Protester og rettssaker mot Koronahandtering

For den som søker litt på Internett i stedet for å skjelve foran nyhetssendingene på TV, finnes enormt med god faglig dokumentasjon på at Covid19 ikke er farligere enn de årlige influensasykdommene.

Journalister har et samfunnsansvar og en etisk etiske kodeks for arbeidet sitt, derfor burde de, som en antatt fri og uhildet presse, slippe til andre syn på «Koronakrisen» enn den regjeringen formidler! En skal nemlig ikke bevege seg langt utenfor Main Stream Media for å se at fortellingen til Erna Solbergs «Aksjonskomité mot Korona i Norge» rett og slett ikke stemmer. – Her gir jeg noen få hovedpunkter:

Vitenskapelige protester

«Covid19-testen» er utviklet på bakgrunn av fire dokumenter skrevet og publisert med uvanlig hastighet i januar 2020 fra firmaene Coreman og Drosden. – Men en gruppe med noen av verdens ledende forskerne på mikrobiologi og helsepersonell har skrevet en faglig anmeldelse kalt «Corman-Drosden-review», der de konkluderer med at Coreman & Drosten må trekke arbeidene sine på grunn av den elendig faglige kvaliteten, se her!

Legg spesielt merke til de 9 punktene i oppsummeringen i anmeldelsen. Sagt på et folkelig norsk slakter forskerne de fire dokumentene. – I hele 7 av 9 punkter sies det rett ut at den såkalte «Corona-testen» (RT-PCR-testen) er faglig ubrukelig, i strid med en rekke vitenskapelige prinsipper og at «Corona-testen» er konstruert for å gi en uhorvelig mengde falske positive smittetilfeller.

Den revisjonen som WHO publiserte 21. januar 2021 tar slett ikke hensyn til alle punktene i anmeldelsen!

I en tilleggs-anmeldelse kalt «Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents of Wuhan, China», publisert i tidsskriftet Nature, viser gruppen med noen av verdens ledende forskerne på mikrobiologi og helsepersonell at det ikke finnes asymptomatiske spredere av SARS-CoV-2-viruset, dermed er begrunnelsen for de Lock Downene som Aksjonskomitéene verden over har satt i verk, heller ikke vitenskapelig holdbar, link her!

Mortalitet

Verden over ble det hasteinnført endringer i registreringspraksis etter at «pandemien» kom. Konsekvensen er at hvis en ønsker et pålitelig statistisk arbeid, kreves det at de utallige falske positive «Koronatestene» trekkes fra: Kun de dødsfallene der en det finnes dokumentasjon på antistoffer mot SARS-CoV-2 i blodet og der utfylling av dødsattester følger stringente medisinske krav kan aksepteres.

Slike rapporter demonstrer at SARS-CoV-2 ikke er farligere enn en vanlig influensa, se her! – Det at statistikk over antall døde pr år siden 1999 ikke viser noen økt mortalitet for året 2020, underbygger denne påstanden.

Protester fra helsepersonell

Verden over reiser stadig flere uavhengige leger, mikrobiologer, sykepleiere og andre helsearbeidere seg i protest mot måten regjeringene deres opptrer på i forbindelse med «Koronasaken». Noen av de mange eksemplene på organisert motstand fra helsepersonell er «The Great Barrington Declaration» her, «World Doctors Alliance» her, og «America’s Frontline Doctors», her bare for å nevne bare noen av de mange organisasjonene i USA.

I Europa finnes tilsvarende grupper i de fleste landene, som for eksempel «Doctors for Truth» i Spania her, «Doctors for Information» i Tyskland, her og den Belgiske gruppen «Docs4OpenDebate», her.

Anti-Corona demonstrasjoner

Både i Italia og i Tyskland har 50.000 eiere av småbedrifter startet en aksjon med sivil ulydighet der de gjenåpner butikker, kafeer og restauranter til tross for påbud om Lock Down fra myndighetene, her. I Frankrike er lignende motreaksjoner på gang. – I Sveits er det bestemt at det skal holdes folkeavstemming mot Corona-Lock-Down, her.

Også «vanlige folk» protesterer: Det arrangeres ukentlige demonstrasjoner mot «Coronatiltakene» med titusener av deltakere i de store byene i Mellom Europa, som for eksempel i Tyskland her, Frankrike her, Spania her, Italia her. – Det er langt færre deltakere her i Norden, men Oslo og Stavanger har ukentlige demonstrasjoner.

Rettslige prosesser forberedes

Reiner Fuellmich er en av verdens ledende forbrukerjurister og hans firma har kontor i Tyskland, Canada og USA. Han var juristen som ledet gruppesøksmålet mot Volkswagen / Audi for juks med utslippstall, og som før det ledet prosessene mot Deutsche Bank for valutasvindel.

Fuellmich leder nå en gruppe som forbereder et internasjonalt søksmål mot regjeringene og WHO fordi deres handtering av den såkalte «Covid-19-pandemien» er en forbrytelse mot menneskeheten, se «Latest: Lockdown Lawsuits Update By Top International Lawyer!», link her. – Dette gjelder selvsagt også måten «Koronagruppen» til Erna Solberg har taklet Corona-epidemien på i Norge; derfor forberedes en tilsvarende rettssak i Norge, ledet av advokat Erlend Efskind. – I Belgia er det også en lignede prosess på gang, se her.

Mens dere er i gang med å sjekke kilder, ber jeg dere se på hvordan den rettsinstansen i Portugal som tilsvarer vår norske Lagmannsrett, dømte i saken om «Coronatesten» («Portuguese Court Rules That The PCR Test “Is Unable To Determine” A COVID-19 Infection»), se link her.

På denne bakgrunnen appellerer jeg til ytringsfrihet, til etisk kodeks for journalistisk arbeid og nyhetsmedia sitt samfunnsansvar og ber om at journalister undersøker nøye referansene til de artiklene jeg viser til, og ikke minst, at de skriver også om denne siden ved Koronasaken, i stedet for bare å dekke synet til «Solbergs Aksjonsgruppe».

Egil O. Enåsen, 22.01.2021

Viruset bak «Covid19-sykdommen» er aldri funnet

Covid 19 er IKKE et virus, men SARS-CoV-2 er – kanskje?

Det er en medisinsk tradisjon for å skille mellom navnet på mikroben og sykdommen mikroben framkaller. En snakker om for eksempel om helvetesild, mens mikroben som ligger bak er herpes-zoster-viruset. Det kan gi minst tre forskjellige sykdommer. Andre eksempler er sykdommene Spedalskhet og Byllepest, som forårsakes av henholdsvis Leprabasillen og bakterien Yersinia Pestis. Derfor blir jeg konsekvent å bruke SARS-CoV-2 når jeg skriver om viruset og Covid19 om sykdommen den ev. framkaller.

Politikere og journalister blander dette sammen, konsekvent: De rapporterer funn på en høyst tvilsom RT-PCR-test som «utbrudd av Covid-19», når de burde ha sagt at viruset SARS-CoV-2 er påvist. – Et eksisterende virus er IKKE det samme som at vedkommende er syk eller smitter andre, men mer om det en annen gang.

Hva er et virus?

Jeg kommer tilbake med et et innlegg om det tallmessige forholdet mellom bakterier, virus og menneskelig DNA, senere, men inntil da ligger det en utmerket forklaring (på engelsk) på hva et virus er på Principia Scientific International, se her.

Jeg har oversatt innledningen i den artikkelen:

Et virus er en partikkel som består av ulike kjemiske komponenter (DNA/RNA, proteiner, lipider (fettstoffer) etc. For å fastslå den fysiske eksistensen til et virus, er isolering og karakterisering av et virus en oppgave som faller innenfor vitenskapen om kjemikalier (altså kjemi).
I forbindelse med Covid-19-pandemien har imidlertid virologer og medisinske eksperter, som verken er trent i faget eller har den arbeidserfaringen som trengs, nå erklært at de har isolert og karakterisert viruset.

Uvitenheten og inkompetansen til virologene og de medisinske ekspertene er så slående innlysende at de har sett på en mikstur av ukjente ingredienser (kalt «isolat») som bekreftet rent SARS-COV-2-virus. Dette er en så latterlig påstand at det vil føre moderne medisinere enda et nivå nærmere kremmere av slangeolje. Poenget her er at det ikke eksisterer noe avgjørende vitenskapelig bevis for at viruset eksisterer.

 Imidlertid har det medisinske samfunnet erklært at viruset, som skulle komme til å kalles SARS-CoV-2 eksisterer. Deretter ble dette imaginære viruset promotert til å framkalle en dødelig sykdom, kalt COVID-19, uten å legge for dagen noen verifiserbar link til nye eller unike symptomer eller markører (for sykdommen). Til nå er det ikke lagt fram noe vitenskapelig bevis som bekrefter at viruset forårsaker sykdommen.

 Publikum har blitt tvunget til å akseptere det offisielle, medisinske narrativet om at viruset eksisterer og at SARS-CoV-2 forårsaker det. Det har også blitt avgjort at infeksjonen er viral; at en vaksine derfor vil være den eneste passende behandlingen og at den bør utvikles så snart som mulig.

Parallelt ble testingen innført for å overvåke spredningen av viruset eller sykdommen, ikke bare for pasienter, men overraskende nok for alle og enhver, inkludert de uten symptomer. Den testen som er vanligst å bruke er kjent som PCR-testen. Det skulle være klart at den ikke tester for viruset.

I virkeligheten er dette en kjemisk test (et verktøy) for å overvåke en kjemisk komponent av et virus – ikke spesifikt for SARS- CoV-2-viruset. En helt grunnleggende forutsetning for enhver test er at den er validert mot den faktoren den prøver å kvantifisere. Siden viruset aldri har blitt isolert, kan ikke PCR-testen bli validert for hvordan viruset er satt sammen. Derfor kan aldri PCR-testen detektere eller kvantifisere viruset ved noen som helst grad av sikkerhet. Bruken av denne ikke-validerte metoden, samt betingelsene for dem, er et brudd på vitenskapelig integritet og standard reguleringsnormer. Derfor skulle ingen hevde at en gyldig test er tilgjengelig nå for tiden.»


Nei, de har IKKE isolert SARS-CoV-2-viruset

Flere personer/ forskningsmiljøer hevder at de har isolert viruset, men en slik påstand er ikke det samme som et gyldig bevis for at viruset faktisk er isolert i henhold til Kocks Postulat..
Den nye meningen flere av  forskerne nå har begynt å legge i ordet «isolert» er at de har det i en suppe i en beholder i laboratoriet og at innholdet i «suppen» faktisk tar livet av enkelte celler. Men nettopp det at viruset ligger i en slik «suppe» er det kritiske poenget:  Den påstanden sier INGENTING om hva de enkelte bestanddelene i «suppen» er.

Enkelt forklart:

Det de har gjort er å ta en vattpinne-prøve fra nese eller svelg hos en syk, antatt «Covid19-pasient», og puttet pinnen i et reagensrør tilsatt kjemikalier. Deretter har de sentrifugert og hentet ut den tynne «suppen» (et ekstrakt) fra toppen i reagensrøret; altså de aller minste og letteste partiklene (Virus hører til blant de minste partiklene). Innholdet i denne «suppen» er altså ikke kartlagt i detalj, så ingen kan si hva den består av.
Ekstraktet er deretter tilført kulturer av ulike celler, som ligger i et annet slags kjemikaliebad. Av de 4-5 celletypene som inngikk i de testene WHO bygger sine påstander om global pandemi på, var det bare en enkelt celletype fra en ape-art som ble påvirket. Men ingen kan si om ape-cellene døde av ekstraktet eller av kjemikalier i det opprinnelige «badet».
Retrovirus bruker RNA for å formere seg etter at de har trengt gjennom en cellevegg. Derfor har forskerne ut fra denne «suppen» de hentet ut av reagensrøret, analysert 3 «nøkkel-sekvenser» med RNA på til sammen 37-40 basepar av et antatt 30.000-40.000 basepar langt virus. Altså har de en beskrivelse av maks 0,1% av SARS-CoV-2-viruset. Resten av viruset har de laget en datamodell av, som bygger på antakelsen av hvordan andre Coronavirus er bygd opp, se her og her.
Dette er grunnen til at forskere hevder: «Nei, de har faktisk IKKE isolert SARS-CoV-2-viruset»! Nettopp det at viruset som angivelig skal gi COVID-19 aldri er funnet, er den mest avgjørende erkjennelsen som leder til konklusjonen om at hele Corona-pandemien er en bløff.

«Irske regjering innrømmer; COVID-19 eksisterer ikke»

Regjeringen i Irland innrømmer etter press at SARS- COV-2-viruset ikke eksisterer, se her.

«SOM ET LEDD I VÅRE JURIDISKE TILTAK har vi krevd bevis for at dette viruset faktisk eksisterer [så vel som] bevis for at Lock Downs faktisk har hatt noen effekt på spredningen av viruset; at ansiktsmasker er sikre og at (tiltakene faktisk har hindret spredning av viruset – Det gjør de ikke. Det eksisterer ingen slike studier; ingen som sier at Sosial Avstand er bygd på vitenskap. Det er det ikke; det er oppdiktet; at kontaktsporing har noe som helst å si for spredningen av viruset – selvfølgelig har det ikke! Denne organisasjonen her – finner på det i farta.»

– Gemma O’Doherty, her.

Teksten under her er sakset fra kommentarfeltet under artikkelen hos Principia Scientific International, her. (Artikkelen er publisert mange steder).

 Rob Oswald skriver følgende i min oversettelse (etter tillatelse) og min understreking:

«Jeg har en PhD i virologi og immunologi. Jeg er en klinisk lab-vitenskapsmann og har testet 1.500 «antatt» positive Covid 19 prøver her i Sør-California.

Da jeg og lab-teamet mitt gjennomførte testene ved å følge Kocks postulater og under et SEM (Scanning Elektron-Mikroskop), fant vi INGEN Covid i noen av de 1.500 prøvene. Det vi fant var at de 1.500 prøvene for det meste var Influensa A og noen var Influensa B, men ikke et eneste tilfelle av Covid, og vi brukte ikke den B. S. PCR-testen. (Min kommentar: Forkortelsen B. S. – Bull Shit – her er ikke et vitenskapelig uttrykk 🙂 .)

 Deretter sendte vi restene etter prøvene til Stanford, Cornell og noen få av Universitetene i California og de fikk akkurat det samme resultatet som vi hadde fått. INGEN COVID. De fant Influensa A og B. Vi alle snakket deretter med CDC (Centers for Disease Control and Prevention) og ba om levedyktige prøver for COVID, noe CDC sa de ikke kunne skaffe fordi de ikke hadde noen slike prøver.

 Etter all vår forskning og lab.-arbeid har vi nå kommet fram til den faste konklusjonen at COVID 19 er imaginært og fiktivt. Det var influensaen som ble kalt Covid-19. Og de fleste av de 225.000 døde, døde på grunn av co-morbiditeter som hjertesykdom, kreft, diabetes, emfysem osv. Så fikk de influensa som svekket immunsystemet deres ytterligere og de døde. Jeg har ennå til gode å finne en eneste levende prøve av Covid-19 å arbeide med.

 Vi ved de syv universitetene som gjennomførte lab.-testene på disse 1.500 prøvene har nå gått til rettssak mot CDC for falskneri. CDC har fortsatt til gode å sende oss et eneste levedyktig, isolert og renset eksemplar av COVID 19. Hvis de ikke kan eller vil sende os en eneste eksemplar, vil jeg hevde at det ikke finnes noe Covid-19, det er helt fiktivt.

 Alle de fire papirene om Covid-19 beskriver små deler av RNA, som var bare 37 til 40 basepar langt, noe som IKKE ER ET VIRUS. Et viralt genom består typisk av 30.000 til 40.000 basepar.

 Så dårlig som Covid hevdes å være alle steder, hvordan kan det ha seg at ingen i noen lab verden over noen gang har isolert og renset viruset i sin helhet? Det er fordi de i virkeligheten aldri har funnet viruset. Alt de har funnet er små deler av RNA, som aldri ble identifisert som virus uansett.

 Så det vi har å gjøre med er kun en annen variant av influensa, slik som i alle år, COVID 19 eksisterer ikke og er fiktivt. Jeg tror Kina og globalistene orkestrerte denne COVID svindelen (influensa forkledd som et nytt virus) for å bringe oss et globalt tyranni og en verdensvid politisk totalitær overvåknings-stat, og at dette plottet også inkluderer en massiv valgsvindel.

Repostet 10.12.2020, Rob Oswald. Se kommentarfeltet her


Er viruset isolert nå?

Den 28.12.2020 hevder American Society for Microbiology det i denne artikkelen her:

Abstract A: «En fullstendig genom-sekvens ble oppnådd for en «Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-CoV-2)» variant fra en prøve fra nese-svelg hos en nepalsk  pasient med Coronavirus-sykdom (Covid-19), som hadde returnert til Nepal etter å ha reist til  Wuhan, Kina».

Det skal bli spennende å se hvordan resten av forskningsverden blir å forholde seg til denne rapporten!

– Uansett om dette er tilfelle eller ikke, har jeg store problemer med å se hvordan de i november kunne ha utviklet en vaksine mot et virus som ikke var isolert på det tidspunktet! Derfor er det all grunn til å spørre om hva disse vaksinene egentlig inneholder.

Om viruset er isolert eller ikke er debatt som til stadighet pågår. Den debatten vil fortsette helt til WHO eller de enkelte staters helsemyndigheter kan sende en prøve som inneholder viruset når de blir bedt om det fra forskningssentra. Inntil det skjer gjelder faktisk påstanden «SARS-CoV-2-viruset eksisterer IKKE». Inntil et renset og isolert virus er funnet og kan utleveres på oppfordring (en FOI), vil jeg derfor hevde at alle som har fått beskjed om at de er smittet av SARS-CoV-2-viruset, altså har fått en Covid-19-diagnose, er feildiagnostisert. Se her.

Egil Enåsen

PS:
Denne historien fra bloggen Ravn Røde i Danmark bygger opp under påstanden om at SARS-CoV-2-viruset aldri er isolert

Slik kan du skille enn reell pandemi fra en iscenesatt pandemi

Tabellen er min oversettelse av en artikkel skrevet av John O’Sullivan, publisert 07. d

 

Reell pandemi Iscenesatt pandemi
Alle har personlig kjennskap til alvorlig syke mennesker i nærmeste familie eller i nærmiljøet «Kasus» er bare kjent fra rapporter i massemedia eller andre historier
Sykehus og medisinske sentre over hele landet er overbelastet Korttidsarbeid og tomme sykehussenger.
Økt antall bekymrede pasienter i medisinske sentra.
Det er mange, mange døde mennesker Uendret mortalitetsrate sammenlignet med tidligere år
Leger og politikere gjør hva som helst for å roe ned befolkningen Politikere skaper panikk i den hensikt å gjøre folk redde
Det er ingen som får profitt av pandemien Forhandlede avtaler bak lukkede dører og som gir profitt i multimilliard-klassen
Alle strever for en rask avslutning på pandemien. Klare retningslinjer med mål om å kommunisere et «Alt er klart» i rett tid Stadig økende innsikt, pågående modifisering av betingelsene samt evinnelige endringer i regler og reguleringer som forlenger pandemien
Folk er redde for å dø og gjør alt de kan for å beskytte seg selv.
Politikere legger vekt på opplysning og å hindre overreaksjoner.
Folk er mest redd for straff.
Reguleringene opprettholdes ved at det sosiale presset holdes ved like.
Skyhøye bøter og bruk av tvang fra politiet.
Folk erfarer en humanitær katastrofe Folk krangler om toalettpapir!

 

REFLEKTER SELV! VÅKNE OPP!

 

05. januar 20201

Egil Enåsen