Det lange perspektivet på ‘folketetthet’ og ‘overbefolkning’

Allerede fra de første dagene under «Corona-plandemien» har jeg sett store likhetstrekk mellom ‘den påståtte pandemien’ og ‘den påståtte menneskeskapte klimakrisen’. I begge idéene brukes det forskere av en svært usikker vitenskapelig og moralsk kvalitet, begge idéene er kapret av det politiske miljøet, begge idéene stammer fra det politiske miljøet rundt FN og begge idéene argumenterer for at «krisen» bare kan løses av en ikke-valgt global regjering av såkalte Stakeholders. 

Studerer du klimahistorie, vil du fort se hvorfor jeg kaller dogmet om «det stabile klimaet» for en politisk myte, så i dette innlegget tar jeg det lange perspektivet på klima!
Om begrepet «politisk myte», se:

Det lange perspektivet på klima og befolkning

Jeg går først noen titalls tusen år tilbake i tid. Se på grafen i figur 1 (under her), som viser temperatur-utviklingen fra 138.000 år tilbake og fram til vår egen tid.

Legg spesielt merke til fire ting:

 1. Det var en mellomistid tilsvarende vår egen for ca 131.000 til 119.000 år siden; den såkalte Eemian-mellomistiden, der middeltemperaturen var opptil 3 grader varmere enn under vår egen mellomistid – Holocene. Likevel endte den æraen i en ny istid.
 2. Temperaturen har alltid variert. Denne variasjonen ser en både i mellomistidene Eemiann under siste istid og Holocene.
 3. Den globale gjennomsnitts-temperaturen har ikke noen ideal-temperatur, men har svingt innenfor et intervall på ca 13 grader Celsius de siste 138.000 årene.
 4. Ikke på noe tidspunkt før 1850 kunne menneskers utslipp av CO2 ha påvirket den globale temperaturen, likevel er det store svingninger i global temperatur; både oppvarming og avkjøling.

Jorda har hatt enkelte perioder der planeten vår har vært nesten helt dekket av iskapper («Ishus»). Det var en slik periode, kjent som Karoo-istiden, for 360-260 millioner år siden.

Det har også vært perioder med temperatur på 8-10 grader over dagens nivå, der begge polene har vært isfrie. For eksempel var det en slik periode på millioner av år i Kritt-tiden da dinosaurene levde. Da inneholdt atmosfæren minst 8 ganger mer CO2 i enn dagens nivå. Mange av de plantene som lever i dag, oppstod på denne tida og i vår CO2-fattige æra utnytter gartnerne dette ved å økte CO2-nivået i drivhus til mellom 1.000 og 2.000 ppm.

Temperaturhistorie de siste 138.000 år

Som jeg alt har vært inne på viser alle illustrasjonene i denne artikkelen at grafer for temperatur-historie ALDRI er en rett linje. Den har tvert imot en uregelmessig, sagtannet form. En ser denne konstante variasjonen på ALLE tidslinjer, på alle tidsperspektiver, enten en bruker målestokken millioner av år, tusener av år, hundrevis år. En ser samme trenden også om en sammenligner enkelt-år med de forgående årene eller dag for dag!

Legg også merke til at jeg bruker ordet ‘temperatur’ og ikke ‘klima’; de to er nemlig IKKE det samme. Selv om det er en viss sammenheng mellom temperatur og klima, rommer det siste begrepet også faktorer som graden av skydekke, antall soltimer, mengde og retningen på solstråling (avhengig av geografi), nedbørsmengde og -form, vindstyrke og vindretning, luftfuktighet, type landskap og flere andre faktorer. I tillegg kommer det elektromagnetiske klimaet i verdensrommet omkring Jorda.

Ut av Afrika

I artikkelen «Climate Change in Human History» (2007) skriver Nagai Toshiya at:

«Vår egen menneskeart, Homo sapiens, utviklet seg fra Homo sapiens idaltu for 143.000 år siden, i den kaldeste æraen av forrige istid, Wolston-istiden. Denne genetiske innovasjonen fant sted under en kald periode. Det gjorde den kulturelle innovasjonen også.»

Hvis moderne arkeologisk DNA-forskning er korrekt (det er faktisk et stort ‘hvis’), vandret de første Homo Sapiens ut fra Afrika for anslagsvis 110.000 år siden (figur 1). Hvis det stemmer, foregikk denne utvandringen mot slutten av mellomistiden Eemian. Problemet er at tidslinjene så langt tilbake er grove anslag som stadig forskyves i takt med nye oppdagelser. Derfor kan angivelsene av tid variere fra den ene kilden til den andre.

Den rådende oppfatningen nå på begynnelsen av 2020-tallet er at Homo Sapiens vandret ut fra Afrika for mellom 120.000 – 130.000 år siden, altså ved starten av Eemian. – Forutsetningen her er selvfølgelig at teorien om at Homo Sapiens oppstod i Afrika og vandret ut derfra til hele Jorda er korrekt; ikke alle er enige i det heller.

Figur 1 Temperatur siste 138.000 år. Menneskeheten har overlevd dramatiske klimatiske svingninger, blant annet to mellomistider og en istid. © Climate Change in Human History (2010)

Temperaturkurven for de siste 138.000 årene beviser to ting:

 1. At temperaturen ALDRI er lineær, men har varierer opp og ned i en kurve som ligner tennene i et sagblad
 2. og at temperaturen har svingt mellom -9,5 grader C til +3,5 grader C de siste 138.000 årene.

Legg merke til markeringen av Toba-hendelsen: Vulkanen Toba ligger på Filipinene; altså nesten på Ekvator. Det er kjent at vulkanutbrudd med kraftige støv- og askesøyler som ‘pumpes’ mer enn 10.000 meter opp i atmosfæren i denne regionen har negativ global effekt på klimaet. En så dette tydelig etter utbruddet fra vulkanen Tambora i 1815, som gav «Året uten sommer» i 1816, og i moderne tid fikk vi et par kjøligere år etter vulkanutbruddet på Mt. Pinatubo i 1993.

Men selv Tambora-utbruddet var litt puslete i forhold til Mt. Toba: Toba-vulkanen hadde nemlig et superutbrudd for ca 74.000 år siden. Den var årsaken til en naturkatastrofe, en vulkansk vinter som varte i 6 til 10 år og som førte til en tusenårig avkjøling av planeten. Den naturkatastrofen rammet alt av dyre- og planteliv hardt.

Flere kilder hevder med støtte i DNA-forskning at bare ca 3.000 mennesker overlevde de katastrofale årene etter Toba-utbruddet!

For 26.500 år siden var det et lignende, kraftig vulkanutbrudd i Mt. Oruanui på New Zealand. En ser restene av dette utbruddet i form av dagens Lake Taupo, som ble dannet i det utbruddet. – Jeg har ikke sett noe anslag over hvor mange som overlevde dette utbruddet, som inntraff nær bunnen av den kaldeste perioden i den siste istiden.

Arter forgår, men Jorda består!

Det er et poeng dette at planeten Jorda eksistererer i beste velgående, til tross for hendelser á la superutbruddet på Toba! Jorda har bestått i 4,7 milliarder år og er trolig bare midtveis i livsløpet, hvis en skal tro klassisk astronomi. Vi trenger altså ikke å «redde Jorda»!
Men mennesker, plante- og dyreliv må enten tilpasse seg skiftende klimatiske forhold, emigrere eller dø ut. – Utryddelse ble også skjebnen til Neandertal-menneskene, Denovisian-menneskene andre hominider.
Også de største pattedyrene, megafaunaen døde ut for 10-15.000 år siden. Det diskuteres om den hendelsen skyldtes at mennesker jaktet på dem, manglende evne til tilpasning eller enorme naturkatastrofer á la voldsomme elektriske utladninger eller endringer i geomagnetismen.

Endringer i geomagnetismen

Biosfæren er den delen av atmosfæren som inneholder bakterier og virus og høyerestående dyr. For tiden er det bevegelse i forståelsen av hvordan elektromagnetiske hendelser påvirker alt liv og i hvor stor grad de påvirker livet. Flere peker på at vi har hatt en oppblomstring av mange lidelser etter utbyggingen av strømnettet og nett for mobiltelefoner. – Personlig tror jeg AT elektromagnetiske felt  har en effekt, men er usikker på graden. Jeg er fortsatt litt avventende i forhold til om det er noen entydig sammenheng mellom strømførende kabler og dårlig helse.

Magnetic Reversal

Magnetic Reversal er prosesser der magnetfeltet på Jorda skifter polaritet slik at sør blir nord og motsatt i løpet av 400-600 år. Slike omskiftinger innebærer en enrom svekkelse av magnetfeltet på Jorda, ned mot 10 % av feltstyrken Jorda omgir seg med utenom disse fasene.
Ikke mange er klar over det, men det foregår en heftig vitenskapelig diskusjon om slike Magnetic Reversal kan ha hatt noe å si for tilfeller av massedød av arter, som for eksempel at Megafaunaen (mammuter, hulebjørner, ullhårete nesehorn og andre) døde ut.

Magnetic Reversal nevnes i dag som en av flere mulige årsaker til at menneskerasene Neandertal og Denovisian døde ut, fordi slike omskiftinger fører med seg store klimaendringer. Siden dette er en aktiv diskusjon, siterer jeg fra «Geomagnetic Extinction: A Paramount Science Disagreement»:

«Det er en vanlig misforståelse at den siste store magnetiske hendelsen var den berømte Laschamp-forvandlingen for 43.000 år siden, men omvandlingene som er dokumentert i Mono Lake, Lake Mungo og Gothenburg magnetiske hendelsene inntraff mye senere sammen med en mindre kjent hendelse kjent som «Hilina Pali», og en enda tidligere på tidslinjen, som dukker opp i iskjernene fra Vostok. Disse siste er alle «raske omvandlinger», raske Magnetic Reversals og disse opptrer i sykler på omtrent 12.000 år. Den Gothenburg magnetiske hendelsen inntraff mellom 12.000 og 13.000 år siden og Jorda gjennomgår nå en ny slik forvandling til rett tid.

 Ser en framover til den neste runden med akademiske studier om dette temaet, er det absolutt nødvendig at fagfeltet gir en utfyllende behandling av alle de potensielle stressfaktorene som oppstår som følge av et svekket magnetfelt og skiftningen av posisjonen til de magnetiske polene.

Denne prosessen omfatter

 1. Tap av ozon og påfølgende klimaendringer
 2. Effekten som økt stråling fra både ekstra Ultrafiolette stråler og galaktiske stråler kan ha på hele matkjeden
 3. Forstyrrelsene som bortfallet av magnetfeltet vil ha på orienteringsevnen til en rekke arter
 4. Den effekten geomagnetisk påvirkning har på kritiske biologiske prosesser, og
 5. Avhengigheten som det moderne samfunnet har utviklet til elektrisitet og den økte sårbarheten som disse systemene har både for kosmiske stråler og Solare Flares i et svekket geomagnetisk skjold.

Artikkelen «Climate Change in Human History» sier (min oversettelse):

«Ingen studie som undersøker forbindelsen mellom slike geomagnetiske hendelser og stress i biosfæren har tatt i betraktning både klima OG eksponeringen for stråling som årsak til artsutryddelse, de velger den eller eller den andre (Cooper et al, 2021 valgte bare klimaendring), og det oppstår flere atmosfæriske forhold i biosfæren gjennom en «geomagnetisk utflukt» som også fortjener oppmerksomhet i denne diskusjonen.

Nyere studier har avslørt tallrike sammenhenger mellom solare stormer/kosmiske stråler og avvikende biofysiologiske resultater, slike som fatale hjertehendelser og hjerneslag, multippel sklerose og plutselige oppblussinger av autoimmune sykdommer, kramper og kognitivt og emosjonelt stress.»

For å si det litt enkelt, så er fortsatt juryen ute i denne saken, men jeg ser stadig sterkere argumenter for at også mennesker er elektromagnetiske vesener som påvirkes av geomagnetiske endringer.

Geologiske istider siste 5 millioner år

‘Geologisk istid’ er definert som perioder der det er iskapper ved begge polene samtidig. Ut fra denne definisjonen er vi fortsatt inne i en istid nå. – Jorda har hatt slike æraer de siste 3 – 5 millioner årene. De laveste punktene på grafen (figur 2) markerer i tillegg perioder med lav temperatur og med iskapper på de nordlige og de sørligste kontinentene, noe jeg personlig tenker på som ‘geografiske istider’. De høyeste punktene angir varmere mellomistider. Disse kontinentale iskappene dekker regelmessig de nordlige delene av Eurasia og Amerika.

Med en bedre oppløsning av grafen ville en ha sett at varigheten av istidene skiftet for om lag 800.000 år siden. Da gikk de fra ca 40.000 år mellom hver topp i mellomistidene til ca 110.000 år.

Faktaboks 1: Milankovisch -teorien
Figur 2: Analyser av sedimenter viser at vi har hatt geologiske istider siste 5 millioner år.

De faktorene som Milutin Milankovisch postulerte kan muligens spille inn på når istider og mellomistider oppstår, men de kan umulig være den eneste forklaringen. For eksempel forklarer de ikke hvorfor de geologiske istidene var borte i 30 millioner år før de kom tilbake for ca 5 millioner år siden. Teorien til Milankovisch forklarer heller ikke hvorfor lengden på istidene endret seg fra 40.000 år til ca 110.000 år i snitt for 800.000 år siden.
Til nå kan jeg bare huske å ha sett en eneste plausibel forklaring på hvordan gjennomsnitts-temperaturen på Grønland kunne ‘hoppe’ opp fra – 50 grader C og opp til -36 garder C i løpet av 100-200 år, og i forlengelsen av det: Et tilsvarende hopp på alle kontinentene på Jorda. Enda en gang dreier det seg om teorien om Det Elektriske Universet, som sier at temperaturøkningen kom fra en økt aktivitet på Sola på grunn av innstrømming av kosmisk elektromagnetisk energi til stjerna vår.

Uansett årsak så vil slike plutselige brå endringer i temperaturen, føre til nedsmelting av iskappene på de nordlige kontinentene i løpet av 1-2000 år. Det fører til flommer og stigning i havnivået. Slike brå endringer vil også gi kraftige stormer, jordskjelv og andre katastrofer; altså svært krevende forhold, som få overlevde. Flere arkeologer hevder at bare ca 10.000 personer overlevde overgangen fra istid, Pleistocene, til nåværende mellomistid, Holocene!

Holocene – vår egen mellomistid

La oss gjøre et stort hopp til vår egen mellomistid. Den er illustrert med grafen fra isborekjerner på Grønlands Innlandsis (se det neste avsnittet om hvordan GISP2-grafene er laget).
Selvsagt forsøker klima-alarmistene iherdig å tilbakevise denne grafen, blant annet ved å hevde at den bare viser temperaturen lokalt på Grønland.

Joda, alarmistene har rett i at de indirekte ‘målingene’ av middeltemperaturen er gjort på Grønland. De har også rett i at grafen viser andre temperaturer enn de en ville ha fått om det var mulig å gjøre slike undersøkelser på Der Europeiske Kontinentet. – Men problemet klimaalarmistene har, er at GISP2-grafene fra Grønlands innlandsis støttes av analyser av sedimenter på både havbunn og i kontinentale ferskvann, av fossilt løv og av analyser av pollen. En ser samsvarende variasjoner i temperatur og det samme spennet i antall grader C elsiusder også!

Figur 3: GISP2: Temperaturutvikling de siste 15.000 årene

Alarmister hevder altså at Jorda har en ideell temperatur, nemlig den som rådde ca år 1850 og at all stigning i temperaturen siden den gangen skyldes menneskenes forbrenning av hydrokarboner. Hvordan kan de da forklare de store endringene som skjedde 15.000 til 12.000 siden?
Dessuten er det helt udiskutabelt at vi lever i en av de kjøligste periodene i løpet av de siste 10.000 årene, noe den røde stiplede linjen ovenfor viser. – Vi lever faktisk i den kjøligste perioden siste 5 millioner år også, se figur 2!

Legg igjen merke til den venstre delen av grafen: Hvordan kunne temperaturen endres så dramatisk? Ingen mennesker eller forbrenningsmotorer kunne stå ansvarlig for dette. Noen ønsker forklare de plutselige endringene med Milankovitch-teorien, men den teorien er som sagt falsifisert.

Seriøse, uavhengige forskere hevder at det temperatur-optimumet Jorda har vært inne i siden 1850 har sammenheng med at Sola har gjennomgått sin mest aktive fase på 7.000 år; en topp i aktiviteten som startet år 1750.

Jo du leste rett årstall: 1750. Det ligger nemlig en temperatur-forsinkelse på 100-150 år fra solare maksimum til at dette vises i den globale temperaturen. Dette skyldes tregheten i varmekapasiteten til verdenshavene: Det tar lengre tid å varme opp verdenshavene enn atmosfæren og verdenshavene avkjøles tilsvarende mye langsommere. – Den lavere solaktiviteten vi ser nå i solflekksyklusene 24 og 25, vil vi merke effekten av for alvor om 100-150 år!

Faktaboks 2: Varmekapasiteten til luft versus varmekapasiteten til vann

GISP2-grafene fra Grønlands Innlandsis

GISP2-grafene utnytter egenskaper ved tungtvann (D2O), som finnes i en bestemt prosentdel i alt vann.

Faktaboks 3: Tungtvann delta18O og temperatur.

En kjenner nøye fordampningshastigheten av tungtvann ved hver temperatur; den kan nemlig måles i laboratorier. Grafen nedenfor har utnyttet akkurat denne mekanismen. – Grafen bygger på antakelsen om at gass fanget i lommer av luft i isbreen ikke går gjennom noen endring inne i isen, men det er en diskusjon på siden av dagens tema.

Figur 4: Rekonstruert temperatur siste 10.000 år basert på andelen Tungtvann (delta 18-Oksygen-isotopen). – Den grønne linjen er en trendlinje. Den lille røde delen av den taggete grafen på høyre ende, er vårt «Moderne Klima-Optimum». Fra David Lappi @ Johanne Nova

Legg nøye merke til at, A:

 • Global temperatur (GT) kan bare beregnes, den kan aldri måles (unntatt fra satellitt) og at for å sammenligne målinger og beregne GT, er det helt påkrevd at disse er utført på en standardisert måte, på en standardisert plassering
 • Beregnet gjennomsnittlig global temperatur har vært 2-3 grader Celsius høyere enn den har vært noen gang under Den moderne oppvarmingen i minst 60 % av de siste 10.000 årene
 • Hvert eneste temperatur-maksimum de siste 10.000 årene har gitt økt folketall og oppblomstring av kulturer,
 • Hvert temperatur-minimum har gitt nedgangstider der kulturer har forsvunnet i pandemier, hungersnød, kriger og folkevandringer.

Som kjent skal det god rygg til å bære gode tider: Beskrivelsen i de to siste strekpunktene er trolig for generell: Det er mange ting som tyder på at samfunn ‘sedimenterer’ i de gode periodene; at de stivner og blir lite tilpasningsdyktige. Den andre trenden er at i prøvelsene under kjølige perioder øker menneskets oppfinnsomhet. Dette har gitt menneskeheten større teknologiske oppdagelser enn hva vi har hatt i gode tider. For eksempel startet både Den Industrielle Revolusjonen og dampmotoren ble funnet opp mot slutten av Den Lille istiden.

Legg nøye merke til at, B:

Den globale temperaturen har falt de siste 5.000 årene

I løpet av de siste 5.000 årene har det blitt stadig kaldere! Isbreene som hadde forsvunnet fra fjellkjedene i de tempererte sonene inklusiv Skandinavia for ca 9.000 år siden, vokste fram igjen fra ca 5.000 år siden. Før det var det store furuskoger på Hardangervidda.
Samtidig gjenoppstod det klimatiske fenomenet ENSO (El Niño / El Niña). Spanske Javier i «Nature Unbound»-serien hevder ENSO er en mekanisme for avkjøling av Jorda på vei mot den neste istida.

Middelalderoptimum – Maunderminimum

Den forrige oppblomstringen i både gjennomsnittlig levealder og i folketallet inntraff under Middelalder-optimum (ca 800 – 1250 (1280?); altså i løpet av den perioden der de norrøne vikingene herjet Europa.

Da de kjøligere tidene kom i og med det Grand Solare Minimumet som kalles ‘Wolff-minimum’ (1280-1320), begynte folketallet å synke; en utvikling som kulminerte med Den Store Hungersnøden mellom 1315 og 1322. Det har ikke vært tilsvarende hungersnød i Europa siden den gangen, se boka «The Great Famine, Northern Europe in the early forteenth century» (1996) av William Chester Jordan. – Som en digresjon kan det nevnes at skatteinntektene på Vestlandet (Norge) hadde sunket med 88 % FØR Svartedauen kom til landet i 1348.

Før den første bølgen av Svartedauen herjet i Eurasia fra 1347 til 1352 hadde trolig så mye som 25-30 % av befolkningen i Eurasia omkommet av sult og naturkatastrofer.

Gjennomsnitt levealder økte trolig under alle de oppvarmings-periodene en ser på figurene 4 og 5, men det er først i moderne tid at gjennomsnittlig levealder har økt for alvor. Fra slektsforskningen min vet jeg at det kom et skifte i antall barn som levde opp rett etter år 1800 her i Norge, og at denne utviklingen økte etter hvert som den generelle velstanden økte mot midten av 1800-tallet.

Det foregår en viktig diskusjon omkring årsaken:
Pengesterke medisinselskaper hevder at introduseringen av vaksiner var hovedgrunn til at levealderen har økt. – Hvis dette  er rett, var det altså den tvungne vaksineringen mot kopper som ble innført i Norge i 1811 og som ble overvåket av prestene, som alene var årsaken til den reduserte spebarns- og barnedødeligheten fra da av.

Mange andre hevder at vaksineringen faktisk ikke var så viktig; kanskje den til og med gjorde galt verre: Det var bedringen i de generelle levekårene som gjorde at levealderen økte. Det ble generelt bedre tilgang på mat etter at Den Lille Istiden var over. Samtidig ble det også bedrede sanitære forhold og en økt forståelse for renslighet og helse, inkludert i helsevesenet. Mange hevder dette alene er årsaken til folkeveksten en ser i alle Europeiske land fra sekelskiftet 1700-1800-tallet. Fra Norge kjenner vi innføringen av poteten, som berget mange fra under- og feilernæring på den tida.

Gradvis vokste det også fram en forståelse for hvilken betydning de sanitære forholdene har på den generelle folkehelsen; i mange byer og stater er dette uttrykt gjennom innføringen av egne «Sunnhetslover«, som for eksempel vår egen av 1860. – I byer og tettsteder medførte den at de fleste kloakkanleggene ble etablert i siste halvdel av 1800-tallet.

Figur 5: Grand solare minima og pandemier – Fra et foredrag om Svartedauen v/Egil O. Enåsen H. 2019. Venstre del av grafen er hentet fra Charbonneau et al (2013)

Det tredje momentet her er at Sola hadde sin mest aktive periode på 7.000 år fra 1750 til 1998 – Det moderne Super-optimum. Som figur 5 viser er det en kjent sammenheng mellom lav solflekkaktivitet og forekomsten av reelle pandemier. Hver eneste av de Grand Solare Minimumene Sola ha hatt de siste 1.000 årene har ført med seg større pandemier. Den eneste pandemien som en er usikker på om hører hjemme på denne oversikten er faktisk Spanskesyken, men den diskusjonen faller langt utenfor tema.

Et skråblikk på helse og levealder

Helsekost-fanatikere sier gjerne at «vi må tilbake til den typen diett som steinaldermennesket hadde. Det hevdes at den er den sunneste og den riktige måten å spise på; et kosthold der maten var veldig variert og inneholdt lite rødt kjøtt. Jeg stusser på den kjøtt-påstanden i et jeger- og samlersamfunn, men la gå.
La oss se bort fra at det reises spørsmål om validiteten av aldersbestemmelser med C14-metoden, av dendrokronologi (= alder som bygger på telling av årringer) og andre verktøy for å anslå alder på arkeologisk materiale.
La oss rett og slett akseptere de tidsanslagene som blir gitt i arkeologisk litteratur i dag.

Arkeologer forteller oss nemlig noe om levekårene uttrykt som ‘Gjennomsnittlig levealder’: Selv under Steinalderoptimum for 7.500 – 5.000 år siden regner arkeologer med at gjennomsnittlig levealder var ca 30-33 år!

 • Kan den lave levealderen ha vært et uttrykk for de generelle levekårene for steinalderfolk generelt? At det var et ekstremt strevsomt nomadisk liv med hyppige jaktulykker, hungersnød og sykdom?
 • Var den lave levealderen et uttrykk for kostnadene ved å gå over fra fangst- sankesamfunn til jordbrukssamfunn, slik en antar at mennesker gjorde trinnvis for 10.00 – 6.000 år siden? Eller var det uttrykk for at kostholdet i steinalderen ikke var så sunt likevel?
 • Kan funnene skyldes «forsknings-partiskhet»; at alderen på de få menneske-restene de har funnet ikke gir et reelt bilde av den gjennomsnittlige levealderen fordi bare et avgrenset utvalg av skjeletter fra den tida er bevart/funnet? Eller var spebarns- og barnedødeligheten faktisk så stor som de arkeologiske funnene antyder?

Selv om gjennomsnittlig levealder har variert opp gjennom tidene, hadde den ikke steget med mer enn ti år fram mot begynnelsen av 1900-tallet. – Jo, du leste rett: Gjennomsnittlig forventet levealder anno år 1900 var omkring 42 år. I det klimatiske og teknologiske optimumet vi har hatt siden den gangen har forventet levealder nesten doblet seg, særlig id e industrielle landene.

For meg personlig er økningen i forventet gjennomsnittlig levealder i løpet av 1900-tallet med på å problematisere den drømmen om et enklere liv som MSM vil presse på oss.

Tar jeg feil mener du, når jeg påstår vi blir utsatt for press? Sjekk bare sendeplanen på de store riksdekkende TV-kanalene i løpet av en måned og tell opp hvor stor del av tilgjengelig sendetid som inneholder programmer av typen «Et enklere liv», «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu», «å bygge mikrobolig», «levde i ødemarken alene i et år» osv. – Hver for seg kan disse programtypene være helt OK – ja, flere av dem er til og med gode – men jeg snakker her om den massive mengden av slike programmer!

Hva har CO2 hatt med tidligere klimaendringer å gjøre?

Den lange gjennomgangen av temperaturhistorien viser at mennesker umulig kan ha påvirket den globale temperaturen for 1.000 år eller 5 millioner år tilbake, likevel har temperaturen variert konstant. Noe som også er viktig er at ved hvert eneste av disse større æraene i klimahistorien har temperaturen steget først og nivået av CO2 har ligget 4-800 år etter økningen!

Se på de fem bildene jeg har illustrert denne bloggposten med og still deg selv spørsmålene:

 1. På hvilket tidspunkt kunne menneskers utslipp av CO2 ha påvirket klimaendringene: for 5 millioner år siden da geologisk istid begynte? – for 13.500 år siden da oppvarmingen etter siste istid tok til for alvor? – for 7.000 år siden under Steinalder-optimum? Hva med Middelalder-optimum da temperaturen var 1-2 grader høyere enn i dag?
 2. Hva var forresten folketallet ved hvert av disse vendepunktene?
 3. Hvis mennesket ikke kan ha sluppet ut nok CO2 de siste 5 millioner av år til at de kunne ha vært årsaken til de store svingningene i global temperatur, hvordan kan det ha seg at det plutselig skal være CO2 som er årsaken til at temperaturen har steget siden 1850 (riktignok også da med sykliske svingninger)?
 4. Når alarmistene i dagen samfunn kan lyve så gjennomførbart om CO2, kan de ikke lyve om andre store saker i samtiden også, som for eksempel  Corona-pandemien? – De to har nemlig ganske mange likhetstrekk:

AGW – det store Temperaturbedraget og ‘Corona-pandemien’

Satellittmålinger viser at Den globale oppvarmingen Jorda har hatt siden 1930-tallet gikk inn i en ny pause fra 1998 og at den globale temperaturen har vist en synkende kurve fra 2015 (det var en tilsvarende avkjølingsperiode fra ca 1945-1975). Likevel blir vi møtt av det ene oppslaget om «global oppvarming» mer hysterisk skremmende enn det forrige – de spys ut som fra et samlebånd.

Cap Allon i nyhetstjenesten Electroverse har følgende betraktninger i et av nyhetsbrevene sine om de tydelige parallellene mellom ‘Klimasaken’ og ‘Coronasaken’ (Uthevinger er gjort av meg).

«Menneskeskapt Global Oppvarming er en ren kontrollmekanisme. Det er en splittende, skremmende teori; en teori de har frekkhet nok til å klandre oss for (noe som i seg selv er absurd).
AGW er ideell for de som vil fremme agendaen som ligger i The Great Reset, som også inkluderer avfolkning. De dyrker fram en kultur av generell frykt i befolkningen for å oppnå politiske mål gjennom emosjonelle fordommer (min utheving).

 At det er barna våre som er de mest mottakelige for denne typen psykologisk spill er ikke noen tilfeldighet. Og til tross for at dere voksne fortsatt blir manipulert av denne «trykkingen på knapper», er det lett for deg å evaluere de dataene som foreligger, for de er lett tilgjengelige. Det å ignorere fakta og i stedet å tro blindt på det bildet som males for dere av personer med store egeninteresser, viser en mektig uvitenhet og feighet.
 Hvordan kan det ha seg at en person på den ene siden kan romme en mistro mot politikk og politikere, men på den andre siden tror, uten reservasjoner, det som regjeringsorganer / vitenskapsmenn (og -kvinner) forteller dem?

Hvordan er det mulig at det er bredt akseptert at regjeringer er omgitt av lobbyister fra mektige, multinasjonale selskap, og at, når vi kommer til spørsmål omkring effektiviteten eller til og med behovet for f. eks. en vaksine, så tier vi alle stille? Det ligger mektige taktikker bak dette, drevet av frykt. I tillegg til dette har de fleste mestret kunsten av kognitiv dissonans.

 Men det står fast at det å stille nesevise spørsmål er IKKE det samme som å pushe hjernedøde konspirasjonsteorier. Det er altfor mange tilfeldigheter for tiden til at de hendelsene som utspiller seg nå kan være lovlige. Verden er sakte i ferd med å få opp øynene for hensiktene deres. Men som vår straff, er vi mer under tommeskruen deres nå enn noen gang tidligere. Slik Det Kinesiske Kommunistpartiet demonstrerer for tiden, er det å beholde makten det eneste  som betyr noe – makt tar presedens over helsen, økonomien og ‘lykken’ til folket, fordi i det øyeblikket du har et autoritært grep på 80 %, er spillet slutt for ALLE..

 Kjemp for sannheten – historien viser at den alltid vinner … til slutt.

Konsekvenser av å demonisere «Karbon» og av «Corona-Lockdown»

I dagens bisarre verden ser det ut til at ingen nasjonal eller internasjonal politiker er uavhengig; de er alle kjøpt og betalt av multinasjonale konglomerater. Indirekte er det disse konglomeratene som eier verden. Cap Allon har disse betraktningene:

«Blant mange andre gjerninger har disse tilsynelatende ustoppelige entitetene lykte si å demonisere Karbon, hjørnestenen for alt liv – en skremmende ondsinnet prestasjon. Hva har vel ikke denne demoniseringen gjort i retning av å fjerne all velvilje fra energisektorene – ikke bare fra ideologisk forblindede politikere, men også i form av å redusere pengestrømmene.

 I løpet av hele det siste tiåret har det ikke kommet nye penger inn i gass, kull eller oljemarkedet, investorer har ikke kjøpt seg inn i disse ‘svøpene for planeten»; og som resultat har ikke selskapene vært i stand til å reinvestere solid nok i infrastruktur.

 Dette er en nøkkelkomponent i dagens globale energikrise – en krise jeg slett ikke tror noe uhell.

 I samspill men den lammende kulden vinteren 2020-2021 – som tømte lagrene av kull og gass – og samtidig det feilgrepet som «fornybar energi» viser seg å være, ser denne orkestrerte energi-knappheten ut til å være lik en kanarifugl i en kullgruve, enda et tegn på at The Great Reset allerede er i spill. Nøyaktig hvor mørke de kommende årene vil bli er fortsatt uklart, men vær så snill å gi akt på advarslene: Fra frislippet av et menneskeskapt virus til vaksinetvang, fra lockdowns til tomme hyller i supermarkedet, fra spiralen i inflasjonen til en lammende energiknapphet – den eneste garantien i alt dette er at det ligger tøffe tider framfor oss. Jeg ber bare om at massene ikke blir fristet til å gi fra seg de få frihetene vi har igjen i bytte mot det falske løftet om framtidig rikdom – også kjent som ‘Build back better». (uthevelser gjort av meg)

Klima- og Coronasakene i lys av et Great Reset

Slik jeg oppfatter situasjonen, lever verdens befolkning i svært usikre tider. Vi er nemlig i ferd med å bli underlagt destruktive krefter; en totalitær verdensregjering som har direkte onde hensikter. Det er den eldgamle historien om pengebegjør og griskhet, der narrativene om Klima og Corona er helt sentrale i arbeidet til de som ønsker denne utviklingen.

Dr Joseph Mercola er inne på det samme i artikkelen om avsløringene til dr. David Martin. Artikkelen handler om at alle patentene på Coronavirus er tatt ut for mange år siden og at til og med behandlingen av sykdommen viruset angivelig fremkaller ble patentert FØR sykdommen ble beskrevet offentlig.

«Bare dette året alene har vi sett internett-feil, svikt i kraftforsyningen og digitale finans- hacking som vil etterlate Folket strandet uten en eneste penny hvis de alene stoler på et full-digitalisert finans-system.»
«Illusjonen om en digital pengeenhet er den mest bisarre og patetiske Dr. Ondskap-planen som noen har klekket ut noen gang» sier dr. Martin. Sakens kjerne er at den digitale pengeenhet-galskapen er en av disse fantasifulle illusjonene som dessverre har en enkelt-punkt-feil.»
«Vi lever i en verden der aktører både har anarkistiske hensikter, og der både svært ærbare private og pirater er mer enn lykkelige over å sikre at digitale pengeenheter aldri vil se dagens lys, fordi de vil faktisk talt hacke, knuse og ødelegge ethvert system som finnes.»

Oppsummering

Den lange klimahistorien sier at fortellingen om truende global oppvarming ikke har rot i virkeligheten. Det er Sola og elektromagnetiske krefter som styrer klimaet på Jorda og ikke det at vi henter ut energi gjennom å forbrenne karbonholdige kjemiske forbindelser, der vann og CO2 er to av sluttproduktene.  Det er forresten sannsynlig at en stor del av denne energikilden, olje og naturgass, ikke har noen fossil opprinnelse, men tvert blir produsert kontinuerlig gjennom geokjemiske prosesser i grensesjiktet mellom jordskorpen og mantelen. Men temaet abiotisk olje får ligge til en annen gang.

Ingen ting av dette handler om klimaet

Nettstedet Climate Change Dispatch sier det slik:

«Jo visst, nyttige idioter på gata mener at det er, disse lav-informasjons stemmeberettige mener at det har med klimaet å gjøre. Det har med å Lage versus å kjøpe å gjøre og våre eliter som heller vil ha oss til å kjøpe Brød og Sirkus – uten hensyn til kostnadene dette vil ha for klima og for levestandarden vår – enn at vi skal kunne lage våre eget stogg og forlange friheten til å gjøre med fruktene av arbeidet vårt slik vi selv ser best.

Hver eneste avgjørelse tatt av Klimakult-etablissementet (og deres lav-info stemmere) skaper en skitnere planet: Olje fra Nigeria, Russland, Mexico, Irak, Kuwait, ingen kjernekraftverk, outsourse jobber til nasjoner som baserer seg på kull-energi, oppmuntre til illegal innvandring og til de som stemmer på velferdsstaten- som støtter etablissementet som skitner til planeten … heller enn å oppmuntre til arbeid og høyere lønn – og den alltid-tilstedeværende sterkere miljømessig bekymring til de rikere nasjonene – ved å stenge all illegal innvandring.

‘Klima og Corona’ fører til svikt i energi- og matforsyning

Den dystre konteksten av at så mange politikere tror på klimamyten og Coronamyten er at vi befinner oss noen et knapt tiår unna et nytt Grand Solar minimum. Men den svake solflekksyklus 25 vi er inne i nå, ser en allerede tegn til at avlinger svikter i flere regioner for en del matvarer. Den utviklingen vil øke i omfang fram mot GSM fra 2032.

Samtidig ser en økte avlinger av enkelte matvarer i noen regioner. Akkurat det bekrefter bare sammenhengen mellom de skiftende klimatiske fenomenene og en svekket og buktende Jetstrøm. I en slik situasjon er det veldig alvorlig at kombinasjonen av Lockdown under Coronakrisen og en økende energisvikt som følge av ‘Det Grønne Skiftet’ gjør at vi ser leveringssvikt av mange varer for første gang siden 1950-tallet.

Samtidig har flere land konkrete planer for strømrasjonering i møte med en kald vinter. På toppen av de som har helseskader etter å ha blitt narret til å ta en eksperimentell «Corona-vaksine» vil strøm-rasjoneringen koste mange menneskeliv!

Dagens sitat:
«Scepticism is the highest of duties; blind faith the unpardonable sin».

             – Thomas Huxley

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese