Økologisk landbruk

En kan knapt gå inn i en vanlig matvarebutikk i 2019 uten å støte på et stort antall økologiske matvarer. I løpet av et års tid har disse produktene langt på vei fortrengt produkter fra tradisjonelt landbruk. Det ligger tydeligvis gode penger i den nye moten! Men er økologisk dyrket mat av bedre kvalitet enn mat fra tradisjonelt landbruk? – Det er faktisk ikke så sikkert, noe jeg begrunner i dette innlegget.

Arealbehov

En vanlig innvending mot økologisk landbruk er at det er for arealkrevende. De fleste undersøkelsene sier at økologisk jordbruk krever mellom 1,2 – 1,5 ganger større areal enn tradisjonelt landbruk for å gi like store avlinger. – Artikkelen «If we only ate organic it would be an environmental disaster» av Michael Le Page, publisert i New Scientist av 14. nov. 2017, her konkluderer med at økologisk landbruk krever 2 ganger arealet til tradisjonelt landbruk. Dette har konsekvenser for artsmangfold men også for at Norge gror igjen slik at gamle kulturlandskap 

«Hvis hensikten er å minimalisere arealbruk, burde vi holde oss til konvensjonelt landbruk, sier hovedforfatteren av studien, dr. Adrian Muller ved Forskningsenter for Økologisk Landbruk i Sveis. Han argumenterer imidlertid med at konvensjonelt jordbruk er verre på andre måter, slik som bruken av plantevernmidler og overforbruk av nitrogen og sier at vi alle burde gå over til økologisk hvis det kunne gjøres uten å øke arealbruken.»
«Noen kunne tro at disse miljømessige ulempene er verdt prisen for å bevare urørt natur og artsmangfold, men vi trenger ikke å lage slike sekundære vurderinger. Den vitenskapelige realiteten er at pr. produsert mat-enhet er økologisk jordbruk ikke det spor bedre enn konvensjonelt jordbruk på noen målestokk, og ofte er det faktisk verre, slik New Scientist satte fingeren på sist år.». 

Flere av studiene er opphengt i dogmet om menneskeskapt global oppvarming, eller «klimaendringer» som alarmistene har gått over til å kalle det. Artikkelen i New Scientist er dessverre ikke noe unntak, og diskuterer mye med begrunnelsen «av hensyn til klimaet». Akkurat menneskets påvirkning av klima er en debatt jeg skriver mer om i andre innlegg. Likevel er studien som er gjengitt i New Scientist klart imot økologisk mat, som f. eks artikkelen «Stop buying organic food if you really want to save the planet», fra november 2016 her.

Miljøkonsekvenser ved økologisk landbruk

Studien «Sammenlignbar analyse av miljøkonsekvensene mellom systemer for jordbruksproduksjon, dyrkningsmessig effektivitet og matvalg» av Michael Clark og David Tilman (2017), konkluderer blant annet med:

 • pr produsert matenhet krevde økologisk mat 20 – 110 % høyere bruk av landareal
 • har større avrenningspotensiale av stoffer som fører til økt algeproduksjon i vassdrag,
 • tenderte mot høyere forsuringspotensiale og
 • kunne ikke vise til noen fordel for utslipp av klimagasser

Tross dette anbefaler studien likevel økologisk landbruk ut fra argumentet om lavere bruk av gift, her. Det er en påstand jeg kommer tilbake til.

Innvendingene mot økologisk landbruk er dermed at hvis all mat i verden skulle bli dyrket økologisk, ville det:

 • Ødelegge mange biotoper og redusere artsmangfoldet
 • Gi store arealkonflikter
 • Gi fare for hungersnød på grunn av under-produksjon av mat
 • Føre til mer forurensning/oppvekst av alger i vassdrag
 • Gi et høyere forsuringspotensiale av vassdragene

Den danske professoren Bjørn Lomborg sier rett ut i et innlegg i Aftenposten 2016 at «Økologisk mat er ikke bærekraftig», her.
Økologisk landbruk er i tillegg noe mer arbeidskrevende enn tradisjonelt landbruk og gir derfor mindre tid til andre oppgaver. Dessuten må gårdene gjennom en ganske rigid prosess for å kunne gjøre seg fortjent til å kalles et ‘økologisk jordbruk’.

Smaken på økologisk dyrkede produkter

Tilhengerne av økologisk landbruk hevder ofte at «økologisk mat smaker jo så mye bedre’, men stemmer denne påstanden? – De mest pålitelige undersøkelsene er double-blind-tester der også metoden er beskrevet. Problemet er at flere Double-Blind-tester ikke støtter påstanden om at smaken henger sammen med dyrkingsmåten. Testene sier tvert imot at økologiske landbruksprodukter faktisk ikke smaker bedre enn tradisjonelle landbruksprodukter. I stedet avhenger smaken på landbruksproduktene av:

 • Jordsmonnet på dyrkingsstedet (mengde og sammensetning av næringsstoffer / mineraler etc.)
 • Antall soltimer, temperatur, luftfuktighet og øvrig klima på stedet plantene vokser
 • Antall timer som har gått siden innhøstingen
 • Jeg vil føye til at det kanskje er en viss placeboeffekt her også – forventningen om at maten vil smake bedre er ofte selvoppfyllende!

Andre innvendinger mot økologiske matprodukter er:

 • Bruken av husdyrgjødsel gjør at økologisk mat faktisk forårsaker noen flere mage-tarm-infeksjoner enn mat fra tradisjonelt landbruk.
 • Økologisk mat har også kortere holdbarhet en mat produsert via tradisjonelt, moderne landbruk, noe som fører til økt matsvinn.
 • Økologisk mat koster mer enn mat fra tradisjonelt landbruk.

Se for eksempel Matforskundersøkelsen  i 2018, her.

Giftstoffer i økologisk mat

«Men økologisk dyrket mat inneholder færre giftstoffer enn mat fra moderne landbruk», påstås det. Men i forhold til den påstanden er problemet er at laboratorietester faktisk ikke kan skille på dyrkingsmåten for de to produksjonsformene når det gjelder innholdet av giftstoffer i matvarene.

 

 

 

 

 

 

Se også Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) sin rapport om sammenlikning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon (2014), her.

Visste du at av alle kjemikaliene mennesker fordøyer er ca 99,9 % naturlige? Mat er nemlig kun kjemi og ingenting annet!

Giftstoffer i økologisk landbruk

En utfordring for den som skal orientere seg i økologi-markedet er at konklusjonene spriker mye fra den ene undersøkelsen til den andre når det gjelder hvor mye giftstoffer økologiske produkter faktisk inneholder. En Double-blind-test sier for eksempel at

«til tross for en utbredt oppfatning om det motsatte, inneholder ikke økologiske landbruksprodukter færre giftstoffer enn produkter som er dyrket ved ordinært landbruk»

En annen undersøkelse sier:

“En svært utbredt misforståelse er at økologisk mat ikke inneholder plantevernmidler (pesticider). Selvfølgelig gjør de det, ellers ville økologiske jordbrukere dyrke mat bare for å fø insekter og forbedre jordsmonnet. De fleste land tillater plantegifter i organisk jordbruk hvis disse kommer fra en naturlig kilde, altså ikke er produsert syntetisk. I noen tilfeller kan disse pesticidene bli framstilt syntetisk også; det avhenger av hvilken standard som følges i det aktuelle landet“.

Hovedpoenget, som ser ut til å gå mange hus forbi er at mengden av syntetiske pesticider i mat fra tradisjonelt landbruk er ubetydelig sammenlignet med mengden av naturlige pesticider (plantevernmidler) som plantene selv produserer. – Husk at alle naturlig forekommende plantevernmidler også er giftige for mennesker!

«Det naturlige, toksiske nivået i i naturlig forekommende plantevernmidler, deres toksiner og karsinogener som evolusjonen har frambrakt, er kanskje enda mer interessant», skriver The Risk Monger, David Zaruk. «Naturlig forekommende plantevernmidler er kjemikalier som plantene produserer for å forsvare seg mot angrep fra sopp, insekter og andre animalske predatorer» sier David Zurak og viser til biologen«Bruce N. Ames sin artikkel «Dietary pesticides (99.99% all natural)*», som du finner her (artikkelen anbefales varmt!). To sitater derfra:

«Det som er viktig i vår analyse er at eksponeringen for naturlige, kreftfremkallende plantevernmidler kan så tvil om hvor relevant den langt lavere eksponeringen for syntetisk framstilte, kreftfremkallende plantevernmidler faktisk er. Biologen Bruce Ames har satt søkelyset på forskjellene i helserisiko ved eksponering fra naturlig forekommende pesticider i forhold til den mye mer godartede  eksponeringen vi får fra syntetiske pesticider». (se s. 3.)

Også plantevernmidler fra naturlige kilder er giftige, men i noen tilfeller er de mye mindre testet fordi det er sjelden vi tester naturlig forekommende kjemikalier.

En bloggpost fra 2015 av «The Risk Monger» David Zaruk handler om at de organiske plantevernmidlene Rotenon og Azadirachtin er ekstremt giftige for bier og beskriver hvordan den økologiske industrien likevel kjempet for å beholde de to midlene i markedet.- Selvfølgelig prøvde noen Øko-produsenter å imøtegå Zaruk sin bloggpost kraftig, men jeg kan ikke se de klarte å tilbakevise påstandene hans!

 • Rotenon, et ekkelt, organisk plantevernmiddel, en Dopamin-hemmer, har blitt koblet til Parkinsons sykdom.
 • Pyrethriner har en lang rekke ekle helserisikoer hvis en får det i seg gjennom maten»

For å bekjempe insekter og andre sykdommer som sopp og jordslag må altså organiske plantevernmidler være giftige; enda et punkt som den økologiske industrien ikke er så snare til å opplyse om. Hvis gift-nivået i plantevernmidlet er lavt, vil en trenge større doser, siden det rett og slett ligger i jordbrukets natur.

“Øko-versjonen av naturalist-bedraget forutsetter at alt naturlig er godartet og akseptabelt, men mange økologisk godkjente plantevernmidler er langt verre for miljøet enn godt testede syntetiske substanser. Grupper av stoffer som Pyretriner, sulfater, nikotin … er alle ment for å drepe. At de kommer fra en naturlig kilde, betyr slett ikke at de er harmløse for miljøet.“
…  skriver The Risk Monger, David Zaruk.

Oppsummering

 • Økologisk landbruk er så arealkrevende at det trolig vil gi store konflikter og matmangel hvis all mat skulle dyrkes økologisk. I tillegg vill utstrakt nydyrking av arealer føre til reduksjon i artsmangfoldet fordi de vil ødelegge habitater.
 • Økologisk landbruk fører til økt forurensning av vassdrag på grunn av avrenning fra husdyrgjødsel
 • Økologiske landbruksprodukter har kortere holdbarhet enn produkter fra tradisjonelt landbruk og fører til økt matsvinn
 • Smaken på landbruksprodukter bestemmes mye mer av jordsmonn og lokalt klima enn av dyrkingsmåten
 • Økologisk landbruk bruker mange plantevernmidler med høyere toksisitet enn konvensjonelt landbruk. I tillegg er den biologiske effekten av disse giftstoffene dårligere testet, uten at dette blir målt for denne produktgruppen
 • Mengden av syntetiske pesticider i mat fra tradisjonelt landbruk er ubetydelig sammenlignet med mengden av naturlige pesticider (plantevernmidler) som plantene selv produserer.

***   ***   ***

«Det er enklere å narre folk enn å overbevise dem om at de har blitt narret»
   … i følge folkloren blir sitatet tillagt Samuel Langhorne Clemens, også kjent som Mark Twain.

Litteratur

 • Omtalen av Økologi på Wikipedia, her:
 • Matforsker: – Økologisk mat er utrolig risikofylt, Nettavisen, 2013 her.
 • Nervegift som dreper bier og fisk er tillatt i økologisk landbruk, NRK 2016, her
 • Bjørn Lomborg sitt innlegg «Økologisk mat er ikke bærekraftig» i Aftenposten 2016, her.
 • «Stop buying organic food if you really want to save the planet», fra November 2016 her.
 • «If we only ate organic it would be an environmental disaster» av Michael Le Page, fra New Scientist av 14. nov. 2017, her
 • Comparative analysis of environmental impacts of agricultural production systems, agricultural input efficiency, and food choice» Michael Clark1 and David Tilman, her,
 • Bruce N. Ames «Dietary pesticides (99.99% all natural)*» finner du her
 • The Risk-Monger’s Dirty Dozen – 12 highly toxic pesticides approved for use in organic farming, her

Global nedkjøling-oppdatering uke 19-2019

Det er som regel bare varmerekordene vi får høre om i nyhetene for tiden. De blir gjerne slått stort opp, selv om det altfor ofte viser seg at rekordene er bygd på et spinkelt vitenskapelig grunnlag eller direkte manipulering av historiske data, se her.
Som en motvekt har jeg samlet et knippe med værobservasjoner og -omtaler, slike som sjelden eller aldri blir nevnt her i lille Norge, hvis ikke vårt eget land er rammet, da.  Men selv når kaldværet faktisk blir omtalt, er det litt symptomatisk at NRK ikke nevner hva temperaturen faktisk var, bare at det var minusgrader. 

Jeg siterer mest nettestedet «ELECTROVERSE», som har som erklært må å dokumentere endringene på Jorda under det kommende Grand Solar Minimum og neste ombyttingen av de magnetiske polene, som de mener vil falle sammen. – Om det siste er korrekt, gjenstår å se!

Mellom-Europa 5.-6. mai 2019

Disse dagene ble ble varslet kjølig vær med temperaturer langt under null for store deler av Mellom-Europa. Varslet gjaldt særlig for fjellområdene i Tyskland, Frankrike, Østerike, Sveits, Nord-Italia, Spania: Temperaturer under frysepunktet over store deler av sentrale og vestre delene av Europa i morgen tidlig for 6. mai 2019, her.

Sveits

Den sveitsiske hovedstaden Bern fikk 4 cm snø den 5. mai og slo dermed den gamle rekorden for mai fra 1945 med hele 1 cm. – Byen St. Gallen fikk 19 cm med snø samme dag og slo dermed rekorden fra 7. mai i 1957, som var på 12 cm.
Se Record ‘Global Warming’ In May Hits Switzerland, here.

Frankrike

De merket det kjølige været godt i Frankrike: I følge Météo France var den gjennomsnittlige minimumstemperaturen for hele Frankrike 6. mai 2019,  på pluss 2,5 grader Celsius., beregnet ut fra målinger fra værstasjoner i 30 byer Dette gjør dagen til en av de kjøligste Mai-morgenene på 40 år; siden det ble beregnet et gjennomsnittet på pluss 2,4 grader Celsius 4. Mai 1979 og er den 10.de kjøligste mai-morgenen siden målingene startet i 1947. – Det kjølige været i 1979 inntraff også rett etter den svake solflekksyklus nr 20; den svakeste vi så på Sola for syklusene 18 til 23. – Forfatteren understreker dette fordi det er gir et eksempel på hvor viktig sol-aktiviteten er og hva vi dessverre kan ha i vente framover! – La oss inderlig håpe at dette ikke betyr at vi forlater nåværende Holocene-mellomistid; det vil ikke 7 milliarder mennesker kunne takle!
«Frankrikets gjennomsnittstemperatur – den kjøligste siden 1979 – en tilbakevending til kalde tider!», her.

Tyskland-Frankrike-Italia-Spania 8-10. mai 2019

Vinmarker over Europa er i flammer mens vinprodusenter tenner fakler for å avverge skader på grunn av rekord-kulde for mai, datert 10. mai 2019

«Alt under 1 grad under null og du er virkelig i trøbbel sa vinprodusenten Andreas Huber i Sør-Tyrol i Italia, hvord e hadde temperaturer ed mot -9 grader C om morgenen onsdag 8. mai,» 

Norge, 6-8. mai

Mandag 6. mai var dagtemperaturen for Trondheim 5 grader under normalen. Så falt natten på og temperaturen falt enda lavere, ned til en rekordlav temperatur for mai måned; natten 5.-6. mai var temperaturen ved Trondheim Lufthavn, Værnes på -2,5 grader C og slo rekorden fra 1941 på minus 2,2 grader C. her.

8. mai: NRK melder: Fruktbønder over store deler av landet er rammet av nattefrosten. Ifølge rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving, Jop Westplate, er det fare for skader i både sør, øst og vest. Organisasjonssjef Jan Thorsen i Telemark bondelag sier frostnettene kom på et ekstremt ugunstig tidspunkt. – Den unormale varmen i april gjorde at alt så veldig bra ut. Men så kommer disse frostnettene i mai og knuser alt. Det viser at det er veldig kort vei fra suksess til fiasko, sier Thorsen.

Jostein fortviler: – Ikke et eneste eple på 13.000 epletrær, Gvarv i Telemark, her og her.

Andre kontinenter

Canada

En artikkel som lister opp værlaget på flere kontinenter, inklusiv Canada, her

Nord-Amerika

Duluth i Minnesota knuste den tidligere rekorden for noen kalenderdag i mai måned,  her.

«Det samme stormsystemet som kom med et utbrudd av ekstermvær til de sørlige, sentrale statene i USA, førte med seg nok kald luft til å lage en sone av tungt, akkumulerende snøfall på den kalde siden av uværsfronten» står det å lese i en nylig artikkel  fra AccuWeather. Det falt ung snø i en sone fra Sioux FAlls i Sør-Dakota til Duluth i Minnesota og brøt snø-rekordene i Duluth på onsdag morgen. Snøfallet på 21.1 cm slår ettertrykkelig tidligere rekorder for noen mai-måneder så lenge de har målt snøfall. Den tidligere rekorden var på 14 cam (5,5 «) satt på 8. mai i 1902 – den gangen solflekkminimum i syklus 13. – En gif-animasjon av kuldefronten finnes på på Facebook, her

De østlige statene i USA har hatt den største nedbørsmengden over 12 måneder så lenge de har målt nedbør der, se her. – Dette har sammenheng med  økt flux av kosmisk stråling dannes det flere lave skyer (2-3000 meters høyde); slike skyer gir økt nedbør og fallende temperaturer i følge danske Henrik Svendsmark.

På grensen mellom India og Kina

Her sultet  nylig mer enn 300 Yak-okser ihjel fordi den våte nysnøen dekket beitet og frøs, her.

9, mai 2019: AUSTRALIA

Det er ikke bare den nordlige halvkule som har det uvanlig kjølig, Australia har også fått en tidlig og streng start på vinteren. De har også sin buktende jetstrøm (se forrige innlegg, her) og i de Australske Alpene varsler meteorologene temperaturer ned mot -5 grader Celsius. Det vil snø også: Ca 20 cm nysnø for Perisher Valley, Cabramurra, Charlotte Pass and Thredbo. I Mount Hotham og Falls Creek kan det komme opp mot 50 cm, mens det i Mt Buller kan det legge seg 33 cm snø i løpet av uka som kommer.

«Det er en stor en – Brutal polar vind kommer til å omfatte hele det Australske kontinentet» her

En kraftig kaldfront feier over østlige delen av Australia og vil føre til at temperaturen faller med 10 grader C, here.
READ MORE: Severe Weather Warning as Extreme Cold Front Hits Australia  og Wild Weather: Australia Braces for Week-Long Deluge

***************************

Hvis en ønsker å se hver og en av disse oppslagene som enkelthendelser og som «utslag av lokalt eller kontinentalt vær», er det fullt mulig, men da er jeg redd en mister det store bildet! –Disse skiftningene mellom de varme april-dagene og de kalde maidagene skyldes endringer på Sola ved et uvanlig solflekk-minimum, som nå, noe som endrer det interplanetariske magnetfeltet. Det er en endring som igjen påvirker Jetstrømmen (se nærmere omtale her.)
– Etter de varme dagene i april, der den delen av jetstrømmen, som bukter seg oppover fra det varmere Middelhavsområdet lå over Norge, fikk vi i mai smake hvordan det er når vi møter den kalde enden av buktningen, som kommer ned fra Nordishavet / Grønland.

 

Men klima-alarmistene varsler fortsatt»(oppvarmings-) krise»

I grell kontrast til reelle, fysiske målinger, hauser fortsatt alarmistene opp nyhetene og det politiske miljøet ved å endre betegnelse enda en gang; denne gangen fra «Klimaendringr» til «Klimakrise»  her. Kanskje kan de tillate seg å gjøre dette på grunn av alle feilplasserte temperaturmålerne som meteorologen Anthony Watts har avslørt, se her, samt reduksjonen i antall målestasjoner fra ca 8000 i 1970-årene til 1500 målestasjoner i 2015 på verdensbasis og tilsvarende interpolasjoner (gjettinger) på de målestasjonene som skulle ha vært der.

 

Temperaturen på Den Nordlige Halvkule i april og mai 2019

En amatørastronom sitt syn på værlaget

Mens det varslede Grand Solar Minimum (GSM) kommer stadig nærmere, ser vi allerede effektene av et svakere interplanetarisk magnetfelt. En av effektene er at Jetstrømmen (The Polar Vortex) bukter seg mer, en annen effekt er at økt mengde kosmisk stråling når ned til Jordoverflata og fører til økt dannelse av lave skyer, kjøligere vær og mer nedbør, her. Håkon Svensmark har gjort et banebrytende arbeid på det feltet, til tross for all motstanden han har møtt.
(Angående Grand Solar Minimum: Det ligger to videoer under linken på ordet ‘GSM’ ovenfor. Ta deg gjerne tid til å se på den siste av dem; den fra GWPF!)

Graden av buktning på Jetstrømmen svinger i takt med Solflekksyklus, her. Dette er viktig, fordi graden av buktning styrer både styrke og retning på høy- og lavtrykk.
– Når Jetstrømmen for tiden bukter seg slik som på bildet til høyre under her, vil kald polarluft trekkes med mot Middelhavslandene samtidig som varm middelhavsluft trekkes oppover i retning av polene. Jorda roterer selvfølgelig under Jetstrømmen mens strømmen forflytter seg fra vest til øst. Dermed skifter det hvilke regioner som har det varmere og kaldere enn normalt.
– Det britiske nettstedet NetWeatherTV har en utmerket animasjon; et varsel for Jetstrømmen over Europa de nærmeste ukene, her.

Bildet er hentet fra NOAA sin hjemmeside.

I april i år fikk noen av oss den varme oppadstigende enden av buktningen på Jetstrømmen og fikk uvanlig varmt vær for årstida. Nå i mai har den nedadgående enden av bukta rammet Europa og gitt oss uvanlig kjølig vær for årstida.
Faktisk har det blitt satt temperatur- og nedbørrekorder flere steder på Den nordlige halvkule i vår på grunn av den bølgende, polare vortexen, mens det andre steder tangeres temperatur-rekorder fra 1970-tallet og mye lenger bakover i tid.
Begge delene er naturlige svingninger, som skyldes forhold på Sola!

Her er et lite knippe slike rekorder fra 01. til 8. mai 2019

Norge:
Den gamle kjølige rekorden fra 1941 for Trøndelag ble slått 6. mai:
NORWAY JUST BROKE A DAILY COLD-RECORD FROM 1941, her

Danmark:
Danskene hadde nettopp noen av de kaldeste dagene siden 2. verdenskrig:
COPENHAGEN, DENMARK JUST RECORDED ITS COLDEST MAY DAY EVER, her

Sveits
Sveits har opplevd et rekordartet snøfall i mai, sammen med Storbritannia, Spania, Frankrike og Tyskland.
SWITZERLAND RECEIVES RECORD MAY SNOWFALL, her.

Russland og Europa
Den økte bølgeformen på Jetstrømmen har store konsekvensene for Russland og Europa (og selvfølgelig for resten av verden!):
Extreme temperature anomaly contrast: central Europe vs NW Russia, her.

Chicago, USA:
Chicago hadde sin mest snørike april-måned siden 1982
CHICAGO JUST HAD ITS SNOWIEST APRIL SINCE 1982 + MORE FAILED AGW PREDICTIONS, her

* * *

PS: Solflekksyklus, Jetstrømmen og Kosmisk stråling er bare noen av de omkring 1000 antatte faktorene som påvirker værlaget på Jorda, men de er ganske viktige!

DNA-prøver som verktøy i slektsforskning

Det å vite hvor en kommer fra, kjenne til hvem foreldrenes foreldre og deres aner var og hvilke kår de levde under er ganske viktig for mange av oss.

I 1801 var ca 80 % av Norge befolkning på 883.000 personer knyttet til jordbruk, som bonde, leilending, husmann eller omstreifende landbruksarbeider. Denne prosentandelen sank gradvis i løpet av det 19. århundret, til under 50 % av en befolkning på 2,24 mill i år 1900.

Rundt 1820 bodde bare 10 prosent av befolkningen i tettbygde strøk, 100 år senere var over 45 prosent bosatt i byer. Fra 1825 til 1930 utvandret 800.000 nordmenn til oversjøiske områder, de fleste til USA. Utvandringen ble en ventil som virket dempende på de problem som befolkningsveksten ellers førte til., ref http://web.hist.uib.no/digitalskolen/oe/nohist.htm

I dette stengt hierarkiske bondesamfunnet måtte bønder og leilendinger kjenne til slektsbåndene sine, blant annet på grunn av odelsretten.
Alle avisoppslagene, alle facebookgruppene og spørsmålene der om hjelp til å finne aner, alle adopterte som søker etter biologiske foreldre forteller at behovet for å kjenne slekta er stort i dag også. Kanskje er det rett og slett et universelt behov dette å kjenne hvilke historiske bånd en har? – Noen av oss driver det i alle fall så langt at vi har tatt i bruk det nyeste verktøyet på markedet: DNA-tester for slektsforskere.

«Hvor skulle noen ønske å ta DNA-prøve for å forske på slekt; kan det være til noen hjelp da, sier du»?

I rettferdighetens navn må det sies at en del folk også tester seg av andre grunner enn genealogisk arbeid. Farskapssaker er en av dem. Mange tar også DNA-test mest for å sjekke om genene kan si noe om aner i førhistorisk tid; fra de siste femti tusen årene og bakover. Det stemmer at DNA’et ditt kan antyde noe om slike sammenhenger, men fortsatt er antropologisk DNA en lite eksakt vitenskap med store feilmarginer. Sannsynligvis vil en DNA-test aldri kunne gjøre annet enn å antyde førhistoriske sammenhenger mens en prosentvis fordeling mellom dem må tas med en solid klype salt.

Når det gjelder de siste 2-4 hundre årene er det en annen sak; der er en DNA-test en kilde på lik linje med kirkebøker, folketellinger og skifter, og hvilken seriøs slektsforsker vil vel unnlate å ta i bruk pålitelige kilder for å finne slekta si?  

For meg er det er tre hovedgrunner til at jeg har tatt DNA-test. Jeg bruker testen for å

 1. sjekke om forskningen jeg har gjort på slekta mi, basert på papirdokumentasjon, kan bekreftes av DNA-testene
 2. finne nålevende og avdøde slektninger jeg ikke har funnet ved å intervjue personer, følge papirspor eller fått oversikt over via spørreskjema for slektsforskning
 3. bryte gjennom en ‘murvegg’ eller to jeg ikke har funnet ut av gjennom tradisjonell slektsforskning

Som kilde er DNA faktisk er mer opprinnelig enn skriftlige kilder, som kirkebøker, rettsprotokoller, folketellinger eller skifter. Informasjonen i DNA har nemlig ikke passert gjennom sansene, hukommelsen og pennen til embedsmann. En DNA-test gjør det i tillegg mulig å gå noe lenger bakover i tiden enn til genealogisk horisont, der papirkildene slutter.

Den genealogiske horisonten ligger der du finner de eldste, skriftlige kildene om forfedre ved starten på de første kirke- og jordebøkene, skatte- og domsprotokollene, signerte brev, petisjoner etc. Det er derfor få nordmenn som kan føre anetreet sitt lenger bakover enn 16 – 1700-tallet, mens adel- og storbondeslekter kan kanskje føre anetreet til 14 – 1500-tallet med en viss grad av pålitelighet.

Den genetisk horisonten kan ligge flere hundre år lenger bak. Selv om en ikke kjenner navnene eller de nøyaktige årstallene for fødsel og død, kan en likevel spore personene på grunn av genene de har gitt videre.

En ‘positiv DNA-test’ sier alltid sannheten om et slektskap, så sant det aktuelle segment med DNA er langt nok. – På Autosomene er korte sammenfallende DNA-segmenter, ”treff” under 7 centiMorgans lengde, statistiske tilfeldigheter. Det kan noen ganger være en indikasjon på at personene kommer fra samme geografiske området og hvis de er i slekt, vil seneste felles ane-paret ligge så langt bortenfor genealogisk horisont at en trolig aldri vil kunne spore dem opp.

* * *

I fortsettelsen vil jeg skrive:
Om de ulike DNA-testene,
Juss ved DNA-tester
Det teoretiske grunnlaget for å kunne bruke DNA som verktøy

Grand Solar Minimum (GSM) Update

I følge mange sol-astronomer er vi nå ca 3 år inn i et nytt Grand Solar Minimum. Om dette kommer til å bli et Dalton-minimum á la 1790-1830 eller et grand Maunder minimum á la 1645-1715 er for tidlig å si; det vil bli klarere om 20-30 år, men tross all alarmistisk propaganda om oppvarming viser ikke-manipulerte satellittmålinger at Jorda har startet på nedkjølinga fra 2016. Her er en av mange info-videoer om status for GSM

Det ventes at den kalde våren vil vare flere dager framover i følge dagens nyhetsoppslag på Electroverse.
Se også dette oppslaget fra Milwaukee, USA, her

Barnesoldater i klimakrigen

«Det faktum at en mening blir delt av mange
er overhode ikke noe bevis for at den samme meningen ikke er helt absurd;
sannelig, når en ser det i lys av dumskapen til majoriteten i menneskeheten,
er det mer sannsynlig at en utbredt mening er tåpelig enn fornuftig.»

… Bertrand Russel

Jeg har blitt minnet om dette sitatet flere ganger i de siste dagene i når jeg har lest om De Klimatroendes bruk av barnesoldater for å omvende massene, enten dette gjelder «The Sunrise Movement», «Extinction Rebellion» eller svenske Greta Thunberg. Sterke ord, sier du? Vel, det er faktisk De Klimatroende selv som bruker ordet ‘krig’ og det er de samme som verver barn helt ned mot grunnskolealder som aksjonister – eller soldater om du vil.

I vinter fremmet grønne aksjonister blant Republikanerne, ledet av representant Alexandria Ocasio-Cortez og senator Ed Markey proposisjonen «Green New Deal» for Det Amerikanske Senatet, her. – Hvis proposisjonen hadde gått igjennom senatet og blitt godtatt som lov, ville det ha ødelagt økonomien i USA og den vestlige verden.

«The Sunrise Movement»

Den 1. mars 2019 hadde «The Sunrise Movement» en nasjonal aksjonsdag. Denne dagen arbeidet senator Dianne Goldman Feistein, California med et motforslag til «Green New Deal» da en gruppe aksjonister i alderen 11 til 24 år troppet opp på kontoret hennes og tryglet henne om at hun ikke måtte myrde dem ved å legge fram motforslaget. Opptrinnet var tydeligvis omhyggelig forberedt og velregissert. Videoen derfra er av en slik kvalitet at noen spekulerer i om deler av dem kan ha vært spilt inn på forhånd. Se omtalen her og videoen her. Opptrinnet førte til at senator Feinstein trakk motforslaget sitt, men i den prosedurale avstemmingen ble likevel proposisjonen forkastet med overveldende flertall, her og her.

Greta Thunberg

I Europa har vi i mars og april i år opplevd like velregisserte aksjoner der barn helt ned i niårsalderen ‘streiker for klimaet’, inspirert av den svenske 15-16 års gamle jenta Gretha Thunberg og av sterke aksjonister i og utenfor skolesystemet. – Greta ble ‘verdenskjent på utrolig kort tid for fredags-streikene sine og er i løpet av bare ¾ år blitt nominert til en rekke priser. – Mange spør seg om hvordan hun kan ha blitt så framtredende på så kort tid.

Greta Thunberg skal absolutt ha sine utfordringer. Hun har blant annet Aspergers syndrom; en variant av autisme og skal visstnok gå på en spesialskole. Omtale av Aspergers syndrom på nettstedet Norsk Helseinformatikk, (her) sier «Asperger syndrom er en nevropsykologisk utviklingsforstyrrelse karakterisert ved alvorlige og vedvarende forstyrrelser i tre symptomdomener:

 • Sosial interaksjon med andre
 • Avvik i kommunikasjon og språk
 • Atferdsmønster som er begrenset og/eller stereotypt»

Siden august 2018 har dengang 15-årige Greta droppet ut av skolen hver fredag for å ‘streike for klimaet’, noe som på tilsynelatende mirakuløs måte ble fanget opp av verdenspressen i løpet av få uker. I løpet av vinteren har skolefraværet blitt utvidet med utallige reiser og opptredener i Europa og USA.
De mediene som er litt på siden av Main Stram Media (MSM) satte tidlig spørsmålstegn ved hele fenomenet og mente at ei autistisk datter av ikke altfor kjente foreldre umulig kunne ha klart å nå ut til så mange på så kort tid på egenhånd. De ble møtt med en selvfølgelig avvisning fra venstreorienterte journalister, som for eksempel denne.
Men kritikken økte så mye at MSM omsider måtte begynne å skrive om saken. – Jeg oppfattet det som en milepæl når til og med venstrevridde NRK laget oppslaget: «Svensk gründer brukte Greta Thunberg for å hente inn millioner«, her. Etter hvert har det kommet fram en forhistorie, som i mine øyne ikke akkurat er smigrende for foreldrene!

Greta Thunberg er datter av skuespiller, produsent og forfatter Svante Fritz Vilhelm Ernman Thunberg og operasanger Malena Ernman. Paret har to barn, Greta og Beata. I november 2018 utgav paret Thunberg / Ernman boka « Scener ur Hjärtet» og til å markedsføre boka valgte Malena Ernman å bruke Ingmar Rentzhog i den ideologiske siftelsen «We don’t have time» (se egenomtale av stiftelsen her). Det samarbeidet har tydeligvis strakt seg langt utover det å promotere boka!

Malena Ernman sin egen omtale av boka

«Den här historien har Svante och jag skrivit tillsammans med våra döttrar, Greta och Beata, och den handlar om den kris som drabbade vår familj. Men det är framförallt en berättelse om krisen som omger och påverkar oss alla. Den som vi människor har skapat genom vårt sätt att leva: bortom hållbarhet, avskilda från den natur som vi alla tillhör. Somliga kallar det överkonsumtion, andra klimatkris. De allra flesta verkar tro att den här krisen pågår någonstans långt härifrån och att den inte kommer att drabba oss på väldigt länge än. Men det stämmer inte. För den är redan här och den pågår runtomkring oss hela tiden, på många olika sätt.
Några dagar innan Scener ur hjärtat gavs ut för första gången i augusti 2018 så satte sig Greta utanför Sveriges riksdag och inledde sin skolstrejk för klimatet – en strejk som pågår än idag, både på Mynttorget i Gamla stan och på många platser runtom i världen. Sedan dess har många saker förändrats. Både för henne och för oss som familj. Den här berättelsen handlar om vägen fram till Gretas skolstrejk. Vägen fram till den 20 augusti 2018.»


Malena Ernman, november 2018, fra Adlibris.com

Starten på engasjementet

Klimabegevelsen har en lei tendens til å velge dyr med høy nusselighetsfaktor som ikoner i sine kampanjer, bruken av isbjørn er et eksempel på det. Greta Thunberg har i et intervju fortalt at klima-engasjementet hennes begynte i 8-9 års alderen etter at hun fikk høre at isbjørnene er i ferd med å dø ut / drukne på grunn av Vestens forbruk av olje. – En påstand det er lett å tilbakevise ved å sjekke Susan Crockford sine arbeider, her.

Økonomi og ideologi

Anthony Watt på nettstedet «WattsUpWithThat» sier det er koblinger mellom denne stiftelsen «We don’t have Time» og blant annet tidligere visepresident Al Gore og The Rockefeller Family Fund. The Rockefeller Family Fund dukker også opp som støtte for den relativt nystartede «The Sunrise Movement» (2017), dermed er det noenlunde de samme ideologiske og økonomiske kreftene bak både «The Sunrise Movement» og «We don’t have Time».

Begge aksjonene reiser svært viktige prinsipielle spørsmål

I følge FNs Barnekonvensjon, plikter et land å iverksette tiltak for å beskytte barna mot alle former for fysisk eller psykisk vold.

 • Hvordan harmonerer det faktum at barn i 11-årsalderen trygler en senator om at hun ikke må myrde dem ved å fremme et motforslag til en proposisjon med at hensynet til de samme barnas ve og vel skal være ivaretatt?
 • Hvilke skrekkscenarioer er barna blitt presentert?
 • Hvordan kan foresatte tillate at deres barn utsettes for denne typen påvirkning?
 • Hvordan kan foreldrene tillate at aksjonister lar et autistisk barn/ungdom være frontfigur i en internasjonal kampanje?
 • Hvordan kan foreldre tillate at ei 8-9 år gammel jente med Aspergers Syndrom blir skremt på skolen med at isbjørnene er i ferd med å dø ut på grunn av måten vi lever på i dag?
 • Hvorfor korrigerte ingen opplysningene for henne?
1: Hvordan kan venstresiden tillat at barn blir brukt som ‘soldater’ i ideologisk motiverte aksjoner i det moderne Vesten?
2: Hvor er rettsvernet til barna i denne situasjonen?
3: Hvordan harmonerer det å skremme barn til å tro at Jorda går under om 11-12 år med artikkel 19 i FNs Barnekonvensjon?
4: Hvem beskytter barn som Greta Thunberg mot seg selv og de sterke kreftene omkring dem?

FNs Barnekonvensjon finnes i sin helhet her.

Artikkel 19

1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.

2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging.

Artikkel 36

Partene skal beskytte barnet mot alle andre former for utnytting som på noen måte kan være til skade for barnets ve og vel.

*  *  *
Men den som forfører én av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om det var hengt en kvernstein om halsen hans og han var kastet i havet.

Matteus kap. 9 v. 16Anthony Watt: «Klimabevegelsen og de 10 tegnene til en religiøs kult»

Jeg er slett ikke den første som tenker at klimabevegelsen har noe religiøst over seg og heller ikke den første som skriver om det. Stadig flere gir uttrykk for de samme tankene, blant annet hadde det amerikanske nettstedet WattsUpWithThat nylig en artikkel om det samme, her.

I artikkelen «Is the climate change movement a ‘cult’ «? forteller skribenten Anthony Watt om hvordan forfatteren ‘Will’ har tatt for seg Rick Alan Ross sine 10 klassiske tegn på skadelige, religiøse bevegelser (her). Disse ti punktene utviklet Ross i arbeidet sitt med å intervenere ovenfor kultmedlemmer uansett av hvilken type, for å få medlemmene tilbake til et normalisert liv. ‘Will’ fylte ut punkt for punkt på listen med eksempler fra de siste årene.

Jeg har oversatt og bearbeidet artikkelen noe.

1.Klimabevegelsen påberoper seg absolutt autoritet uten at lederne kan ansvarliggjøres

De ledende skikkelsene i Klimabevegelsen er politikere, folk fra showbusiness og til og med barn! Klimapredikanter som Al Gore og Leonardo DiCaprio mangler helt formell vitenskapelig trening og lever et luksusliv samtidig som de foreskriver karbonbegrensinger før alle andre. Likevel må ingen våge å avsløre uvitenheten deres, påpeke den hyklerske livsstilen deres eller de skamløse løgnene de kommer med.
Barnetalspersoner som Greta Thunberg og de sterkt indoktrinerte barna i «The Sunrise Movement», er i hovedsak strengedukker for de bakmennene som skamløst styrer dem. Nekt å bøye deg for disse små fascistene og Main Stream Media vil angripe deg som om du var medskyldig i massemord; tenk bare på hva kongressrepresentanten Diane Feinstein opplevde, her.

En kan trygt si at Klima-bevegelsen oppfyller det første punktet for en usikker kult!

2. Ingen toleranse for spørsmål eller kritiske undersøkelser

Konklusjonene til Klimabevegelsen må ikke under noen omstendighet bli utfordret. Den som våger å granske konklusjonene, metodologien eller forordningene deres, blir kategorisk avfeid som «Klimafornekter» – blir en bannlyst person som ikke kan ha noe valid mening uansett tema. Spørsmål eller granskninger blir ikke bare avfeid eller imøtegått, den uheldige kjetteren blir utsatt for utallige ad hominem-angrep fra aktivister politikere og venstrevridde media og blir ikke sjelden utsatt for beskyldninger om mord! Bare det å spørre om effekten av «karbonskatter» gjør at du brått kan finne deg igjen bundet til en stake.

Det er ingen toleranse for dem som stiller spørsmålstegn ved Klimabevegelsen. Dermed møter Klimabevegelsen helt tydelig kravet til det andre punktet for en farlig kult!

3. Det finnes ikke noen meningsfulle opplysninger over budsjett eller utgifter á la et revidert regnskap for Klimabevegelsen

Det finnes knapt noen som har oversikt over hvor mye penger som blir brukt på «Klimaforskning» hvert år! Kostnadene er spredd over et vidt spekter av unyttige studie-bevilgninger som vind- og solcellefarm-subsidier, kreditter på karbonkvoter, tiltak og studier av grønne bygninger, lønninger for byråkrater som har klimasaker som arbeidsfelt osv.
I USA var “sue and settle” -praksisen ren og skjær hvitvasking av penger, som gjorde sympatisører i regjerningen i stand til å overføre millioner av skattedollar til radikale, miljøgrupperinger på venstresiden, en praksis som ble slått ned på av Trump-regjeringen.

Det er uklart hvor store beløp som brukes på Klimaendring-bevegelsene pr år; de er vanskelige å spore og ofte gjennomført på en etisk tvilsom måte. Dermed møter Klimabevegelsen helt tydelig kravet til det tredje punktet for en farlig kult!

4. Ubegrunnet frykt for verden omkring, slik som truende katastrofe, onde konspirasjoner og forfølgelse

Denne er ganske opplagt. Klimabevegelsen roper alltid ut reviderte og oppdaterte varsler om apokalypse som en evinnelig påminnelse fra plakatbæreren på gangfeltet med sitt «Enden er nær»-skilt. «Katastrofen vil komme om X antall år hvis vi ikke gjør X» er det konstante refrenget. Årene passerer alltid og katastrofen kommer ikke. Dette er et interessant trekk ved flere religiøse kult-bevegelser som f. eks. Jehova Vitner. Nå for tiden er det 12-års spøkelse vi møter – at vi har 12 år på oss for å nasjonalisere økonomien og fase ut olje og gass hvis vi ikke vil alle dø av en kokende Jord.

Det mangler heller ikke på konspirasjonsteorier in hvem som er Jordas største sabotører. Klimabevegelsen har en fiendeliste der Fossil Drivstoff industrien er på topp med vidtrekkende teorier om hvordan oljeselskapene begraver patenter for «Grønn energi» for at verden skal fortsette å forbruke fossilt drivstoff.

Dommedagsprekenene med budskapet «Angre eller brenn» er det beste kjennetegnet på Klimabevegelsen og et tydelig eksempel på det fjerde varseltegnet for en farlig kult.

5. Det er aldri noen grunn til å forlate gruppen, tidligere følgere gjør alltid feil i å bryte ut og er enten negative eller onde

Klimaalarmister som enten forlater eller trår tilbake fra eller kommer med mild kritikk av bevegelsen, blir umiddelbart utsatt en svertekampanje. Den nederlandske Richard Tol fikk førsthåndserfaring med dette da han fjernet navnet sitt fra en av IPCC sine klimarapporter og kritiserte de overdådig apokalyptiske forutsigelsene i rapporten. Svertekampanjen ble ledet av Bob Ward, direktør ved London School of Economics’ Grantham Research Institute on Climate Change. «Det her bærer alle tegn på en svertekampanje» sa Tol, «det handler om å ta fra meg all troverdighet som ekspert».
Det samme skjedde med polske professor Zbigniew Jaworowski, da han var ansatt ved universitetet i Oslo. Han hadde tidligere gitt uttrykk for at han var uenig i flere saker fra IPCC. Da han i 2008 la fram forskning som viser at en ikke kan stole på de publiserte CO2-nivåene i borekjerner fra isbreer – det store trykket kan gjøre is til hyperflytende vann som noe av CO2’et løses opp i -, her og her, Forskningen hans underminerte fortellingen om «historisk høyt CO2-nivå», og han fikk sparken kort tid etterpå.

Behandlingen av disse to forskerne og mange andre viser klart at Klimabevegelsen har tydelige trekk som dekker det femte faresignalet en farlig kult.

6. Personer som har hatt tilknytning til bevegelsen forteller ofte de samme historiene om misbruk og har det samme spekteret av anklager mot bevegelsen

Professorene Tol og Jaworowski sine historier er slett ikke enestående. Både professor i meteorologi Richard Lindzen og dr. Nils-Axel Mörner (om havnivå, her og her, ledd i svertekampanje her) og utallige andre som har vært trukket inn som eksperter i arbeidet til IPCC, har blitt offer for svertekampanjer fra sine kolleger og massemedia for den ‘forbrytelsen’ det er å imøtegå noen av de ville spådommene fra klimabevegelsen.

Slike kampanjer skulle være velkjent for alle og enhver som har undersøkt hva som skjer med tidligere medlemmer av Scientologi-kirken og er et tydelig eksempel på det sjette varseltegnet på en farlig kult.

7.Det finnes opptegnelser, bøker, nyhetsartikler eller TV-program som dokumenterer maktmisbruket til lederne

Klimabevegelsens misbruk av andre er både høylytt og stolt. De angriper sine antatte fiender høylytt for deres offentlige forbruk og blir heiet fram av med-troende og av journalistklassen. En av de seneste aksjonene er at de hjernevasket en haug med barn og fikk dem til å marsjere inn på kontoret til en demokratisk senator der barna tigget om ikke å bli myrdet ved å stemme mot et umulig lovforslag.

«Have you seen those kids in Diane Feinstein’s office? You should, it’s creepy, here they are

Alle burde se denne videoen fra @SenFeinstein om bokstavtro barn fra SunriseMovement, som trygler om senator Feinsteins støtte til @OSC og @SenMarkey’s «Green new deal». Det skremmende er at raserianfallene til barna ikke er ment å rekruttere støttespillere til Klimabevegelsen. Nei, de viser en form for skremselstaktikk for å kneble de som ytrer seg mot budskapet til bevegelsen.
Et annet tegn på maktmisbruk er det som skjer omkring den svenske barneaktivisten Greta Thunberg – en velregissert kampanje med akkurat de samme hensiktene, her.

Hadde dette bare vært de eneste eksemplene så, men det finnes overflod av dokumentasjon på at Klimabevegelsen også oppfyller det syvende faretegnet på en farlig kult.

8. Etterfølgere oppfatter at de aldri kan gjør det godt nok

Prosessen med botsgang for Klimakrigere er slik at de alltid forlanger større engasjement. Det startet med et fokus på søppelkasser og bæreposer i dagligvarekjedene. Nå i 2019 tvinges veganisme på massene og det utropes ‘fatwaer’ mot uskyldige objekter som sugerør av plastikk og handleposer. Til tross for alt engasjementet fra de trofaste møter Klima-etterfølgerne en stadig strøm av gru og desperasjon. De vet at det de gjør aldri kan bli nok til å stoppe den kommende undergangen.

Klimabevegelsen har tydelige trekk som dekker det åttende faresignalet for en utrygg kult.

9.Gruppens leder/ledere har alltid rett

Når har noen av klimalederne noen gang blitt tiltalt for de feilslåtte forutsigelsene de har kommet med? Uansett værtype, har de alltid en iboende rett i påstandene sine:
Flom – Klimaforandring | Tørke – Klimaforandring | Ikke snø – Klimaforandring | For mye snø – Klimaforandring | Orkaner – Klimaforandring | Tornadoer – Klimaforandring | Mangel på tornadoer – Klimaforandring.

Skjønner du hvordan det fungerer?
Et av de ‘beste’ aspektene med klimabevegelsen er at «alt vær er klima inntil det ikke er det». Tilhengerne av Klimabevegelsn vil peke ut av vinduet under en hetebølge og si «Skjønner? Vi har rett». Hvis en skeptiker gjør det samme under en snøstorm, vil den samme tilhengeren rope ut at «vær er ikke klima»! Det er et spill de aldri kan tape, et spill der de alltid har rett og aldri kan ta feil.

Nettstedet Climate Change Dispatch har en utmerket beskrivelse av taktikken her.

Slik oppfyller klimabevegelsen også det niende faresignalet for en utrygg kult.

10.Gruppen / lederen er den eneste veien til å kjenne Sannheten eller å gi valid informasjon, den kan ikke komme fra andre grupper eller oppdagelser

Veien for å forstå klimaforandringer for bevegelsen er en disiplin som er skrevet i vage vendinger med hensikt. Den kalles «klimavitenskap». Gjorde du nettopp en studie om kjønn og isbreer? – Klimavitenskap. Tenkte du nettopp ut det verste scenarioet som har absolutt null sjanse til å inntreffe á la National Climate Assessment?  – Klimavitenskap.
Enhver «vitenskap» som bekrefter påstandene til Klimabevegelsen blir vurdert som Klimavitenskap, mens faktisk vitenskapelig forskning blir latterliggjort som «benektelse».
Regjeringer og FN har oppnevnt pseudo-politiske organer for å påvise menneskeskapt klimaendring-,

Det tiende varseltegnet for en farlig kult er dekket til fulle!

Kjennelsen:

I følge veletablerte vitenskapelige retningslinjene utviklet av en ekspert på religiøse kulter, dekker Klimabevegelsen alle kriteriene for en potensielt farligkult.

Anthony Watt skriver at da han begynte å sjekke klimabevegelsen mot retningslinjene for hva som kjennetegner utrygge religiøse kulter, ventet han å få treff på kanskje to eller tre punkter. I stedet fikk han treff på alle ti punktene.

«Den forstyrrende religiøse naturen av denne antatte vitenskapelige bevegelsen burde skremme ethvert tenkende menneskelig vesen, særlig ettersom bevegelsen nå åpent prøver å nasjonalisere hele økonomien. Det er på tide at konservative forstår hva de har å gjøre med og handler deretter. I stedet for å debattere med Klimaforandrings-aktivister kan det være på tide å iscenesette intervensjoner.»

Antony Watt

Hvis du kjenner noen som er medlem av Klimabevegelsen og du er interessert i strategier for intervensjon, må du gjerne besøke hjemmesidene til Culteducation.com.

Var første påskedag 2019 virkelig den varmeste noensinne i Storbritannia?

Britiske MET Office har vært ute igjen og erklært at første påskedag 2019 var den varmeste noensinne; de målte 25 grader C på steder som Heathrow, Northolt og Wisley.

Riktignok kunne Storbritannia – i likhet med Sør-Norge – nyte varmt og fint vær denne påska. I Storbritannia kunne de trenge varmen etter et heller kjølig og trasig vær ellers i måneden. På den andre siden det er britiske MET Office som i ren eufori utroper rekorden. I den tilstanden er det visst ikke like rett å få med seg alle detaljene.

Kanskje de bare glemte det sømmelige i å gjøre oppmerksom på at når påska kommer så seint som i år, er det sannsynlig at første påskedag vil være varmere enn de påskedagene som kommer i overgangen mars – april. Den oppvarmingen kalles vår!

De glemte visst også at når første påskedag faller på 22. april, er det omtrent så sent som den overhode kan komme. I løpet av de siste 208 årene har den bare kommet like sent 12 ganger. Og hvis vi snakker om datoer i stedet for kirkedager, er temperaturrekorden for 22. april i England på 26,9 grader, altså hele 1,9 grader varmere. Den rekorden ble satt i 2011 ifølge nettstedet Electroverse, her.

Men jeg finner ikke så mange unnskyldninger for dem når de også hevder at årets påske i Storbritannia var de varmeste påskedagene i hele temperaturhistorien. Det stemmer aldeles ikke, for den rekorden ble satt på Påskeaften den 16. april i 1949 på Camden Square, London og lød på 29,4 grader Celsius.

*  *  *