25 enkle kulepunkter som beviser at CO2 ikke forårsaker global oppvarming

«Av en geolog, til en forandring – dr Roger Higgs, Geoclastica Ltd, Technical Note 2019-11, 6th April 2019 på ResearchGate (her.)

NB Er det spørsmål belegg for disse 25 punktene (bortsett fra de 4 kommentarene mine), må dere ta kontakt med opphavsmannen dr. Higgs på rogerhiggs@hotmail.com

«Det er av svært viktig at vi avslører bedraget om at «CO2 er lik forurensning» – som blir påtvunget våre barn, barnebarn, nevøer og nieser på skoler, universiteter og Main Stream Media (MSM) verden over – i nitidig sannfulle termer, som er lett å forstå for menigmann, inklusiv ungdommene selv.

Her er de 25 punktene som beviser CO2 sin uskyld:

 1. Geologer vet at klimaet har endret seg helt uten relasjon til CO2 gjennom Jordas 4,5 milliarder årige historie. Likevel har ikke IPCC (FN’s Intergovernmental Panel on Climate Change) noen geologer blant de hundrevis av forfatterne de hadde oppnevnt, verken til sin 5. rapport over klimastatus («assessment report») fra 2014 eller til den kommende 6. rapporten i 2022. (se Technical Note 2019-10). Dermed mangler IPCC både geologisk input og langtidspespektivet.
 2. Selve eksistensen til IPCC hviler på publikums tro på «menneskeskapt global oppvarming» via CO2-utslipp (engelsk: AGW = Antropogen Global Warming). Enda verre er at nesten alle oppnevnte forfattere og universitetsforskere har sterke, ensidige interesser i AGW, det vil si deres rykte (publikasjoner, forelesninger) samt fortsatt avlønning og bevilgninger til forskning. På samme måten har større universiteter gitt opp sin vitenskapelige upartiskhet og integritet ved å være vertskap for institutter som har som formål å bekrefte AGW-teorien og å handle i forhold til den, som for eksempel Graham Institute (Imperial College), Tyndall Centre (USA).
 3. Den ofte gjentatte påstanden om 97 % konsensus blant vitenskapsmenn om at «global oppvarming er menneskets skyld» (CO2-utslipp) er usann. Den refererer i virkeligheten til en undersøkelse av en relativt liten gruppe «klimaforskere» (en ganske ny type vitenskapsmenn med sterke incentiver for sitt ensrettede syn (se punktene 2 og 15) og hva som er enda verre, bare de av dem som «aktivt publiserer».
 4. Uttrykkende «klimafornekter» og «global oppvarmingsfornekter» er foraktelige og uærlige uttrykk for AGW-tvilere. Ingen utdannet person betviler global oppvarming fordi termometre måler ca 1 grad økning fra 1850 til 2016 (med pauser)!
 5. Drivhushypotesen, som IPCC’s tro på AGW bygger på, er at atmosfæriske gasser fanger varme. Men dette er en gammel forestilling (1800-tallet), mest bare som en idé. Det er ikke engang en ekte vitenskapelig hypotese. Grunnen er at den ikke lar seg teste i noe som helst laboratorium, fordi det ikke finnes noen eksperimentell ‘Container’ som kan gjenskape Jordas uavgrensede og gjennom-blandede atmosfære.
 6. IPCC sine computermodeller er så full av antakelser at de er fullstendig upålitelige. For eksempel viste forutsigelsen av oppvarming for tidsrommet 1995 – 2015 seg å feile med 2-3 ganger for høy temperatur. En sannsynlig forklaring er at selve ideen om atmosfæren som et drivhus er nonsens, slik flere vitenskapsmenn forklarer i en nylig publikasjon. Se punkt 19 for en tilsvarende, drastisk feil for IPCC sine modeller, se også her og her.
 7. CO2 har vært høyere enn i dag for ca 75 % av de siste 550 millioner årene. Evolusjonen blomstret, atmosfærisk CO2 gjorde fotosyntesen mulig; gassen er grunnlaget for alt liv. Masseutryddelser på grunn av høy for temperatur som skyldes høyt CO2-nivå, er helt ukjent!
 8. [Det hevdes at ] Gjennom de siste 12.000 årene (vår egen mellomistid, Holocene) var CO2-nivået bare 250 – 290 ppm (parts per million) 1), noe som er nært plantesult-nivå, gram til 1850, da de industrielle utslippene av CO2 begynte, noe som angivelig fikk CO2 til å stige bratt 2). Uansett er CO2-nivået i dag bare på 410 ppm; det vil si mindre enn halvdelen av en tiendedel av en prosent av atmosfæren vår (0,0410 %).
 9. Før Mennesket begynte å slippe ut CO2 i atmosfæren omkring år 1850, inntraff en oppvarming av Jorda. Den kom etter den lille toppen omkring år 1600 e. KR etterfulgt av et sakte stigende CO2-nivå (målt i isborekjerner 1). En enkel forklaring er frislipp av CO2 fra sjøvann, hvis evne til å holde på CO2 faller ved stigende varme. 3).
 10. En publisert studie av målinger mellom 1980 og 2011, viser at endringen i oppvarmingsrate skjer omtrent 1 år før endringer i vekstraten til CO2. Sammen med andre tegn underbygger dette at økende CO2-nivå er en konsekvens av, ikke en årsak til, global oppvarming.
 11. Etter starten på menneskenes utslipp fra ca 1850 har økningen i CO2-utslipp akselerert uten noen reverseringer. I slående kontrast til dette har temperaturen fra 1850 til dagens oppvarming etter Den Lille Istiden blitt hyppig avbrutt av små nedkjølinger (1878 – 1910 og 1944 – 1976) og den berømte pausen eller Hiatus mellom 1998 og 2013 (se Wiki).
 12. Denne ustabile moderne oppvarmingen ligner i stedet den like ustabile stigningen i magnetisk output fra 1901 til det sjeldent forekommende solare «Grand Maksimum», som nådde sin topp i 1991; den første på 1700 år!
 13. Den Moderne Oppvarmingen nådde toppen i februar 2016. Etter det har Jorda kjølt seg ned i (minst) 3 år; fra april 2019.
 14. Svensmark-teorien sier at økt magnetisk flux varmer opp Jorda ved at de avbøyer kosmiske stråler, dermed reduserer de skydekke og slipper til mer varme fra Sola, som igjen varmer opp både verdenshavene og landjorda, i stedet for at strålene blir reflektert. Dette støttes av en satellittstudie over et tidsrom på 32 år (1979 – 2011) fra NASA, som viser redusert skydekke. 4)
 15. Den høyrøstede og IPCC-involverte klima-vitenskapsmannen dr Stefan Rahmstorf fra det tyske regjeringsoppnevnte Potsdam Institute for Climate Impact Research mottar årlig 1 million amerikanske dollar i forskningsbevilgninger fra en privat stiftelse. Rahmstorf sa i artikkelen «Antropogen klimaendring» av 2008 at «det er ikke noe holdbart alternativ … [til CO2 som driver av den moderne oppvarmingen fra 1940 til 2006 fordi] «… forskjellige forfattere er enige om at solar aktivitet ikke økte signifikant i den samme perioden». – Likevel skrev den berømte fysikeren dr. Michael Lockwood, publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Nature: i 1999 at «Det har funnet sted) en dobling i Solas Koronale magnetfelt i løpet av de siste 100 årene –  «Den totale magnetiske fluxen ut fra Sola har økt med en faktor på 1,4 siden 1964 og på hele 2,3 siden 1901» !!. Sjekk selv den bratte stigningen. Sjekk selv den bratte stigningen mellom 1964 og -91 i solar magnetisk output, som viser seg som et fall i detekterte neutroner (proporsjonalt med kosmisk stråling) i graf 3 på finske Cosmic Ray Station ved Universitetet i Oulu.
 16. Lockwood viste at gjennomsnittlig magnetisk flux økte hele 230 % fra 1901 ti 1995, altså mer enn en dobling. Den endelige spissverdien (toppverdien) var 5 ganger minimumsnivået ved starten av den perioden, se også punktene 17 og 18 og Henrik Svensmark sin teori (punkt 14).
 17. …. Etter foregående Grand Solar Minimum i det 4. århundret (altså lenge før industrielt utslipp av CO2) varmet Jorda seg opp til rett over dagens temperaturer. Etter det fulgte en «sagtannet» avkjøling/oppvarming gjennom De mørke Middelalder-årene og Middelalderens Varmeperiode, inn i Den Lille Istiden, og danner en parallell til et 1000-årig solart fall; og …
 18. … før det, mellom 8.000 f. Kr og 2.000 før Kr. var Jorda varmere enn i dag i lange perioder (hundrevis; hvis ikke tusenvis av år), noe som vises i årringer i trær, krympede isbreer o.s.v. Deretter inntraff en ustabil nedkjøling fra år 3.000 f. Kr. til Den Lille Istiden parallelt med et fall i solar aktivitet, som fulgte etter Holocenes Super Grand Maksimum omkring år 3.000 f. Kr.
 19. Denne nedkjølingen gjennom siste 4.500 år motsier IPCC sine Computer-modeller, som faktisk forutsier en oppvarming gjennom den samtidige (langsomme) økningen av CO2-nivået. Dette er «Holocene Temperatur-Stridigheten» til Liu et al. (2014). Se også kulepunkt 6.
 20. Pinlig for de som fremmer Antropogen Global Oppvarming (AGW) så ble det varme intervallet mellom 8.000 og 2.000 år f. Kr. Kalt «Holocene Klima-Optimum» før dagens CO2 / AGW-hysteri begynte. Denne varmeperioden var sannsynlig en stor fordel for menneskehetens sosiale utvikling. I virkeligheten var det kuldeperiodene som brakte med seg tørke og varme og som endte sivilisasjoner.
 21. Kryssrelaterte grafer for Solar magnetisk fluks versus Jordas temperatur etter 1880 antyder en tidsforsinkelse på 25 år, slik at temperaturtoppen i 2016 svarer til Den Solare Toppen av 1991. Tidsforsinkelsen skyldes sannsynlig verdenshavenes termiske treghet på grunn av det enorme volumet og varmekapasiteten til havene, derfor den sene responsen på oppvarming fra Sola.
 22. IPCC ignorerer helt muligheten for en slik tidsforsinkelse og hevder at samtidig oppvarming (fram til 2016) og en solar svekkelse (siden 1991) må bety at varmen er drevet av CO2.
 23. Den forrige mellomistiden for omtrent 100.000 år siden (Eemian) var varmere enn vår Holocene mellomistid. Mennesker og isbjørner overlevde! – CO2-nivået var da (antakelig) lavere enn i dag, på ca 275 ppm. (se punkt 8)
 24. Den samtidige økningen i temperatur og CO2 er dermed en falsk sammenheng. Den virkelige årsaken til oppvarmingen er en solar oppbygning til et sjeldent Grand Solar Maksimum, som faller sammen med Menneskets industrialisering ved en ren tilfeldighet. Derfor er den demoniseringen av CO2 som IPCC står for en kolossal blunder, som koster billiarder av dollar i unødvendige og ineffektive anstrengelser for å redusere det.
 25. Jorda har hatt global avkjøling siden februar 2016 og denne kan forutsies å vare i minst 28 år, hvis en tar hensyn til tidsforsinkelsen og matcher det 28-årige fallet Solaktivitet fra 1991 til i dag slik at en tar hensyn til den 25-årige tidsforsinkelsen.

Uunngåelig konklusjon:

IPCC tar feil. – Det er Sola – ikke CO2 – driver den globale oppvarmingen.

Ref.: DR ROGER HIGGS (http://www.geoclastica.com + https://www.researchgate.net)
Kontact: rogerhiggs@hotmail.com for litteraturkilder for hvilken som helst av de forannevnte ‘Inconvenient Facts’.»

Fra nettstedet Electroverse.

Oversatt fra engelsk av Egil O. Enåsen, etter tillatelse fra Cap Allon, nettstedet Electroverse.net Grand Solar Minimum + Pole Shift

Oversetterens kommentarer

 1. Dette stemmer ikke helt med Zbigniew Jaworowskis funn om at det «lekker CO2» fra gasslommer i bre-is ved at det oppstår hyperflytende vann i isen pga ekstremt trykk nede i isen. Se vitneprovet foran US Senat-komité her. eller en lengre artikkel her.
 2. Dette er en litt omdiskutert påstand, se Ernst Georg Beck sin rapport om våtmålinger av CO2 fra 1812 til 1965, som viser betydelig variasjon i CO2-nivået før 1945 (da industrialiseringen tok til for alvor), her.
 3. Henreys lov, se her. For en grundig gjennomgang, se her.
 4. Om forskningen til Henrik Svensmark, se her eller denne videoen her.

Oppdag mer fra Egils blogg

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese