CORONASAKEN: Erna Solberg, Bernt Høye, Stortinget m. fl. er anmeldt

Den 19. mars i år ble følgende personer og instanser anmeldt ved Politistasjonen i Ålesund for FORBRYTELSER MOT MENNESKEHETEN. Bakgrunn: CORONASAKEN.
"Erna Solberg samt Bent Høye. Hele Regjeringen samt samlet storting og FHI, CEPI, WHO, GPMB og andre organisasjoner tilknyttet disse samt medansvarlige som nevnes i anmeldelse under medregnet, med unntak Nürnberg. Den samme ordlyden er også meldt til domstolene i Nürnberg og Haag. Det blir sendt kopier av saken til alle større organisasjoner, kommuner, leger, infeksjonsmedisinere, skrankeadvokater og menneskerettighets-organisasjoner. Dokumentet er også spredt til sosiale media og verdenspressen."
Teksten i den norske anmeldelsen finner dere herVedlegget i saken ligger her. (Når dere klikker på linkene, må dere vente 5 sekunder, trykke knappen "Get Link". Lukk øyeblikkelig det nye vinduet som åpner seg og dokumentet vil åpne seg i det første vinduet.)

Underordne som bare fulgte ordre har medansvar

Et av de viktigste prinsippene i Nürnbergdommene av 1947 var at også voktere og underordnede «som bare følger ordre» har et personlig ansvar. Slik risikerer også norske sykehus- og fastleger å bli omfattet av Nürnberg-2-rettsaken.
Sitat: "Jeg fulgte bare ordre" er ikke lenger et valid argument!"
Om anmeldelsen omfatter massemedia er ikke klart enda, men etter mitt personlige syn har de minst like stort medansvar i "Coronasaken"! Det er en bred omtale av den norske saken i britiske Principia Scientific International, her og jeg har oversatt deler av den.

Utdrag fra saken:

 • Bevist gjennom Folkehelseinstituttets (FHI eller NIPH på engelsk) data/dokumenter og grafer og gjennom det demonstrert
 • Deltakelse i en internasjonal planlagt falsk pandemi (dokumenter er lagt til i selve saken, men jeg har ikke funnet dem enda)
 • Brudd på internasjonale lover og menneskerettigheter
 • Brudd på Nürnberg- og Haag-reglene om fundamentale menneskerettigheter
 • Brudd på Den norske grunnloven på flere punkter
 • Har endret definisjonene av pandemi (internasjonalt som nasjonalt) for å framprovosere en Lock Down

Utdrag fra Straffeloven

Kapittel 17. Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser

§ 111.  Krenkelse av Norges selvstendighet og fred

0 Kapitlet tilføyd ved lov 7 mars 2008 nr. 4. Med fengsel inntil 15 år straffes den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Norge eller en del av Norge
 1. innlemmes i en annen stat,
 2. blir underlagt en fremmed stats herredømme,
 3. eller en stat som Norge er alliert eller i kampfellesskap med, blir påført krig eller fiendtligheter,
 4. påføres vesentlige begrensninger i sin selvbestemmelsesrett, eller
 5. løsrives.

§ 112.  Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred

Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred straffes med fengsel inntil 21 år. Ved avgjørelsen av om krenkelsen er grov, skal det særlig legges vekt på om
 1. den har hatt særlig alvorlige virkninger for Norge,
 2. den er gjennomført ved en organisert væpnet aksjon, under utnyttelse av frykt for inngrep av en fremmed stat, eller ved trussel om dette,
 3. gjerningspersonen er et medlem av regjeringen, Stortinget eller Høyesterett eller tilhører landets øverste sivile eller militære ledelse,
 4. handlingen har medført tap eller fare for tap av menneskeliv.
Kommentar:
Det blir nevnt i anmeldelsen at Lock Down har hatt store negative konsekvenser for generell helse og at den medført økt antall selvmord

§ 113.  Krenkelse av Norges statsforfatning

Den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Norges statsforfatning forandres, straffes med fengsel inntil 15 år.

§ 114.  Grov krenkelse av Norges statsforfatning

Grov krenkelse av Norges statsforfatning straffes med fengsel inntil 21 år. Ved avgjørelsen av om krenkelsen er grov, skal det særlig legges vekt på forhold som nevnt i § 112 bokstav a til d.
Kommentar:
Endelig, på grunn av en beviselig falsk pandemi som fører til - og har ført til selvmord, medisinske dødsfall på grunn av Astra Zenecas vaksine, som har ført til blodpropp; se nylige oppslag i massemedia. Anmeldelsen hevder at Coronasaken har gitt brudd på Straffelovens § 114. Dette vil også rammes av straffelovens § 223 andre ledd og har en strafferamme på 21 år

§ 223. Grov uriktig anklage

Grov uriktig anklage straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om anklagen er grov skal det legges vekt på
 1. hvilke følger anklagen har eller kunne ha fått,
 2. anklagens art og innhold, og
 3. de øvrige omstendighetene ved overtredelsen.

Som det står i dokumentet er lignende anmeldelser levert eller under forberedelse i de aller fleste landene. Nürnberg2-saken er faktisk akseptert av den Internasjonale Kriminaldomstolen der, og prosessen er i gang!!! Her er en mer generell betraktning om medisinsk etikk og Nürnbergsakene.

COVID-19 ER EN PLANLAGT PANDEMI OG EN FORBRYTELSE MOT MENNESKEHETEN.


Nuremberg Code

All agree, however, that certain basic principles must be observed in order to satisfy moral, ethical and legal concepts:
 1. The voluntary consent of the human subject is absolutely essential. This means that the person involved should have legal capacity to give consent; should be so situated as to be able to exercise free power of choice, without the intervention of any element of force, fraud, deceit, duress, overreaching, or other ulterior form of constraint or coercion; and should have sufficient knowledge and comprehension of the elements of the subject matter involved as to enable him to make an understanding and enlightened decision. This latter element requires that before the acceptance of an affirmative decision by the experimental subject there should be made known to him the nature, duration, and purpose of the experiment; the method and means by which it is to be conducted; all inconveniences and hazards reasonably to be expected; and the effects upon his health or person which may possibly come from his participation in the experiment. The duty and responsibility for ascertaining the quality of the consent rests upon each individual who initiates, directs, or engages in the experiment. It is a personal duty and responsibility, which may not be delegated to another with impunity.
 2. The experiment should be such as to yield fruitful results for the good of society, unprocurable by other methods or means of study, and not random and unnecessary in nature.
 3. The experiment should be so designed and based on the results of animal experimentation and a knowledge of the natural history of the disease or other problem under study that the anticipated results justify the performance of the experiment.
 4. The experiment should be so conducted as to avoid all unnecessary physical and mental suffering and injury.
 5. No experiment should be conducted where there is an a priori reason to believe that death or disabling injury will occur; except, perhaps, in those experiments where the experimental physicians also serve as subjects.
 6. The degree of risk to be taken should never exceed that determined by the humanitarian importance of the problem to be solved by the experiment.
 7. Proper preparations should be made and adequate facilities provided to protect the experimental subject against even remote possibilities of injury, disability or death.
 8. The experiment should be conducted only by scientifically qualified persons. The highest degree of skill and care should be required through all stages of the experiment of those who conduct or engage in the experiment.
 9. During the course of the experiment, the human subject should be at liberty to bring the experiment to an end if he has reached the physical or mental state where continuation of the experiment seems to him to be impossible.
 10. During the course of the experiment the scientist in charge must be prepared to terminate the experiment at any stage, if he has probable cause to believe, in the exercise of the good faith, superior skill and careful judgment required of him, that a continuation of the experiment is likely to result in injury, disability, or death to the experimental subject.
 

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese