Hvordan de oppdaget forbindelsen mellom Grafeneoksid og elektromagnetiske felt

La Quinta Colomna v/ Ricardo Delgado, Herbal Gurl, 05 Jul 2021

«HOW THEY DISCOVERED THE CONNECTION BETWEEN GRAPHENE OXIDE & ELECTROMAGNETIC FIELDS

Oversatt fra engelsk til norsk v/Egil O. Enåsen
MITT FORORD:
Det som avsløres i denne videoen er så viktig kunnskap at jeg har tillatt meg å transkribere den. Jeg har oversatt den engelske tekstingen på videoen, noe jeg måtte gjøre fordi jeg ikke har nok kunnskaper i spansk til å oversette direkte. Jeg er klar over at jeg derved kan ha kommet i skade for å skape uklarheter uten at det var hensikten min, men det er i så fall mitt personlige ansvar!
Jeg har også tillatt meg å kommentere eller forklare enkelte medisinske uttrykk ved å sette forklaringene i parenteser. Alle slike parenteser, alle uthevinger av tekst og alle overskrifter er også mitt ansvar. Jeg har lagt dem til og også forkortet lange innskutte setninger for at det skal være lettere å lese. Endelig har jeg satt inn hyperlenker for å forklare enkelte ord; alle disse lenkene er også mitt ansvar.

***

OVERSETTELSEN:

La Quinta Colomna («Femtekolonnen») ønsker å gjøre det klart fra begynnelsen av at vi har en forpliktelse; en forpliktelse til å stå samlet, fordi vi alle står i den samme kampen og må gi det beste av oss selv. Grunnen er at det som står på spill er framtiden til alle artene.Framtiden for hele menneskeheten vil avhenge av styrken og det momentet vi legger inn i denne oppgaven.
Akkurat nå er vi ved et vendepunkt der ting kan begynne å endre seg. Og det er i denne sammenhengen at La Quinta Colomna kommer til å oppsummere resultatene av forskningen vår det siste halvannet året.

Hvorfor i løpet av de siste to månedene?

Jeg har alltid hatt ordene til dr José Sevalliano i minnet ettersom vi to arbeider som et par og fordi han har fulgt meg inn i La Quinta Colomna. – Rundt den tida vaksineringen begynte sa han at:

«Vi skulle virkelig komme til å få se hva det var de (vaksinene) faktisk gjorde og hva slags materiale som kunne finnes i dem».

Etter hvert innså vi også at det var et nytt fenomen som vi hadde prøvd å fornekte for en stund. Vi ignorerte det en stund, selv om fenomenet i dag er selvinnlysende på grunn av de millionene av videoer i sosiale media og fordi vi har vært i stand til å måle fenomenet med utstyr som Teslametre, magnetometre osv. Jeg sikter til de magnetiske eller pseudo-magnetiske egenskapene som folk erverver etter inokulasjonen (sprøytestikket). Dette er et magnetisk fenomen på den ene siden, men samtidig et som gjør inokulerte mennesker om til superledere og som også lagrer energi som kan måles med et multimeter på visse kroppsdeler, slik som for eksempel i pannen.

Så fra starten av begynte vi å se etter hva slags materiale, eller bedre sagt, hvilke nanomaterialer som kan forårsake slike fenomener i kroppen og vi kom opp med noen kandidater. Fra begynnelsen av var Grafene en av disse stoffene.

Grafeneoksid inne i kroppen

Grafeneoksid inne i kroppen får magnetiske egenskaper og er en superleder.
Uten at vi egentlig hadde noen anelse som hva som var inni hetteglasset, oppfattet vi at industrien, eller snarere aksjemarkedet for Grafene-industrien, hadde en kraftig stigning sent i desember 2020 og tidlig januar 2021 – akkurat i det vaksinerings-kampanjen startet ved årsskiftet. Men det merkelige var at det samme hadde skjedd tidligere under kampanjer for vaksinering mot influensa.
Når vi nå har sett på de mulighetene som Grafene har – eller snarere hvilke muligheter for nevro-modulasjon som nanopartikler av Grafeneoksid har inne i kroppen – og når det gjelder det å kunne fange opp og overføre elektro-fysiologiske signaler fra nervene for å foreta hjernekartlegging – har vi erkjent muligheten for at Grafene blir injisert.

Er det mulig å injisere Grafene?

Ja. Grafene kan bli injisert. Og faktisk har noen vitenskapelige papirer reist muligheten for at det kan bli brukt som nano-adjuvans i vaksiner. (Adjuvans = tilsetningsstoffer / fyllstoffer).
Vi valgte denne hypotesen ut fra en mistanke; det følgende er noe hvem som helst kan gjøre. Jeg anbefaler også at du gjør, hvis du har tilgang til et slikt hetteglass (med «Corona-vaksine»). Vi hadde tilgang til et forseglet hetteglass fra Pfizer og ved å be om tjenester fra et universitet, spesifisert i mitt navn, ble innholdet i hetteglasset sendt for analyse, idet vi spesifiserte at vi var på utkikk etter det materialet vi snakker om her: Grafene.

Vi fikk den foreløpige rapporten der vi blir fortalt at det virkelig var solid bevis for Grafeneoksid i prøven; at det til og med var hovedkomponenten i det som de feilaktig hadde kalt en vaksine.

Dette solide beviset kommer likevel bli grundigere analysert med de andre spektroskopiske teknikkene det er mulig å utføre. Til nå er det brukt transmisjons-elektromikroskopi; EMF teknikker, men også optisk mikroskopi samt ultrafiolett strålings-spektroskopi; sistnevnte stråler på bølgelengder som faller sammen med topp-bølgelengdene av Grafeneoksid. Med dette utgangspunktet begynte vi å studere toksisiteten (graden av giftighet) eller cytotoksisitet som Grafeneoksid har for kroppen (cyto = celle).


Legg nøye merke til disse funnene:

 • Grafeneoksid inne i kroppen medfører økt tendens til trombosering og tromber (trombosering = dannelse av blod-klumper. Tromber = blodpropper).
 • Grafeneoksid inne i kroppen medfører post inflammatorisk syndrom eller systemisk eller multiorgan-inflammasjon. (Systemisk = gjelder hele kroppen. Inflammasjon er betennelsesreaksjoner uten mikrober.)
 • Grafeneoksid inne i kroppen får blodet til å klumpe seg.
 • Når Grafeneoksid inne i kroppen overstiger nivået av Glutation – som er kroppens naturlige reserve av antioksidanter – forårsaker Grafeneoksid en endring i immunsystemet med kollaps av immunsystemet og cytokinstorm som konsekvens.
 • Inhalert Grafeneoksid sprer seg jevnt gjennom hele alveoletraktus og forårsaker dobbeltsidig lungebetennelse (alveoletraktus er de strukturene med små blærer i lungene som er helt avgjørende for gassutvekslingen der)
 • Inhalert Grafeneoksid forårsaker inflammasjon av slimhinnene og fører til tap av smak og lukt eller til mulig tap av smak og lukt

Så for å oppsummere, gir Grafeneoksid nøyaktig samme oppførselen som det antatte SARS-CoV-2 fra den offisielle versjonen. Det gir også den samme sympatologien (sykdomsbildet) som alvorlig Covid-19. Når stoffet blir injisert og når nervenivået, fører det til degenerasjon av nervene, med andre ord en «nevrologisk Covid-19» (degenerasjon = nedbrytning). Så, fra dette tidspunktet begynte vi å se på hvilke mulige miksturer, medikamenter og behandlinger som kunne få Grafeneoksid til å løse seg opp.

OG SE HVA VI FANT:

Det å administrere N-acetylcysteine (forkortet NAC, selges som Glutation) fikk Grafeneoksid til å løse seg opp. Fordi det Glutation gjør er å motvirke frie radikaler og antioksidanter, altså alle de giftstoffene som kan komme inn i kroppen.
Og vi fant også ut at det eksisterte omtrent 300 kliniske forsøk, der enkelte sykehus og visse universiteter brukte N-acetylcysteine med utrolig gode resultater. For eksempel fikk 100 pasienter som hadde (O2-) metningsnivåer under 50 % – altså praktisk talt var døde for å si det bent fram – med bilaterale lungebetennelser, en merkbar bedring bare en time etter intravenøs infusjon av N-acetylcysteine. De overlevde og ble tatt av respirator og alt.

Behandlingen med N-acetylcysteine

Vi forstår nå til fulle hvorfor disse behandlingene fungerer, fordi de rettet seg inn mot alle de symptomene til den sykdommen offentligheten hevder skyldes SARS-CoV-2-viruset.


Gitt at det til dags dato ikke finnes noe vitenskapelig bevis for en faktisk sekvensering og isolering av SARSS-CoV-2, mistenker vi med bakgrunn i mange troverdige indikasjoner, at COVID-19-sykdommen faktisk er en bivirkning av det å distribuere Grafeneoksid inn i kroppen på ulike måter.


Distribusjonsmåter for Grafeneoksid

Og jeg sier «forskjellige måter» fordi, til tross for at de ble trukket tilbake på et tidspunkt, så finnes fortsatt munnbind innsatt med nanopartikler av Grafeneoksid på markedet. Disse blir fremdeles markedsført. Disse maskene er sendt ut – og blir fortsatt markedsført – av selskaper som Nanografi. Så vi har altså fortsatt munnbind som inneholder Grafeneoksid.

Men partikler av Grafeneoksid blir også distribuert gjennom PCR-testene; Grafeneoksid er også tilstede i antistoff-testene, fordi hydrogelet der også inneholder partikler av Grafeneoksid. Det samme gjelder intranasale vaksiner, ettersom Grafeneoksid i aerosoler er mer potent, på lik linje med SARS-CoV-2. – Intranasale vaksiner blir for eksempel forberedt av Tyrkia. Slike vaksiner er laget av (selskapet) Nanografi for COVID-19 og for influensa.

Vi vet at Grafeneoksid naturlig blir eliminert i kroppen av tilstrekkelige nivåer med Glutation, og det er derfor vi mistenker at de så ofte fremmer tanken om en tredje og til og med fjerde dose med Grafeneoksid!


Kort og godt snakker vi om en simultan og gradvis masseforgiftning av hele verdens befolkning.


Tenk, hvis den foreløpige rapporten fra en professor ved et offentlig universitet i Almeria – og jeg vet at de samme studiene nå blir utført i andre Europeiske land og ved Latinamerikanske universiteter – tenk hvis disse finner ut at det faktisk er Grafeneoksid i disse hetteglassene, hvordan vil det da bli mulig å få utbredt Grafeneoksid hvis munnbindene blir fjernet fordi de skader lungene?


Vi snakker her om forbrytelser mot menneskeheten med full deltakelse fra regjeringene, eller at regjeringene i det minste er innblandet.


Glutation, vitamin D, alder og fedme

Da vi studerte Glutation, gikk det opp for oss at kroppens reserver av dette stoffet begynner å falle fra 30 års-alderen og oppover, men framfor alt faller nivåene betydelig fra og med 65 års alderen og oppover. Når en ser bort fra de som er immun-kompromittert og har andre sykdommer, så blir faktisk eldre folk rammet hardere enn yngre. Da vi studerte Glutation, gikk det også opp for oss at barn naturlig har store reserver av Glutation på grunn av sin ungdom, og at COVID-19 knapt har noen effekt på barn på grunn av det. På samme måten er lagrene av Glutation særlig lavt hos personer med fedme; vi innså at det nettopp er personer med fedme som er hardest rammet av COVID-19.

Vi innså også at Glutation er relatert til vitamin D:
Lave nivåer av Glutatione er faktisk det samme som lave nivåer av vitamin D og det er nettopp pasienter rammet av COVID-19 som har lave nivåer av vitamin D.
Vi innså også at atleter har endogent (iboende) høye nivåer av Glutatione, fordi dette blir utskilt i kroppen ved intens fysisk trening. Nettopp derfor er atleter nesten ikke affisert av COVID-19.

Alt det vi har studert etterpå har bare forsterket og underbygd hypotesen vår om at det antatte SARS-CoV-2 i den offisielle versjonen er nettopp Grafeneoksid. I tillegg kommer alle elementene i beskyttelsen – eller den antatte beskyttelsen vi har fått tildelt: Slik som masker, PCR-tester, prøvepinner, tester og vaksiner – det som feilaktig blir kalt vaksine – nettopp er alle de elementene som potensielt kommer til få sykdommen til å utvikle seg i framtiden.

Grafeneoksid og elektromagnetisme

Og hvorfor bruker jeg uttrykket «i framtiden»?
Da vi studerte elektromagnetiske fenomener erkjente vi at Grafeneoksid har det som kalles «et elektrisk absorpsjonsband»; en elektrisk eksitasjon der dens magnetiske resonans ligger nøyaktig i det tredje båndbredden til 5G-teknologien. Den teknologien (5G-teknologien) blir ‘pleiet’ nettopp nå, og husk, den har vært med oss gjennom hele pandemien!

De tre nettverkeneene

Nettopp idet absolutt alt startet, hadde vi tre ‘nett’:

 1. Det første er de aldri stanset utplasseringen av bakkebaserte antenner til 5G – fordi det var bare antenne-operatørene som arbeidet. Og merkelig nok ble 9 av 10 av disse antennene plassert nær geriatriske- og pleiehjem; i umiddelbar nærhet av dem som nettopp er den delen av befolkningen som har blitt sterkest affisert.
 2. Det andre indre nettet består nettopp av Grafene, ifølge den foreløpige rapporten for hetteglasset fra dette universitetet.
 3. Og vi har et eksternt nett, som er det som blir brukt av romsatellitter for angivelig å skaffe 5G-dekning.

Utrolig nok forteller vi her noe som ligner en Science Fiction-film. Men tro meg, i dag har nanovitenskap, nevro-vitenskap og bioteknologi avansert enormt. Vi andre har bare gjort antakelser om vitenskapens verden mens utviklingen har skjedd bak ryggen på det sivile samfunnet.

Fjernkontroll av menneskelig adferd?

Kan en person bli styrt og nevro-styrt trådløst fra avstand?
Ja, det kan bli gjort og det gjøres sannsynlig på en fordekt måte. Det kan forklare noe av den avvikende atferdsmessige oppførselen i befolkningen, særlig av dem som har blitt inokulert eller som har mottatt doser av Grafeneoksid via de ulike distribusjonsmåtene.

Som sagt så vet jeg at jeg tegner en Science Fiction-film her, men på det nivået vi er nå, kan det være vanskelig å virkelig tro på noe.


Det er på grunnlag av denne forståelsen at vi sier at «COVID-19» bare er den kollaterale effekten av innføringen av denne nanokompositten på forskjellige vis, og vi mistenker at dette ble satt i verk i og med anti-influensa-kampanjen i 2019.


5G og Grafeneoksid

Som jeg sa, så har Grafeneoksid et absorpsjonsband hvorfra det oksiderer mye raskere når en liten knapp blir slått på, enten det er for å sikre 5G-dekkning eller for å gjennomføre en teknologisk test.
Tror du det var noen tilfeldighet at Wuhan – der skalldyrs- og flaggermussuppe kom fram som distraherende elementer – er den første byen i verden med utprøving av 5G-teknologi i slutten av november 2019 og at alle tidligere influensavaksiner med sannsynlig Grafeneoksid startet derfra?
Når det blir eksitert, multipliserer Grafeneoksid frekvensene sine. Met et minimalt signal oksiderer det mye raskere og bryter balansen mellom Glutatione-nivåene og toksisiteten i organismen. Slik forårsaker strålingen mot Grafeneoksid dobbeltsidig lungebetennelse, endrer oppførselen til immunsystemet, som ikke klarer å takle det like raskt, samtidig som neutrofilene prøver å fagocyttere («spise») stoffet som om det var et patogen, ja, som om det var et SARS-CoV-2-virus.

[Vi deler en artikkel i dag: Hvis kan skjermen deles, skal jeg i alle fall prøve å gjøre det. Kan du la meg vite om du ser det på skjermen? ”Ja, det ser bra ut.»]

Snap fra filmen der Ricardo Delgado viser headingen på den publiserte artikkelen

 

Hvis COVID-19 skyldtes en mikrobe

Vel, la meg se:
I kroppen blir’ Grafeneoksid’ oppdaget av neutrofiler, som er spesialiserte celler i immunsystemet, akkurat som om det var et patogen (en sykdomsfremkallende mikrobe). Kroppens immunsystem bryr seg ikke om at dette ikke er et biologisk element, fordi det ikke oppfører seg som et biologisk element.
Hvis dette skyldes et biologisk element, ville det også ha vært en inkubasjonstid. Men det er simpelthen ikke mulig at COVID-19 skyldes en mikrobe med inkubasjonstid, fordi i noen boligområder i landet vårt, Spania – som for eksempel i Matacaz i Barcelona – døde halvparten av beboerne innen 4 timer.
Hvis COVID-19 skulde skyldes en biologisk agent, forårsaker heller ikke disse noen dobbeltsidig lungebetennelse, men snarere en asymmetrisk lungebetennelse. Fordi kroppen vår er asymmetrisk, entrer mikrobene kroppen gjennom høyre lunge først og gir betennelse der.
Og det er heller ikke mulig at halvparten av de beboerne som hadde blitt vaksinert mot influensa, kunne dø.
Vi observerte at jo høyere graden av influensavaksinering var, jo høyere var dødeligheten av COVID-19, og logisk så vi en sammenheng.

COVID-19 og elektromagnetiske felt

Den andre sammenhengen var den med elektromagnetiske felt.
Det vi ikke visste var et det var en markering på hver av disse menneskene for å gjøre dem om til en mål-befolkning for det elektromagnetiske fokuset. Et dødelig våpen som nå gjør menneskene magnetiske og rent logisk vil du innse at hvis disse vekselvirker med disse strålingskildene av en spesifikk frekvens og kvalitet, blir resultatet oksygenering idet de bryter redox-balansen i de oksidative biomarkørene i kroppen, og forårsaker COVID-19-sykdom.
Vi har krystallklar kunnskap om dette og vi har alle de vitenskapelige artiklene som kan bevise det. En av disse heter: «Researchers at Karolinska Institutet, the University of Manchester and Calmers University of Technology have shown that the human immune system handles graphene oxides in a manner similar to pathogens, possibly leading to a safer biomedical application in the future.”

Det du ser her er Grafeneoksid som blir angrepet av neutrofiler, som vi kan kalle celler fra immunsystemet som prøver å fagocyttere Grafeneoksiden, prøver å omslutte og koagulere det. Det er derfor Grafeneoksid genererer koagler og tromber.

For tiden blir Grafeneoksid også studert med tanke på bruk i ulike metoder for medikament-levering og andre, ikke-medisinske applikasjoner. Imidlertid er det av avgjørende betydning å forstå hvordan disse materialene vekselvirker med kroppen.

Neutrofiler med ‘Ekstracellulære Feller’

Neutrofiler er den vanligste typen hvite blodlegemer som er spesialisert for å bekjempe infeksjoner nettopp som om det var et patogen (en sykdomsfremkallende organisme). Studien viser at neutrofiler frigir såkalte ‘Neutrofile Ekstra-cellulære Feller’ (engelsk: Neutrofile Extracellular Traps = NETs) når det møter Grafeneoksid. NETs er bygd opp av et «edderkoppnett» dekorert med proteiner, som hjelper neutrofiler med å ødelegge mikroorganismer slik som bakterier og sopp.
Forskerne fant at Grafeneoksid forårsaker spesifikke endringer i lipid-sammensetningen i celle-membranene til neutrofiler, som igjen fører til at det blir frigitt NETs (lipider = fettstoffer).
Forskerne kunne også vise at behandling med antioksidanter som NAC og Glutatione, reverserer denne prosessen. – Det er det som gjør at behandling med Glutathione har fungert og det samme gjelder behandling med N-acetylcysteine, som er en forløper for Glutatione. Det fungerer nettopp fordi de skaffer tilveie reserver av antioksidanter for å håndtere denne giftige substansen, en gift som har blitt ført inn i kroppen via de ulike måtene (beskrevet tidligere).

I en fagfellestudie publisert i ‘Nanoscale’, ble det vist at Grafeneoksid blir fanget i Neutrofile Ekstra-cellulære Feller akkurat slik som patogener blir. – Jeg kan fortelle deg at vi har publisert minst 70 studier på hjemmesiden vår, som bekrefter alt vi har sagt og offentliggjort her. – På den andre siden har jeg blitt spurt om effektiviteten av Klorindioksid. Den fungerer på motsatt vis. Hva det stoffet gjør er å oksygenere cellene, altså preparerer Klorindioksid cellene slik at disse ikke blir så lett ødelagt av toksinet (giften). Mens det Glutatione gjør er altså «å forsyne hæren med flere soldater i form av Glutatione til å håndtere toksinet.

Som sagt, det vi har vi funnet er at de fleste av behandlingsformene med N-acetylcysteine eller Glutatione og til og med andre antioksidanter, slik som Astaxanthin, som er en kraftfull antioksidant, har vært en svært gunstig behandling for pasientene.

… styrt av ondskap

Og merkelig og mistenkelig nok har jeg funnet at disse helseinstitusjonene bokstavelig talt er styrt av ondskap; det er en psykopati som mangler historisk sidestykke; vi har aldri tidligere sett slik psykopati!


Den 17. juni prøvde FDA (amerikanske Food And Drug Administration) å stanse handelen av N-acetylcysteine etter at medikamentet hadde blitt brukt i 57 år som en normal og helt vanlig mococcolytic. (- Jeg har ikke funnet noe annet ord for dette, men ‘lyse’ betyr noe som oppløser, som i en væske.)


Avslutning

Dette er i all hovedsak min redegjørelse. Enhver tvil som du måtte ha omkring studiene som vi har gjennomført ved La Quinta Colomna, vel, de er helt enkelt noe som er veldig konklusivt, og dette er den foreløpige rapporten til en berømt professor ved et offentlig universitet her i Spania.
Vi er også veldig nært det å skaffe tilveie utfyllende bevis for å gi større styrke til denne rapporten. Slik vi allerede har fortalt er det solide bevis for at det er Grafeneoksid i det hetteglasset vi sendte inn. Enkelt, for oberst Tamayo og Dommer Giogianni:

Uavhengig av det faktum at vi opplagt mener at SARSCoV-2 nettopp er Grafeneoksid – og at vi kan bevise det – eller i det minste hevde at «viruset» oppfører seg nøyaktig og til det utmattende helt likt:

 • Hvordan er det mulig at Grafeneoksid blir injisert fra disse hetteglassene?
 • Hvordan er det mulig hvis munnbindene virkelig ble trukket tilbake på grunn av toksisitet?
 • Mine herrer: Hva er det vi egentlig snakker om her?

Jeg har her prøvd å avgi min redegjørelse så konsist som mulig, slik at enhver tvil som er skapt gjennom den erklæringen jeg har gitt her kan bli oppklart i den tiden vi har igjen.


OVERSETTELSE SLUTT

 

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese