Før jeg lar meg vaksinere mot «Covid-19»

Vaksinen mot Svineinfluensa i 2009-2010

Etter at helsemyndighetene vaksinerte med Pandremix mot Svininfluensa i 2010, fikk mange vaksinerte en markant forverring av helsen sin. Hvis en aksepterer at bare mellom 1 og 10 % av reelle vaksinebivirkninger faktisk blir registrert, dreide det seg om millioner av ofre. Jeg oppfatter meg faktisk som en av dem. Før jeg godtar å bli vaksinert mot SARS-CoV-2-viruset, krever jeg derfor en skriftlig garanti fra øverste medisinskfaglige leder i hjemkommunen min om at "Corona-vaksinen" ikke påvirker meg negativt på noen som helst måte og at vedkommende tar fullt faglig, juridisk og økonomisk ansvar for at vaksinen ikke påfører meg skade.

Nye vaksiner på rekordtid

Jeg har fulgt nøye med i debatten omkring Coronavirus og vaksiner det siste året. Jeg vet at det gjennom flere tiår har vært gjort forsøk på å lage vaksiner mot ulike Coronavirus, men at ikke et eneste av de internasjonale medisinselskapene har klart å få godkjent noen vaksine. - Forsøksdyrene de brukte i testfasene døde enten rett etter vaksinering eller når de møtte det neste Corona-viruset, dessuten gav vaksinene heller ikke den beskyttelsen som kreves for å bli godkjent.

Normalt tar det minst 12-14 år fra en starter å lage en vaksine til den sendes ut på markedet. Alle de nye "Covid19-vaksinene" har blitt utviklet og frigitt i en usedvanlig hast; på under 1 år. De gikk heller ikke gjennom nødvendig forhåndstesting før produktene ble sluppet på markedet. Dermed har befolkningen nå blitt "forsøkskaniner" for "Covid19-vaksinene"!

De samme medisinselskapene som har utviklet "Corona-vaksinene", er faktisk blant de mest saksøkte og hyppigst dømte selskapene i hele verden! Derfor oppleves det skremmende at disse medisinselskapene har klart å sikre seg avtaler mellom WHO / GAVI og regjeringene om at selskapene skal holdes sakesløse i tilfelle skader eller bivirkninger av "Covid19-vaksinene"!

"Covid10-vaksine" - en ikke-utprøvd genterapi

Internasjonalt ser jeg mange grupper av godt kvalifiserte leger og annet helsepersonell omtale "Covid19-vaksinene" som "ikke-utprøvd genterapi", og at mennesker nå gjøres til forsøksdyr for medisin-selskapene. Det store antallet bivirkninger og feilreaksjoner som f. eks. ARDS, anafylaktiske reaksjoner, autoimmune sykdommer, nevrologiske skader, hematologisk sykdom, hjerte- karlidelser, ufruktbarhet, spontanaborter og dødsfall knyttet til "Coronavaksinene" er en bekreftelse på dette.

Den belgiske gruppen Docs 4 Open Debate skrev i en erklæring av 05. sept. 2020: "

Oversikts-analyser viser at i løpet av 10 år har en bare lykkes 3 ganger med å lage en vaksine mot influensa med en beskyttelsesrate på mer enn 50 %. Vaksinering av våre eldre ser ut til å være ineffektivt. Over 75 års alder er effekten nesten ikke-eksisterende". De skrev også at "I en global skala forventes det 700.000 skader eller død som et resultat av Coronavaksinene. Hvis 95 % av folk som erfarer Covid-19 er så godt som symptomfrie, synes det å utsette noen for en utestet vaksine å være uansvarlig."

Immunologen dr. Bart Classen advarer om at det eksisterer foruroligende bevis for at mRNA-vaksiner i noen tilfeller kan forårsake prionsykdommer slik som Alzheimer og ALS.
Mens den pediatriske revmatologen dr. J. Patrick Whelan (spesialist på multisystem inflammatoriske sykdommer hos barn) uttrykker bekymring over at "mRNA-vaksiner" kan forårsake "mikrovaskulær skade i hjerne, hjerte, lever og nyrer på en måte som det ikke var tatt hensyn til i utprøvingen av vaksinene".

Tidligere visepresident i Pfeizer, dr. Mike Yeadon, uttrykker i et intervju med America Frontline Doctors frykt for dagens vaksineringsprogram, advarer befolkningen mot å ta vaksine; særlig vaksine nr. 2, og antyder at den omfattende vaksineringen i realiteten er ledd i storskala folkemord.

Litt statistikk over bivirkninger pr 31. mars 2021

Status pr 27.mars 2021 i Storbritannia: Det er offisielt registrert 594 døde og 404.525 skadde i perioden 09. des. 2020 – 25.mars 2021 som følge av de eksperimentelle 'vaksinene' i Storbritannia. Dog, ifølge brittiske Principia Scientific International er det sannsynligvis like stor grad av under-rapportering i det landet som i USA.

Status pr. 31. mars 2021 i Europa: Selv med en antatt underrapportering av bivirkninger på 90 - 99 % er det allerede registrert 5.365 døde og 238.949 skadde på grunn av "Coronavaksinene" ifølge databasen EudraVigilance ("Den Europeisk databasen for bivirkninger av Covid19-mRNA-vaksiner"). (Oppdatert 15. april 2021)

Leger tilknyttet America Frontline Doctors omtaler Corona-vaksinene som biologiske våpen. De hevder det er en klar underrapportering og feil-presentasjon av bivirkninger og vaksine-relaterte dødsfall i USA sin offisielle database VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System). – Samtidig hevder Dr Joseph Mercola og flere andre at det er så mye som 90 - 99 % underrapportering av bivirkninger av vaksiner. Til tross for dette var det det pr. 31. mars 2021 registrert hele 2.050 dødsfall og 44.606 bivirkninger bare for USA i VAERS-basen. - 826 av dem hadde fått permanente funksjonshemminger.

Atter andre viser til situasjonen i Israel etter tvangs-'vaksineringen' der og hevder at 'vaksinene' pr 23. mars 2021 allerede har tatt flere liv i Israel enn alle de som har dødd av eller med sykdommen "Covid-19".
Etter bare 3 – 4 måneders tvungen vaksinering i Israel har f. eks. 41 % av de vaksinerte blant gruppene politi-, militære-, utdannings- og medisinsk personell utviklet bivirkninger av vaksinen. Denne tvungne vaksineringen er da også anmeldt til Den internasjonale kriminaldomstolen i Haag av de israelske advokatene Ruth Machnes og Aryeh Suchowolski. I anmeldelsen viser de til Nürnberg Kodeks og Helsinki-erklæringen, som forbyr medisinsk eksperimentering på mennesker uten informert samtykke.
Kriminaldomstolen i Haag har akseptert anmeldelsen, noe som er et tydelig signal om alvoret i situasjonen.

"Stiftung Corona Ausschuss" ledet av dr. Reiner Fuellmich

Det sentrale i Nürnbergdommene var at voktere og tjenestemenn som "bare følger ordre" har et medansvar for ugjerninger som blir begått:
"Stiftung Corona Ausschuss", blir ledet av den berømte forbrukerjuristen dr. Reiner Fuellmich i Tyskland, som også arbeider i California, USA.
Fuellmich & Co. samarbeider med tusenvis av advokater i minst 54 land om å forberede en ny Nürnberg-rettsak, fordi de forstår "Corona-saken" som en forbrytelse mot menneskeheten, her.

Sentralt i arbeidet til "Stiftung Corona Ausschuss", står debatten om RT-PCR-verktøyet er gyldig et verktøy til å identifisere spesifikke virus, uten at jeg går i detalj om PCR-debatten her! – Advokat-ene Ruth Machnes og Aryeh Suchowolski varsler at de i tillegg til Haag-saken vil koordinere en annen anmeldelse til Nürnberg-domstolen med dr. Reiner Fuellmich & co. sin Nürnberg-rettssak.

Det er godt og sunt bondevett at "en kur må aldri være verre enn problemet"!

En økning på 6.000 % i dødelighet og bivirkninger av vaksiner mellom kvartal 1 i 2020 og kvartal 1 2021 bare i USA, er en altfor høy pris å betale for en 'vaksine' med svært usikker effekt mot en 'virusinfeksjon', som mer enn 96 % blir friske av helt på egenhånd. - "Covid-19" har total mortalitetsrate på 0,03 % ifølge WHO's hjemmeside (pr jan. 2021). I likhet med vanlig sesonginfluensa skal "Covid-19" angivelig være en sykdom som i hovedsak er farlig for eldre og svekkede personer og som det finnes flere effektive behandlinger mot. Når en derfor justerer for alder og for tap av forventet levetid, er mortalitetsraten av "Covid-19" så lav som 0,003 % ifølge WHO.

Dette er bakgrunnen for at jeg krever garanti fra øverste medisinske leder i hjemkommunen min for:

  1. at "Coronavaksinen" faktisk ER en vaksine og ikke genterapi med mRNA som aktiv substans.
  2. at jeg ikke står i noen som helst fare for ubehagelige eller farlige bivirkninger av vaksinen på kort eller lang sikt (x antall år) etter at jeg er vaksinert, som for eksempel en antistoff-forsterket reaksjon neste gang jeg får en infeksjon av bakterier eller virus med de samme mikroproteinene som "SARS-CoV-2-viruset " angivelig skal ha.
  3. at vaksinen ikke forårsaker nydannelse av mikroproteiner som gir positivt utslag på "Coronatester" (RT-PCR-verktøyet), slik det alt har skjedd ved et stort antall av dem som har fått "Covid19-vaksine".
  4. at vaksinen faktisk, og ikke bare nominelt, gir meg minst 95 % immunitet mot "SARS-CoV-2-viruset", slik at at vaksinen faktisk hindrer overføring av sykdommen Covid-19 fra person-til-person.
  5. at vaksinen gir meg den nevnte immuniteten, slik at jeg etter vaksinering fritt kan delta i sosiale aktiviteter og reise uten hindringer á la "social distancing", karantene eller pålegg om å bruke munnbind.
  6. at kroppen min kommer til å beholde øvrig immunsystem intakt etter vaksinering.
  7. at vaksinen ikke inneholder noen som helst form for identifiserende markører som innebærer et brudd på menneskerettighetene mine, og som for eksempel brudd på min grunnlovfestede rett til privatliv.

Uten disse garantiene nekter jeg å motta vaksine mot "Covid-19-sykdommen"!

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese