Økologisk landbruk

En kan knapt gå inn i en vanlig matvarebutikk i 2019 uten å støte på et stort antall økologiske matvarer. I løpet av et års tid har disse produktene langt på vei fortrengt produkter fra tradisjonelt landbruk. Det ligger tydeligvis gode penger i den nye moten! Men er økologisk dyrket mat av bedre kvalitet enn mat fra tradisjonelt landbruk? – Det er faktisk ikke så sikkert, noe jeg begrunner i dette innlegget.

Arealbehov

En vanlig innvending mot økologisk landbruk er at det er for arealkrevende. De fleste undersøkelsene sier at økologisk jordbruk krever mellom 1,2 – 1,5 ganger større areal enn tradisjonelt landbruk for å gi like store avlinger. – Artikkelen «If we only ate organic it would be an environmental disaster» av Michael Le Page, publisert i New Scientist av 14. nov. 2017, her konkluderer med at økologisk landbruk krever 2 ganger arealet til tradisjonelt landbruk. Dette har konsekvenser for artsmangfold men også for at Norge gror igjen slik at gamle kulturlandskap 

«Hvis hensikten er å minimalisere arealbruk, burde vi holde oss til konvensjonelt landbruk, sier hovedforfatteren av studien, dr. Adrian Muller ved Forskningsenter for Økologisk Landbruk i Sveis. Han argumenterer imidlertid med at konvensjonelt jordbruk er verre på andre måter, slik som bruken av plantevernmidler og overforbruk av nitrogen og sier at vi alle burde gå over til økologisk hvis det kunne gjøres uten å øke arealbruken.»
«Noen kunne tro at disse miljømessige ulempene er verdt prisen for å bevare urørt natur og artsmangfold, men vi trenger ikke å lage slike sekundære vurderinger. Den vitenskapelige realiteten er at pr. produsert mat-enhet er økologisk jordbruk ikke det spor bedre enn konvensjonelt jordbruk på noen målestokk, og ofte er det faktisk verre, slik New Scientist satte fingeren på sist år.». 

Flere av studiene er opphengt i dogmet om menneskeskapt global oppvarming, eller «klimaendringer» som alarmistene har gått over til å kalle det. Artikkelen i New Scientist er dessverre ikke noe unntak, og diskuterer mye med begrunnelsen «av hensyn til klimaet». Akkurat menneskets påvirkning av klima er en debatt jeg skriver mer om i andre innlegg. Likevel er studien som er gjengitt i New Scientist klart imot økologisk mat, som f. eks artikkelen «Stop buying organic food if you really want to save the planet», fra november 2016 her.

Miljøkonsekvenser ved økologisk landbruk

Studien «Sammenlignbar analyse av miljøkonsekvensene mellom systemer for jordbruksproduksjon, dyrkningsmessig effektivitet og matvalg» av Michael Clark og David Tilman (2017), konkluderer blant annet med:

 • pr produsert matenhet krevde økologisk mat 20 – 110 % høyere bruk av landareal
 • har større avrenningspotensiale av stoffer som fører til økt algeproduksjon i vassdrag,
 • tenderte mot høyere forsuringspotensiale og
 • kunne ikke vise til noen fordel for utslipp av klimagasser

Tross dette anbefaler studien likevel økologisk landbruk ut fra argumentet om lavere bruk av gift, her. Det er en påstand jeg kommer tilbake til.

Innvendingene mot økologisk landbruk er dermed at hvis all mat i verden skulle bli dyrket økologisk, ville det:

 • Ødelegge mange biotoper og redusere artsmangfoldet
 • Gi store arealkonflikter
 • Gi fare for hungersnød på grunn av under-produksjon av mat
 • Føre til mer forurensning/oppvekst av alger i vassdrag
 • Gi et høyere forsuringspotensiale av vassdragene

Den danske professoren Bjørn Lomborg sier rett ut i et innlegg i Aftenposten 2016 at «Økologisk mat er ikke bærekraftig», her.
Økologisk landbruk er i tillegg noe mer arbeidskrevende enn tradisjonelt landbruk og gir derfor mindre tid til andre oppgaver. Dessuten må gårdene gjennom en ganske rigid prosess for å kunne gjøre seg fortjent til å kalles et ‘økologisk jordbruk’.

Smaken på økologisk dyrkede produkter

Tilhengerne av økologisk landbruk hevder ofte at «økologisk mat smaker jo så mye bedre’, men stemmer denne påstanden? – De mest pålitelige undersøkelsene er double-blind-tester der også metoden er beskrevet. Problemet er at flere Double-Blind-tester ikke støtter påstanden om at smaken henger sammen med dyrkingsmåten. Testene sier tvert imot at økologiske landbruksprodukter faktisk ikke smaker bedre enn tradisjonelle landbruksprodukter. I stedet avhenger smaken på landbruksproduktene av:

 • Jordsmonnet på dyrkingsstedet (mengde og sammensetning av næringsstoffer / mineraler etc.)
 • Antall soltimer, temperatur, luftfuktighet og øvrig klima på stedet plantene vokser
 • Antall timer som har gått siden innhøstingen
 • Jeg vil føye til at det kanskje er en viss placeboeffekt her også – forventningen om at maten vil smake bedre er ofte selvoppfyllende!

Andre innvendinger mot økologiske matprodukter er:

 • Bruken av husdyrgjødsel gjør at økologisk mat faktisk forårsaker noen flere mage-tarm-infeksjoner enn mat fra tradisjonelt landbruk.
 • Økologisk mat har også kortere holdbarhet en mat produsert via tradisjonelt, moderne landbruk, noe som fører til økt matsvinn.
 • Økologisk mat koster mer enn mat fra tradisjonelt landbruk.

Se for eksempel Matforskundersøkelsen  i 2018, her.

Giftstoffer i økologisk mat

«Men økologisk dyrket mat inneholder færre giftstoffer enn mat fra moderne landbruk», påstås det. Men i forhold til den påstanden er problemet er at laboratorietester faktisk ikke kan skille på dyrkingsmåten for de to produksjonsformene når det gjelder innholdet av giftstoffer i matvarene.

 

 

 

 

 

 

Se også Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) sin rapport om sammenlikning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon (2014), her.

Visste du at av alle kjemikaliene mennesker fordøyer er ca 99,9 % naturlige? Mat er nemlig kun kjemi og ingenting annet!

Giftstoffer i økologisk landbruk

En utfordring for den som skal orientere seg i økologi-markedet er at konklusjonene spriker mye fra den ene undersøkelsen til den andre når det gjelder hvor mye giftstoffer økologiske produkter faktisk inneholder. En Double-blind-test sier for eksempel at

«til tross for en utbredt oppfatning om det motsatte, inneholder ikke økologiske landbruksprodukter færre giftstoffer enn produkter som er dyrket ved ordinært landbruk»

En annen undersøkelse sier:

“En svært utbredt misforståelse er at økologisk mat ikke inneholder plantevernmidler (pesticider). Selvfølgelig gjør de det, ellers ville økologiske jordbrukere dyrke mat bare for å fø insekter og forbedre jordsmonnet. De fleste land tillater plantegifter i organisk jordbruk hvis disse kommer fra en naturlig kilde, altså ikke er produsert syntetisk. I noen tilfeller kan disse pesticidene bli framstilt syntetisk også; det avhenger av hvilken standard som følges i det aktuelle landet“.

Hovedpoenget, som ser ut til å gå mange hus forbi er at mengden av syntetiske pesticider i mat fra tradisjonelt landbruk er ubetydelig sammenlignet med mengden av naturlige pesticider (plantevernmidler) som plantene selv produserer. – Husk at alle naturlig forekommende plantevernmidler også er giftige for mennesker!

«Det naturlige, toksiske nivået i i naturlig forekommende plantevernmidler, deres toksiner og karsinogener som evolusjonen har frambrakt, er kanskje enda mer interessant», skriver The Risk Monger, David Zaruk. «Naturlig forekommende plantevernmidler er kjemikalier som plantene produserer for å forsvare seg mot angrep fra sopp, insekter og andre animalske predatorer» sier David Zurak og viser til biologen«Bruce N. Ames sin artikkel «Dietary pesticides (99.99% all natural)*», som du finner her (artikkelen anbefales varmt!). To sitater derfra:

«Det som er viktig i vår analyse er at eksponeringen for naturlige, kreftfremkallende plantevernmidler kan så tvil om hvor relevant den langt lavere eksponeringen for syntetisk framstilte, kreftfremkallende plantevernmidler faktisk er. Biologen Bruce Ames har satt søkelyset på forskjellene i helserisiko ved eksponering fra naturlig forekommende pesticider i forhold til den mye mer godartede  eksponeringen vi får fra syntetiske pesticider». (se s. 3.)

Også plantevernmidler fra naturlige kilder er giftige, men i noen tilfeller er de mye mindre testet fordi det er sjelden vi tester naturlig forekommende kjemikalier.

En bloggpost fra 2015 av «The Risk Monger» David Zaruk handler om at de organiske plantevernmidlene Rotenon og Azadirachtin er ekstremt giftige for bier og beskriver hvordan den økologiske industrien likevel kjempet for å beholde de to midlene i markedet.- Selvfølgelig prøvde noen Øko-produsenter å imøtegå Zaruk sin bloggpost kraftig, men jeg kan ikke se de klarte å tilbakevise påstandene hans!

 • Rotenon, et ekkelt, organisk plantevernmiddel, en Dopamin-hemmer, har blitt koblet til Parkinsons sykdom.
 • Pyrethriner har en lang rekke ekle helserisikoer hvis en får det i seg gjennom maten»

For å bekjempe insekter og andre sykdommer som sopp og jordslag må altså organiske plantevernmidler være giftige; enda et punkt som den økologiske industrien ikke er så snare til å opplyse om. Hvis gift-nivået i plantevernmidlet er lavt, vil en trenge større doser, siden det rett og slett ligger i jordbrukets natur.

“Øko-versjonen av naturalist-bedraget forutsetter at alt naturlig er godartet og akseptabelt, men mange økologisk godkjente plantevernmidler er langt verre for miljøet enn godt testede syntetiske substanser. Grupper av stoffer som Pyretriner, sulfater, nikotin … er alle ment for å drepe. At de kommer fra en naturlig kilde, betyr slett ikke at de er harmløse for miljøet.“
…  skriver The Risk Monger, David Zaruk.

Oppsummering

 • Økologisk landbruk er så arealkrevende at det trolig vil gi store konflikter og matmangel hvis all mat skulle dyrkes økologisk. I tillegg vill utstrakt nydyrking av arealer føre til reduksjon i artsmangfoldet fordi de vil ødelegge habitater.
 • Økologisk landbruk fører til økt forurensning av vassdrag på grunn av avrenning fra husdyrgjødsel
 • Økologiske landbruksprodukter har kortere holdbarhet enn produkter fra tradisjonelt landbruk og fører til økt matsvinn
 • Smaken på landbruksprodukter bestemmes mye mer av jordsmonn og lokalt klima enn av dyrkingsmåten
 • Økologisk landbruk bruker mange plantevernmidler med høyere toksisitet enn konvensjonelt landbruk. I tillegg er den biologiske effekten av disse giftstoffene dårligere testet, uten at dette blir målt for denne produktgruppen
 • Mengden av syntetiske pesticider i mat fra tradisjonelt landbruk er ubetydelig sammenlignet med mengden av naturlige pesticider (plantevernmidler) som plantene selv produserer.

***   ***   ***

«Det er enklere å narre folk enn å overbevise dem om at de har blitt narret»
   … i følge folkloren blir sitatet tillagt Samuel Langhorne Clemens, også kjent som Mark Twain.

Litteratur

 • Omtalen av Økologi på Wikipedia, her:
 • Matforsker: – Økologisk mat er utrolig risikofylt, Nettavisen, 2013 her.
 • Nervegift som dreper bier og fisk er tillatt i økologisk landbruk, NRK 2016, her
 • Bjørn Lomborg sitt innlegg «Økologisk mat er ikke bærekraftig» i Aftenposten 2016, her.
 • «Stop buying organic food if you really want to save the planet», fra November 2016 her.
 • «If we only ate organic it would be an environmental disaster» av Michael Le Page, fra New Scientist av 14. nov. 2017, her
 • Comparative analysis of environmental impacts of agricultural production systems, agricultural input efficiency, and food choice» Michael Clark1 and David Tilman, her,
 • Bruce N. Ames «Dietary pesticides (99.99% all natural)*» finner du her
 • The Risk-Monger’s Dirty Dozen – 12 highly toxic pesticides approved for use in organic farming, her