Høringssvar 04. mars 2022 – Lov om Smittevern og Midlertidige endringer i smittevernloven

I sitt notat av 11.02.2022 ber Helse- og omsorgsdepartementet (heretter HOD) om (sitat) «å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer» med hjemmel i Lov av 5. august 1994 nr 55 om vern mot smittsomme sykdommer fram til 30 juni 2023.» (sitat slutt)
Min klare oppfatning er at dette forslaget må avvises av faglige, etiske, juridiske og samfunnsmessige grunner.

Så langt jeg kan se ligger det ingen spesifikke kriterier til grunn for denne forlengelsen, bare en referanse til en generell, potensiell fare for en smittsom sykdom; en fare som ifølge medisinske eksperter har vært borte fra  det norske samfunnet fra mai 2020, noe jeg kommer tilbake til.
En har kjent til Coronavirus siden tidlig på 1960-tallet og pr dags dato kjenner en i underkant av 30 Coronavirus. Bare 7 av dem gir infeksjoner hos mennesker, derfor er det direkte misvisende å bruke begrep som «Coronasyk» og «Corona-vaksine» og «Coronasertifikat» når en mener tiltak mot infeksjon med SARS-CoV-2-viruset, som gir «Covid-19» og «vaksine-» mot dette. Det gjør at jeg konsekvent bruker «Covid-19» og «Corona-vaksine» i dette høringssvaret.

Faglig:

Sett fra en faglig synsvinkel var det nesten en tilsnikelse da Verdens Helseorganisasjon i 2009 endret selve definisjonen av en pandemi: – Fritt oversatt handlet den gamle definisjonen om rask spredning på tvers av landegrenser av epidemier av svært alvorlig infeksjonssykdom med mange døde. Den nye definisjonen ble endret til å omfatte epidemier med stor spredningshastighet på tvers av landegrenser og verdensdeler med mange smittede, uten å angi grad av alvorlighet på sykdommen eller definere innholdet av ordet «smittet».
Dette har blitt særlig tydelig under Covid-19-regimet, der en har sett usedvanlig godt koordinerte «Covid-19-tiltak» mellom de aller fleste statene i verden mot en sykdom med moderat sykelighet og med mortalitet på linje med – eller til og med lavere – vanlig sesong-influensa. I nesten alle land er det innført store samfunns-inngripende tiltak bygd på en svak faglig begrunnelse med store negative konsekvenser for samfunnsliv og økonomi.
Under Corona-regimet har helsemyndighetene også hatt fokus på smittetall basert på den svært omdiskuterte – til og med tvilsomme – RT-PCR -teknologien (Revers Transkriptase – Polymerase Chain Reaction) bygd på testbeskrivelsen til Christian Drosden. I de daglige nyhetstallene har Main Stream Media, HOD og regjeringen sett bort fra påliteligheten til testen, antall sykluser RT-PCR-testen er kjørt med og det kliniske bildet til de personene testen er hentet fra.
Mange internasjonale helse-størrelser som f. eks den tyske professorene i mikrobiologi Sukharit Bhakdi, hevder at «Covid-19-pandemien» i realiteten var over medio mai 2020. De sier at den oppblussingen vi har sett på Den nordlige halvkule etter da, for en del  er en feildiagnostisert oppblussing av sesonginfluensa, men at den største delen i 2021 skyldes bivirkninger av «Covid-vaksinen», som ofte skyldes transmisjon av Covid-19 fra personer som har mottatt de såkalte «Covid-vaksinene» til friske mennesker. – Jeg har eksempler fra mitt eget sosial liv på de siste kategoriene!

Forslaget mangler forebyggende tiltak

En oppfatter det som merkelig at et forslag fra landets øverste helsemyndigheter om tiltak mot en påstått pandemi så totalt mangler anbefalinger om forebyggende tiltak: Hvor er rådene om at hver enkelt må sørge for regelmessig og tilstrekkelig mosjon for å styrke immunforsvaret?
I dag foreligger det også mye kunnskap om den betydningen Vitamin D har for et godt immunforsvar og at det i Norden gjerne oppstår altfor lave nivåer av dette mineralet i blodet. Et stort flertall av de som har hatt alvorlig og eller fatal «Covid-19-syksom», har hatt for lavt nivå av vitamin D i blodet Hvor er rådene om og tiltakene for å sørge for at befolkningen får adekvat tilskudd av Vitamin D?
Tilgjengelig statistikk og annen medisinsk informasjon viser at fedme er en av de faktorene som predisponerer for alvorlige og fatale infeksjoner av SARS-CoV-2: Hvor er anbefalingen om å senke BMI til et akseptabelt nivå for å styrke immunforsvaret via bedret opptak av vitamin D?

mRNA – en eksperimentell teknologi

Disse såkalte ‘Covid-vaksinene’ bygger på en ny, eksperimentell teknologi – på mRNA-teknologi. Denne teknologien har vært under eksperimentell utprøving i snart 10 år mot terminale kreftpasienter uten særlig overbevisende resultater.

«Covid-vaksinen»

Jeg setter konsekvent ordene «Covid-vaksine» i hermetegn, fordi dette ikke er noen vaksine i tradisjonell forstand, da de ikke inneholder svekkede eller inaktiverte mikrober. «Covid-vaksinen» er en gen-endrende substans oppløst i blant annet Grafeneoksid og andre adjuvanser. «mRNA-vaksinen» er gen-endrende i den forstand at den gjør om cellene i kroppen til en konstant produsent av Spike-proteiner – et protein som er et fremmedlegeme i kroppen og er sterkt giftig (toksisk).
Også adjuvansen Grafeneoksid er giftig. Spanske La Quinta Colomna hevder at det er denne substansen sammen med Spikeproteinet som forårsaker «Covid-19» og at den kan påvirkes av stråling fra mobilnettet, særlig fra 5G-nettet, som er under utbygging.
Den såkalte «Covid-vaksinen» er altså eksperimentelle injeksjoner, som ikke er fullt godkjent til bruk på mennesker. Pr januar 2021 har de fire største produsentene KUN fått godkjent disse «vaksinene» til bruk i en nødhjelps-situasjon. Det at dette samtidig fritar Pfizer BioNTec, Astra Zeneca, Johnson & Johnson, og ModeRNA fra erstatningsansvar er mildt sagt bemerkelsesverdig. – Det ansvaret har de fått plassert på helsemyndighetene i det enkelte landet.

Alternative behandlingsformer

Disse «vaksinene» fikk hastegodkjenning under forutsetning av at det ikke foreligger alternative behandlingsformer. Den godkjenningen bygger på en løgn: Så tidlig som i midten av mai 2020 forelå det rapporter om effektive behandlinger av tilstanden «Covid-19» med både Hydroxychloroqine i akuttfasen og Ivermectin under hele forløpet, begge i kombinasjon med ulike antibiotika, vitaminer og zink. Denne informasjonen ble aktivt forsøkt skjult av WHO, amerikanske CDC, FDA og flere andre. Flere leger som likevel foreskrev medikamentene, mistet jobbene sine (det har også skjedd i Norge).

Hastegodkjenningen av «Covid-vaksinene» og manglende uttesting

Hastegodkjenningen av «Covid-vaksinene» er forbundet med korrupsjon. Jeg siterer fra nettstedet Steigan,no:

«Ei stor gruppe leger og forskere som kaller seg Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT) har saksøkt amerikanske Food and Drug Administration (FDA) for å få frigjort hemmeligstemplede dokumenter fra den farmasøytiske giganten Pfizer. FDA hadde opprinnelig bestemt at disse dokumentene skulle holdes hemmelig i 75 år, men de tapte i en domstol i Texas og måtte begynne å publisere dokumentene.»
Noen av de frigitte dokumentene avslører blant annet at Pfizer betalte amerikanske FDA (Food and Drug Administration) hele 2.875.842$ i «bruker-godtgjøring» for aksepten av deres «Covid-vaksine».

Dette er altså en av de «Covid-vaksinene» Helsedepartementet vil pålegge befolkningen å få injisert, noe jeg finner dypt juridisk og etisk betenkelig!
Det nylig frigitte dokumentet 5.3.6 CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT REPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2) avslører svært betenkelige funn fra uttestingen av «Covid-vaksinen» fra Pfizer sin side: Der avsløres det at Pfizer mottok 150.000 meldinger om alvorlige bivirkninger bare de første 3 månedene, der 42.086 forsøkspersoner deltok. Hele 1223 av forsøkspersonene døde! Det er en dødsrate på 3 % (2,9 %) mens tilsvarende rate for «Covid-19 er 0,20 %.»

Dels er det avslørt svært mangelfull forhåndstesting av produktene, dels er det avslørt flere tilfeller av direkte svindel, som f. eks. det at de av testpersonene som hadde mottatt placebo fikk tilbud om injeksjoner med de aktive stoffene i «Covid-vaksinen». Slik saboterte f. eks. Pfizer deres egen mulighet til å kartlegge langtidseffekter av de stoffene de vil injisere.
På Steigan skriver i artikkelen «Pfizers egne dokumenter gir et rystende bilde: 1200 dødsfall på 90 dager og genetiske skader» følgende:

«Pfizer har altså sjøl registrert at «vaksinen» deres kan føre til endringer av arvestoffet på en slik måte at offeret får lammelser, misdannelser, nedsatte intellektuelle evner, skader på hørsel og syn!

Og dette giftstoffet vil politiske myndigheter tvinge alle mennesker til å få sprøytet inn i kroppen, også barn og unge, og det med de mest totalitære virkemidler som vaksinetvang og utestengelse fra samfunnet av dem som nekter å la seg injisere.»
Jeg støtter den reservasjonen han gir uttrykk for i denne saken!

Statistikk over antall sykdomstilfeller

Det foregår en bredt anlagt internasjonal svindel omkring dødsraten for «Covid-19». De aller fleste landene oppgir nemlig antall døde «med covid» ikke «av covid». Dette betyr at drapsofre, trafikkofre, hjertekar-døde og kreftdødsfall blir registrert som «covid-dødsfall» hvis de dør etter en positiv RT-PCR-test. F. eks. innrømmet de i Italia at bare 3,6% av covid dødsfall var «av covid» og at de resterende 96,4 % var «med covid». – Tidlig i høst justerte f. eks. Portugal sine offisielle tall for «Covid-dødsfall» ned fra over 17.000 til 170 etter en dom i portugisisk høyesterett. Det er all grunn til å spørre om når norske myndigheter skal gjøre tilsvarende korrigeringer!

«Trygge og effektive»?

Til tross for propagandaen fra medisinalfirmaene, fra regjeringer verden over inkludert den norske og fra Main Stream Media om «at «Covid-vaksinene» er trygge og effektive», advarer flere av verdens ledende vitenskapsmenn og -kvinner på det sterkeste mot disse injeksjonene. De har da også vist seg å gi svært alvorlige bivirkninger og død, noe jeg har beskrevet ovenfor.
Nylig kom det en rapport som viser en 2.000 % økning i fosterdød som følge av «Covid-19-vaksinene».
Nei, «vaksinen» aldeles ikke trygg; det viser seg at den er hele 150 ganger farligere enn sykdommen. Og «Covid-vaksinen» er heller ikke effektiv: Den stanser aldeles ikke sykdommen «Covid-19», men bidrar tvert imot sterkt til å spre den. Rapporter fra f. eks. Israel og Skottland viser at de «vaksinerte» utgjør ca 80 % av alle sykehusinnleggelser av eller med «Covid-19» og at 95 % av alle dødsfallene har fått en eller flere injeksjoner med «Covid-19-vaksine».
For de som overlever, når effekten av «Covid-vaksinene» en topp etter ca 14 dager, deretter avtar den raskt og er tilnærmet NULL etter ca 6 måneder og må fornyes. – Det skumle er at «Covid-vaksinene» også påvirker det naturlige immunsystemet på en negativ måte – det svekkes for hver injeksjon en person mottar, noe som har ukjente konsekvenser på sikt.

Protester fra helsepersonell og forskere

Et stort antall leger, bioingeniører og mikrobiologer er tilknyttet organisasjoner som Doctors4-Covid-Ethics, America’s Frontline Doctors, Doctors-4-Open-Debate,  Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT)  og andre organisasjoner.
Professor og mikrobiologen Sukharit Bhakdi er uten sammenligning den mest siterte vitenskapsmannen eller -kvinnen i Tyskland, uansett fagområde. Sammen med sin ektefelle dr. Karina Reiss har han skrevet boka «Corona False Alarm? – Facts and Figures» – med svært gode henvisninger til faglitteratur for de opplysningene de kommer med. Jeg utfordrer HOD til å sette seg inn i den litteraturen!
Dr. Robert Malone er (med-) oppfinner av mRNA-teknologien og har engasjert seg sterkt i kampen mot å bruke teknologien til å levere vaksiner, et engasjement han også deler med dr. Michael Yeadon, som er tidligere forskningsdirektør i Pfizer.

Alle tre advarer innstendig mot «Covid-vaksinene». Gjennomgangen av offisielle tall fra ulike databaser om bivirkninger av vaksiner viser at det primo mars 2022 har det dødd ca 3 ganger flere av vaksinene enn av «Covid-19», noe de nevnte forskere og mange andre fagpersoner i opposisjon til det offisielle narrativet understreker.

Stor usikkerhet i «Covid-19-statistikkene»

Det er enorm usikkerhet i de tallene for rapporterte bivirkninger. En senatskommisjon i USA understreket ca 2010 at det trolig rapporteres mellom 1 % og 10 % av alle reelle bivirkninger, inklusiv dødsfall, til det åpne rapporterings-systemet VARES. Det er all grunn til å mistenke at rapporteringsfrekvensen er uendret i USA og at det samme forholdet gjelder Europa.
«Covid-vaksinene» gir store skader på indre organer som lever, hjerte, nyrer, lunger og sentral-nervesystemet. En kjenner ikke konsekvensene av disse skadene i et middels langt perspektiv (2-5 år).
På grunn av den korte utprøvingstiden og det omfattende jukset som er avslørt, vet en heller ingen ting om konsekvensene av «Covid-vaksinene» i et perspektiv på over 5 år.

I løpet av det siste halvåret i 2021 er det en markant overdødelighet i de fleste av landene. Selskaper i USA som selger livsforsikring rapporterer om en økt mortalitet på 40 % over middeltallet for de siste 5 årene – flest i aldersgruppen 20-60 år! Dette er et forhold som også gjelder Norge.

Andre land rapporterer opp mot 80 % overdødelighet i samme perioden. Det er helt normalt at tallet på antall døde varierer fra år til år, men statistikere slår fast at den økt mortaliteten ligger langt over det normale. – Blant «vaksinerte» og «dobbeltvaksinerte» idrettsutøvere rapporteres det om en økning i antall dødsfall på, som ligger skyhøyt over normalen; oftest på grunn av akutte hjerteproblemer.

Det er altså denne «vaksinen» Den norske regjering vil pålegge folket å få injisert minst en gang hver 6. måned. Og som bevis på sin «vaksinestatus» må de legge fram et gyldig bevis – et «Corona-sertifikat» for å få adgang til en rekke offentlige arenaer.

Brudd på grunnleggende juridiske rettigheter

Den foreslåtte videreføringen av «Covid-tiltakene» bryter med en rekke paragrafer i Grunnloven og med menneskerettighetene.

Offentliggjøring av helseopplysninger

Det var på bakgrunn av den upresise definisjonen av «pandemi» fra 2009 at WHO og nasjonale helsemyndigheter erklærte pandemi fra 12. mars 2021. I og med den erklæringen ble det innført nedstenging av samfunnet og friheten til den enkelte borger ble alvorlig begrenset. Disse tiltakene ble innført i strid med grunnleggende menneskerettigheter, med Grunnloven og uten reell behandling i Stortinget. Og attpåtil påberopte Solberg-regjeringen seg taushetsrett i 100 år for beslutningsgrunnlaget (Stortinget reduserte denne til 60 år senere.)

Slik jeg ser det foreligger det ingen gyldige kriterier for å opprettholde tiltakene mot «Covid-19» generelt og for innføringen av «Coronapass» spesielt. Opplysninger om vaksinering er taushetsbelagte helseopplysninger, som dypest sett er en sak mellom den enkelte og vedkommendes lege. Likevel krever altså helsemyndighetene at «vaksinestatus» skal utgjøre «adgangskortet» i en rekke sosiale og samfunnsmessige sammenhenger.

Dermed har «Koronapass» ikke noe med helse å gjøre; dette er ren medisinsk apartheid og må derfor avvises på det sterkeste.

Brudd på Grunnloven og på menneskerettighetene

På sidene 12 til 23 lister høringsnotatet opp en rekke norske lover som fortsatt skal oppheves i og med forlengelsen av tiltakene fram til juni 2023 – igjen uten juridisk vurdering eller reell behandling i Stortinget. Disse forslagene er beskrevet i avsnittene:

  • 2.2 om Retten til respekt for familieliv, privatliv og hjem
  • 2.3 Retten til religionsfrihet
  • 2.4 Retten til forsamlingsfrihet
  • 2.5 Retten til bevegelsesfrihet
  • 2.6 Diskrimineringsvernet
  • 5 Personvernforordningen (GDPR), personopplysningsloven og helseregisterloven
  • 6 Likestillings- og diskrimineringsloven
  • 7 Arbeidsmiljøloven

Her sier altså helsemyndighetene at de diktatorisk kan bryte alle disse lovene når utgangspunktet er «helse». Omfanget for dette utgangspunktet skal altså kunne være «spesielle vilkår» og «ved nødvendighet», men det er påfallende at rammene / kriteriene for «vilkårene» og «nødvendigheten» ikke er utdypet bedre i høringsdokumentet. Slik jeg forstår framlegget er det opp til HOD å fastsette disse vilkårene, og vi har sett de siste 2 årene at disse «rammene og vilkårene» har vært altfor vilkårlig definert!

Det foreslås da heller ingen form for kontroll eller mulighet for overstyring. Dermed er vi igjen i en situasjoner helsemyndighetene kan sette lovlig valgte organer til side, uten nærmere definerte kriterier så sant dette kan begrunnes «av hensyn til helse». – Dette gir et helsediktatur og ikke et demokrati. Videreføringen av dette helsediktaturet må derfor avvises og tiltakene opphøres snarest!

Brudd på Nürnbergtraktaten og Helsinkierklæringen

Tvungen injeksjon av sterkt eksperimentell karakter er i strid med Nürnbergtraktaten og med Helsinkierklæringen. I Høringsdokumentets avsnitt 3.2 heter det blant annet:

«3.2 Grunnloven og internasjonale menneskerettsforpliktelser
Ulike smitteverntiltak griper inn i en rekke menneskerettigheter, og dermed vil bruken av koronasertifikat også kunne påvirke utøvelsen av et bredt spekter av rettigheter. I og med at forholdet til menneskerettighetene primært må vurderes ved vedtagelse og endring av regler om smitteverntiltak, begrenses fremstillingen her til enkelte eksempler på menneskerettslige spørsmål som kan oppstå ved fastsetting av differensierte smitteverntiltak og bruk av koronasertifikat som dokumentasjon. Se for øvrig omtale Prop. 203 LS (2020-2021).» 

Det er svært påfallende at HOD mener det er akseptabelt at disse lovene brytes også i fortsettelsen uten at kriteriene er spesifisert!

Skadelig bruk av munnbind stopper ikke «SARS-CoV-2»

Et av de tvangstiltakene som har vært påført Det norske samfunnet, er påbudet om bruken av munnbind i det offentlige rom. Men det viser seg at dette påbudet er direkte uvitenskapelig fordi det ikke finnes munnbind som stanser virus, dessuten at bruken av munnbind har vært mange negative konsekvenser:

Pr des. 2021 forelå det 104 studier som viser at munnbind kan skade de som bruker dem.
Samtidig var det 120 studier som viste at ansiktsmaske/munnbind ikke stopper ‘smitte’, + 79 studier som viste skade & ineffektivitet samt 14 studier som viser at bruk av munnbind kan øke spredning av Covid19 (se «COVID-19 Masks: How Effective and How Safe?» og «Child Masking Is Harmful, Unnecessary, Cruel, and Should End Immediately Experts Say.»).

På denne bakgrunnen krever jeg at dette tiltaket opphører umiddelbart!

Omfattende sensur

I høringsutkastet gis det inntrykk av enighet og generell oppslutning om at vi har hatt / har en pandemi av SARS-CoV-2-viruset og at det er generell oppslutning for tiltakene. Det stemmer ikke. Grunnen til det er at enhver som har opponert har blitt forsøkt tiet i hjel, sensurert eller til og med rettslig forfulgt.

Det er dypt betenkelig at fremstående ledere i f. eks. CDC og andre helsemyndigheter i USA har store aksjeandeler i en eller flere av selskapene Pfizer BioNTec, Astra Zeneca, Johnson & Johnson, og ModeRNA. Dette gjelder altså firmaer som tilhører verdens mest saksøkte og dømte på grunn av vaksineskader og medikamentbivirkninger

Et stort antall leger og annet helsepersonell har da også signert The Great Barrington Declaration, som insisterende anmoder om at Lock Down og andre «Covid-19-tiltak» opphører snarest

Samfunnsmessige

Vi har kontinuerlig smitte av ulike kilder i samfunnet og menneskeheten har alltid levd med en slik situasjon. Men her ser det ut til at HOD her tal mål av seg til å verne Det norske samfunnet mot enhver smittsom sykdom. Dette er rett og slett Hybris i mine øyne!

Vi ser nå at land etter land dropper alle «Covid-tiltakene» sine. Hvorfor skal da Norge fortsette med et av de mest inngripende tiltakene – overvåkningsmiddelet Coronapass. Assosiasjoner til Hitler-Tysklands jøde-tiltak og andre regimer vi ikke ønsker å bli forbundet med.

Høringen ignorerer konsekvent naturlig immunitet; den egenskapen som har berget menneskeheten fra pandemier i titusener av år.

Inkonsistente signaler om «vaksinering» i høringen

På side 23 sies det at » Covid-19-vaksinene som tilbys i programmet er nye vaksiner og er godkjent etter hasteprosedyre.» Dette gir altså gis det inntrykk av at er frivillig å ja seg injisere med disse substansene. Dette står i kontrast til tekstene i kapitlet 3.1 Smittevernloven, der det bl.a. heter på side 10:

«Av bestemmelsen følger at dersom det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom, kan departementet i forskrift bestemme at befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg vaksinere. Vilkåret om at det må være et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom innebærer at myndigheten kun vil kunne benyttes i få tilfeller og at det må være tale om en midlertidig situasjon..»

En legger merke til at begrepet «allmennfarlig» ikke er definert. En ser også at det her snakkes om at borgere har plikt til å la seg «vaksinere» uten hensyn til om stoffene som injiseres er fullt ut godkjente, gjennomprøvde medikamenter eller ikke, eller om preparatene befinner seg på eksperimentelt stadium, slik mRNA-teknologien gjør i dag.

Videre heter det på side 10:

«Dersom et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom har oppstått, kan departementet i forskrift bestemme at personer som ikke er vaksinert må oppholde seg innenfor bestemte områder, skal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, for eksempel i barnehage, skole, møter eller kommunikasjonsmidler, eller at de må ta nødvendige forholdsregler. Dersom det i slike situasjoner er nødvendig å vaksinere befolkningen eller deler av den med en gang for at folkehelsen ikke skal bli vesentlig skadelidende, kan Helsedirektoratet påby vaksinering eller de nevnte tiltakene. At det må være nødvendig og med en gang er to kriterier som tilsier at terskelen for bruk av denne myndigheten er svært høy.» 

Hvordan defineres denne terskelen, hvem definerer den og ut fra hvilke kriterier? – En sykdom påvist gjennom PCR-tester med feilprosent på mellom 65 og 98 % er så avgjort ikke et gyldig kriterium.

Igjen legges det opp til en situasjon der reell utøvelse av makt i landet fjernes fra de demokratiske prosessene og legges til et ikke-valgt byråkrati uten at det er etablert noen som helst kontrollorgan.  – Vi har sett mange eksempler veden over på at dette har utviklet seg til helsediktaturer, som f. eks. i deler av USA, i Canada, Australia og New Zealand. Også i Norge har en sett uheldige bindinger mellom de som fungerer som stråselskaper for Medisinindustrien (verdens mest saksøkte og dømte industri) og embetsverket.

Dette er juridisk og etisk betenkelig og bør opphøre snarest i stedet for å videreføres slik forslaget beskriver.

Vaksinering av barn

Barn har høy grad av beskyttelse mot «Covid-19», mye på grunn av høye nivåer av Glutatione (nedbrytningsstoffet fra D-vitamin) i kroppen. Derfor har få barn gjennomgått naturlig infeksjon fra SARS-CoV-2-viruset eller andre Coronavirus. Igjen har HOD et uheldig fokus på at «Covid-19-vaksiner» alene kan gi beskyttelse mot SARS-CoV-2:
Sitat fra side 35:

«Mange barn under 16 år er ikke fått to vaksinedoser, og mange har heller ikke gjennom-gått covid-19. Per i dag er det ikke en nasjonal anbefaling om å fullvaksinere barn under 16 år. Barn under 16 år er også avhengig av begge foreldrenes samtykke for å kunne ta koronavaksinen. Mange barn under 16 år vil av den grunn ikke ha mulighet til å få koronasertifikat som kan gi adgang til samfunnsaktiviteter

Sett i lys av de svært alvorlige bivirkningene av «Covid-vaksinene» både på kort sikt, på middels langt tidsperspektiv og de ukjente konsekvensene av disse injeksjonene på lang sikt, er det svært betenkelig at HOD i det hele tatt diskuterer pålegg om at barn skal utsettes for det medisinske eksperimentet som mRNA-teknologien innebærer!

Yrkesforbud for arbeidstakere?

I kapittel «7.2 Arbeidsforhold» på side 36 heter det:

 «Det vil også bli nødvendig å vurdere hva som kan bli rettsvirkningene av å bli nektet ad-gang til arbeidsplassen på grunn av manglende koronasertifikat. Til det siste må det for eksempel tas stilling til om arbeidsgiver vil ha lønnsplikt for en uvaksinert arbeidstaker som nektes adgang til arbeidsplassen (og som ikke f. eks. kan arbeide hjemmefra) eller om arbeidstakeren vil måtte ha fri uten lønn. Eventuelt må det vurderes om manglende koronasertifikat skal kunne gi grunnlag for personalmessige forføyninger, i ytterste konsekvens oppsigelse eller avskjed.»

Her legger altså HOD opp til samme diktatoriske ‘Berufsverbot’ mot uvaksinerte som nazistene innførte ovenfor jødene under 2. verdenskrig. Det er totalt uakseptabelt og må avvises!

«Covid-sertifikat» som adgangskort i religiøse og sosiale sammenhenger

Sitat fra kapittel 7.3 Tros og livssynssamfunn (side 37):

«Departementets utgangspunkt er at deltakelse på samlinger i tros- og livssynssamfunn ikke skal være forbeholdt vaksinerte og personer som har gjennomgått koronasykdom, og som kan dokumentere dette med koronasertifikat. Et slikt krav vil kunne være et inngrep i religionsfriheten og en uforholdsmessig forskjellsbehandling. I den grad det skal være adgang for tros- og livssynsamfunn å ta i bruk koronasertifikat bør dette ha et avgrenset formål, for eksempel for å tillate et høyere antall deltakere på arrangementer.»

Heldigvis ser det ut til at HOD her aksepterer at religionsfrihet er en grunnleggende menneske-rettighet. Likevel unnser de seg ikke for å åpne for å begrense antall deltakere i en slik forsamling. Dette gjør at en kan virkelig stille spørsmål om hvor langt HOD mener denne friheten strekker seg!
Sitat fra kapittel «7.5 Koronasertifikat som dokumentasjon i andre sammenhenger» (side 39):

«Departementet mener det kan være aktuelt å stille krav om vaksinasjon eller gjennomgått covid-19 sykdom for å besøke restauranter, kafeer og barer. Serverings- og utelivsbransjen har blitt pålagt en rekke ulike, svært inngripende tiltak under pandemien. Strenge tiltak, slik som skjenkestopp, er dramatisk for mange foretak da dette svekker deres lønnsomhet betydelig. Slike tiltak fører i mange tilfeller til permitteringer og stenging av virksomheter som både er viktige arbeidssteder og sosiale møteplasser. I tillegg rapporterer flere næringslivsaktører at de sliter med å få tilbake en kompetent arbeidsstokk etter en permittering. Kompetansesvinn innenfor denne sektoren utgjør et problem i dag, men kan også komme til å bli et voksende problem for bransjen på lengre sikt.»

HOD unnser seg altså ikke for å utøve forskjellsbehandling basert på sensitive helseopplysninger (les å bruke «Coronasertifikat»). De innrømmer selv at slike tiltak har store økonomiske konsekvenser for en rekke samfunnsaktører, men begrunner tiltaket med «helse». Tiltakene gjennom hele denne «Pandemien» har ført til at ordet etter hvert har fått et svært uklart innhold.

Avslutning

Alle faktorene nevnt i dette høringssvaret gjør at jeg anmoder om at forslaget om (sitat) «å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer» med hjemmel i Lov av 5. august 1994 nr 55 om vern mot smittsomme sykdommer fram til 30 juni 2023.» (sitat slutt) avvises og at alle tiltakene opphører umiddelbart.

Sortland 04. mars 2022
Egil O. Enåsen

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese