat i WHO!

I 2017 ba Bill Gates om å bli en del av WHO som en egen medlemsstat av WHO, noe styret av WHO aksepterte tilsynelatende uten å stemme over saken. Dr Stuckelberger mener den sannsynlige forklaringen er alle pengene han gir dem. Med statusen som medlemsland inkluderer immuniteten som GAVI har også Bill Gates. Dermed har Bill Gates i det skjulte sikret seg full immunitet mot enhver straffeforfølgelse fra 2017 av.

Det at WHO nå signerer og Bill Gates co-signerer avtaler om vaksiner og behandling av en sykdom der selskapet «Bill & Melinda Gates» er leverandør, er virkelig påfallende.  – Bare det at WHO har handelsavtale med et privat selskap som selger varer, er høyst ureglementert. Her opptrer ikke WHO som et FN-organ, men som et konsern.  Slik sikrer disse avtalene at Mr. Gates kan bestemme både graden av helseovervåking og hvilke midler for overvåking som skal brukes. Han kan også bestemme hvilken behandling og hvilke vaksiner som skal brukes ved pandemier!
«At en enkelt person har status som eget medlemsland – «The Bill-Gateystan» – er dermed begynnelsen på et helsediktatur.»

– I følge dr. Stuckelberger var det trolig Bill Gates som sørget for å få på plass likelydende, bindende kontrakter med hvert av de 196 medlemsstatene i WHO etter 2014.

Statusen som eget medlemsland av Verdens Helseorganisasjon er uoffisiell, men det faktumet at det statlige organet Swissmedic (tilsvarer Norsk Medisinaldepot) har signert kontrakt med Bill Gates og «The Gates Shop» vitner om dette, se hjemmesiden til Swissmedic.

Den normale rollen til NGOere

Viviane Fisher: «Normalt har en NGO status som akkreditert til FN. Som akkreditert kan en person kommentere og overvære sesjoner, men vedkommende kan ikke gripe inn i diverse prosesser. Akkrediterte har heller ikke immunitet og hvis de oppretter et kontor, må de betale skatt.»

GAVIs rolle

Ifølge dr. Stuckelberger betaler ikke GAVI skatt, noe hun karakteriserer som veldig rart! – Som leverandør har GAVI hatt kvalifisert diplomatisk immunitet siden 2009, uten at dette er publisert noe sted. – Og folk flest bryr seg ikke, sannsynlig fordi man tror at en slik avtale om immunitet er umulig.

Dr. Reiner Fuellmich: «Hvor er grunnlaget for alt dette? Det er noe vi alle snarest må begynne å tenke gjennom, fordi dette er uhyre viktig informasjon. Alt ligger jo åpent tilgjengelig, men folk ønsker ikke å se det fordi de ikke kan tro at noe slikt er mulig».

Dr. Justus Hoffmann: «Samfunnet bør snarest spørre om vi kan tillate at noen som helst enkeltperson eller et konglomerat av personer å ha så stor makt uten noe som helst demokratisk ansvar eller juridisk legitimitet.
Vi kan ikke spørre om de vil misbruke makten sin, fordi det er helt uunngåelig at noen med så stor en makt kommer til å misbruke den; kanskje ikke i dag, kanskje heller ikke i morgen, men før eller senere vil det skje, bare fordi de kan

Det er også et viktig spørsmål om hvorfor GAVI kan innrømmes en slik immunitet så lenge ingen andre NGOer kan oppnå det samme?

Viviane Fisher: «Det her er en markant forskjell fra vanlig diplomatisk immunitet. Diplomater er personer som kommer og arbeider med et forhold (mellom stater) og kanskje pådrar seg en fartsovertredelse de ikke kan straffes for. Men her er det snakk om et globalt selskap som gjennomfører alle slags forretningsmessige transaksjoner. Vanlige diplomater har altså lavere immunitet enn den GAVI og Bill Gates har sikret seg her.»

Dr. Justus Hoffmann: «Vi ser en lignende immunitet når vi sysler med diverse Europeiske byråer. Vi fant for eksempel ut at Den Europeiske Sentralbanken i Frankfurt bokstavelig talt har diplomatisk immunitet uten noen som helst regulerende instans som kan oppheve den. For eksempel kan lederen av Den Europeiske Sentralbanken si, med loven i hand, at han verken ønsker at det tas beslag i noen av hans datamaskiner eller å ha politi i lokalet i det hele tatt. – Og politiet kan ikke gjøre noe med det!

Dette er grunnleggende det samme for alle Europeiske byråer. Og når det ikke er noen som helst regulering på plass, hvem vil da være ansvarlig for å oppheve denne immuniteten? De aller fleste Europeiske byråer har en eller annen form for demokrati bak seg, men i tilfellet med GAVI / Bill Gates, kan disse gjøre hva den enn måtte ønske.»

Immunitet for flere lignende selskaper

Dr. Stuckelberger:  Set vi snakker om her har et mye større omfang. Vi vet for eksempel at i Basel hadde vi «The Bank For International Settlement», som er veldig viktig i hele dette supernasjonale rammeverket, (IVS). De kan for eksempel ta eiendommene fra folk (se f. eks. denne kritiske artikkelen her). Det er altså ikke bare GAVI, nei, det er et helt systemet de har organisert. – I tillegg er det veldig interessant å se på den historiske kronologien her. Året 2009 var det første året i implementeringen av denne Youth Health Security Government. Det var faktisk samme året som Bill Gates begynte å signere avtaler og ting begynte å røre på seg.

Dr. Reiner Fuellmich: Det var på denne måten vi først fikk kjennskap til disse «Public-Private Partnerships», for vi har visst en tid at dette eksisterte. Etter det Frau Behren fortalte oss, ble det veldig klart at denne private delen av dette «Public-Private partnerskapet har tatt over kontrollen. De har ikke bare tatt over kontrollen, de har immunitet for alt; de er ikke ansvarlige for noe som helst. Dette MÅ stanses!

Hva med menneskerettighetene

Dr. Stuckelberger spør om hvilken rolle Generalsekretæren i FN og Menneskerettighets-kommisjonen har i denne sammenhengen. – Hun laget et manifest den tiden hun var i Stockholm, der hun ba om en etterforskning. «Det ser ut til at vanlige organisasjoner må bestille alt, men altså ikke WHO/GAVI. Vi må få en granskning av hele FN-systemet, fordi FN har blitt kjøpt inn i hele dette Private-Coorporate-Agency-Systemet. – FN har ikke gjort noe som helst siden starten av COVID-saken«, sier hun.

Dr. Reiner Fuellmich: Vi har sett noen få erklæringer fra individer som er medlem av FN eller som arbeider innenfor FN-systemet, som så oppmuntrende ut, men du har rett: Det har ikke vært noen som helst offisiell aksjon (fra FN), på samme måten som vi heller ikke har sett noe fra Kirkene. De har ikke kommet med noen offisiell appell til befolkningen om at det finnes helse, at det er en annen måte å gjøre dette på – at de vil trå til for å stanse, og som ville ha stoppet de mest uhyrlige aktivitetene til disse kriminelle.
Dette har blitt et veldig klart bilde nå: Vi har med et gjeng kriminelle å gjøre! – Men vi har ikke sett noe som helst fra FN, som er enda en av disse organisasjonene som vi er nødt til å tenke svært alvorlig på. Trenger vi FN?

De (WHO) møtes faktisk fra denne uken (uke 8/2021) helt fram til 31. mars og dr. Stuckelberger anbefalte dr. Reiner Fuellmich å skrive til Høykommissæren for Menneskerettigheter veldig snart og anmode om at advokater tar en hand om dette slik at ting kan begynne å skje.

Dr. Reiner Fuellmich: Det vil vi gjøre. Vi snakket med advokater innenfor Menneskerettigheter i går kveld og vi er i en prosess. De har forberedt noe for oss, men vi må bare få lest det først.

Dr. Stuckelberger spør om dr. Reiner Fuellmich hadde sett erklæringen fra Generalsekretæren (i FN) om at det har foregått massive brudd på menneskerettighetene under Coronapandemien (se her) og at Generalsekretæren ber om at FN må ta hand om dette?
Stuckelberger gav uttrykk for at uttalelsen til Generalsekretæren er 50 % bra og 50 % dårlig, for han støtter fortsatt vaksineringen. Hennes hypotese er at Generalsekretæren er i ferd med å forandre mening, men han kan ikke endre fullstendig standpunkt, ellers vil de sparke han.

Dr. Stuckelberger viste til en artikkel fra advokat David P. Fidler. Artikkelen heter «From International Sanitary Convention to Global Health Security» (her). – Fidler uttrykte stor bekymring på vegne av «International Health Regulation» da han skrev dette og sier at IHR er i ferd med å gjøre seg selv til en global regjering.

WHO og definisjoner av Pandemi

Dr. Stuckelberger sier også at en må se veldig tydelig at det er endringen av definisjonen av to veldig sentrale begreper for hva som kan defineres som en pandemi, som rettferdiggjør dagens erklæring av «Internasjonal Katastrofe».
Endringen kom i 2009, og to forhold er veldig viktige:

  1. Definisjonen av Pandemi er endret fra å være «høyt antallet sykdomstilfeller, abnormt høyt antall kritisk syke og døde» til at «en pandemi er en sykdom som sprer seg over hele verden». Endringen kommer fra WHO og Dr. Stuckelberger mener at endringen stammer fra det tidspunktet Bill Gates og hans flokk begynte i WHO/GAVI.
  2. Definisjonen av immunitet er også endret i løpet av 2020/2021 fra å bety «alle som har en naturlig ervervet motstandskraft mot en sykdom» til å bety «alle som er vaksinerte«.

Dr. Reiner Fuellmich:: Definisjonen av en pandemi bestod opprinnelig av tre elementer

1: Det pågår en verdensomspennende sykdom
2: Og at det er et høyt antall – og jeg tror at begrepet av abnormt antall – syke mennesker
3: Et enormt høyt antall døde

 Men i 2009 kuttet de ut de to siste punktene, slik at eneste kravet nå er at en pandemi er «en verdensvid sykdom». Det innebærer at en hvilken som helst influensa kan bli gjort til en pandemi; faktisk kan enhver forkjølelse bli gjort til en pandemi. Se her og her.

WHO’s har publisert skjulte advarsler om PCR

3. WHO har ved to anledninger, desember 2020 og januar 2021 (her), kommet ut med Advarsel mot et produkt som heter PCR. Teksten i denne «Alerten» er skrevet med små bokstaver. Dermed er det ‘intensjonelt kriminelt’, for på den ene siden sies det «Advarsel, denne PCR-testen fungerer ikke med de og de CT-verdiene» men på den andre siden så sier heller ikke WHO «STOPP».

Dr. Reiner Fuellmich: Jeg var ikke klar over dette. WHO har altså kommet med en offisiell advarsel om at en PCR-test ikke kan brukes til å påvise infeksjon og samtidig pusher de fortsatt PCR-testen som den eneste måten og den beste metoden for å oppdage infeksjon på! Det er veldig godt å vite!

Dr. Stuckelberger : Ja, og dette må være gjort med hensikt, fordi WHO sier i deklarasjonen at en spørre om CT-verdien når en bruker PCR-testen. Men WHO har skrevet sin advarsel med små bokstaver med hensikt. – De haler altså ut tiden og de sier ikke «Stopp dette»!

* * *

[Intervjuet ble avsluttet med diverse høfligheter]

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese