Kan ‘Covid-19-vaksinene’ forårsake kreft?

Denne artikkelen er resultatet av et søk jeg, som pensjonert sykepleier og legmann, har gjort gjennom det ganske omfattende biblioteket jeg har samlet om temaet «Covid-19» i alle avskygningene av saken i løpet av to år. Det har vært et ganske omfattende arbeid med over 500 dokumenter og over 3.000 sitater som omtaler kreft i forbindelse med ‘Sars-Cov-2-vaksinene’. 

06. mai 2022: Jeg legger til et lite men veldig viktig avsnitt rett under her:

Tillegg av 06 mai 2022

The Daily Exposé postet en  artikkel den 3. mai som innledes med teksten (min oversettelse):

En svensk studie har demonstrert og bekreftet at mRNA i Pfizer/BioNTech Covid-injeksjonene infiltrerer cellene og transkriberer sitt budskap inn i humant DNA innen 6 timer og endrer vårt eget DNA.
En tidligere studie publisert i oktober 2021 fra Sverige fant at Spike-proteinet går inn i cellekjernene våre og hemmer mekanismen cellene våre bruker for å reparere skadet DNA. Vi har tatt med denne studien her idet The Highwire laget en lett forståelig video som forklarer dette, inklusiv grafikk, noe som gjør denne videoen til et godt startpunkt for å hjelpe oss å forstå betydningen av den siste studien fra Sverige»

Det at de to viktigste mekanismene for å reparere celleskade blir hemmet med 80 % bidrar til en økt absolutt fare for å utvikle ulike kreftformer, noe som forklares i videoen i artikkelen

Videoen i lenken til høyre er en dere absolutt MÅ se! Scientific Study confirms Pfizer’s COVID Vaccine alters Human DNA.

Tillegg 2: 7.567 % økning i vaksinerelaterte krefttilfeller etter kvaksinene mot Covid-19 i forhold til 30 år med vaksiner: 

by Brian Shilhavy at Editor, Health Impact News:

«That’s an average of 0.6 cases per month for the previous 30 years compared to an average of 46 cases of cancer per month following COVID-19 vaccines, an increase of 7,567%»

7,500% Increase in Recorded Cases of Cancer Following COVID-19 Vaccines

——————————

Sammendrag:

Etter noen innledende betraktninger om kreftfare ved poliovaksine og andre vaksiner går jeg gjennom kreftfaren ved ‘Covid-19-vaksinene’, først på kort sikt.

Denne gjennomgangen har med to «øyenvitneskildringer»; en fra en sykepleier som arbeider i sykehus i USA og en fra en kirurg & oberstløytnant i Hærens Flyvåpen, USA – om alle de birkvirkningene inkludert utvikling av kreft (kort sikt) fra ‘Covid-19-vaksinene’ som de har observert. Jeg tar også for meg diskusjonen omkring kreftfaren ved tilsetningsstoffet SM-102, som er funnet i ‘vaksinen fra Moderna’.

Forskere ved Sloan-instituttet i USA har funnet at mRNA kan være kreftfremkallende og beskriver mekanismen bak dette. Sentralt i alle disse vurderingene er det livsfarlige Spikeproteinet, som er involvert i en rekke følgetilstander av ‘vaksinene’ inkludert fare for å utvikle kreft.
Det burde være av interesse å se om frekvensen for rapportering generelt har økt som følge av tiltakene omkring SARS-CoV-2-viruset, men en analyse av kasus innmeldt via ‘Gule-kort-systemet’ finner ingen generell økning, bare økning i antall kasus for kreft og hepatitt.

På lengre sikt: Noen av de mest prestisjetunge legene, patologene og medisinske biokjemikerne kommer med sine vurderinger av ‘Covid-19-vaksinene’ og finner at mRNA-teknologien medfører reell kreftfare både på kort og på lang sikt, blant annet fordi ‘vaksinen’ (mRNA/Spikeproteinet) angriper lymfesystemet og reduserer effekten av dette, til dels dramatisk, avhengig av antall injeksjoner.

Innledning

Tema jeg har utelatt av hensyn til plassen

Spørsmålet omkring 5G, i vekselvirkning med (selv-organiserende) Grafeneoksid i disse injeksjonene og eventuell kreftfare som følge, er et svært aktuelt tema, men jeg må dessverre må la dette ligge i denne omgangen.
Det er også kjent at et stort antall pasienter verden over med enten bekreftet eller mistenkt kreftsykdom, vil dø på grunn av at de må vente på undersøkelse eller behandling fordi sykehusene er pålagt å prioritere «Covid-19-pasienter», men det er også et tema for en annen bloggpost.

Jeg har selv oversatt alle sitatene til norsk. Hvis det derved skulle oppstå misforståelser på grunn av uklarheter eller feil i oversettelsen, beklager jeg!
Jeg har markert omtaler av kreftfaren med understrekning av svart skrift, mens alle lenker er blå, understreket og med uthevet skrift. Jeg prøver også å forklare enkelte medisinske termer i parenteser; ha meg unnskyldt hvis forklaringene er banale!
Jeg har selv markert alle forekomstene av ordet ‘Covid-19-vaksiner’ slik som til venstre her. Grunnen er at dette IKKE er vaksiner i tradisjonell medisinsk forstand.

De ‘sikre’ vaksinene – ikke så sikre likevel?

I dag er det slik at den som våger å ytre den minste tvil om effektiviteten og ikke minst sikkerheten til noe av det som selges som vaksine, straks blir avfeid som en forstyrret person. Vedkommende blir stemplet som «antivaksinist», som en som ingen burde lytte til, eller enda verre: Som en som ikke har rett til å uttale seg, som burde latterliggjøres og gjerne plasseres i interneringsleire, slik de gjør i Australia. MEN til de som eventuelt vil opponere, kan jeg opplyse om at jeg tok 4 vaksiner høsten 2019, noe som skulle vitne om at jeg slett ikke har vært prinsipiell motstander av vaksiner. Men jeg er sterkt imot vaksinetvang; imot det at den enkelte ikke lenger kan bestemme over sin egen kropp og ikke selv får vurdere hva han eller hun aksepterer å få sprøytet inn i den. Dagens ‘vaksinekampanje’ bryter med flere grunnleggende prinsipper som f. eks. kravet om informert samtykke, som kom i og med Nürnberg-dommen av 1946.

Rachel Windeer

Gjennom grunnskolen, gjennom helsefagutdannelse og senere i yrkeslivet blir vi innpodet med at alle vaksiner er trygge. Men selv om sensuren og gruppepresset er sterkt, skal jeg starte innlegget med et tankevekkende sitat fra ei kvinne som er svært skeptisk til vaksiner generelt, nemlig Rachel Windeer, som i juni 2011 publiserte en skjellsettende artikkel med tittelen «Avfolkning gjennom tvungen vaksinasjon».

«Forut for masse-vaksinering var kreftsykdommer ekstremt sjeldne, som i ‘nesten ikke-eksisterende’. I den Vestlige verden av i dag, den såkalte utviklede verden, ser vi en krise av kreftformer i den grad at mellom en av fem til en av to vil lide, mange dø av en eller annen form for kreft.

Hva har skjedd som kan ha skapt denne pandemien?

Vi trenger bare å se tilbake på Jonas Salk sin poliovaksine, som ble brukt over hele verden til tross for at produsentene hadde full kunnskap om at den inneholdt SV40-viruset, som ikke hadde noen annen hensikt enn å forårsake kreft; likevel ble det pushet som vaksine mot polio, til tross for at polio, så vel som meslinger, var i sterk tilbakegang forut for enhver vaksine på grunn av helt andre faktorer.»

Gjennom en rekke rettssaker senere er det nå slått fast at SV40 viruset i poliovaksiner kan knyttes til at de vaksinerte senere utviklet beinkreft og mesoteliomer (altså kreft i mesotelet; den tynne hinnen som omgir de fleste indre organer).
(Vær OBS på at andre faktorer som for eksempel eksponering for asbest også kan være årsak til at det dannes mesoteliomer.)

Referanser:

J. Bart Classen, medisinsk doktor (MD) om kreftfremkallende poliovaksiner

Her er en annen referanse til at carcinogen effekt av enkelte vaksiner har vært kjent lenge. Også her er det snakk om poliovaksinen. Artikkelen er hentet fra tidsskriftet «Journal of Medical – Clinical Research & Reviews», av J. Bart Classen, MD, datert 10. April 2021:

«Et eksempel er at levende poliovaksine ble forurenset med et kreftfremkallende apevirus kalt SV40 fordi vaksine-tråden av levende virus ble dyrket i celler fra grønne aper under framstillingen. Det foreligger rapporter om at de levende vaksinene som ble brukt i USA, inneholdt dette kreftfremkallende viruset helt til den dagen vaksinen ble trukket fra det amerikanske markedet.

Referanse:      Review of COVID-19 Vaccines and the Risk of Chronic Adverse Events Including Neurological Degeneration

Kreftfare ved andre vaksiner?

Her er to andre artikler fra henholdsvis PSI (Principia Scientific International) (2019) og U. S. Foods and Drug Administration, om carcinogent innhold i mange av de andre barnevaksinene:

Referanser:

Hvorfor er det ikke større blest om saker som denne?

Med det helsefokuset som Main Stream Media legger for dagen er det all grunn til å spørre: Hvorfor blir ikke disse sakene slått enda større opp? – Den 30 mars 2019 publiserte PSI (Principia Scientific International) en artikkel, som kan kanskje kaste lys over hvorfor slike saker blir tiet i hjel:

«For ikke så lenge siden rapporterte Neon Nettle om en epidemi av doktorer som ble myrdet, de fleste av dem i Florida, USA. Disse legene delte et felles trekk, de hadde oppdaget at nagalase enzym-proteinet ble tilsatt i vaksinene som deretter ble administrert til mennesker. … – Nagalase er et stoff som hindrer at Vitamin D blir produsert i kroppen; Vitamin D er kroppens viktigste forsvar mot naturlige killerceller.

Ifølge Thebigriddle.com er Nagalase et protein som også dannes av alle kreftceller og også finnes i veldig høye konsentrasjoner hos autistiske barn. Dette proteinet er føyd til vaksinene våre med overlegg!

Nagalase-proteinet hindrer kroppen i å nyttiggjøre seg Vitamin D for å bekjempe kreft og hindre autisme. Nagalase setter immunsystemet ut av spill. Det er også kjent for å forårsake Diabetes type 2.

Så i grunnen ble ikke disse doktorene drept fordi de hadde funnet en kur mot kreft eller behandlet autisme med suksess … de ble drept fordi de hadde forsket på – og funnet bevis for – at de vaksinene de injiserer i våre dyrebare barn ER ÅRSAKEN til den nåværende kreft- og autisme-krisen. Og at det opplagt blir gjort med viten og hensikt! Doktorene de drepte i Florida hadde samarbeidet og var i ferd med å gå offentlig med den informasjonen de hadde.

Referanse:       Doctors Who Discovered Cancer Enzymes In Vaccines All Murdered!

Kan mRNA-injeksjonene forårsake kreft på kort sikt?

Det store spørsmålet jeg og flere andre stiller oss er om de såkalte «Covid-19-vaksinene» kan forårsake kreft på kort og lang sikt, slik Poliovaksinen injisert i 98 millioner amerikanere, kunne.

Er det kreftfremkallende stoffet SM-102 brukt i ‘vaksinen’ fra Moderna?

Her er et sitat fra en opprinnelig tyskspråklig forskningsartikkel. – Forkortelsen ‘EMA’ = European Medicines Agency

«Vi har sett på ‘mRNA-vaksinen’ fra selskapet Moderna. En av ingrediensene i den er virkelig hardtslående. Den har betegnelsen SM-102 og sikkerhetsbladet til det stoffet lister alt fra karsinogent (kreftfremkallende) til skadet fruktbarhet og skade på det ufødte barnet.

 En introduksjon til SM-102 fra 19. mai 2021 sier:

EMA lekker allerede og vurderingen til en av deres forskere på bloggen vår antyder at de flytende bestanddelene i ‘vaksinen’ [Grafeneoksid], som mRNA er oppløst i, er svært giftig for mennesker.

Noen lesere har pekt på for oss at det alt nå er mulig å forske på dette i de offisielle dataene for mRNA fra Moderna. Vi ønsker å presentere resultatet av forskningen vår her. Skallet av fett inneholder en ny type substans kalt SM-102. Det er bare til forskningsbruk, ikke til medisinsk bruk for mennesker eller dyr.

 La oss oppsummere noen få:

 • Mistenkt for å forårsake kreft
 • Mistenkt for å skade fruktbarheten eller det ufødte barnet
 • Gir skade på sentralnervesystemet, nyrer, lever og det respiratoriske systemet ved langvarig og gjentatt eksponering
 • Svært giftig for vannlevende organismer med en langvarig effekt
 • Skadelig hvis det svelges
 • Skaper hud-irritasjon
 • Forårsaker alvorlig øye-irritasjon

Referanser:

 Luciferase er det enzymet som får ildfluer til å lyse har blitt introdusert i medisinen i de siste årene, blant annet i kreft-diagnostikk og behandling. Luciferase skal også være brukt i mRNA-vaksiner. Det er uklart om Luciferase har noen carcinogen effekt.

Referanser:

Hva sier øyenvitner og klinikere?

Vitnesbyrd fra en sykepleier på sykehus

Webavisen «The American Thinker» Publiserte 12 oktober 2021 artikkelen «FDA Panel Member On COVID Jabs: ‘Heart Attacks Happen 71 Times More Often’ «. I artikkelen sier en sykepleier som har arbeidet på enheter hvor de tar imot pasienter:

[«Så er det de sykepleiere som velger å fratre stillingen sin i flokk heller enn å følge ‘Motorveien’. (Faktisk ble et sykehus i New York etterlatt med så stor mangel på personell et de måtte slutte å ta imot babyer.) En slik sykepleier, som stod ovenfor oppsigelse for å nekte å ta stikket og ønsker å være anonym, kontaktet meg etter å ha lest den første artikkelen min om erfaringer etter COVID. Her er forklaringen hennes om hvorfor hun ikke ønsker å ta ‘Covid-19-vaksinen’.

«Jeg har sett mange, mange nye kreftdiagnoser; mange, mange nye diagnoser med blodpropper, mange nye diagnoser om hjerteflimmer, blødninger fra gastro-intestinaltractus [‘fordøyelsesveien’] og «uforklarlige» diagnoser med trombocytopeni (for lavt antall blodplater). Jeg har også sett og hørt mange rapporter om uforklarlige nevrologiske hendelser, en av dem er min søster, som erfarte en nevrologisk hendelse ut av det blå (hun virker OK nå, bortsett fra at hun fikk en stygg kneskade fordi hun besvimte uten NOEN grunn!)

Det er mange, mange forlengede sykehusopphold og reinnleggelser for det jeg klassifiserer som ‘vaksine-relaterte hendelser’. Men ikke en eneste person i min krets / … organisasjon stiller spørsmål (om dem), eller antakelig ikke registrerer disse sammenfallende hendelsene som relatert til ‘Covid-19-vaksinen’]

Referanse:               FDA Panel Member On COVID Jabs: ‘Heart Attacks Happen 71 Times More Often’.

Oberstløytnant Thersa Long, MD

Beediget erklæring (affidavit) fra oberstløytnant Theresa Long, M. D. som protest mot et midlertidig påbud [om tvungen ‘vaksinering’]. – Affidavit har en viss juridisk status i USA.

Jeg, oberstløytnant Thersa Long, medisinsk lege (=M. D.), Master of Public Health (=MPH), FS, har blitt tatt i ed og har avgitt vitneerklæring som slår fast følgende mening:

«35: Jeg har vurdert Begjæringen om et midlertidig påbud, som drøfter om fordelene ved tidligere ervervet immunitet oppveier risikoen ved å bruke de eksperimentelle ‘Covid vaksinene’, sammen med de foreslåtte utstillingsgjenstandene og materialet som er sitert i dem.

I uttalelsen om betydningen av dette temaet, trekker jeg også mine egne konklusjoner, som vil bli praktisert i min nåværende rolle som kirurg i Hærens flyvåpen, i det jeg fullt ut erkjenner de forferdelige konsekvensene dette kan få når det gjelder min karriere, mine forhold og mitt liv som lege i Hæren.

36: Jeg har personlig observert at den best fysisk trente soldat jeg har observert i løpet av 20 år i Hæren, gå fra en atlet på collegenivå under trening for Ranger School, til å bli fysisk funksjons-udyktig med hjerteproblemer, nylig diagnostisert hjernetumor i hypofysen og få dysfunksjon i skjoldbruskkjertelen i løpet av uker etter at vedkommende ble ‘vaksinert’.

Flere militære leger har delt med meg deres førstehånds erfaringer med signifikant økning i antallet unge soldater med migrener, menstruelle forstyrrelser, kreft, mistenkt myocarditt (betennelse i hjertemuskelen) og rapporterer om symptomer fra hjertet etter ‘vaksinering’.

Utallige Soldater og DOD sivilister har fortalt meg om hvordan de ble syke, sengeliggende svekket og ute av stand til å arbeide i dager eller uker etter ‘vaksineringen’. Jeg har også nylig vurdert den medisinske historien til tre medlemmer av flymannskaper, som alle sammen viste signifikante og aggressivt systemiske helseproblemer. I dag mottok jeg beskjed om et dødsfall og to kasus på Intensivenheter ved Fort Hood; den avdøde var pilot i Hæren, som for tiden skulle ha vært på vingene.

Alle tre hendelsene med lungeembolier [blodpropp i lungene] inntraff innen 48 timer etter ‘vaksineringen’. Jeg kan ikke tilskrive dette resultatet til noe annet enn at ‘Covid-19-vaksinene’ var kilden til disse hendelsene. Hver enkelt person var i topp fysisk kondisjon før inokulasjonen, og hver av dem fikk disse lidelsene innen 2 dager etter ‘vaksineringen’.

Korrelasjon i seg selv er ikke lik årsak, imidlertid finnes det signifikante årsaksforhold som hever korrelasjonen opp til en sannsynlig årsak; og byrden for å bevise det motsatte faller på myndighetene slik som CDC, FDA og medisin-produsentene. Jeg finner at de observerte sykdommene, skadene og dødsfallene som er observert å være den nærliggende og kausale effekten av ‘Covid-19-vaksineringen.»

Referanse:          AFFIDAVIT OF LTC. THERESA LONG M.D. IN SUPPORT OF A MOTION FOR A PRELIMINARY INJUNCTION ORDER

Så om de som eventuelt får oppblussing av latent kreft eller kreftsykdom i remisjon (bedring):

Den offisielle holdningen i Storbritannia

Den første referansen under her hevder det ikke finnes noen forbindelse mellom ‘Covid-19-vaksinene’ og kreft, men jeg er i alvorlig tvil om denne offentlige kilden fra UK er pålitelig! Likevel velger jeg å ta den med for å vise at anbefalingene fra De offentlige helsevesener og Main Stream media i en rekke land inklusiv Norge, har en annen vinkling enn det som kommer fram i de andre artiklene jeg viser til ellers. – Det er fristende å tolke artikkelen som propaganda fra helsemyndighetene i Storbritannia.

Referanse:          Coronavirus (COVID-19) vaccine and cancer

Den nye, store svenske studien om bivirkninger fra ‘Covid-19-vaksine’

Den store svenske studien med 972.723 personer inkludert etter 01.01.2020 nevner ikke forekomsten av kreft blant de registrerte bivirkningene. Dette skyldes designet på selve studien, for de skriver:

 • «Følgende utkomme ble valgt og definert av forfatterne på grunnlag av informasjon fra styrende myndigheter, fra tidligere studier og fra initiativ til stor-skala bivirkningsstudier:
 • Feberkramper, aseptisk meningitt, Kawasaki syndrom, leddgikt, post-infeksiøs artritt, myokarditt, myokardielt infarkt, ARDS, hjerneslag, hjerneblødning, ischemisk hjerneslag, venøse trombo-embolier, nyresvikt, lunge-tromboser, leversvikt, erythema multiforme, autoimmun betennelse i skjoldbruskkjertelen, disemminert intravaskulær koagulering og blindtarmbetennelse.»

Det at ulike kreftformer ikke er tatt med i ‘menyen’ for de bivirkningene de vil undersøke, oppfatter jeg som en stor svakhet ved denne studien.

Referanse:      Large study of COVID vaccine side effects in Sweden

Forskere fra ‘The Sloan Institute’ finner at mRNA kan være kreftfremkallende

I en artikkel på Principia Scientific International datert 27. Mars 2021 heter det:

«Forskere ved Sloan Kettering har oppdaget at mRNA inaktiverer tumor-undertrykkende proteiner, noe som med andre ord betyr at ‘vaksinen’ kan forårsake kreft.

 Det ligger nemlig et skjult lag med informasjon i cellene dine, som kalles messenger RNA. De er lokalisert mellom DNAet og proteiner og som tjener som en kritisk link. I et artikkel som burde sjokkere hele den medisinske verden av vaksinefilosofi, har forskere ved Sloan Kettering funnet at mRNA i seg selv innebærer kreftfremkallende endringer – endringer som genetiske tester ikke engang analyserer, men som fullstendig flyr under radaren til onkologer over hele verden.

 Så nå er det med andre ord tid for at alle uavhengige laboratorier, som ikke er vaksine-produsenter (eller er hyret av dem), foretar diagnostiske tester på seriene med ‘Covid-vaksine’ for å finne ut om dette er kreft-drivende inokulasjoner, som vil forårsake kreftsvulster i de vaksinerte massene med en gang seriene er komplette (uthevet av meg). Massene har alle skyndet seg for å bli stukket, motivert av frykt og av påvirkning fra propaganda.

 Velkommen til verden av eksperimentelle og skitne ‘vaksiner’, kjent som mRNA-teknologi.

 Dette er det stikk motsatte av hva CDC og vaksineprodusenter forteller alle akkurat nå om ‘Covid-vaksinene’, og opplysningene bygger på klinisk forskning utført av molekylærbiologer ved Sloan Kettering Instituttet. Ikke engang det å sekvensere DNA i kreftceller vil avsløre disse endringene. Det er så slue disse ‘vaksinene’ er. De er som en Trojansk hest, som ber cellene dine om å tillate disse endringene gjøres; at det er trygt – uten at det er trygt!

 Alle antakelsene som blir lagt fram nå om dagen om at mRNA er ‘trygt’ har blitt fullstendig snudd 180 grader med denne forskningen. Tenk gjennom dette veldig nøye hvis du ennå ikke har blitt vaksinert med mRNA-teknologi. Og det kan hende at du vil kontakte jurister hvis du allerede har fått stikkene.

Etter din ‘Covid-vaksinering’ blir mRNA transportert ut av cellekjernene slik at ikke lenger vil fungere skikkelig som kreftsvulst suppressor.

Referanser:

Vises denne kreftfaren i statistikkene?

Fra Storbritannia foreligger det en oversikt på 110 sider med mistenkte bivirkninger av «Covid-19-vaksinene». Først en advarsel derfra om at mistenkte bivirknings-reaksjoner på ‘Covid-vaksinene ikke nødvendigvis betyr at den reaksjonen var forårsaket av ‘vaksinen, bare at innmelderen vurderer dette som en mulig sammenheng:

I følge denne analysen er det meldt inn mistanke om sammenheng mellom COVID-19 mRNA Pfizer- BioNTech ‘Vaksinen’ med 22 ulike kreftformer i dette «Gult kort-systemet«.
Antall kasus varierer mellom 1 og 5 pr kreftform, mens kreft i bryst og brystvorte har totalt 51 kasus. Noen av neoplasmene (abnorm vevsvekst) var godartede. Det samlede antall innmeldte kasus er 321 neoplasmer hvorav 6 kasus var fatale.

Referanse:      COVID-19 mRNA Pfizer- BioNTech Vaccine Analysis Print.

Kan så ‘Covid-19-vaksinene’ forårsake kreft? – Kort perspektiv

Sveitsiske SWPR (Swiss Policy Research) har flere artikler om bivirkninger av vaksiner. Jeg siterer fra den første av de to artiklene jeg viser til nedenfor her:

«Kan ‘Covid-vaksiner’ forårsake kreft? I noen tilfeller ser svaret ut til å være ja. For å være på den sikre siden, så foreligger det ikke noe bevis for at ‘vaksinene’ i seg selv er karsinogene (altså at de forårsaker kreft). Imidlertid har det blitt vist at i opp mot 50 % av de vaksinerte, kan ‘Covid-vaksinene’ indusere en midlertidig immunsuppresjon eller en immundysregulering, [altså ubalanse i immunsystemet] (lymfocyttopeni) som kan vare opp mot en uke eller lengre.
I tillegg har det blitt vist at Covid mRNA-vaksiner kan reprogrammere (i.e. påvirke) den adaptive og medfødte immunresponsen og, i særdeleshet, å regulere ned den såkalte TLR4-tråden, som det er bevist spiller en viktig rolle i immunresponsen på infeksjoner og kreftceller.
Derfor, hvis det allerede finnes en tumor et eller annet sted – kjent eller ukjent -, eller hvis det finnes en predisposisjon for visse typer kreft, kan en slik tilstand av vaksine-indusert undertrykkelse eller dysregulering av immunsystemet potensielt utløse en plutselig vekst av kreft-svulster i ukene som følger etter ‘vaksineringen’.
Legg også merke til at en ofte har observert lymfocyttopeni i tilfeller av alvorlig Covid. (lymfocyttopeni  = «mangel på lymfocytter«)

Hurtig progresjon av T-celle lymfomer som har fulgt tett etter ‘Booster-vaksiner’ fra Pfizer:

Markant forverring av lymfekreft (T-celle Lymfom) etter ‘mRNA-vaksine’ + «Booster-shot» (c) Frontiers of Medicine

«Omfanget av vaksine-indusert tumorvekst og kreft-tilfeller forblir usikkert – de er kanskje veldig sjeldne – men det finnes allerede noen få tusen rapporter om slike kasus i det notorisk ufullstendige rapportsystemet for bivirkninger og i pasientgrupper online. …»

Referanser:

Er tilbøyeligheten til å rapportere bivirkninger endret?

Som kjent konkluderte en kongress-rapport i USA med at bare et sted mellom 0,5 og 10 % av alle reelle bivirkninger av vaksiner og medikamenter blir rapportert. Derfor er det viktig å se om tilbøyeligheten til å rapportere har endret seg etter at «Covid-19» ble introdusert.
Grafen under her er brukt mye på Internett. Akkurat denne gangen er den hentet fra artikkelen «Estimating the number of COVID vaccine deaths in America», publisert 11. jan. 2022 på JAMA Network Open.
Grafen viser antall RAPPORTERTE dødsfall som følge av vaksine-bivirkninger pr år fra 01.01.1990 til desember 2021. Den plutselige økningen kom nesten samtidig som at som utrullingen av «Covid-19-vaksinene» startet i januar 2021, og den har bare fortsatt å øke.

Alle dødsfall rapportert til VAERS (USA) pr. år

Den nevnte artikkelen er en forskningsrapport som også inneholder tabellen nedenfor: (PTR = Propensity to Report = Tilbøyeligheten til å rapportere (til VAERS-systemet)). – «Metode 2»

Symptom                   2021           2015-2019           Rate increase
Metallforgiftning              2                 47                        0.22
Mellomørebetennelse    48               255                        0.94
Hepatitt                        331             1457                        1.13
Vorter                               1                 7                          0.71
Kreft                               31               132 *                      1.17
Setefødsel                        0                 3                           0

*) 132 kasus på 5 år = 26,4 kasus pr år i snitt.

«for å dobbeltsjekke hypotesen vår om at PRT (rapporteringsraten) er uendret dette året, kjørte vi VAERS-spørringer ved å bruke symptomer som er urelaterte til de som er påvirket av ‘vaksinene’. Vi utelukket enhver kjent co-morbiditet som diabetes og fedme fordi disse trolig ville være forhøyet ettersom de har flere bivirkninger.

Vi fant at rapporteringsraten for disse ikke-beslektede hendelsene, som de listet opp i tabellen ikke er noe forskjellig dette året (2021) enn i de foregående fem årene og for noen av hendelsene er PRT merkbart lavere. Legg merke til at antallet rapporterte hendelser i kolonnen ‘2015-2019’ er totalen for de 5 årene og ikke et årlig gjennomsnitt. Raten er altså en X-faktor (f. eksempel A/B*5).»

Konklusjon: Tendensen til å rapportere er uendret, men lidelsene Hepatitt og kreft har hatt en markert økt rapporteringsrate i 2021 i forhold til de fem foregående årene (henholdsvis 1,13 og 1,17).

Referanser:

Svikt i datamodellene brukt ved uttesting av ‘vaksinen’ fra Pfizer

Produsentene av «vaksinene» gjorde en altfor overflatisk jobb i deres risiko-nytte-analysene forut for at «vaksinene» ble sluppet på markedet. I artikkelen «10 Red Flags in FDA’s Risk-Benefit Analysis of Pfizer’s Plan to Inject Young American Children With COVID ‘Vaccine’» skriver Toby Rogers, Ph. D.

«Kostnad – nytte modellen som ble laget av FDA ser bare på en kjent skade fra Pfizers mRNA-injeksjon, nemlig myokarditt. Men vi vet at skader i den virkelige verden går langt forbi myokarditt og omfatter Bell’s Palsy, hjerteanfall, trombocytopeni/lavt antall blodplater, permanent uførhet, helvetesild og Guillan-Barre syndrom, bare for å nevne noen få.

 Kreft, diabetes, endokrine forstyrrelser og autoimmune sykdommer kan vise seg senere. Men FDA bryr seg ikke om noe av dette fordi de har en ‘vaksine’ å selge, derfor ignorerer de bare disse faktorene i modellene sine.

 Referanse:      10 Red Flags in FDA’s Risk-Benefit Analysis of Pfizer’s Plan to Inject Young American Children With COVID ‘Vaccine’

Patologer møttes i symposium om bivirkninger av ‘Covid-19-vaksinen’

Den 20 september 2021 ble det holdt et symposium ved det tyske Institutt for Patologi. Det ligger et omfattende materiale fra det symposiet på nettet (søk med ‘Duck Duck Go’, IKKE med Google!). Her er det mest relevante utdraget.

«Immunsystemet hos vaksinerte personer angriper kroppens eget vev hos disse personene. ‘Vaksinene’ utløser med andre ord autoimmune sykdommer, som kanskje ikke avslører seg selv før etter mange år, påpeker dr Burkhardt. For å si dette på en annen måte, så vil den massive infiltrasjonen av lymfocytter i hjerne, hjerte, lunger, nyrer og annet vev være som et rødt flagg for både autoimmune sykdommer og kreft. Forvent at cancer-ratene vil gå betydelig opp, advarer dr. Burkhardt og andre klinikere.

Referanse:      Why are people dying after getting the Covid vaccine? Pathologists now have answers.

Hva sier patologer?

Jeg har blogget tidligere om de grundige analysene som patolog dr Sukharit Bhakdi og mikrobiologen dr. Arne Burkhardt utførte i forbindelse med obduksjon av 15 avdøde, vaksinerte mennesker I Tyskland høsten 2021.
(Forresten: Autopsi er analyser av vevsprøver fra avdøde, biopsi fra levende personer):

I omtalen sin av artikkelen til Bhakdi og Burkhardt siterer Steve Kirsch en nøktern vitenskapsmann, som ber om å få være anonym av hensyn til sikkerheten for seg selv og hans familie. Denne forskeren kommenterer funnene deres slik:

«Hvis funnene fra autopsien bekreftes av andre patologer med tilleggsprøver, og hvis de kombineres med funnen til dr. Charles Hoffe, som viser at mer enn 60 prosent av de inokulerte har forhøyede D-dimer tester og bevis på klumping av blodet, samt resultatene fra dr. Cole, som viser økning i krefttilfeller, inkludert en 20 ganger økning i forekomsten av livmorkreft, ser vi her er katastrofe av uante dimensjoner.

Hvis funnene blir støttet av supplerende data, vil konklusjonen være at så godt som ENHVER inokulert mottaker lide skade, med økende skade etter hver injeksjon. Gitt alvorlighetsgraden av typen skader (autoimmune sykdommer, tilbakekomsten av sovende infeksjoner, blodklumping/slag, skader på hjertet osv.) vil disse effektene oversettes som reduserte levetider, som alle burde bli talt med som dødsfall som følge av inokulasjonene.

Derfor, bare i USA der omtrent 200 millioner mennesker har blitt full-inokulert, vil antallet dødsfall ikke være de 10.000 eller så rapportert i VAERS eller de 150.000+ dødsfallene som er skalert opp fra VAERS, men burde snarere dreie seg om titalls millioner når effekten av inokulasjonene viser seg for fullt.»

Referanse:      93% Of People Who Died After Being Jabbed Were Killed By The Vaccine

 Du finner presentasjonen til dr. Ryan Cole på BitChute og en tekstlig omtale av flere leger som advarer mot akkurat det samme på NewsRescue, datert 14. august 2021 (lenke nr 2):

Referanser:

Ovariale & Endomtriale kreftformer

I en artikkel på ‘Europe Reloaded‘, datert 12. Oktober 2021 om forekomsten av kreft utløst av Covid-10-«vaksinen» heter det:

Så det ser tydeligvis ut til å være tre situasjoner

 1. Tilsynekomst av kreft kort tid etter injeksjonen (to uker til noen få måneder) og svært progressiv, i en person som tidligere var helt fri for kreftdannende sykdommer
 2. Tilbakefall av kreft hos en pasient som har vært i total remisjon i flere måneder eller år.
 3. Den hurtige, til og med eksplosive, utviklingen av en kreft, som ikke er kontrollert enda.

Frekvensen av vaksine-relaterte bivirkninger som kreft

«Det foreligger allerede noen få tusen observasjoner i offisielle statistikker over bivirkninger og online pasientgrupper. De vil med sikkerhet inneholde reelle tilfeldigheter eller forsinket diagnostisering relatert til innkapsling. Men vi burde ikke avfeie de store problemene som disse levende personene er berørt av i dagliglivet sitt, eller enda mer, det ansvaret som kreftleger tar på seg ved å påtvinge disse injeksjonene før noen som helst behandling eller protokollert situasjon [får finne sted]. Hovedargumentet deres om at «Vi gjorde dette rett, uten noen diskusjon» virker ikke verdig en engang omtenksom profesjon.

 I august 2021 beskrev dr. Ryan Cole, en amerikansk patolog med mange års erfaring, en signifikant økning i visse typer kreft (slike som kreft i endometriet, (livmorkreft) siden starten på kampanjen for masse-vaksinering. I senere tid har tyske patologer også beskrevet et problem med post-vaksinering immun dysregulering og plutselig oppvekst av tumorer i noen pasienter.

På det franske nettverket foreligger det flere vitnesbyrd som sammenfaller med plutselige vaginale blødninger hos kvinner over 85 år, som har ført til diagnostisering av endometriell kreft og hurtig død … Spikeproteinet som produseres i kroppen som følge av injeksjonen er i særlig grad trukket til genitaliene, og dette vil være en ny demonstrasjon av dette. Derfor, fram til vi vet mer, la oss være forsiktige, både leger og omsorgsytere, og unngå å spille rollen som Trollmannens læregutt.

All eksperimentell behandling krever forsiktighet og enda mer så når de er resultatet av en teknikk som aldri har blitt brukt tidligere i infeksiøs patologi. Først og fremst må ‘ikke forvold noen skade’ være ledesnoren for enhver kliniker som er tro mot sin Hippokratiske ed.

Referanse:      The Incidence of Cancer, Triggered by the Covid 19 “Vaccine”ANBEFALES

«Covid-19-vaksinene’ kan angripe lymfesystemet

Sykdom i lymfeknutene er vanligere etter injeksjon av «Moderna-vaksinen» enn etter «Pfizer/Bio NTec-vaksinen» ifølge en artikkel av Sucharita Mistry, PhD, publisert 28 oktober 2021 på nettstedet «Cancer Therapy Asvisor»

«Studien inkluderte 232 pasienter med kjent thorax-malignitet (kreft i brysthulen), som mottok 2 doser av enten Pfizer-BioNTech ‘vaksine’ eller Moderna ‘vaksinen’ mellom desember 2020 og april 2021. Det ble utført CT-skanning av thorax (brystpartiet) før og etter ‘vaksinen’. Post-vaksine-skanningen ble evaluert med tanke på forstørring av lymfeknutene i aksillen (armhulen) og subpektorale områder (undersiden av brystmusklene) og sammenlignet med skanningen utført før ‘vaksinering’.

Lymfadenopati ((kreft-?) sykdom i lymfekjertlene) ble vurdert uavhengig av to radiologer for å kunne bekrefte at lymfadenopatien kunne tilskrives ‘vaksineringen’.

 Resultater:

 • Vaksinerelatert lymfadenopati i aksillen ble observert i 9 % av pasientene (21/232). Middeltiden fram til start var ca 1,7 uker (spennvidde 2,9-6,6 uker) etter andre ‘vaksinering’.
 • Median antall av forstørrede lymfeknuter var 4 (spennvidde 1-10) og median diameter på kort-aksen var 7 mm (spennvidde 5-14 mm). Forstørring av mer enn 1 lymfeknute ble observert hos 17 pasienter (81 %) og forstørring av 5 eller flere lymfeknute var notert hos 6 pasienter (28 %).
 • Både aksillære og sub-pektorale lymfeknuter var forstørret hos 11 pasienter og 10 pasienter hadde forstørrede lymfeknuter i aksillen alene.
 • Forekomsten av ‘vaksine-relatert’ lymfadenopati var signifikant høyere blant pasienter som fikk ‘vaksinen’ fra Moderna enn hos dem som fikk ‘vaksinen’ fra Pfizer-BioNTech – henholdsvis 21 % og 7,4 % (P=0,26).
 • ‘Vaksinerelatert’ lymfadenopati var også signifikant mer vanlig hos kvinner enn hos menn – henholdsvis 12,5 % og 3,4 % (P=0,19).
 • Det var ingen signifikant forskjell i alder, rase, røykevaner, type kreft, stadium i sykdommen, tidspunkt for skanning eller type skanning. Videre hadde det å gjennomgå PET/CT-skanning ingen signifikant påvirkning på forekomsten (insidensen) av lymfadenopati (P=0,43)

Forskerne skrev: «Når en tar i betraktning de hyppige serie-skanningene for kreftpasienter, særlig for dem i aktiv behandling, er det sannsynlig mer realistisk presist å definere bilde-karakteristikkene for vaksinerelatert lymfadenopati og etablere kriterier for nøyaktig diagnostisering av fenomenet, enn å ta forsinkede bildestudier som er nødvendige for avgjørelser om behandling»

Forskerne planlegger å utføre en oppfølgingsstudie når flere pasienter med lengre oppfølgingstid etter ‘vaksinering’ er tilgjengelige.

Referanser:

Det livsfarlige Spikeproteinet

Jeg oppfatter Spikeproteinet som en krumtapp i «Covid-19-vaksinene». Problemet er at dette faktisk er et fremmedelement i menneskekroppen og slett ikke noe element som kroppen kjenner igjen. Offisielt heter det at hensikten er å få kroppen til å produsere antistoffer mot dette Spikeproteinet, men i så fall fungerer ikke dette etter hensikten. Dr. Peter McCullough sa det slik i et foredrag han holdt 25.10.2021:

«Aldri noen gang tidligere har vi hatt en ‘vaksine’ eller hvilken som helst annen injeksjon i menneskekroppen som ble spredt via nanopartikler av fett gjennom hele kroppen i løpet av noen uker, for deretter å etablere seg for å produsere et skadelig protein. Dette proteinet sirkulerer. Det skader organer. Det skader endoteliale celler. Blodlegemer. Det forårsaker blodklumping. Det finnes et vell av vitenskapelige artikler om dette. Spikeproteinet har ingenting godt ved seg. Disse røde små tegnene her på bildet er dødelige. De er dødelige.

Disse spiller en rolle i den fatale naturen av en naturlig infeksjon. Og kineserne har publisert et tonn av studier om dette. Alt vi har lært om Spikeproteinet er ondt. Det finnes en artikkel nå som viser at Spikeproteinet vekselvirker sterkt med p53- og BRCA-genene, som er kreft-genene i menneskekroppen.

Vel, hvis du kommer til å ha Spikeproteinet en dag eller to, ei uke eller to, er det sannsynlig ikke noen stor sak, men hvis du kommer til å ha Spikeproteinet i en injeksjon, i to injeksjoner, i tre injeksjoner eller fire injeksjoner i løpet av år nr en, i år nr to, i år nr tre, hvem kan da forestille seg hva som vil skje med menneskekroppen? Hvor mange omganger kan en menneskekropp ta av et potensielt dødelig, patogent Spikeprotein, som var manipulert i et laboratorium i Wuhan, Kina og som nå er tilgjengelig til menneskelig forbruk gjennom injeksjon over hele verden?

Referanse:      The Covid testimony of Dr Peter McCullough – Part 1: Cancelled for telling the truth – The Conservative Woman

En annen artikkel publisert på ‘The Exposé’ datert 15. Januar 2022 sier det slik:

«Covid-19-vaksine-indusert Ervervet Immunsvikt Syndrom og konsekvenser:

I den virkelige verden svekkes effektiviteten av Covid-19-injeksjonene betydelig i løpet av kort tid, men uheldigvis for den vaksinerte delen av befolkningen, er det slik at i stedet for å vende tilbake til den tilstanden det hadde før ‘vaksineringen’, vil ytelsen til immunsystemet også svekkes raskt slik at det blir mindre effektivt i forhold til ‘ikke-vaksinerte’. [Kommentar: Jeg har lest andre stedet at svekkelsen er på ca 30 % for hver injeksjon.]
Nå viser offisielle data fra regjeringen i Storbritannia at en ‘booster-dose’ kan gi en korttids forsterkning av immunsystemet til de vaksinerte, men uheldigvis viser de samme dataene at immunsystemet deretter begynner å forfalle raskere enn hva det var før ‘booster-dosen’ ble gitt.
Disse dataene antyder at den ‘vaksinerte’ befolkningen nå vil kreve en endeløs syklus av ‘booster-injeksjoner’ for immunsystemet deres helt opp til et punkt der dette ikke bare vil feile men være underlegent i forhold til den ‘ikke-vaksinerte’ delen av befolkningen.

Ervervet Immunsvikt Syndrom er en tilstand som fører til tap av immunceller og etterlater individene sårbare for andre infeksjoner og for å utvikle visse typer kreft. Med andre ord så desimerer de fullstendig immunsystemet (min understrekning).

Kan vi av den grunn forvente å se en slags ny form for Ervervet Immunsvikt Syndrom? – Bare tiden vil vise, men vurdert ut fra de tallene som nå foreligger, ser det ut til at vi trolig bare trenger å vente noen få uker for å finne svaret.

Kommentar: Det er opplagt at et varig svekket immunsystem har betydning for utviklingen av flere sykdommer som infeksjoner og kreft!

 Referanse:      Official data suggests the Triple Vaccinated are developing Acquired Immunodeficiency Syndrome at an alarming rate.

«THE VACCINE DEATH REPORT»

Enda en rapport – «THE VACCINE DEATH REPORT» med undertittelen «Bevis for millioner av dødsfall og alvorlige bivirknings-hendelser fra de eksperimentelle Covid-19-injeksjonene«, versjon 1.0, av David John Sorensen & dr. Vladimir Zelenko M. D. (september 2021) sier:

Og dette er bare noen få eksempler.

Foreløpig konklusjon – Kan mRNA-injeksjonene forårsake kreft på kort sikt?

Ut fra både øyenvitneskildringer, analyse av statistikker og forskningsartikler som har gjennomgått fagfellevurdering, kan det slås fast at mRNA-injeksjonene kan forårsake kreft på kort sikt:
Dette gjelder både for mennesker som har latente tumorer, som et velfungerende immunsystem normalt ville håndtert og kreftpasienter i remisjon, som alle har vist oppblussing av kreftsykdom kort tid etter at de har blitt injisert med ‘vaksine’ mot cOVID-19. 

. . . .

Langtidsfarer ved de eksperimentelle mRNA-injeksjonene: Hva kan vi forvente å se mer av?

Her er tre artikler som alle referer hverandre. Du bør i alle fall lese hele artikkelen «Long-term Dangers OF Experimental MRNA Shots» for å få en detaljert fysiologisk beskrivelse av hva som skjer på molekylnivå etter injeksjonen. Artikkelen ble publisert 30 september 2021, og er skrevet av Monica Lozano. Jeg tar med to utdrag:

I intervjuer av 2. Juni 2021 gir Stephanie Seneff, Ph.d., and Judy Mikovits, Ph.d., – et drømme-team når det gjelder dyp innsikt i de vitenskapelige detaljene – forklaring på hvilke problemer de ser med de gen-baserte ‘Covid-19-vaksinene’.

 • «‘Covid-19-vaksinene’ er kapable til å forårsake skade på utallige måter. Urovekkende nok har alle disse ulike mekanismene for skade også en synergistisk effekt når det gjelder det å dysregulere det medfødte og tilpasningsdyktige immunsystemet ditt, for gjennom den måten å aktivere latente virus.
 • De verste symptomene på Covid-19 er forårsaket av SARS-CoV-2 sitt Spikeprotein, og det er jo nettopp den tingen som de gen-baserte ‘Covid-vaksinene’ instruerer kroppen din til å produsere (uthevet av meg).
 • Mens det naturlige Spikeproteinet er ille, er det Spikeproteinet som kroppen din produserer som respons på ‘vaksinen’, enda verre, fordi det syntetiske RNA har blitt manipulert på en slik måte at kroppen vil produsere et svært robust og unaturlig Spikeprotein.
 • Spikeproteinet er giftig av og i seg selv og er i stand til å forårsake karsykdommer, hjertesykdommer og nevrologiske skader (uthevet av meg).
 • «Covid-19-vaksinen’ setter Type-1 Interferon-stien ut av bruk, noe som forklarer hvorfor de vaksinerte pasientene rapporterer om infeksjoner av herpes og helvetesild som følge av ‘Covid-19-vaksinering’.

Utdrag fra et intervju med Judy Mikovits i mai 2021 (i «Long-term Dangers Of Experimental MRNA Shots»):

Vi kan forvente å se en enorm økning i variasjon av sykdommer framover som et resultat av denne ‘vaksinasjonskampanjen’, likevel kan vi komme med noen generelle forutsigelser.
Vi har allerede sett et massivt oppsving av sykdommer som blodpropper, hjertelidelser og hjerneslag, så vel som betennelser i hjertet.
På litt lengre sikt tror altså Seneff at vi kommer til å se en signifikant økning av kreft, akselererte Parkinson-lignende sykdommer, Huntingtons sykdom og alle typer autoimmune lidelser og nevrodegenerative sykdommer.
Mikovits mistenker også at mange vil utvikle kroniske og invalidiserende sykdommer og møte en for tidlig død. Blant dem som har størst risiko, er personer som er asymptomatisk infisert med XMRV og gamma retrovirus fra forurensede vanlige ‘vaksiner’. Hos disse vil «COVID-injeksjonene’ effektivt akselerere deres død ved å forkrøple immunfunksjonen deres. «De barna som er kraftig vaksinert, de er tikkende tidsbomber» sa Judy Mikovits.

«Mens det er et utall forskjellige sykdommene vi kan se en økning i som et resultat av denne ‘vaksineringskampanjen’, er det mulig å komme med noen generelle forutsigelser.
Mikovits mistenker at mange vil dø ganske hurtig. Vi har bevisene på det i den HTLV1-asssosierte myelopatien (muskelsykdommen) at disse tingene går fra en lang latensperiode til å sette deg i rullestol i løpet av seks måneder» sier hun. «Så, i med at alle disse andre toksinene treffer deg samlet, kommer det ikke til å være noe «leve og lide for alltid». Det kommer til å være «Lidelse i fem år og dø».

Hvordan mRNA kan endre DNAet ditt

Jeg ser ganske ofte at diverse ‘Faktasjekkere’ avviser at ‘Covid-19-vaksinene’ kan endre DNA-et ditt. Dette kommenteres slik i artikkelen «Long-term Dangers Of Experimental MRNA Shots»:

Seneff beskriver også i artikkelen sin hvordan mRNA faktisk kan endre DNA-et ditt ved i all hovedsak å integrere instruksjonene til å produsere Spikeprotein inn i genomet ditt (Genom = den totale samlingen av DNA i organismer). Det er karakteristisk at mRNA ikke kan integreres direkte inn i genene dine fordi du trenger revers transkriptase (et enzym) til det.

Revers transkriptase konverterer RNA tilbake til DNA (revers transkripsjon). Imidlertid finnes det en bred variasjon av transkriptase-systemer som allerede innbakt i DNAet ditt, som gjør dette mulig. Dette er et felt som Mikovits har studert i tiår, så hun har denne kommentaren til funnene til Seneff. (uthevet av meg)

«Når du aktiverer latente og defekte virus, skrur du også på revers transkriptase; du skrur på viromet (= den totale samlingen av virus i kroppen). Så hvordan gjør du retrovirus stumme? Jo, [gjennom] DNA metylering. [Når] du så kaster inn en rekke GC-rike regioner (dvs de områdene i DNAet ditt som i all hovedsak er bygd opp av G=Guanin og C=Cytocin) – har du fått inn hele den syntetiske virale partikkelen; altså det ‘vaksine-induserte’ spikeprotein-RNA’et – det er slik dette vekker til live herpes-viruset ditt.

[Latente virus] blir brakt til taushet gjennom DNA-metylering, men ettersom jordsmonnet vårt er utarmet på mineraler, har vi mennesker med defekt metylering. Dette er grunnen til at jeg hevdet at de første menneskene som kommer til å dø er personer med inflammatoriske lidelser og kreft.

Illustrasjon av CG-rike områder i Genomet. DNAet er bygd opp av serier av fire aminosyrer, der A- alltid binder seg til T og C til G. Det er derfor genetikere alltid bare skriver opp den ene tråden av aminosyrene i dobbel-heliksen (en dobbel spiral); de vet jo at der det står en T, vil den andre tråden ha en A og at der det står en C vil den andre tråden i ‘spiralen’ alltid ha en G.

Referanser:

Fra artikkelen om alarmerende økning i dødsrater i 2021 tar jeg med konklusjonen

«Langtidseffekten av denne nye teknologien er fullstendig ukjent. Mange av verdens ledende vitenskapsmenn og kvinner og leger, inkludert oppfinneren av mRNA-teknologien dr. Robert Malone har advart mot farene og potensielle langtids bivirkninger av en ‘Covid-19-massevaksinering’. Bivirkningene omfatter utvikling av alvorlige autoimmune sykdommer, prionsykdommer og andre potensielt dødelige nevrologiske forstyrrelser, masse-ufruktbarhet, at det skapes dødelige nye varianter, permanent inkorporering av fremmed mRNA i det humane genomet og antistoff-betinget forsterkning (ADE) som fører til økt sårbarhet for død fra virale eksponeringer.

I og med utrullingen av ‘Covid-vaksiner’ for yngre barn er det fullt sannsynlig at effektene vil bli enda mer uttalt i denne demografiske gruppen, og, hvis myndighetene hadde hatt noen som helst omsorg for helsen til befolkningen som helhet, ville dette masse-eksperimentet ha blitt stanset umiddelbart!

Referanser:     Alarming Increase in Mortality Rates in 2021: Why COVID Shots Are Disproportionately Affecting Young Males (For Now)

Dr. Vladimir Zelenko er en av de mange frontkjemperne mot Den offisielle ‘COVID-fortellingen’. Han blir sitert i en artikkel på PSI. De snakker om det svært mangelfullt gjennomførte testløpet disse såkalte vaksinene har gjennomgått og at svært få forsøksdyr overlevde forsøkene på grunn av svikt og feilfunksjon i immunsystemet etter injeksjonene:

«Dr. Zelenko peker på at selv om muligheten for lignende immunreaksjon hos mennesker ikke er bekreftet enda, kan det ikke utelukkes heller.
Tenk på dette: Big Pharma er mer enn villig til å la millioner få injisert deres eksperimentelle produkter, som i dyrestudier har vist horrible utfall for en stor del av dyrene. Still deg selv spørsmålet: Hvorfor er de villige til å injisere en potensielt dødelig substans i mennesker uten å utelukke disse reaksjonene først?
Om ikke bekymringene ovenfor her er skremmende nok, bør du tenke på langtidsvirkningene av å ta stikket, som kan inkludere skade på eggstokk-funksjonen hos kvinner og redusert antall sædceller hos menn, autoimmune sykdommer og en økt risiko for kreft.
Hva er så bunnlinjen? I løpet av flere tiår har vi blitt overtalt til å stole på vitenskapen og å anta at påstander fra legemiddelselskapene og helsemyndigheter – inkludert CDC – bygger på fakta. Vi er forledet til å tro at regjeringer er sterkt opptatt av befolkningens beste.
Men ifølge dr. Zelenko bruker regjeringer verden over ‘Covid-vaksiner’ til å begå forbrytelser mot menneskeheten ved å tillate menneskelig eksperimentering på deres eget folk. Vi ber deg innstendig om å se denne videoen og dele den vidt og bredt. Men, etter å ha sett videoen, er det opp til hver enkelt av oss å bestemme hvordan vi velger å leve fra denne dagen og framover.»

Referanser:  BOMBSHELL Testimony: COVID Shot Equals Genocide

20 mekanismer for skader (MOI) – Hvordan Covid-19-injeksjoner kan gjøre deg syk; til og med drepe deg

Dette er tittelen på en lang artikkel av dr. Sherri Tenpenny, Cleveland, Ohio, www.DrTenpenny

Teksten er også tatt inn i dokumentet «Farene ved Covid-19-rapport. NIC og CDC protokoller forårsaker flere Covid-dødsfall enn Covid-19 alene» – et dokument som er forberedt av dr. Bryan Ardis. – Jeg tar bare med utvalgte avsnitt derfra.

 MOI = Mechanisms of Injury

MOI #9 – Mutasjon av FUS genet kan også føre til kreft

«Aminosyresekvensen av Spikeproteinet fra Pfizer kan få FUS-genet til å danne en patologisk tilpasning som kan lede til kreft:

Mutasjoner i FUS-genet er funnet i bløtdels-sarkomer, som utvikler seg i bein eller i bløtdelsvev slik som nerver og brusk. Mutasjoner i FUS-genet er også funnet i myxoide liposarcomer, som opptrer i kroppens fett-vev og i kreft i de bloddannende cellene i beinmarg, kalt Akutt Myeloid Levkemi (AML).»

MOI #10 – Adenovirus brukt i både ‘Johnson & Johnson vaksinen’ og ‘AstraZeneca vaksinen’ medfører en risiko for kreft

Onkogener i adenovirus-induserte tumorer eller transformerte celler har fått overraskende lite oppmerksomhet.»

Adenovirus er utmerkede antigener. Imidlertid har en ikke inkludert dem i vaksiner mot virus fordi adenovirus er involvert i dannelse av tumorer i forsøksdyr og i cellekulturer. Ad26.COV2.S er brukt i ‘vaksinen’ fra Johnson & Johnson og er designet for å levere en transgene kode for å danne Spikeproteinet til SARS-CoV-2.viruset. AD26 sine vektorbaserte ‘vaksiner’ er produsert ved å bruke celle-linjen PER.C6 fra netthinnen fra et abortert humant foster. (!)

Del-referanse:   Janssen BioNTech, Inc. COVID-19 Vaccine Ad26.COV2.S VAC31518 (JNJ-78436735) Briefing document. VRBPAC meeting. Feb. 26, 2021. pg. 12

«Transgenetikk referer til bevegelsen av gener mellom organismer av ulike arter. De overførte genene kalles et transgen. Transgener kan endre fenotypen [genetikken] til mottakeren. Et transgen kan bli brukt av cellen til å produsere et protein som cellen ikke kunne produsere tidligere.

Del-referanse:        How Genetic Engineering Can Be Used To Produce Human Insulin

«Transgenet kan sette inn på tilfeldig sted i genomet. Når et transgen blir inkorporert i vertens DNA, kan det føre til ustabilitet i kromosomene. [Min kommentar: Kan være kreftfremkallende.]

Del-referanse:     A User’s Guide for Genetically Manipulating the Mouse in Cardiac Research. Davis, Jennifer, et al. Lost in Transgenesis: Circulation Research. 2012; 11:761-777.

 

MOI #18 Å injisere rått genetisk materiale kan utløse anti-DNA antistoffer. DNA kan integreres i det humane DNAet.

«Både injeksjonene fra Johnson & Johnson og AstraZeneca er designet for å levere fragmenter av dobbel-trådet DNA (dsDNA) til cytoplasmaet i cellene, kalt et transgen.

Et transgen er et segment av DNA, som brukes for å innføre gener fra én organisme til en annen organisme. I dette tilfellet blir DNAet satt inn i DNAet til mottakerens DNA. Det er formodet at DNAet er oversatt til mRNA, noe som fører til produksjon av Spikeprotein og antistoffer mot Spikeprotein. Bruken av et transgen blir sett på som en ‘genetic engeneering’ teknikk

Del-referanse:     Transgenic Lines Unstable hence Illegal and Ineligible for Protection, Dr. Mae Wan-Ho.

 «Omstreifende DNA som ligner Spikeproteinet, kan fungere som et hapten ved å binde seg til overflaten av et organ. Haptener alene stimulerer ikke en immunrespons, men når det er bundet til et protein, kan det føre til immun-reaksjoner.

 Integrasjon av DNA inn i vertsgenomet

Segmentet av DNA kan bli integrert inn i det menneskelige genomet, noe som kan ha ødeleggende konsekvenser ved å forårsake mutasjoner i livsviktige strukturelle gener eller ved å forårsake mutasjoner som kan føre til kreft.

Del-referanse:       “Genetic Immunization.” Bona, Constantin A, and Bot, Adrian. v/ Kluwer Academic / Plenum Publishers. 2000. Pg. 9. [TEXTBOOK]

Referanser for hele kapittelet:

Hvorfor vaksinerer vi barna mot Covid-19?

På side 8 i denne lange artikkelen skisseres farene ved å gi barn og ungdom disse eksperimentelle injeksjonene:

«3.1.3.2.2. Mulige langtids negative helseeffekter. I det lange løpet kan SARS-CoV2-indusert KD vaskulitter (betennelser i blodårene) føre til alvorlige patologier (sykdommer). Vaskulitter har en tendens til å opptre oftere i Koronararteriene (blodårer i hjertet) med en høy rate for komplikasjoner under hele livsløpet for personer med middels store til store aneurismer (utposinger) på Koronararteriene.

Den cytokin-induserte inflammasjonen skaper en dysfunksjon i endotelet og skade på veggene i blodårene.

Etter hvert kan det også oppstå endoteliell re-modellering, men dette fører ikke til at sykdommen forsvinner eller at risikoen for framtidige komplikasjoner reduseres. Tilstanden krever et rigorøst oppfølgingsprogram for å oppdage ledsagende stenose, trombose og tilstopping av lumenet i blodårene, noe som kan føre til myokardielt iskemi (for lite blod til hjertemusklene). Av like stor viktighet, blant andre langtids-resultater, kan barn med sykdom i kransarteriene ikke bare ha risiko for iskemisk hjertesykdom, men også for autoimmune lidelser, kreft så vel som en dødelighet av alle årsaker.

Referanse:      Why are we vaccinating children against COVID-19? av Ronald N. Kostoff, Daniela Calina, Darja Kanduc, Michael B. Briggs, Panayiotis Vlachoyiannopoulos, Andrey A. Svistunov, Aristidis Tsatsakis. Toxicology Reports, Volume 8, 2021, Pages 1665-1684

Dr. Sucharit Bhakdi sine advarsler

«Dr. Sukharit Bhakdi er en av de mest siterte forskerne i Tyskland historie. Han var tidligere professor ved universitetet I Mainz og leder av «Institute for Medical Microbiology and Hygiene» med vaksiner som ekspertfelt.»

Slik innleder historiker Hanne Nabintu Herland sin artikkel med undertittelen «How Vaccine-Induced Antibodies Can Cause Harm».

‘Covid-19-vaksineringen’ er den største trusselen menneskeheten noen gang har møtt

«Antistoffene mot Spikeproteinet kan også være skadelige, forklarer Bhakdi. Det er den andre tingen som nå kommer fram og som er like skremmende [som problemet med blodpropper]. En eller to uker etter det første stikket begynner du å lage antistoffer i store mengder. Nå, etter at det andre stikket er satt og Spikeproteinet begynner å stikke fram inn i blodstrømmen fra veggene i blodårene dine, blir de ikke bare møtt av Killerlymfocytter, men nå er antistoffene også der og antistoffene aktiverer Det komplementære systemet.
Dette var det første feltet jeg forsket på. Det første kaskade-systemet er systemet som lager blodpropper. Hvis du da skrur på Det komplementære systemet med antistoffer som binder seg til veggene i blodårene dine, vil det komplementære systemet begynne å lage hull i veggene i blodårene (uthevet av meg).
Vel, hvis du går rundt og lager en masse hull i blodårene dine, vil du få blødninger. Hvis hullene i blårårene er spredt rundt i hele leveren eller bukspyttkjertelen eller hjernen, så vil blodet sive ut gjennom disse blodårene og inn i omliggende vev.

«Covd-19-injeksjonene er i blodstrømmen din i minst en uke, og de vil sive inn i hvert eneste organ. Når så cellene i disse organene selv begynner å produsere Spikeproteiner, vil også killerlymfocyttene søke å ødelegge dem [inne i dette organet, og skaper mer skade og påfølgende blodpropper].

Det vi er vitne til er et av de mest fascinerende eksperimenter som kan føre til massive autoimmune lidelser. Når dette vil skje, vet bare Gud. Og hva det vil føre til, vet bare Gud.

COVID-stikket kan trigge latente virus og kreft

«Covid-stikket kan også desimere lymfeknutene dine, fordi lymfeknutene er fulle av lymfocytter og andre immunceller. Noen av disse lymfocyttene vil dø øyeblikkelig ved kontakt og forårsaker inflammasjon. Celler som ikke dør og så tar opp i seg mRNA og begynner å produsere Spikeproteiner, vil bli gjenkjent som virus-produsenter og blir angrepet av Det komplementære systemet. I all hovedsak skaper dette en krig mellom enkelte immunceller mot andre immunceller. Lymfeknutene dine vil hovne opp og bli smertefulle som følge av dette angrepet. Lymfocyttene i lymfeknutene dine er livslange vaktposter, som holder latente infeksjoner som helvetesild under kontroll. Når disse får en feilfunksjon eller blir ødelagt, kan dette aktivere latente virus. Det er derfor vi ser rapporter om oppblomstring av helvetesild, lupus, herpes, Epstein-Barr, tuberkulose og andre infeksjoner som sideeffekt av disse stikkene. Selvfølgelig kan også visse typer kreft bli aktivert.

Som vi alle vet, dannes det tumorer hver dag i kroppene våre, men disse tumorcellene blir normalt gjenkjent av lymfocyttene våre og deretter tatt livet av, sier Bhakdi.

Derfor bekymrer jeg meg syk over at verden blir lurt til å akseptere noe inn i kroppene sine som kommer til å endre hele utseendet til medisin.»

Referanser:

Status pr 15. januar 2022

Fra Storbritannia er det lagt fram denne rapporten:

Det er nå publisert mer enn tusen studier som viser at ‘Covid-19-vaksinene’ er farlige og at alle som pusher denne agendaen kan tiltales for grovt misbruk i offentlig tjeneste.
Bare litt over 12 måneder etter utrulling av de eksperimentelle ‘Covi-19-vaksinene’ til nødsbruk, foreligger vitenskapelige studier i tusentall, og rapporter om anklager for kriminelle angrep og drap fra illegal, ulovlig bruk av biokjemisk gift er framsatt for politistyrker over hele landet, og bekrefter et angrep på en intetanende befolkning i Storbritannia.

Ugjendrivelig vitenskap viser at ‘Covid-19-vaksiner’ ikke er sikre og ikke er effektive i å begrense transmisjon eller infeksjon fra SARS-CoV-2-patogenet.

Den falske «sikker-og-effektiv» propagandaen, framsatt av offentlige tjenestemenn, som fortsetter med å pushe denne ‘vaksinen’ er et klart brudd på tjenesteplikten.
Et offentlig kontor er underlagt, og oppmerksom på, en plikt til å hindre død og alvorlig skade som oppstår i kraft av de funksjonene det offentlige kontoret har.
Mange har brutt den plikten og, i det de gjør dette, forvolder de skjødesløst en risiko for død eller alvorlig skade ved å fortsette som før, til tross for at det nå foreligger bekreftede opplysninger om farer ved disse Covid-19-injeksjonene’.

Noen av disse risikoene er blodpropper, myokarditt, perikarditt, tromboser, trombocytopeni, anafylaksi, Bell’s Palsy, Guillan-Barre, kreft inkludert dødsfall osv.

Alle disse er bekreftet i de påfølgende vitenskap-og-regjering-samlede dataene fra ‘Storbritannias Helse og Sikkerhet Agency’ angående ‘COVID-vaksine’ skader.
Termen ‘Vaksine’ ble da også nylig endret for å inkorporere dette illegale, ulovlige, medisinske eksperimentet og for å gjøre det enklere å bruke en mRNA-teknologi, som demonstrerbart ikke er en vaksine, og som inneholder biologisk toksisk nano-metamaetriale som er assosiert med datainnsamling via 5G i urbane strøk.

Det er kjent fra vitenskapen at nanopartikulater er genotoksiske – en gift som også kan forårsake sterilitet. Det er ikke kjent hvilke farer dette medisinske batteriet medfører for på kort sikt.
En har heller ikke erkjent ennå hvilken langsiktig dødelighet dette våpenet har på grunn av den belastende effekten det har på immunsystemet, der det er årsaken til Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS).

Artikkel nr to under her har 1011 referanser. Åtte av disse refererer til studier som viser at ‘Covid-19-vaksinene’ kan forårsake kreft, så jeg lister dem opp alle sammen.

Referanser:

 Artikler om ‘Covid-19-vaksiner’ og kreft – Covid Vaccine Scientific Proof Lethal

 1. Case report: Vaccine-induced immune immune thrombotic thrombocytopenia in a patient with pancreatic cancer after vaccination with messenger RNA-1273.
 2. COVID-19 vaccine-related axillary lymphadenopathy in breast cancer patients: case series with literature review.
 3. Coronavirus disease vaccine 2019 mimics lymph node metastases in patients undergoing skin cancer follow-up: a single-center study.
 4. Regional lymphadenopathy after COVID-19 vaccination: review of the literature and considerations for patient management in breast cancer care.
 5. COVID-19 vaccine-related axillary and cervical lymphadenopathy in patients with current or previous breast cancer and other malignancies: cross-sectional imaging findings on MRI, CT and PET-CT.
 6. Cervical lymphadenopathy after coronavirus disease vaccination 2019: clinical features and implications for head and neck cancer services.
 7. . Safety of administration of BNT162b2 mRNA (Pfizer-BioNTech) COVID-19 vaccine in youths and young adults with a history of acute lymphoblastic leukemia and allergy to PEG-asparaginase. Mark, C., Gupta, S., Punnett, A., Upton, J., Orkin, J., Atkinson, A., . . . Alexander, S. (2021) in Pediatr Blood Cancer, 68(11), e29295. doi:10.1002/pbc.29295.
 8. The BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine in adolescents and young adults with cancer: A monocentric experience. Revon-Riviere, G., Ninove, L., Min, V., Rome, A., Coze, C., Verschuur, A., . . . Andre, N. (2021). in Eur J Cancer, 154, 30-34. doi:10.1016/j.ejca.2021.06.002.

Konklusjon

Ut fra øyenvitneskildringer, statistiske analyser og fagfellevurdert forskning kan det slås fast at ‘Covid-19-vaksinene’ kan forårsake kreft både på kort og på lang sikt. – Dette gjelder både for mennesker som har latente tumorer, som et velfungerende immunsystem normalt ville håndtert, og for kreftpasienter i remisjon, som alle har vist oppblussing av kreftsykdom kort tid etter at de har blitt injisert med ‘vaksine’ mot cOVID-19. Dette gjelder også for de personene som får sterkt redusert effekt på immunsystemet som følge av disse injeksjonene.

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese