Hvor dødelig er egentlig SARS-CoV-2-viruset?

For de av oss som måtte ønske å lese statistikk, foreligger det ukentlig oppdaterte oversikter over antall «Covid-19-døde» fra mange land. Men disse oversiktene har ofte store mangler, som for eksempel den at det ikke blir opplyst om de som har gått bort døde av eller med «Covid-19». Den andre delen av svindelen dreier seg om såkalt «Covid-19-vaksinerte» som dør av bivirkninger av vaksinen, men, fordi de tester positiv på en svært tvilsom RT-PCR-test, rubriseres som «Covid-19-dødsfall». I tillegg er det all grunn til å tro at statistikkene inneholder en svært stor andel feilførte dødsfall – altså direkte svindel, der lidelser som ikke har det minste med «Covid-19-pandemien» å gjøre likevel står på listene over de som har dødd på grunn av pandemien, noe det gis 169 eksempler på her.

Det latinske ordet for dødelighet er mortalitet, et ord som også brukes på engelsk, derfor kan det hende at jeg kommer i skade for å bruke disse to ordene om hverandre. Begrepet er et uttrykk for hvor mange av dem som totalt sett blir syke av et gitt sykdom, uansett grad av symptomer, i forhold til dem som faktisk dør av den samme sykdommen.

For ordens skyld:

SARS-CoV-2 er navnet på det viruset som angivelig skal gi sykdomstilstanden «Covid-19».
Når Main Stream Media bruker ordet «Corona-syk», er dette en uthuling av begrepene: En har kjent til Coronavirus i minst 60 år og det finnes omkring 30 Coronavirus, hvorav 7 av dem kan gi sykdom hos mennesker. Derfor er ordene «Coronasyk» og «Corona-død» en uskjønn forflatning av språket.

For å finne den totale mortaliteten som tilskrives SARS-CoV-2-viruset, må en vite det totale antallet syke – altså hele spekteret fra helt lette, overflatiske symptomer til livstruende tilstander og eventuelt død. Det er dette som gjør mortalitetsrater til statistisk svært krevende statistikker. Mer om det senere. – Her er i alle fall en skarp kritikk av slike offisielle statistikker i USA.

Døde de av eller med «Covid-19»?

Jeg mener på ingen måte å være respektløs ovenfor dem som har blitt rammet, men en banal forenkling av «å dø med en lidelse» kan være som når et menneske har hatt ei stor vorte på nesa hele livet og så dør av et hjerteinfarkt. Han eller hun døde også med vorta, men døde av hjerteinfarktet.

Slik er det faktisk med «COVID-19» også: Altfor mange har blitt regnet som «Covid-19-dødsfall» bare de hadde den diagnosen et sted i sykehistorien. Nylig var det prosesser både i Portugal og Italia for å få korrigert ned de offisielle tallene. I høst påla portugisisk høyesterett myndighetene å justere antall «Covid-19-døde» ned fra litt over 17.000 til 170. – I Italia ble en tilsvarende prosess stanset av helsemyndigheter (sic) og NGO’er.

Et annet problem med «Covid-19» er dette er tilstand der symptomene ligner på en lang rekke med sykdommer. Hvis du med det oppfatter at jeg tror de har valgt symptomene med overlegg, kan jeg bare si at «ja, dessverre tror jeg det i likhet med mange leger internasjonalt. F. eks belgiske Docs-4-Open-Debate, nettstedet «Amazing Polly St George», dr. David Martin og den tyske «Corona Investigative Commitee» med flere. – Se også avsnittet » Det store spørsmålet – finnes virkelig SARS-CoV-2-VIRUSET»

Noe av årsaken til den statistiske svindelen med «Covid19-statistikk» er også at det rett etter nyttår 2020 ble satt i verk ordninger som gjorde at leger og sykehus fikk store økonomiske fordeler av å framheve «Cocid-19» som diagnose. Det ble utnyttet av helsevesenet, helsebyråkrater og av MSM til å skape frykt! Så, i flere land har det også vært slik at om en person fikk diagnosen «Covid-19» gjennom en svært upålitelig RT-PCR-test og så døde i en trafikkulykke innen 24 dager (USA) eller innen 30 dager (England), ble det likevel regnet som et «Covid-19-dødsfall». Dette gjaldt også selv om avdøde hadde vært helt symptomfri etter at merkelappen «Covid-19» ble satt.

For enkelhets skyld lar jeg diskusjonen om SARS-CoV-2-viruset faktisk eksisterer eller ikke, ligge i denne omgangen; jeg nøyer meg bare med å si at når virologer bruker «isolert», oppfatter mange det som en stygg uthuling av det som opphavsmannen, tyske Robert Kock, la i begrepet.

Antall døde AV Covid-19

Siden et ukjent antall av dem som kjente et snev av influensalignende symptomer ikke lot seg teste for «Covid-19», er det faktisk umulig å vite den totale mortalitetsraten. Mortalitetsraten (fatalitetsraten) av Covid-19 – altså prosentandelen av de som faktisk får symptomatisk Covid-19 som dør av sykdommen – har vært hyppig diskutert. – I september 2020 publiserte amerikanske CDC sitt «beste estimat» for fatalitetsraten for «Covid-19-infeksjon» for varierende alder; altså den prosentvise andelen som døde i forhold til antallet som faktisk ble rammet sykdommen i en eller annen «styrkegrad». Selv om tallene nå er litt gamle, er de fortsatt interessante!

En ser av tabellen at nesten ingen barn under 19 år dør av Covid-19 i det hele tatt; bare 3 av 10.000 Covid-19-relaterte dødsfall blant barn er registrert. Fra andre opplysninger vet en at disse barna hadde alvorlige tilleggs-sykdommer. En ser også at sykdommen kan regnes som dødelig for 5,4 % av de over 65 år (540 døde pr 10.000), men dette er altså omtrent samme mortalitetbilde som for influensa og den lidelsen har vi levd med i minst 200 år uten å stenge ned samfunnet!

En måned etter at CDC publiserte tallene i venstre kolonne ble mortalitetsraten for de eldste bekreftet i en studie i tidsskriftet Clinical Infectious Diseases for personer over 70 år (mortalitetsrate 5,4 %)

«Covid-19-dødsfall», Vaksinedødsfall eller noe annet?

I artikkelen «80 Percent Of Covid Deaths In August Were Vaccinated People» av 21. September 2021″ fra Principia Scientific International heter det:

«Vi lever i underlige tider. Hvis du faktisk tror at vaksinasjonsprogrammet for Covid-19 fungerer bare fordi myndighetene forteller deg det på TV, må du finne det ekstremt merkelig at UK befant seg midt i en 3. infeksjonsbølge midt på sommeren 2020? Særlig merkelig blir dette når du ser dette opp mot at antall Covid-19-dødsfall flatet helt ut til null på sommeren i 2020. Utflatingen kunne umulig skyldes effekten av «Corona-vaksinen» fordi ingen «Covid-19-injeksjoner» var tilgjengelig på det tidspunktet

 «Men merkverdighetene stopper ikke der. Ta bare en kikk på de siste statistikkene fra Offentlig helsetjeneste Skottland datert 08. september 2021. Rapporten inneholder en rekke opplysninger om testing, bruk av karantene, vaksinering, sykehusinnleggelser og dødsfall. Likevel blir det ikke særlig interessant før du kommer til tabell nr 15, som dekker antallet av positive Covid-19-kasus pr uke og deres vaksinasjonsstatus.

Jeg synes graf 1 i den rapporten var interessant, til tross for det forfatteren skriver, så jeg tar den med. Den viser nemlig at det var flere nye, positive «kasus» også den sommeren, til tross for at pandemien var over. Den er interessant fordi den er en utdyping av grafen «New cases and Death».Gå gjerne gjennom rapporten og sjekk selv!

«I den seneste uken fra 28. august til 03. september 2021 viser rapporten at det var 20.744 bekreftede kasus blant den uvaksinerte delen av befolkningen, de som har størst sjanse for å bli testet av den enkle grunnen at de ikke har blitt «vaksinert».

Men tallene viste samtidig at det hadde vært 5.508 bekreftede kasus blant den delvis vaksinerte befolkningen og 16.810 blant den ‘fullvaksinerte’ delen av befolkningen – to befolkningsgrupper som er minst sannsynlig at de blir testet, bare fordi de er ‘vaksinert’. Dette betyr at det mellom 28. august og 03. september var det 22.318 bekreftede kasus blant den vaksinerte befolkningen – nesten 2.000 flere enn blant de ikke-vaksinerte

«Hvis en ser på uka før der igjen, 21. august – 27. august, ser en samme mønsteret. Da var det 15.647 nye kasus blant den uvaksinerte delen av befolkningen og 22.234 blant den vaksinerte befolkningen, og det samme ser en de to foregående ukene før det.

Erfaringsdataene viser at mellom 7. august og 3. september var det 47.580 kasus i den uvaksinerte delen av befolkningen, 21.020 blant den delvis vaksinerte og 41.748 kasus blant den vaksinerte delen av befolkningen. Altså var det 15.188 flere kasus blant den vaksinerte delen av befolkningen.

Så nå kan vi slå fast at de eksperimentelle Covid-19-injeksjonene tydelig ikke hindrer Covid-19- infeksjonen i å spre seg! «

«Men la  oss se om Covid-19-injeksjonene hindrer sykehusinnleggelser, slik myndighetene hevder.

Tabell nr 16 i rapporten viser at det mellom 28. august og 3. september 2021 var 36 innleggelser i sykehus relatert til Covid-19 blant de uvaksinerte over 60 år, mens det var 7 innleggelser blant de delvis ‘vaksinerte’. MEN i den uken var det ar så mange som 299 sykehusinnleggelser i befolknings-gruppen ‘fullvaksinerte over 60 år’ og en kan se det samme mønsteret for de foregående ukene helt tilbake til 7. august -21.»

For uken 28. august til 03. September 2021 var det i alt 271 «covid-19-innleggelser» blant den totale uvaksinerte befolkningen, men 423 innleggelser blant den fullvaksinerte befolkningen. Hvis vi legger til grunn at disse sykehusinnleggelsene skjedde etter at de hadde fått bekreftet sine kasus i uken før, kan vi beregne raten for «antall kasus – hospitalisering».
Dette betyr samtidig at de har tatt med dødsfall fra toppen av en påstått bølge av Covid-19 samtidig som bare 9 % av befolkningen hadde fått en enkelt dose og bare 0,1 % av hele befolkningen var «fullvaksinert». Ved hjelp av denne tilsnikelsen klarte PHS å gi inntrykk av at majoriteten av Covid-19-dødsfallene inntraff i den ikke-vaksinerte delen av befolkningen!»
Tallene i tabell 17 er hentet fra en rapport publisert 18. august -21 av Public Health Scotland og viser dødsfall på grunn av Covid-19 i forhold til vaksinasjonsstatus i den nesten 7,5 måneders lange perioden 20. desember 2020 til 05. august 2021. Som du kan se vil hvem som helst som leser rapporten sitte igjen med et inntrykk av at vaksinene gjør en fantastisk jobb i det å hindre dødsfall fra Covid-19.
Men hvis vi spoler raskt fram til den seneste rapporten så vil du finne i tabell 17 at i perioden 2 har vært 3.102 dødsfall blant den ikke-vaksinerte delen av befolkningen, 279 blant de delvis vaksinerte og 298 dødsfall blant de fullvaksinerte i tidsrommet 20. desember 2020 til 26. august 2021.

Kommentar: I England startet de med å vaksinere utvalget personer i sykehjem fra 8. desember 2020, og de prioriterte personer over 80 år. Altså var bare en ørliten del av befolkningen «vaksinert» da statistikken begynner, likevel er de tatt med i statistikkene!
– Jeg kan ikke bekrefte at dette gjelder i Skottland, men fra USA vet vi at CDC ikke regner personer som «vaksinerte» før 14 dager etter at injeksjonen er satt.

Det reelle antallet dødsfall i forhold til vaksinasjonsstatus mellom 5. og 26. august 2021 er følgende:

  • Ikke-vaksinert befolkning     –  25 dødsfall
  • Delvis vaksinert befolkning  –   6 dødsfall
  • Fullt vaksinert befolkning    –  92 dødsfall

I klartekst betyr dette at den ikke-vaksinerte befolkningen bare stod for 20 % av de påståtte Covid-19-dødsfallene gjennom hele august måned, mens de fullvaksinerte stod for 75 % av dødsfallene!

Men ved å kombinere den ikke-vaksinerte delen av befolkningen med de fullvaksinerte, så ser du at 80 % av dødsfallene i august -21 inntraff blant den vaksinerte delen av befolkningen. Derfor viser dette at Covid-19-injeksjonene øker faren for død ved eksponering for Covid-19 med enorme 556 % i stedet for å redusere risikoen med 95 %, som vaksineprodusentene og myndighetene påstår at den gjør!
Det som er enda mer bekymringsfullt er at antallet av bekreftede kasus blant den full-vaksinerte befolkningen har hatt en signifikant økning de siste ukene sammenlignet med de fire foregående ukene. Derfor kan antallet hospitaliserte og antall dødsfall som skjer i de neste få ukene være nok for myndighetene til å ‘rettferdiggjøre’ enda en LockDown.»

Her tar jeg et lite sidesprang til landet Israel, det regimet i verden som har hatt det mest totalitære «Covid-19-regimet» med en strikt etterlevelse av påbud om å «vaksinere».
Hvis «Covid-19-vaksinene» faktisk forebygger sykdom, sykehusinnleggelser og død. skulle alle typer «Covid-19-kasus» vise en markant nedgang.
Det var det stikk motsatte som skjede i 2021 – Israel fikk en enorm økning i antall «Covid-19-dødsfall» etter 3. «vaksinedose»! – Altså har Israel en epidemi av de «vaksinerte»

Mer fra artikkelen 80 Percent Of Covid Deaths In August Were Vaccinated People

Eksempler på feil i antall Covid-19-døde hos barn og nyfødte

For å vise hvor gjennomført svindelen er, tar jeg med de 169 dødsfallene fra artikkelen som forfatterne har fått tilgang til (av totalt 632 dødsfall) hos barn 0 til 17 år. Alle disse 169 tilfellene viser at lidelser, som ikke har noe med Covid-19 å gjøre, likevel har blitt regnet som et «Covid-19-dødsfall».

Hvert eneste dødsfall nedenfor indikerer en stygg overtelling av Covid-relaterte pediatriske dødsfall.

Nyfødte affisert av morens infeksjon og parasittiske sykdommer. 10 dødsfall i alle nyfødte. Talt med som Covid-19.

Plutselig spebarnsdød-syndrom. 5 dødsfall. Alle under 1 års alder. Talt med som Covid-19.

Fødsels kvelningsdød (Asfyksi). Alle nyfødte. 3 dødsfall. Talt med som Covid-19.

Respiratorisk Distress Syndrom. Alle nyfødte. 3 dødsfall. Talt med som Covid-19.

Hjernesvulst. 3 dødsfall i 17 år gamle. Talt med som Covid-19.

Overdose av narkotika. 3 dødsfall hos 17 år gamle. Talt med som Covid-19.

Intrakraniell blødning. 2 dødsfall. Begge under 1 år gamle. Talt med som Covid-19.

Nyfødte affisert av ruptur av membraner. 2 dødsfall, begge nyfødte. Talt med som Covid-19.

Nyfødte affisert av andre former for morkakeseparasjon. 2 dødsfall, begge nyfødte. Talt med som Covid-19.

Intrauterin hypoksi. 2 dødsfall. Begge nyfødte. Talt med som Covid-19.

Medfødt hjertefeil hos nyfødte. 2 dødsfall, begge nyfødte. Talt med som Covid-19.

Hjerneskade som følge av oksygenmangel under fødselen. 2 døde. Begge nyfødte. Talt med som Covid-19.

Medfødte misdannelser i hjertet. 2 dødsfall. Begge under 1 år gamle. Talt med som Covid-19.

Edwards syndrom. 2 dødsfall. Begge under 1 år gamle Talt med som Covid-19.
Edwards syndrom påvirker hvor lenge babyer vil overleve. Trist nok vil de fleste babyer med Edwards Syndrom død kort tid etter at de er født.

Personskade i uspesifisert ulykke med motorkjøretøy. 2 dødsfall, begge 17 år gamle. Talt med som Covid-19.

Her er andre dødsårsaker, som har resultert i 1 dødsfall pr kode. Alle under 1 år gamle. Hjertefeil, bakterielle infeksjoner, forgiftning, feil med morkake, komplikasjoner fra veer og fødsel. Alle talt med som Covid-19.

Majoriteten er fødselsdefekter, lever og nyre. 1 dødsfall pr kode, alle 1 år gamle. 9 dødsfall. Alle talt med som Covid-19.

1 dødsfall pr kode, alder 2- 5 år. Kreft, fødselsdefekter, hjerneblødninger. 7 dødsfall Alle talt med som Covid-19.

Epilepsi, hjernekreft, blodkreft, fødselsdefekter, mononukleose. 1 dødsfall pr kode. Alder 6 til 9. 17 dødsfall totalt. Alle talt med som Covid-19.

Diabetes, leukemi, fremmedlegeme gjennom øyet, epilepsi, ulykke, drukningsulykke, Patau Syndrom. 1 dødsfall pr kode. Alder 10- 13 år. 27 dødsfall totalt. Alle talt med som Covid-19.

Til sammen har de 169 av de 632 opplistede dødsfallene hos barn fra 17 år og lavere, sannsynligvis INGEN TING med Covid-19 å gjøre, men er likevel talt som «Covid-19-dødsfall». Se for deg hvis vi hadde tilgang til å gjennomgå de andre 463?

 Trist nok har barn dødd av Covid-19. Men det er sjeldent og er enda mer sjeldent enn det vi er ledet til å tro! Det er altså all grunn til å spørre hvor mange barn som faktisk har dødd av Covid-19?»

Hensikten med å ta med denne litt utmattende oversikten er å demonstrere HVORFOR en ikke kan stole på «Covid-19-statistikkene».

 

«Covid-19-vaksinen» har ikke holdt hva den lovte!

Det kom nylig inn en melding som inneholdt et bilde fra Twitter. Det var journalist Sharyl Attkisson sin post der den første hashtagen er «Pandemic of the Vaccinated«. Den tråden er uhyre viktig og jeg anbefaler å sjekke den ut før den blir fjernet av sensuren! Den viser på venstre side hva som ble lovet oss og på høyre side hva som faktisk skjedde:

Diskusjonen på Twitter er også dokumentert i dokumentet fra «Rational Ground» for alle oss som ikke ønsker å gå inn på Twitter og på hjemmesiden til Sharyl Attkisson.

Videoen til dr. Vernon Coleman

Det klare jukset med antallet «Covid-19-døde» gir meg sterke assosiasjoner til hva dr. Vernon Coleman sier i videoen jeg linker til rett under her. – Det ligger forresten en transkripsjon av videoen på engelsk i lenke nr 2. Dr. Coleman sier i innledningen at:

«Hvis du har fulgt artiklene mine en stund, vil du vite at jeg aldri overdriver. Da vil du også vite at i løpet av det siste året har mine forutsigelser, vurderinger og tolkninger vært absolutt nøyaktige.
Nå, mer enn noen gang trenger jeg din hjelp. Hvis vi ikke arbeider sammen nå, er vi dømt. Jeg trenger din hjelp til å nå millioner med denne artikkelen. Men, ettersom de store plattformene og hovedstrøms media har bannlyst meg, kan jeg ikke klare å nå disse millionene uten deg.

Jeg tror at dette er den viktigste artikkelen du noen gang vil lese. Du er nødt til å dele den. Du er nødt til å ikke gjøre noe annet de neste få dagene enn å sende denne artikkelen til alle du kjenner eller ikke kjenner, som har en epostadresse. Og send den til hver eneste journalist som har en epostadresse du kan finne. Du kan enkelt sende den videre fra  www.vernoncoleman.org.
Husker at I den videoen der Bill og Melinda Gates satt og gliste mens de snakket om hvordan den enste pandemien ville få folk til å rette seg opp og følge med?

For nesten nøyaktig et år siden advarte jeg om at grunnen til at risikoen for Coronavirus ble overdrevet, delvis skyldtes at de ville sette i verk et tvungent vaksinasjonsprogram? Den falske Covid-19-pandemien var delvis skapt for å finne en unnskyldning for vaksinene – eller snarere at vaksiner ble skapt som en løsning på den påståtte trusselen som Covid-19 skulle utgjøre.
Jeg har advart i månedsvis om at de eksperimentelle vaksinene er farlige og skaper mange potensielt dødelige bivirkninger. Celebriteter, og mange leger, gjør feil i å komme med beroligende utsagn. Jeg fikk rett da jeg antydet at vaksinene kunne komme til å drepe flere mennesker enn Covid-19. Men nå ser det ut til at vaksinene kan være ansvarlige for at hundrevis av millioner, som ikke har blitt vaksinert, har mistet livet.
Min langtids tenkning har alltid vært at Covid-19-svindelen var planlagt med en hensikt: Å drepe så mange eldre og skjøre som mulig for å kunne introdusere påbudt vaksinering. Det hva det jeg sa i den første videoen min i mars 2020. Der var selvfølgelig også en plan om å ødelegge og deretter gjenoppfinne økonomien for å tilfredsstille kravene i Agenda 21 og the Great Reset.»

«Dr Bossche har pekt på at ‘vaksinene’ som brukes for tiden er feil våpen å bruke mot en virusinfeksjon.
Det er katastrofalt at ved å gi ‘vaksinen’ til millioner, lærer vi viruset hvordand et skal mutere, bli sterkere og mer dødelig. Det å prøve å trikse til ‘vaksiner’ mot nye mutasjoner, gjør rett og slett tingene verre fordi vitenskapsmenne (eller -kvinnene) umulig komme i forkant av disse muterte virusene. Ov de som er ‘vaksinert’ deler nå muterte virus til omgivelsene sine. Mutasjonene blir sterkere og mer dødelige.
Slutte på lockdowns vil ha perfekt timing for å sikre at de nye mutasjonene av Covid-19-viruset er spredt langt og bredt»

Vær snill å lytte til videoen eller lese teksten og ikke minst, å spre den blant så mange dere kan!

  1. Dr. Vernon Coleman Now more than ever, I need your help. Unless we work together we are doomed.
  2. Covid-19 Vaccines Are Weapons of Mass Destruction – and Could Wipe out the Human Race

—–

Det store spørsmålet – finnes virkelig SARS-CoV-2-VIRUSET?

Flere skribenter hevder at det ikke finnes noe virus bak denne planlagte pandemien. Andre sier at det ikke finnes noe naturlig virus bak, bare et kunstig, computerskapt virus satt sammen av de vanligste fragmentene av DNA og RNA fra virus, bakterier og humane celler. En av de som hevder at det ikke finnes noe virus er skribenten John Rappoport: Han har hevdet helt fra starten av Plandemien at han har gitt overveldende bevis for at SARS-CoV-2-viruset ikke eksisterer.

«Da spør folk meg «Hva er det folk dør av, i så fall?» fortsetter han. «Først av alt, hele oppfattelsen om at COVID-19 er en enkelt helsetilstand er en løgn. COVID ER IKKE EN ENKELT TING. Dette er både det vanskeligste og det enkleste punktet å akseptere og forstå. Du må ikke avvise at viruset eksisterer og deretter si «hva er ÅRSAKEN til at folket dør?» Det finnes nemlig ikke en enkelt årsak, det finnes ikke en enkelt sykdom. Det er ikke noe «det».
Den aller største kilden til sykdom vi håndterer er tilstander i lungene: De kalles lungebetennelse, influensa, influensalignende sykdommer, tuberkulose og andre ikke navngitte lunge / respiratoriske problemer. «DET ER DISSE SOM HAR FÅTT NY BETEGNELSE, NEMLIG COVID-19». Mennesker dør på grunn av disse tradisjonelle årsakene og deres død har blitt kalt COVD. Slik har det gamle blitt gjort nytt på kunstig vis. Dette er fortsatt gammelt.

Denne vidt omfavnende gruppen mennesker har tradisjonelle lungetilstander, og den aller største gruppen mennesker er de gamle og skjøre. De dør i pleiehjem, i sykehus, i husene og leilighetene sine. I tillegg til lungeproblemene har de også hatt en rekke andre lidelser over lang tid og har blitt behandlet med giftige medikamenter i årevis. De er vettskremte med tanken på at de skal få diagnosen «COVID-19» og så får de akkurat denne diagnosen. SÅ blir de isolert, avskåret fra sine venner og familie. Dermed gir de opp og dør. Dette er tvunget, prematur død!

 Noen av disse eldre og skjøre menneskene blir tungt sedert og lagt på pustemaskiner, på respirator – det er en drepende behandling! I en større studie i New York ble det oppdaget at «Covid-pasienter» over 64 år, som ble lagt på respirator, døde i 97,2 % av tilfellene. Svimlende!
Mange av disse gamle og skjøre ble i tillegg gitt det antivirale medikamenter – f. eks. Remdesivir – som er svært giftig (25 % som gis Remdesivir får akutte nyreproblemer med påfølgende hjertesvikt).
Noen av disse gamle og skjøre dør også av reaksjoner på ‘Covid-vaksinen’ – og deres dødsfall er selvfølgelig notert som «Covid-19-dødsfall».

Hvorfor dør disse menneskene? I mange tilfeller er det enkelt snakk om bokholderi. De dør i sykehus av en rekke forskjellige årsaker, men staben skriver «Covid-19» på dødspapirene deres. For eksempel i USA får statene føderale penger basert på disse statistikkene.
La oss enkelt si at på visse steder verden over er det klynger av dødsfall (som kalles «Covid-19) som ikke kan forklares på de måtene jeg har beskrevet. I de tilfellene er du nødt til å granske HVERT TILFELLE nøye. For eksempel var det rett før et utbrudd i Nord-Italia en vaksinekampanje. Hva var i disse vaksinene? En blanding av giftige substanser?
Du må altså rett og slett vurdere hver enkelt sykdomsklynge uavhengig av andre. Du skjønner bildet?

Ingen av «Covid-19-dødsfallene» noe sted i verden krever eksistensen av et nytt virus.»

Vaksineskader

Vaksineskader i de 26 (27) EU-landene fram til 4. desember 2021

I USA viste en senatskomité at bare et sted mellom 0,5 og 10 % av alle bivirkninger fra vaksiner og medikamenter blir rapportert. Kanskje er tilstanden ørlite grann bedre i Europa, kanskje ikke. – I f. eks. Norge er det liten praksis for (eller status i det) å rapportere inn slike bivirkninger.

Konklusjoner

  • En kan dessverre ikke stole på noen av de offisielle statistikkene over hvor mange som er rammet av COVID-19.
  • «Covid-19-vaksinene» verken hindrer at «smitten» sprer seg, eller reduserer antall sykehusinnleggelser og dødsfall.
  • Vi har nå en situasjon der det er de vaksinerte som driver «Covid-19-pandemien» videre og der vi har et stort antall vaksineskader. – Jeg minner om at vaksinen mot Svineinfluensa ble stanset etter 51 dødsfall i USA på grunn av disse vaksinene, mens vi i de 26 (27) EU-landene nå har registrert 640 ganger så mange dødsfall. Hvorfor får vaksinekampanjen likevel lov å fortsette?
  • Det er uklart om det virkelig foreligger et Coronavirus, om vi har en «testemi» eller om alle sykehusinnleggelsene og dødsfallene er reaksjoner på giftige substanser som er årsaken til de «Covid-19-kasusene», men akkurat det er tema for en egen artikkel.
  • Hvis viruset faktisk finnes, er det all grunn til å stille spørsmålet om hvor pålitelige de offisielle statistikkene over dødeligheten av SARS-CoV-2-viruset faktisk er.

 

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese